Magnosolv 365 mg Cena a Příbalový leták

Cena léku Magnosolv 365 mg

Orientační prodejní cena162,11 Kč
Orientační doplatek40,19 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění121,92 Kč
Maximální cena výrobce/Cena původce107,57 Kč

Příbalový leták Magnosolv 365 mg

sp.zn. sukls44455/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Magnosolv 365 mg granule pro perorální roztok v sáčku

magnesii subcarbonas levis, magnesii oxidum leve

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Magnosolv a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnosolv užívat

3.Jak se přípravek Magnosolv užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Magnosolv uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Magnosolv a k čemu se používá

Magnosolv se používá k léčbě nedostatku hořčíku, který nevyžaduje injekční léčbu. Příznaky nedostatku hořčíku mohou být:

křeče v lýtkách, mravenčení v končetinách, bolest zad;

vyčerpanost, bolest hlavy, problémy se spánkem;

napětí, nervozita, únava, pocit zmatenosti, deprese;

zrychlený tep srdce, poruchy srdečního rytmu.

Dále se Magnosolv užívá jako podpůrná léčba u onemocnění koronárních tepen (tepny vyživující srdce).

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnosolv užívat užívat

Neužívejte přípravek Magnosolv

jestliže jste alergický(á) na lehký zásaditý uhličitan hořečnatý (magnesii subcarbonas levis), lehký oxid hořečnatý (magnesii oxidum leve) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

při těžké poruše funkce ledvin (selhání ledvin).

při ztrátě a nedostatku vody v těle.

při zvýšené hladině hořčíku v těle.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnosolv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě rozvoje průjmu Vám lékař sníží dávku přípravku nebo přípravek dočasně vysadí.

1/4

Projevy silné únavy po užívání vyšších dávek mohou poukazovat na zvýšenou koncentraci hořčíku v krevním séru. V takovém případě je nutná konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem, který může ukončit užívání přípravku nebo snížit jeho dávku.

Další léčivé přípravky a přípravek Magnosolv

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravky obsahující hořčík mohou tvorbou solí, popřípadě komplexních sloučenin, snižovat vstřebávání železa, některých antibiotik (tetracyklinů), chlorpromazinu (používá se k léčbě duševních potíží), digoxinu (používá se k léčbě onemocnění srdce) a fluoridu sodného (používá se k léčbě osteoporózy – onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty). Tyto přípravky se proto musí užívat s časovým odstupem 3-4 hodin od užití přípravků obsahujících hořčík.

Při současném užívání močopudných léčiv šetřících draslík je třeba brát v úvahu obsah draslíku

v přípravku Magnosolv. V těchto případech je vhodná dieta chudá na draslík. Pokud musíte užívat močopudná léčiva, sdělte to svému lékaři a poraďte se s ním ohledně diety.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Magnosolv mohou užívat těhotné i kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Magnosolv nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Magnosolv obsahuje draslík a sodík.

Tento přípravek obsahuje 5 mmol (194,8 mg) draslíku v jednom sáčku. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 10,39 mmol (238,93 mg) sodíku v jednom sáčku. To odpovídá 12 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud budete potřebovat 2 nebo více sáčků denně po delší dobu, zejména pokud jste byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem sodíku.

3.Jak se přípravek Magnosolv užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se řídí podle stupně nedostatku hořčíku. Při snížené koncentraci hořčíku v krevním séru (chronickém nedostatku hořčíku) je vhodné denní užívání po dobu 4 týdnů. Jako průměrná denní dávka se doporučuje 4,5 mg hořčíku (0,185 mmol) na kg tělesné hmotnosti. Při chronických a těžkých akutních stavech nedostatku hořčíku lze, pokud neexistují kontraindikace, zvýšit denní dávku až do odstranění nedostatku na 9 mg (0,375 mmol) na kg tělesné hmotnosti.

Dospělí a dospívající

Obvyklá průměrná denní dávka pro dospělé a dospívající je 1 sáček rozpuštěný ve 200 ml vody 1x nebo 2x denně.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin může lékař snížit dávku a provádět pravidelné kontroly sérové hladiny hořčíku. Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (selhání ledvin) nesmí přípravek užívat.

2/4

Děti

Obvyklá průměrná denní dávka pro děti ve věku od 10 do 14 let je 100-200 ml roztoku vzniklého po rozpuštění 1 sáčku ve 200 ml vody, a to 1x denně.

Obvyklá průměrná denní dávka pro děti ve věku od 6 do 9 let je 100 ml roztoku vzniklého po rozpuštění 1 sáčku ve 200 ml vody, toto množství může být rozdělené do 2 dávek.

Děti do 6 let mohou užívat Magnosolv s přihlédnutím k jejich tělesné hmotnosti, vztažené na obsah hořčíku v přípravku. Přesnou dávku určí dětský lékař.

Způsob použití

Obsah sáčku rozpusťte ve 200 ml vody. Výše popsané množství roztoku, který vznikne rozpuštěním obsahu 1 sáčku, pijte v době mezi jídly. Užití před jídlem zlepšuje vstřebávání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnosolv, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnosolv

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Magnosolv

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při použití přípravku Magnosolv se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Řídká stolice nebo průjem, především jako následek užívání vysokých dávek.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) Únava po vysokých dávkách nebo dlouhodobém užívání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Magnosolv uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

3/4

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Magnosolv obsahuje

Léčivými látkami jsou: magnesii subcarbonas levis a magnesii oxidum leve.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, uhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, citronové aroma.

Jeden sáček (6,1 g) obsahuje 365 mg hořčíku ve formě magnesii subcarbonas levis 670 mg (= 169 mg hořčíku) a magnesii oxidum leve 342 mg (= 196 mg hořčíku).

Ve vodném roztoku vzniká citronan hořečnatý.

Jak přípravek Magnosolv vypadá a co obsahuje toto balení

Magnosolv je bílý krystalický prášek s citronovou vůní.

Dvousáčky z laminované fólie, krabička.

Velikost balení:

30 sáčků.

60 sáčků (2 krabičky, kde každá obsahuje 30 sáčků) 90 sáčků (3 krabičky, kde každá obsahuje 30 sáčků)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce

Hermes Pharma GmbH, Schwimmschulweg 1a, Wolfsberg, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 2. 2021

4/4