Analergin + Analergin Neo příbalový leták

Přípravek Analergin se u dospělých a dětí od 6 let používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, také ke zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu. Přípravek Analergin NEO se používá k léčbě onemocnění (příznaků) spojených salergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy, a kopřivkou (urtikarie).

Příbalový leták Analergin 10 mg potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovým letákem nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

–  Ponechte si příbalový leták pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

–  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

–  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyv této příbalové informaci. Viz bod 4.

–  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku

 1. Co je přípravek Analergin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin užívat
 3. Jak se přípravek Analergin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Analergin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Analergin a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Analergin je cetirizin-dihydrochlorid. Analergin je antialergikum (přípravek proti alergiím).

Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let používá ke:

–  zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,

–  zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie)Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin užívat

Neužívejte přípravek Analergin:

 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže máte velmi těžkou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Analergin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Před užitím přípravku Analergin se poraďte se svým lékařem, jestliže máte problémy s močením (např. při potížích s míchou nebo prostatou nebo močovým měchýřem).

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučení současného požívání alkoholu při léčbě přípravkem Analergin.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Analergin několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Děti

Nepodávejte tento lék dětem mladším než 6 let, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje vhodnou úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Analergin s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání přípravku Analergin.

Těhotenství kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Analergin nemají užívat těhotné ženy. Náhodné užití přípravku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně přípravek užívejte jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě
s lékařem.

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Riziko nežádoucích účinků u kojených dětí nelze vyloučit. A proto byste bez porady s lékařem neměla přípravek Analergin během kojení užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

Přípravek Analergin obsahuje monohydrát laktózy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Analergin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let:

Doporučená dávka přípravku je 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin, poraďte se o dávkování se svým lékařem, který Vám může upravit dávkování.

Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem, který může upravit dávkování podle potřeb Vašeho dítěte.

Pokud vnímáte účinek přípravku Analergin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby

Délka léčby bude záviset na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Analergin, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Analergin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin

Pokud přestanete přípravek Analergin užívat, může se vzácně vrátit intenzivní svědění (pruritus) a/nebo kopřivka.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat lék užívat a ihned se poradit s lékařem:
– alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) – ospalost
– závrať, bolest hlavy
– zánět hltanu, rýma (u dětí)
– průjem, pocit na zvracení, sucho v ústech – únava

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

– rozrušení (neklid)
– parestezie (zvláštní pocity na kůži)
– bolesti břicha
– pruritus (svědění kůže), vyrážka
– astenie (nadměrná únava), malátnost

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 – alergické reakce, někdy závažné (velmi vzácně)
– deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost
– křeče
– tachykardie (zrychlená srdeční frekvence) – abnormální funkce jater
– kopřivka
– otok
– zvýšení tělesné hmotnosti

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

– trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)
– tiky (mimovolní záškuby)
– mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)
– rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)
– angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém (lokalizované kožní erupce)
– abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

– zvýšená chuť k jídlu
– sebevražedné myšlenky (opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou), noční můry
– amnézie (ztráta paměti), porucha paměti
– vertigo (pocit otáčení nebo pohybu)
– zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)
– pruritus (intenzivní svědění) a/nebo kopřivka po přerušení léčby
– bolest kloubů
– vyrážka s puchýřky, které obsahují hnis
– hepatitida (zánět jater).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Analergin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Analergin obsahuje

Léčivou látku je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, bílá potahová soustava OPADRY obsahující hypromelosu, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4000.

Jak přípravek Analergin vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé bikonvexní kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Blistr PVC/PVDC (čirý, bezbarvý) / Al, krabička

Balení:

7 x 10 mg 10 x 10 mg 30 x 10 mg 50 x 10 mg 90 x 10 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován 20. 3. 2020

Příbalový leták Analergin Neo 5 mg potahované tablety

Pro dospělé a děti od 6 let věku levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

–  Ponechte si příbalový leták pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

–  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku

 1. Co je přípravek Analergin Neo a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo užívat
 3. Jak se přípravek Analergin Neo užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Analergin Neo uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Analergin Neo a k čemu se používá

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou přípravku Analergin Neo. Analergin Neo je antialergikum.
Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s:

 • alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy
 • kopřivkou (urtikarie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo užívat

Neužívejte přípravek Analergin Neo

–  jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

–  jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Analergin Neo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže je u Vás pravděpodobné, že budete mít problém s vyprázdněním močového měchýře (máte např. poranění míchy nebo zvětšenou prostatu), poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže je u Vás plánováno vyšetření na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Analergin Neo několik dní před vyšetřením. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho vyšetření na alergie.

Děti

Podávání přípravku Analergin Neo se nedoporučuje dětem mladším 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin Neo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Analergin Neo s jídlempitím a alkoholem

Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Analergin Neo a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek. U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Analergin Neo a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo mohou pociťovat spavost/ospalost, únavu a vyčerpání. Pokud řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k žádné poruše duševní bdělosti, schopnosti rychle reagovat nebo řídit.

Přípravek Analergin Neo obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Analergin Neo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti od 6 let věku

Doporučená dávka pro dospělé a děti od 6 let věku je jedna tableta denně.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů:

Porucha funkce ledvin a jater

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí Analergin Neo užívat.

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař.

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.

Starší pacienti od 65 let věku

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.

Použití u dětí

Přípravek Analergin Neo se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let věku.

Jak a kdy máte Analergin Neo užívat

Pouze perorální užívání (užití ústy).
Tablety přípravku Analergin Neo se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.

Jak dlouho máte užívat Analergin Neo?

Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. U dětí se zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později spavost.
Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Analergin Neo předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo

Jestliže jste zapomněl(a) užít Analergin Neo, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo

Ukončení léčby přípravkem Analergin Neo by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Avšak vzácně, pokud přestanete Analergin Neo užívat, se může vyskytnout pruritus (intenzivní svědění), dokonce i v případě, že se tyto příznaky nevyskytovaly před zahájením léčby. Příznaky mohou samovolně vymizet. V některých případech mohou být příznaky intenzivní a mohou vyžadovat opět začít s léčbou. Příznaky by po opětovném zahájení léčby měly vymizet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při prvních známkách reakce přecitlivělosti přestaňte Analergin Neo užívat a obraťte se na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla, dýchací nebo polykací obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů )

–  sucho v ústech

–  bolest hlavy

–  únava

–  ospalost/malátnost

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

–  vyčerpanost

–  bolest břicha

Není známo (čestnost z dostupných údajů nelze určit)

–  zvýšení chuti k jídlu

–  agresivní nebo neklidné chování, halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky nasebevraždu nebo posedlost sebevraždou

–  záchvaty, mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti)

–  pocit otáčení či pohybu

–  poruchy vidění, rozmazané vidění, okulogyrie (mimovolní krouživé pohyby očí)

–  palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence

–  dušnost

–  nevolnost, zvracení, průjem

–  zánět jater, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů

–  bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř

–  kožní výsev, svědění, vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže)

–  pruritus (intenzivní svědění) po přerušení léčby

–  bolest svalů, bolest kloubů

–  otoky

–  zvýšení tělesné hmotnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět kzískání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Analergin Neo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Analergin Neo obsahuje

–  Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá levocetirizinum 4,2 mg.

–  Pomocnými látkami jsou:

 • Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát
 • Potahovou vrstvu: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak přípravek Analergin Neo vypadá a co obsahuje toto balení
Analergin Neo 
je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká.Velikosti balení: 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 a 120 tablet a v jednodávkových blistrech 30×1 tableta.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Ratiopharm GmbH,
Graf Arco Strasse 3,
D-89079 Ulm,
Německo

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd.,
Debrecen,
Maďarsko 4/5

Tento příbalový leták byl naposledy revidována: 25. 2. 2020

Příbalové letáky Analergin ke stažení

Příbalový leták Analergin (PDF ke stažení)
Analergin souhrn údajů (PDF ke stažení)

Příbalový leták Analergin NEO (PDF ke stažení)
Analergin NEO souhrn újdajů (PDF ke stažení)