Palgotal příbalový leták

Přípravek Palgotal je určen k léčbě středně silné až silné bolesti. Je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Příbalový leták Palgotal 75 mg/650 mg potahované tablety

tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

 • Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku

 1. Co je přípravek Palgotal a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Palgotal užívat
 3. Jak se přípravek Palgotal užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Palgotal uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Palgotal a k čemu se používá

Přípravek Palgotal je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu. Přípravek Palgotal je určen k léčbě středně silné až silné bolesti, pokud lékař uzná za nutné užívat kombinaci tramadolu a paracetamolu.

Přípravek Palgotal je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Palgotal užívat

Neužívejte přípravek Palgotal

 • jestliže jste alergický(á) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu, emoce a stav mysli).
 • jestliže užíváte léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Palgotal. IMAO jsou léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater.
 • jestliže trpíte epilepsií, která není dostatečně zvládána léčbou.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Palgotal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže užíváte jiné léky, které také obsahují léčivé látky paracetamol nebo tramadol.
 • jestliže máte onemocnění jater – pokud Vaše oči a kůže žloutnou, může to být příznakem žloutenky.
 • jestliže máte potíže s ledvinami.
 • jestliže máte závažné dýchací obtíže, např. astma nebo závažné plicní problémy.
 • jestliže máte epilepsii nebo jste již měl(a) záchvaty nebo křeče.
 • jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením.
 • jestliže jste závislý(á) na lécích proti bolesti, např. morfinu.
 • jestliže užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin.
 • jestliže máte dostat anestetika, řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek Palgotal.

Jestliže se u Vás některý z výše uvedených problémů objeví v průběhu léčby přípravkem Palgotal nebo se Vás týkal v minulosti, informujte o tom svého lékařeJe důležité, abyste věděl(a), že:

 • Tramadol (jedna ze dvou léčivých látek tohoto přípravku) může vyvolat fyzickou nebopsychickou závislost.
 • Účinek tramadolu se může při dlouhodobém užívání snížit (rozvoj tolerance) a může být nutnézvýšení dávky. U pacientů se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Palgotal pod přísným lékařským dohledem.

Děti a dospívající

Přípravek Palgotal se nedoporučuje dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Palgotal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména je důležité informovat Vašeho lékaře, jestliže užíváte jakýkoliv jiný lék, který také obsahuje paracetamol nebo tramadol. Je to z toho důvodu, že přípravek Palgotal obsahuje paracetamol a tramadol a Vy musíte být velmi opatrný(á), abyste nepřekročil(a) celkovou maximální denní dávku paracetamolu nebo tramadolu (viz bod 3).

Neužívejte přípravek Palgotal spolu s IMAO (viz bod „Neužívejte přípravek Palgotal“). Nedoporučuje se užívání přípravku Palgotal s následujícími léky:

–  Karbamazepin (přípravek používaný k léčbě epilepsie nebo některých typů bolesti).

–  Buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti opioidního typu). Jejich účinek nazmírnění bolesti může být snížen.

Přípravek Palgotal může zvyšovat riziko nežádoucích účinků, jestliže současně užíváte následující léky:

–  Léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako jsou některá antidepresiva, antipsychotika(léky ovlivňující stav mysli) nebo bupropion (lék, který napomáhá přestat kouřit). Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i přípravek Palgotal. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Palgotal pro Vás vhodné.

–  Určitá antidepresiva (jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, SSRI) a triptany (užívané k léčbě migrény). Přípravek Palgotal a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako jsou mimovolní, rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, agitace (pohybový neklid), nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.

–  Sedativa, léky na spaní, jiné léky proti bolesti, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (k uvolnění svalů), léky ke snížení krevního tlaku nebo léky k léčbě alergie. Jestliže se cítíte ospale nebo na omdlení, sdělte to svému lékaři.

–  Warfarin nebo fenprokumon (k ředění krve). Účinnost těchto léků může být změněna a může se objevit krvácení (viz bod 4). Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení okamžitě oznamte lékaři.

–  Současné užívání přípravku Palgotal a sedativ (zklidňujících léků), jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky, zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (útlum dechu), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu je současné podávání určeno jen pro případy, kdy není možná jiná léčba. Nicméně, pokud Vám lékař předepíše přípravek Palgotal společně se sedativy, musí být dávkování a doba trvání současné léčby Vaším lékařem omezeny. Informujte svého lékaře o všech sedativech, které užíváte, a pečlivě dodržujte dávkování doporučené Vaším lékařem. Je vhodné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi známek a příznaků uvedených výše. Kontaktujte svého lékaře, pokud tyto příznaky zaznamenáte.

Účinnost přípravku Palgotal může být také změněna při současném užívání následujících léků:

–  Metoklopramid, domperidon nebo ondansetron (léky používané proti nevolnosti a zvracení).

–  Kolestyramin (lék snižující hladinu cholesterolu v krvi).

–  Ketokonazol nebo erythromycin (léky proti infekci).

Přípravek Palgotal s jídlem, pitím a alkoholem

Po dobu užívání přípravku Palgotal nepijte alkohol, protože se můžete cítit ospalejší.

Těhotenství a kojení

Přípravek Palgotal nemají užívat těhotné nebo kojící ženy.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tramadol se vylučuje do mateřského mléka. Z tohoto důvodu nemáte přípravek Palgotal užít během kojení více než jednou. Pokud užijete přípravek Palgotal více než jednou, máte přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Palgotal může způsobit, že se budete cítit ospalý(á). Pokud užíváte přípravek Palgotal a cítíte se při tom ospalý(á), neřiďte dopravní prostředky, nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje.

Přípravek Palgotal obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Palgotal užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Palgotal máte užívat co nejkratší dobu a ne déle, než Vám řekl Váš lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. Obecně se má k odstranění bolesti použít nejnižší možná dávka přípravku.

Dospělí dospívající starší 12 let

–  Doporučená počáteční dávka je 1 tableta, pokud Vám Váš lékař nepředepíše jinak. Pokud je topotřeba, lze užít další dávky dle pokynů Vašeho lékaře.

–  Nejkratší doba mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin.

–  Neužívejte více než 4 tablety přípravku denně.

–  Tablety lze rozdělit na stejné dávky. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.Pokud si myslíte, že účinek přípravku Palgotal je příliš silný (jestliže se cítíte velmi ospalý(á) nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (nedostatečně tlumí bolest), poraďte se se svým lékařem.

Použití u dětí do12 let

Přípravek Palgotal se u dětí do 12 let nedoporučuje.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 75 let věku) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení intervalu mezi dávkami.

Pacienti s vážným onemocněním jater nebo ledvin nebo dialyzovaní pacienti

Pacienti s vážnými problémy s játry a/nebo ledvinami nesmí přípravek Palgotal užívat. Jestliže trpíte mírnými nebo středně vážnými problémy s játry nebo ledvinami, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Palgotal, než jste měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného užití tohoto přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici a sdělte jim přesně, jaké množství přípravku bylo užito. Vezměte s sebou všechny zbývající tablety a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážnou poruchu funkce až selhání funkce jater, které by mohlo vést k úmrtí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Palgotal

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, bolest se pravděpodobně vrátí.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tablet jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Palgotal

Pokud přerušíte léčbu přípravkem Palgotal, bolest se pravděpodobně znovu objeví. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se s lékařem. Obvykle se po ukončení léčby přípravkem Palgotal neobjevují žádné příznaky z vysazení. Avšak po ukončení dlouhodobé léčby se u některých pacientů mohou vyskytnout příznaky jako je neklid, úzkost, nervozita, panické záchvaty, halucinace, neobvyklé smyslové pocity (svědění, mravenčení, ztráta citlivosti), zvonění v uších, nespavost, třes nebo zažívací problémy. Kontaktujte svého lékaře, pokud se některý z těchto příznaků po vysazení přípravku Palgotal objeví.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Ihned přestaňte užívat přípravek Palgotal a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytnněkterý z následujících příznaků:

– Otok obličeje, rtů nebo hrdla, potíže s polykáním nebo dýcháním, nebo pokles krevního tlaku amdloby. Mohou se také objevit vyrážka nebo svědění. To může znamenat, že máte závažnoualergickou reakci.

–  Dlouhodobé nebo neočekávané krvácení v případě, že užíváte současně přípravek Palgotal aléky proti srážení krve (warfarin nebo fenprokumon).

–  Závažné kožní reakce zahrnující zarudnutí, tvorbu puchýřků a odlupování kůže.Dále se při léčbě přípravkem Palgotal mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • nevolnost (pocit na zvracení)
 • závratě, ospalost

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • zvracení, zažívací problémy (zácpa, plynatost, průjem), bolesti břicha, sucho v ústech
 • svědění, pocení
 • bolesti hlavy, třes
 • zmatenost, poruchy spánku, změny nálady (úzkost, nervozita, pocit povznesené nálady)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • zvýšení srdeční frekvence nebo krevního tlaku, poruchy srdeční frekvence nebo rytmu
 • potíže nebo bolesti při močení
 • kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka)
 • brnění, necitlivost nebo mravenčení v končetinách, zvonění v uších, mimovolní svalové záškuby
 • deprese, noční můry, halucinace (slyšení, vidění a cítění věcí, které ve skutečnosti neexistují),výpadky paměti
 • obtíže při polykání, krev ve stolici
 • třesavka, návaly horka, bolest na hrudi
 • potíže s dýcháním
 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů
 • druh bílkoviny (albumin) v moči

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • záchvaty, nekoordinované pohyby
 • závislost
 • rozmazané vidění
 • krátkodobá ztráta vědomí (synkopa)
 • akutní stav zmatenosti (delirium)
 • poruchy řeči
 • zúžení (mióza) nebo rozšíření (mydriáza) očních zorniček

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • zneužívání léků

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) – nízká hladina cukru v krvi

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících přípravky, které obsahovaly pouze tramadol, nebo paracetamol:

 • pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalá srdeční frekvence, mdloby
 • změny chuti k jídlu
 • svalová slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání
 • změny nálady, změny aktivity, změny vnímání
 • zhoršení astmatu
 • nízký počet krevních destiček, což může vést ke krvácení z nosu nebo dásní
 • příznaky z vysazení – řada příznaků vyskytujících se při ukončení léčby nebo snížení dávky,např. neklid, nepohodlí, nervozita, porucha spánku, abnormální zvýšení svalové aktivity, třes, příznaky postihující žaludek nebo střeva; velmi vzácně byly pozorovány panické záchvaty, závažné nepohodlí, halucinace (slyšení, vidění a cítění věcí, které ve skutečnosti neexistují), ztráta citlivosti kůže, hluk nebo zvonění v uších a neobvyklé příznaky postihující centrálnínervový systém
 • rozpad červených krvinek u pacientů s metabolickou poruchou zvanou nedostatek glukoso-6- fosfátdehydrogenázy
 • byly hlášeny velmi vzácné případy závažných kožních reakcí

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Palgotal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Palgotal obsahuje

–  Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum. Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 75 mg a paracetamolum 650 mg.

–  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), povidon 25 (E1201), kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy (E468), magnesium-stearát (E572), mastek, hypromelosa, makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E172), hnědý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Palgotal vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Palgotal jsou světle žlutohnědé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, o rozměrech 18×9 mm, rádius 8 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Palgotal je dodáván v blistrech po 10, 20 nebo 30 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Tento příbalový leták byl naposledy revidován 20. 3. 2020.

Příbalové letáky Palgotal ke stažení

Příbalový leták Palgotal 75 mg/650 mg (PDF ke stažení)

Palgotal souhrn údajů (PDF ke stažení)