Paramax Rapid příbalový leták

Paramax Rapid 500mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat

Jak se PARAMAX Rapid 500 mg používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 500 mg patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 500 mg je paracetamol. PARAMAX Rapid 500 mg tlumí bolest a snižuje horečku. PARAMAX Rapid 500 mg nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy.

PARAMAX Rapid 500 mg se užívá k rychlé úlevě při bolestech hlavy včetně migrény, při bolestech zad, zubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení horečky.

PARAMAX Rapid 500 mg též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku doprovázející chřipku a nachlazení.

Po poradě s lékařem se PARAMAX Rapid 500 mg rovněž užívá k potlačení bolesti provázející osteoartrózu a při neuralgii.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti do 6 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat Neužívejte PARAMAX Rapid 500 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

 • pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou

Upozornění a opatření

Před užitím PARAMAX Rapid 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • pokud trpíte onemocněním jater (při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů);
 • jestliže máte sníženou funkci ledvin (v těchto případech musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař);
 • pokud užíváte perorální antikoagulancia (léky zabraňující srážení krve), protože při současném podávání vyšších dávek paracetamolu a těchto léků je nutná kontrola krevní srážlivosti;
 • pokud máte deficit enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy;
 • jestliže trpíte hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti způsobený zvýšeným rozpadem červených krvinek).

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoli léčiva obsahující paracetamol.

Pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 500 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte PARAMAX Rapid 500 mg.

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 500 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Současné užívání PARAMAX Rapid 500 mg a léků na spaní, léků proti epilepsii (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.

Současné užívání PARAMAX Rapid 500 mg s flukloxacilinem (antibiotikum), je spojeno se závažným rizikem abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu, domperidonu a probenecidu.

Pokud chcete současně s přípravkem PARAMAX Rapid 500 mg užívat jiné léky proti bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem.

Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg s kyselinou acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin.

Užívat PARAMAX Rapid 500 mg současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod lékařským dohledem.

O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg a cholestyraminu se poraďte s lékařem.

PARAMAX Rapid 500 mg s jídlem a pitím

Během užívání přípravku nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, PARAMAX Rapid 500 mg můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře/svou porodní asistentku.

V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 500 mg je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

Jak se PARAMAX Rapid 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé

Užívají se 1–2 tablety (tj. 500 mg – 1000 mg ) 1-4 krát denně.

Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s hmotností do 60 kg je vhodná dávka 1 tableta tj. 500 mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka paracetamolu u dospívajících od 15 let a dospělých je 4 g, tj. 8 tablet přípravku PARAMAX Rapid 500 mg.

Dospívající ve věku 12-15 let

Užívají 1 tabletu (500 mg) až 3x denně v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 6 tablet (3 g).

Dávkování u dětí

U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti:

Jednotlivá dávka paracetamolu je 10 –15 mg/kg tělesné hmotnosti.

Děti s hmotností 17 – 32 kg: užívá se 1/2 tablety (tj. 250 mg) po 4 – 6 hodinách. Děti s hmotností 33 – 40 kg: užívá se 1 tableta (tj. 500 mg) po 4 – 6 hodinách.

Maximální denní dávka paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 denních dávek, tj. užívá se přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách.

Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let.

Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.

Nepřekračujte doporučené dávkování

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku

PARAMAX Rapid 500 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění

Pokud nedojde u horečnatých onemocnění do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů, u dětí 3 dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 500 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 500 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi ojediněle.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující četností výskytu:

Vzácně (až u 1 pacienta z 1000) se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky postihující trávicí trakt (pocit na zvracení, zvracení).

Velmi vzácně (až u 1 pacienta z 10000) může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní reakce), bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku (vystupňovaná život ohrožující alergická reakce).

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopenie – snížení počtu krevních destiček, leukopenie – chorobné snížení počtu bílých krvinek, pancytopenie – současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvinek, krevních destiček/, neutropenie – abnormální snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek) v krvi, agranulocytóza – nedostatek bílých krvinek (granulocytů) v krvi a kostní dřeni), které jsou však obvykle reverzibilního (vratného) charakteru.

Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anemie) při léčbě paracetamolem.

Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za označením Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 500 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné tabletě
 • dalšími složkami pomocnými látkami jsou povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 500 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení PARAMAX Rapid 500 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety, z jedné strany s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení

10 nebo 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vitabalans Oy, Varastokatu 7-9, Hämeenlinna, Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Vitabalans CZ, s.r.o. Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12. 05. 2022

Paramax Rapid 250mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je PARAMAX Rapid 250 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 250 mg užívat.

Jak se PARAMAX Rapid 250 mg

Možné nežádoucí účinky

5 Jak PARAMAX Rapid 250 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je PARAMAX Rapid 250 mg a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 250 mg patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 250 mg je paracetamol. PARAMAX Rapid 250 mg tlumí bolest a snižuje horečku.

Tablety jsou určeny k léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku při chřipce a nachlazení..

Po poradě s lékařem je možné užívat přípravek při neuralgii (silné bolesti pociťované v průběhu nervu) různého původu a bolesti doprovázející některá revmatická onemocnění (artróza).

Přípravek je určen zejména pro děti. Některé stavy či situace uvedené v této příbalové informaci jsou u dětí nepravděpodobné nebo nepřicházejí v úvahu, ale uvádí se pro případ, že by přípravek chtěla užívat dospělá osoba.

Přípravek není určen pro děti do 3 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 250 mg užívat Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 250 mg

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou
 • jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití PARAMAX Rapid 250 mg je zapotřebí

 • při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu a při podávání paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí, při kterém se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů;
 • při snížené funkci ledvin, kdy musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař;
 • při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu. Je nutná kontrola krevní srážlivosti;
 • při deficitu enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem;
  • warfarin (lék snižující krevní srážlivost),
  • metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení),
  • rifampicin, chloramfenikol (antibiotika),
  • kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
  • probenecid (k léčbě dny),
  • fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie),
  • zidovudin (k léčbě HIV),
  • isoniazid (k léčbě tuberkulózy),
  • karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),
  • cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
  • jiné léky obsahující paracetamol,
  • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 250 mg

Účinky přípravku Paramax Rapid 250 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte:

PARAMAX Rapid 250 mg s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, PARAMAX Rapid můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře/svou porodní asistentku. V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Paramax Rapid 250 mg je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

Jak se PARAMAX Rapid 250 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dětí:

U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti:

Jednotlivá dávka paracetamolu je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti.

Děti s tělesnou hmotností 17 – 32 kg: užívá se 1 tableta (tj. 250 mg) po 4 – 6 hodinách.

Děti s tělesnou hmotností 32 – 40 kg: užívají se 1-2 tablety (tj. 250 mg – 500 mg) po 4 – 6 hodinách. Maximální denní dávka paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 denních dávek, tj. užívá se jednotlivá dávka přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách.

Bez porady s lékařem se přípravek nepodává dětem déle než 3 dny. Přípravek není určen pro děti mladší než 3 roky.

Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé:

Užívají se 2-4 tablety (tj. 500 mg – 1000 mg ) podle potřeby 1-4 krát denně.

Jednotlivá dávka 750 mg (3 tablety přípravku PARAMAX Rapid 250 mg) není vhodná pro osoby s tělesnou hmotností nižší než 50 kg, jednotlivá dávka 1000 mg (4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 250 mg) není vhodná pro osoby s tělesnou hmotností nižší než 60 kg.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka paracetamolu u dospívajících a dospělých je 4 g, tj. 16 tablet přípravku

PARAMAX Rapid 250 mg.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 250 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění:

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte proti bolesti nejdéle 7 dnů, u dětí nejdéle 3 dny, neurčí-li lékař jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 250 mg, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 250 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),
 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 • poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle vymizí po přerušení užívání přípravku,
 • snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anemie),
 • alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky,
 • bronchospazmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká alergická reakce),
 • závažné kožní reakce,
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 250 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co PARAMAX Rapid 250 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je paracetamolum 250 mg v jedné tabletě
 • Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak PARAMAX Rapid 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Paramax Rapid 250 mg jsou bílé kulaté bikonvexní tablety z jedné strany s půlicí rýhou. Průměr tablety je 10 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení

10 tablet v blistru

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce Vitabalans OY Varastokatu 7-9 Hämeenlinna

13500

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

12. 05. 2022

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vitabalans CZ, s.r.o.

Na sádce 446/2 149 00 Praha 4 Česká republika

Paramax Rapid 1g tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépě nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat

Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivou látkou přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1g tlumí bolest a snižuje horečku.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace, a dále ke snížení horečky.

PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející chřipku a nachlazení.

Po poradě s lékařem je možné užívat přípravek při neuralgii (silné bolesti pociťované v průběhu nervu) různého původu a bolesti doprovázející některá revmatická onemocnění (artróza).

Vzhledem k obsahu léčivé látky je přípravek určen pro dospívající starší 15 let a dospělé.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1g užívat

Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou
 • jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)
  • warfarin (lék snižující krevní srážlivost),
  • metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení),
  • rifampicin, chloramfenikol (antibiotika),
  • kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
  • probenecid (k léčbě dny),
  • fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie),
  • zidovudin (k léčbě HIV,
  • isoniazid (k léčbě tuberkulózy),
  • karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),
  • cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
  • jiné léky obsahující paracetamol,
  • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař.

Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.

Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 1 g

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:

PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím

Během užívání přípravku se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, PARAMAX Rapid můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře/svou porodní asistentku.

V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých:

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500-1000 mg) podle potřeby 1-4krát denně.

Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety, tj. 500 mg paracetamolu.

Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka je 4 g paracetamolu, tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Upozornění:

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem proti bolesti nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),
 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 • alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky,
 • poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle vymizí po přerušení užívání přípravku,
 • snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anemie),
 • bronchospazmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká alergická reakce),
 • závažné kožní reakce,
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, obalu na tablety a krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě

Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení:

5 tablet

15 tablet

Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce Vitabalans OY Varastokatu 7-9 Hämeenlinna 13500

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

12. 05. 2022

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vitabalans CZ, s.r.o.

Na sádce 446/2

149 00 Praha 4

Česká republika

Napsat komentář