Paralen příbalový leták

Paralen 500mg čípek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, poraďte se s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek PARALEN 500 mg čípky a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 mg čípky používat

Jak se přípravek PARALEN 500 mg čípky používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek PARALEN 500 mg čípky uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek PARALEN 500 mg čípky a k čemu se používá

Přípravek PARALEN 500 mg čípky obsahuje léčivou látku paracetamol. Paracetamol patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika, antipyretika (k tlumení bolesti a snížení horečky).

Přípravek PARALEN 500 mg čípky se používá ke snížení horečky a k léčbě bolesti mírné až střední intenzity, jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolestivá menstruace, neuralgie (bolest pociťovaná v průběhu nervu), bolesti zad a bolesti svalů nebo kloubů nezánětlivého původu. Čípky jsou zvlášť vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné užívající více léků současně.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 9 let s tělesnou hmotností nad 33 kg.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 mg čípky

používat

Nepoužívejte přípravek PARALEN 500 mg čípky

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

 • jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater,
 • při krvácení z konečníku, nebo pokud máte či jste v poslední době prodělal(a) zánět konečníku

(proktitida).

Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý z uvedených stavů týká, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PARALEN 500 mg čípky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

 • máte onemocnění ledvin,
 • trpíte formou chudokrevnosti zvané hemolytická anemie (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek),
 • trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti (NSAID),
 • máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 • máte problémy s konzumací alkoholu,
 • současně užíváte léky ovlivňující funkci jater.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek obsahuje paracetamol. Nepoužívejte jej současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.

O vhodnosti současného používání čípků PARALEN 500 mg čípky s jinými léky proti bolesti a nachlazení se poraďte s lékařem.

Používání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepoužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním. Během léčby paracetamolem byly hlášeny velmi vzácné případy závažných kožních reakcí.

Děti a dospívající

Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek PARALEN 500 mg čípky vhodný pro děti mladší než 9 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 33 kg).

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 500 mg čípky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:

 • jiné léky ovlivňující funkci jater,
 • léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 • léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
 • léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
 • léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 • rifampicin nebo isoniazid (léky na tuberkulózu),
 • chloramfenikol (antibiotikum)

– flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu,

 • kolestyramin (lék na snížení tuků v krvi),
 • probenecid (lék k léčbě dny),
 • zidovudin (lék na HIV a AIDS),
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 • léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte přípravek PARALEN 500 mg čípky.

Používání přípravku PARALEN 500 mg čípky s jídlem a pitím

Přípravek se může používat nezávisle na příjmu potravy.

Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože riziko poškození jater se může zvýšit. Přípravek by neměly používat osoby, které mají problémy s dlouhodobým požíváním alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud je to nutné, přípravek PARALEN 500 mg čípky můžete v průběhu těhotenství používat.

Používejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a to po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek použít častěji, obraťte se na svého lékaře.

Kojící ženy mohou přípravek používat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek používat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Jak se přípravek PARALEN 500 mg čípky používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a tělesné hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Způsob podání:

Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku.

Věk

Tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka

Maximální denní dávka

Děti 9–12 let

33–40 kg

1 čípek PARALEN 500 mg

(500 mg paracetamolu)

4 čípky PARALEN 500 mg

(2 g paracetamolu)

Dospívající

12–15 let

40–50 kg

1 čípek PARALEN 500 mg

(500 mg paracetamolu)

6 čípků PARALEN 500 mg

(3 g paracetamolu)

Dospívající nad

15 let a dospělí

≤ 50 kg

1 čípek PARALEN 500 mg

(500 mg paracetamolu)

8 čípků PARALEN 500 mg

(4 g paracetamolu)

> 50 kg

1–2 čípky PARALEN 500 mg

(500–1 000 mg paracetamolu)

Dospělí a dospívající (starší 15 let)

1–2 čípky přípravku PARALEN 500 mg čípky podle potřeby několikrát denně v časových odstupech nejméně 4 hodin.

Maximální denní dávka je 8 čípků, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 čípky (tuto dávku by neměli používat pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg).

Při dlouhodobé léčbě (nad 10 dnů) nepřekračujte denní dávku 5 čípků.

Dospívající ve věku od 12 do 15 let

1 čípek dle potřeby několikrát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 6 čípků.

Děti ve věku od 9 do 12 let

1 čípek dle potřeby několikrát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 4 čípky.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater

Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem.

Délka léčby:

Léčbu můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.

Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek PARALEN 500 mg čípky déle než 1 týden.

Dítěti nepodávejte přípravek PARALEN 500 mg čípky bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Při dlouhodobém používání přípravku PARALEN 500 mg čípky je třeba průběžná kontrola u lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku PARALEN 500 mg čípky, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku PARALEN 500 mg čípky než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!

V souvislosti s předávkováním paracetamolem byly pozorovány vzácné případy tvorby krevních sraženin (diseminovaná intravaskulární koagulace).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PARALEN 500 mg čípky

Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě, že se u Vás objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

 • otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 • závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému stavu,
 • závažné kožní reakce projevující se např. jako rozvíjející se kožní vyrážka, puchýře nebo postižení sliznice.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti výskytu:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • kožní alergické reakce, vyrážka.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo tvorba podlitin i při nevýznamném poranění, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy aj.,
 • zúžení průdušek (dušnost),
 • žloutenka (zežloutnutí kůže a očního bělma).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • poškození funkce jater, které může vést k akutnímu jaternímu selhání,
 • nadbytek kyseliny v krvi (způsobený příliš velkým množstvím kyseliny pyroglutamové) v důsledku nízké hladiny glutathionu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARALEN 500 mg čípky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PARALEN 500 mg čípky obsahuje

 • Jeden čípek obsahuje paracetamolum 500 mg.
 • Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35 a čípkový základ H 15.

Jak přípravek PARALEN 500 mg čípky vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: suspenzní čípky bílé až slabě nažloutlé barvy, torpédovitého tvaru.

Velikost balení: 5 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Sanofi Winthrop Industrie – Tours, 30–36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6. 11. 2023

Paralen 100mg čípek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek PARALEN 100 mg čípky a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 mg čípky používat

Jak se přípravek PARALEN 100 mg čípky používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek PARALEN 100 mg čípky uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek PARALEN 100 mg čípky a k čemu se používá

Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN 100 mg čípky, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.

Přípravek PARALEN 100 mg čípky se používá u dětí s tělesnou hmotností od 7 kg ke snížení horečky při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Dále se používá při mírné až středně silné bolesti různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (bolesti provázející prořezávání zoubků), při bolesti kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 mg čípky užívat Nepodávejte přípravek PARALEN 100 mg čípky dítěti

 • jestliže je alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže má závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater,
 • při krvácení z konečníku nebo zánětu konečníku (proktitida) nebo jestliže tato onemocnění mělo v nedávné době,
 • pokud váží méně než 7 kg.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku PARALEN 100 mg čípky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše dítě:

 • má onemocnění ledvin nebo jater,
 • má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 • jestliže má závažnou formu určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
 • trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti (NSAID),
 • současně užívá léky ovlivňující funkci jater.

Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.

O vhodnosti současného používání přípravku PARALEN 100 mg čípky u dítěte s jinými léky proti bolesti a nachlazení se poraďte s lékařem.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Nepodávejte tento přípravek dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. Během léčby paracetamolem byly hlášeny velmi vzácné případy závažných kožních reakcí.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 100 mg čípky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že Vaše dítě užívá přípravek PARALEN 100 mg čípky.

Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá:

 • léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát),
 • kolestyramin (lék na snížení tuků v krvi),
 • jiné léky ovlivňující funkci jater,
 • léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 • léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti zánětu a bolesti,
 • některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 • zidovudin (na léčbu HIV a AIDS),
 • rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy),
 • chloramfenikol (antibiotikum)
 • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu,
 • probenecid (lék k léčbě dny),
 • léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN 100 mg čípky s jídlem, pitím a alkoholem

Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Přípravek PARALEN 100 mg čípky je určen k podání dětem, pokud by však přípravek používal dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je určen dětem. Pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je třeba dodržet následující doporučení: Pokud je to nutné, Paralen 100 mg čípky můžete v průběhu těhotenství používat.

Používejte nejnižší účinnou dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku, a to po co možná nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo pokud potřebujete přípravek užít častěji.

Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Jak se přípravek PARALEN 100 mg čípky užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

PARALEN 100 mg čípky se zavádějí podle potřeby 3–4× denně v časových odstupech nejméně 6 hodin v následujících dávkách:

 • dětem o tělesné hmotnosti 7–13 kg 1 čípek,
 • dětem o tělesné hmotnosti 14–20 kg 2 čípky.

Před upotřebením uvolněte čípek z fólie pomalým rovným roztržením nastřižené fólie až ke špičce čípku. Jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1–2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin nemá překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Pro jednorázové podání je dávka 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti.

Léčení můžete ukončit, jakmile horečka či bolest ustoupí.

Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku u dítěte s lékařem. Léčba přípravkem PARALEN 100 mg čípky bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3–5 dní. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku PARALEN 100 mg čípky, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!

V souvislosti s předávkováním paracetamolem byly pozorovány vzácné případy tvorby krevních sraženin (diseminovaná intravaskulární koagulace).

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek PARALEN 100 mg čípky

Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 6 hodin a nepřekračujte maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek dítěti podávat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

 • otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 • závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému stavu,
 • závažné kožní reakce projevující se např. jako rozvíjející se kožní vyrážka, puchýře nebo postižení sliznice.

  Další možné nežádoucí účinky jsou:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • kožní alergické reakce, vyrážka.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšenou náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.),
 • zúžení průdušek (dušnost),
 • žloutenka (žloutnutí kůže a očí).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • poškození funkce jater, které může vést k jaternímu selhání,
 • nadbytek kyseliny v krvi (způsobený příliš velkým množstvím kyseliny pyroglutamové) v důsledku nízké hladiny glutathionu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PARALEN 100 mg čípky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PARALEN 100 mg čípky obsahuje

 • Léčivou látkou je paracetamolum. Jeden čípek obsahuje paracetamolum 100 mg.
 • Dalšími složkami jsou čípkový základ H 15 a W 35.

Jak přípravek PARALEN 100 mg čípky vypadá a co obsahuje toto balení

PARALEN 100 mg jsou bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru. Velikost balení: 5 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Sanofi Winthrop Industrie – Tours, 30–36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6. 11. 2023

Napsat komentář