MODAFEN příbalový leták

Varianty léku

Modafen tablety

potahované tablety
(Ibuprofenum, Pseudoefedrini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Modafen užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je MODAFEN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MODAFEN užívat
 3. Jak se přípravek MODAFEN užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek MODAFEN uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE MODAFEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Modafen je složený přípravek, který obsahuje 2 účinné látky, ibuprofen a pseudoefedrin. Ibuprofen působí proti bolestem (analgetikum), protizánětlivě (antiflogistikum) a snižuje teplotu při horečce (antipyretikum), druhá léčivá látka pseudoefedrin snižuje otok sliznice horních cest dýchacích (dekongescens).
Modafen užívají dospělí a mladiství od 12 let věku při nachlazení, bolestech v krku a při rýmě. Přípravek je vhodný k potlačení nepříjemných chřipkových příznaků, jako jsou bolesti hlavy a celého těla, celková únava, akutní rýma, akutní zánět nosohltanu, akutní zánět Eustachovy trubice (pocit zalehlého ucha) a ke snížení teploty při horečkách.

2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK MODAFEN

Nepoužívejte přípravek MODAFEN

 • při přecitlivělosti na ibuprofen nebo pseudoefedrin (léčivé látky přípravku) nebo na kteroukoli další složku přípravku,
 • při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou a některé jiné protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka
 • při aktivních nebo opakovaných žaludečních a dvanáctníkových vředech nebo krváceních do žaludku či dvanáctníku,
 • při krvácení do žaludku či dvanáctníku nebo při jiném poškození sliznice trávicího traktu po užívání nesteroidních protizánětlivých lá­tek,
 • při poruchách krvetvorby a srážení krve,
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce srdce nebo oběhové soustavy, jako např. ischemickou chorobu srdeční, závažnou hypertenzi (závažné zvýšení krevního tlaku) závažnou srdeční nedostatečnost, nebo kardiomyopatii
 • při zvýšené činnosti štítné žlázy,
 • jestliže máte cukrovku,
 • při léčbě některými antidepresivy (tzv. tricyklickými a inhibitory monoaminooxidázy – MAO) včetně 14 dnů po ukončení jejich podávání, při podávání látek zvyšujících činnost sympatického nervového systému,
 • jestliže máte glaukom (zelený zákal),
 • jestliže trpíte onemocněním prostaty
 • při epilepsii

Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MODAFEN je zapotřebí

 • jestliže jste prodělal vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku, pokud trpíte vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba,
 • máte-li průduškové astma
 • při onemocnění pojivové tkáně (tzv. kolagenóza).
 • při těžší poruše ledvin nebo jater
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby o užívání přípravku s lékařem.
Léky jako je Modafen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Modafen by neměl být užíván současně s dalšími nesteroidními protizánětlivý­mi léky.

Přípravek není určen pro děti do 12 let.

Během léčby se mohou objevit nežádoucí účinky (viz. kapitola 4. Možné nežádoucí účinky). Patříte-li mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků (zejména spojených s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku) nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem či lékárníkem neužívejte současně s tímto přípravkem jiné volně prodejné léky obdobného účinku (léky na snížení teploty, tlumící bolest a zánět a nosní přípravky) Účinky přípravku Modafen a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Při současném podávání léků snižujících srážlivost krve (kyselina acetylosalicylová, warfarin, etylbiskumacetát) se zvyšuje riziko krvácení.
Kyselina acetylosalicylová, jiné protizánětlivé léky a kortikoidy (hormony nadledvin a příbuzné látky) zvyšují riziko nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Současně podávané léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko krvácení z trávicího traktu. Modafen zvyšuje plazmatické hladiny lithia (léčivá látka používaná k léčbě duševních poruch), digoxinu (kardiotonikum) a fenytoinu (lék proti epilepsi) a zvyšuje toxicitu metotrexátu (lék proti rakovině a některým kloubním onemocněním). Modafen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, včetně močopudných léků. Některé léky užívané při psychiatrických onemocněních se mohou spolu s přípravkem Modafen vzájemně ovlivňovat.

Užívání přípravku Modafen s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže ( pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy), užívejte lék během jídla nebo jej zapijte mlékem. Během léčby není vhodné pití alkoholických nápojů .

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. MODAFEN se nesmí užívat v těhotenství a ani během kojení. Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může u citlivých osob vyvolat závratě, a tak nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku Modafen
Léčivá látka pseudoefedrin a jeho hlavní metabolit norpseudoefedrin jsou uvedeny na seznamu látek zakázaných pro sportovce (doping).
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MODAFEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MODAFEN přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
U dospělých a mladistvých od 12 let je obvyklé dávkování 1 – 2 tablety 3× denně po dobu trvání příznaků, zpravidla 3 – 5 dní. Odstup mezi jednotlivou dávkou je nejméně 4 hodiny. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Modafen déle než 7 dní.
Maximální denní dávka je 6 tablet během 24 hodin.
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže ( pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy), užívejte lék během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Užili jste Vy nebo někdo jiný více přípravku MODAFEN, než jste měli
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet vyhledejte lékaře.

Zapomněli jste užít tabletu přípravku MODAFEN
Užijte další dávku přípravku jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální odstup 4 hodiny. Neužívejte dvojnásobnou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU MODAFEN

Podobně jako všechny léky, může mít i MODAFEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zpozorujete během užívání jakékoliv neobvyklé příznaky v trávícím traktu (např. bolest, černě zbarvená stolice v důsledku krvácení do trávicího ústrojí, krev ve stolici), přestaňte Modafen užívat a poraďte se se svým lékařem.

Velmi vzácně a zvláště na počátku léčby může Modafen vyvolat závažné kožní reakce. Modafen přestaňte užívat při prvních známkách výskytu vyrážky či jiných projevů přecitlivělosti.

Při užívání ibuprofenu a pseudoefedrinu (účinných látek přípravku Modafen) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1 – 10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolesti v nadbřišku.
Méně často (možnost výskytu u 1 –10 pacientů z 1 000 léčených pacientů): závratě, bolesti hlavy.
Vzácně (možnost výskytu u 1 –10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět žaludku, žaludeční vřed, dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici), perforace sliznice trávicího traktu, zánět slinivky břišní; reakce z přecitlivělosti (např. horečka, vyrážka); poruchy krvetvorby; poruchy zraku a zrakového vnímání, např. vnímání barev; srdeční selhávání; otoky; poruchy jaterních funkcí (obvykle přechodné); zúžení průdušek (především u astmatiků); zánět mozkových blan bez přítomnosti mikrobů (zvláště u pacientů se systémovým lupus erytematodes a s některými onemocněními pojivové tkáně).
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcorózní kolitida); zadržování sodíku a tekutin; nespavost, deprese, citová labilita; pocit bušení srdce, vysoký krevní tlak, pokles krevního tlaku; puchýřovité kožní reakce; zánět močového měchýře, krev v moči, poruchy funkce ledvin.

Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi které Modafen patří) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MODAFEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30ºC, uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Modafen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Modafen 200 obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 200mg a pseudoefedrini hydrochloridum 30mg v jedné potahované tabletě
Pomocné látky jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, předželatinovaný kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl karboxymethylškrobu typ C, povidon 25, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 2910/03, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000, simetikonová emulze SE 4

Jak přípravek Modafen vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

Velikost balení:
10, 12, 24 a 30 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci / výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika