AUGMENTIN příbalový leták

Augmentin je antibiotický lék, ničící bakterie, které způsobují infekční onemocnění.

Obsahuje dvě léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin 1 g

potahované tablety
Amoxicillinum/a­cidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě.Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat
 3. Jak se přípravek Augmentin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Augmentin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin infekce dýchacího ústrojí infekce močového ústrojí infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí infekce kostí a kloubů

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Augmentin:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicillin nebo jakoukoliv složku přípravku Augmentin (viz bod 6)
 • pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po použití antibiotika problémy s játry nebo žloutenka(zež­loutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí: Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti
Přípravek Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz bod 4. Možné nežádoucí účinky.

Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Augmentin. Přípravek Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o rostlinných přípravcích.
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin allopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko alergické reakce.
Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku Augmentin.
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

Těhotenství a kojení
Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.
Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

 • Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně
 • Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně

Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Augmentin perorální suspenze nebo sáčky.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety Augmentinu dětem vážícím méně než 40 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak užívat přípravek Augmentin

 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Neužívejte přípravek Augmentin déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Augmentin, než jste měl/a
Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl/a, mohou se u Vás objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Augmentin
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte.
Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím, počkejte přibližně 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Augmentin
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli Alergické reakce:

 • kožní vyrážka zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním mdloba.
 • Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat přípravek Augmentin.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

 • Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech) pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek → pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem zvracení průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů kožní vyrážka, svědění vystupující svědivá vyrážka (kopřivka) trávicí potíže závratě bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

 • Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa. Alergické reakce (viz výše) Zánět tlustého střeva (viz výše) Závažné kožní reakce:

 • rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
 • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
 • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).
 • Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. zánět jater (hepatitida) žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma zánět ledvinných kanálků snížená srážlivost krve nadměrná aktivita křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů s ledvinovými problémy) černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
výrazné snížení počtu bílých krvinek snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) krystalky v moči.

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

 • Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro Vás obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Augmentin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Augmentin obsahuje
Augmentin 1 g:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum trihydricum 1004,55 mg (což odpovídá amoxicillinum 875 mg) a kalii clavulanas 149 mg (což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg).
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol, dimetikon.

Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení
PVC/PVdC/Al blistr vložený s desikantem do zataveného polyester/Al/PE sáčku, krabička.

Balení: Augmentin 1 g: 14×1 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Souběžný dovozce: Stavovská s.r.o., Kopřivnice, Česká republika

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Augmentin 1 g, potahované tablety
Rakousko – Augmentin, Clavamox
Belgie- Augmentin
Bulharsko – Augmentin
Kypr – Augmentin, Noprilam DT
Česká republika – Augmentin
Dánsko – Spektraforte
Estonsko – Augmentin
Finsko – Augmentin, Clavurion
Německo – Augmentan
Řecko – Augmentin
Maďarsko – Augmentin Duo
Island – Augmentin
Irsko – Augmentin
Itálie – Augmentin, Neoduplamox, Clavulin
Lotyšsko – Augmentin
Litva– Augmentin
Lucembursko – Augmentin
Malta – Augmentin, Noprilam DT
Nizozemsko – Augmentin
Polsko – Augmentin
Portugalsko – Augmentin Duo, Clavamox DT, Noprilam DT, Penilan DT
Rumunsko – Augmentin
Slovenská republika – Augmentin
Slovinsko – Augmentin
Španělsko – Augmentine, Clavumox
Švédsko – Spektramox
Velká Británie – Augmentin

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
14.12. 2011

Medicínské informace
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po na doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se svého lékaře nebo lékárníka.
 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.
 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
BN = číslo šarže
EXP = použitelné do
Clavulanate potentiated amoxicillin = Amoxicilin potencovaný klavulanátem
7 tablets = 7 tablet
Amoxicillin trihydrate – Potassium clavulanate = amoxicilin trihydrát + kalium-klavulanát
For each dose, press other side to release your tablet. = Pro každou dávku: stlačte opačnou stranu blistru, abyste uvolnili Vaši tabletu.
Use within 30 days of opening. = Použijte do 30 dnů od otevření.*

AUGMENTIN DUO

Prášek pro perorální suspenzi
Amoxicillinum /acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Augmentin DUO a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin DUO užívat
 3. Jak se přípravek Augmentin DUO užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Augmentin DUO uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Augmentin DUO a k čemu se používá

Augmentin DUO je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin DUO se používá u dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin DUO užívat

Nepodávejte přípravek svému dítěti:

 • jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže již v minulosti mělo těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku
 • jestliže se u něj objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže).

Pokud pro Vaše dítě platí cokoli z výše uvedeného, nepodávejte mu Augmentin DUO. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin DUO poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin DUO je zapotřebí:
Předtím než začne Vaše dítě užívat přípravek Augmentin DUO, upozorněte jeho lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru že:

 • má infekční mononukleózu
 • se léčí s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • u něj nedochází k pravidelnému močení

Pokud si nejste jisti, zda se Vašeho dítěte týká něco z výše uvedeného, poraďte se s jeho lékařem nebo lékárníkem předtím, než začne užívat přípravek Augmentin DUO.
V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření může být Vašemu dítěti podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
Augmentin DUO může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky.
Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby Vašeho dítěte přípravkem Augmentin DUO věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz “ Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost ” – bod 4.

Krevní a močové testy
Pokud Vašemu dítěti budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte jeho lékaři nebo zdravotní sestře, že užívá Augmentin DUO. Augmentin DUO totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Augmentin DUO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků.
Pokud Vaše dítě užívá zároveň s přípravkem Augmentin DUO alopurinol (užívaný k léčbě dny), může být u něj zvýšené riziko kožní alergické reakce.
Pokud Vaše dítě užívá probenecid (užívaný k léčbě dny), může mu lékař upravit dávku přípravku Augmentin DUO.
Pokud Vaše dítě užívá současně s přípravkem Augmentin DUO léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
Augmentin DUO může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).
Augmentin DUO může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravek Augmentin DUO, těhotná nebo kojí, domnívá se, že může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Augmentin DUO může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam a maltodextrin
Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro děti, které mají vrozené onemocnění zvané fenylketonurie.
Přípravek Augmentin DUO obsahuje maltodextrin (glukózu). Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše dítě trpí nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Augmentin DUO užívá

Vždy podávejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více

 • Tato suspenze obvykle není doporučena k použití u dospělých a dětí vážících 40 kg a více.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti vážící méně než 40 kg
Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte.

 • Lékař vždy určí, jaké množství přípravku máte podávat svému dítěti.
 • Je možné, že obdržíte odměrnou lžičku z plastické hmoty nebo odměrné víčko z plastické hmoty nebo dávkovací stříkačku z plastické hmoty. Používejte je k dosažení přesné dávky určené pro Vaše dítě.
 • Doporučená dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podává se ve dvou dílčích dávkách.
 • Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podává se ve dvou dílčích dávkách.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • • Pokud má Vaše dítě problémy s ledvinami, může u něj být dávkování přípravku změněno.

V takovém případě může lékař zvolit odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.

 • • Pokud má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak podávat přípravek Augmentin DUO

 • Před použitím lahvičku vždy řádně protřepejte.
 • Podávejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Nepodávejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Nepodávejte přípravek svému dítěti déle než 2 týdny. Pokud potíže Vašeho dítěte stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a)
Jestliže jste podal(a) svému dítěti větší dávku přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a), mohou se u něho objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve jeho lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Augmentin DUO
Jestliže jste zapomněl(a) podat obvyklou dávku přípravku Augmentin DUO, podejte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku nepodávejte příliš brzo, ale s jejím podáním počkejte přibližně 4 hodiny.

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Augmentin DUO
Pokračujte v podávání přípravku Vašemu dítěti, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítí lépe.
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u tohoto léčivého přípravku.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • mdloba
 • Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte podávat přípravek Augmentin DUO.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

 • Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve s jeho lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů průjem (u dospělých)

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
 • pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, podávejte mu Augmentin DUO před jídlem
 • zvracení
 • průjem (u dětí)

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)
 • Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa.
Alergické reakce (viz výše)
Zánět tlustého střeva (viz výše)
Zánět mozkových blan (aseptická meningitida)

Závažné kožní reakce:

 • rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
 • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
 • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).

Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se
 • projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin DUO nebo u pacientů s
 • ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
 • skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Augmentin DUO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Prášek v suchém stavu
Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Suspenze
Uchovávejte v chladničce (při 2-8 °C).
Nezmrazujte.
Suspenzi spotřebujte do 7 dnů.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Augmentin DUO obsahuje
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 80 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství odpovídajícím 11,4 mg acidum clavulanicum.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, aspartam (E951), krospovidon, xanthanová klovatina, oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-benzoát, sodná sůl karmelosy, jahodové aroma (obsahující maltodextrin).
Další důležité informace o složkách přípravku Augmentin DUO jsou uvedeny v bodu 2.

Jak přípravek Augmentin DUO vypadá a co obsahuje toto balení
Augmentin DUO, prášek pro perorální suspenzi, je téměř bílý prášek dodávaný v lahvičce z čirého
skla o objemu 107, 147, 190 nebo 200 ml s hliníkovým pojistným šroubovacím uzávěrem (ROPP) uvnitř lakovaným a opatřený těsněním z PVC nebo polyolefinu. Po rekonstituci obsahuje lahvička 35 ml, 70 ml nebo 140 ml téměř bílé kapalné směsi, která se nazývá suspenze.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Držitel rozhodnutí o registraci
SmithKline Beecham Limited,
Brentford, Middlesex, Velká Británie

Výrobci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:
Rakousko – Augmentin
Kypr – Augmentin
Česká republika- Augmentin Duo
Estonsko – Augmentin
Finsko – Augmentin
Řecko – Augmentin
Maďarsko- Augmentin Duo
Island – Augmentin
Irsko – Augmentin Duo
Itálie – Augmentin, Clavulin
Lotyšsko – Augmentin
Malta – Augmentin
Polsko – Augmentin
Portugalsko – Augmentin Duo
Rumunsko – Augmentin BIS
Slovenská republika – Augmentin DUO
Slovinsko – Augmentin
Velká Británie – Augmentin Duo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 4.11.2013
Medicínské informace
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.
 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
LOT = číslo šarže
EXP = použitelné do

Návod na přípravu suspenze
Před použitím zkontrolujte, zda je pečeť uzávěru neporušená. Zatřepejte lahvičkou, aby byl práškový obsah volně sypký. Přidejte odpovídající objem vody (tak, jak je uvedeno níže), otočte lahvičku dnem vzhůru a důkladně protřepejte.

Augmentin 625 mg

potahované tablety
Amoxicillinum/a­cidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat
 3. Jak se přípravek Augmentin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Augmentin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Augmentin:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo jakoukoliv složku přípravku Augmentin (uvedenou v bodě 6)
 • pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí:
Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin.
V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
Přípravek Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. Viz odstavec „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Augmentin. Přípravek Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o rostlinných přípravcích.
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko alergické reakce. Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku Augmentin.
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

Těhotenství a kojení
Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.
Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Augmentin 625 mg, potahované tablety

Obvyklá dávka je:

 • 1 tableta užívaná třikrát denně

Augmentin 1 g, potahované tablety

 • Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně
 • Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně

Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Augmentin ve formě perorální suspenze.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety přípravku Augmentin dětem vážícím méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti vážící méně než 25 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak užívat přípravek Augmentin

 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.

Tablety je možné přelomit v místě půlící rýhy, aby se usnadnilo jejich polykání. Obě části tablety musí být užity najednou.

 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Neužívejte přípravek Augmentin déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Augmentin, než jste měl/a
Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl/a mohou se u Vás objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také obal tohoto přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Augmentin
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím, počkejte přibližně 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Augmentin
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • mdloba.
 • Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat přípravek Augmentin.

Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

 • Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů

 • průjem (u dospělých).

Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
 • pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem
 • zvracení
 • průjem (u dětí).

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)
 • Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa.

 • Alergické reakce (viz výše)
 • Zánět tlustého střeva (viz výše)

Závažné kožní reakce:

 • rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se

rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)

 • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
 • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).
 • Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.
 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
 • skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči.

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

 • Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro Vás obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Augmentin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tablety v balení se sáčkem s desikantem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Neužívejte přípravek Augmentin, jestliže jsou tablety poškozené.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Augmentin obsahuje
Augmentin 625 mg:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 500 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství odpovídajícím 125 mg acidum clavulanicum.
Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety – magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva – oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/5 a 2910/15, makrogol 4000 a 6000, dimetikon.
Augmentin 1 g:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 875 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství odpovídajícím 125 mg acidum clavulanicum.
Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety – magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva – oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2506/5 a 2506/15, makrogol 4000 a 6000, dimetikon.

Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení
Augmentin 625 mg, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety oválného tvaru, na jedné straně s vyraženým označením AC a půlící rýhou.

Tablety jsou baleny v:

 • blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 nebo 500 tablet.
 • blistrech zabalených do sáčků, vložených do krabičky. Balení obsahuje 14, 20 nebo 21 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Augmentin 1 g, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety tvaru tobolky, na obou stranách vyražené označení AC, na jedné straně půlicí rýha.

Tablety jsou baleny v:

 • blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 nebo 500 tablet.
 • blistrech zabalených do sáčků, vložených do krabičky. Balení obsahuje 14 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited,
Brentford, Middlesex,
Velká Británie

Výrobci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Augmentin 625 mg, potahované tablety
Rakousko – Augmentin
Belgie – Augmentin
Bulharsko – Augmentin
Kypr – Augmentin
Česká republika – Augmentin
Estonsko – Augmentin
Řecko – Augmentin
Maďarsko – Augmentin, Augmentin Duo
Island – Augmentin
Irsko – Augmentin Duo, Augmentin
Lotyšsko – Augmentin
Litva – Augmentin
Lucembursko – Augmentin
Malta – Augmentin
Nizozemsko – Augmentin, Amoxicilline/cla­vulaanzuur
Polsko – Augmentin
Portugalsko – Augmentin
Rumunsko – Augmentin
Slovenská republika – Augmentin
Slovinsko – Augmentin
Španělsko – Augmentine, Clavumox
Velká Británie – Augmentin
Augmentin 1 g, potahované tablety
Rakousko – Augmentin
Belgie- Augmentin
Bulharsko – Augmentin
Kypr – Augmentin
Česká republika – Augmentin
Estonsko – Augmentin
Finsko – Augmentin
Německo – Augmentan
Řecko – Augmentin
Maďarsko – Augmentin Duo
Island – Augmentin
Irsko – Augmentin
Itálie – Augmentin
Lotyšsko – Augmentin
Litva – Augmentin
Lucembursko – Augmentin
Malta – Augmentin
Nizozemsko – Augmentin
Polsko – Augmentin
Portugalsko – Augmentin Duo
Rumunsko – Augmentin
Slovenská republika – Augmentin
Španělsko – Augmentine, Clavumox
Velká Británie – Augmentin

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 31.1.2013

Medicínské informace
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

 1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
 3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.
 4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
 5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
Lot = číslo šarže
EXP = použitelné do