Paracetamol Zentiva příbalový leták

Paracetamol Zentiva 500mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • Nepodávejte přípravek dětem déle než 3 dny bez konzultace s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Paracetamol Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Zentiva užívat

Jak se přípravek Paracetamol Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Paracetamol Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Paracetamol Zentiva a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící horečku a bolest.

Paracetamol Zentiva je určen ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, bolest při menstruaci, bolest svalů a kloubů při chřipce a nachlazení, a také ke snížení horečky.

Paracetamol Zentiva je určen pro dospělé, dospívající a děti s tělesnou hmotností nad 21 kg (od 6 let).

Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Zentiva užívat Neužívejte přípravek Paracetamol Zentiva

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

 • při těžkém jaterním selhávání;
 • při akutním zánětu jater.

Upozornění a opatření

Nepoužívejte přípravek Paracetamol Zentiva současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími paracetamol.

Použití vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku vážného poškození jater.

Při užívání tohoto léku nepijte alkoholické nápoje.

Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním jater
 • trpíte onemocněním ledvin
 • jste závislý(á) na alkoholu
 • máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
 • trpíte nízkým počtem červených krvinek způsobeným jejich abnormálním rozpadem

(hemolytická anemie)

 • jste staršího věku
 • jste dehydratovaný(á) nebo podvyživený(á)

Je třeba dbát opatrnosti, pokud

 • trpíte závažnou infekcí, která může vést k metabolické acidóze. Příznaky metabolické acidózy jsou:
  • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání,
  • pocit na zvracení (nevolnost), zvracení,
  • ztráta chuti k jídlu.

  Pokud se u Vás vyskytne kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.Neužívejte tento přípravek bez porady se svým lékařem, pokud máte problémy s pitím alkoholu.Děti a dospívajícíVzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Paracetamol Zentiva určen pro děti mladší než 6 let s tělesnou hmotností menší než 21 kg.Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol ZentivaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Neužívejte přípravek Paracetamol Zentiva současně s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.Účinky paracetamolu a účinky jiných léků, které užíváte současně, se mohou navzájem ovlivňovat.Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • některé léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin).
 • léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid nebo domperidon) nebo léky ke snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin).
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léčivé přípravky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).
 • některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol).
 • některé léky používané k léčbě dny (probenecid).
 • některé léky používané k léčbě epilepsie (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin).
 • bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.
 • zidovudin (používaný k léčbě infekce HIV).
 • isoniazid (používaný k léčbě tuberkulózy).
 • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Přípravek Paracetamol Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Paracetamol Zentiva se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, přípravek Paracetamol Zentiva můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře.

Paracetamol Zentiva je vylučován do mateřského mléka, ale je nepravděpodobné, že by ovlivnil kojené dítě. Při krátkodobé léčbě doporučenými dávkami tohoto léčivého přípravku není nutno kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Paracetamol Zentiva nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Paracetamol Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte dávku podle doporučení v tabulce níže.

Přibližný věk

Tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka

Maximální denní dávka

6–8 let

21–24 kg

½ tablety (250 mg)

2 tablety (1 g)

9–10 let

25–33 kg

½ tablety (250 mg)

3 tablety (1,5 g)

10–12 let

34–41 kg

1 tableta (500 mg)

4 tablety (2 g)

12–15 let

42‒49 kg

1 tableta (500 mg)

5 tablet (2,5 g)

> 15 let

50‒60 kg

1 tableta (500 mg)

6 tablet (3 g)

> 60 kg

1–2 tablety (500–1000 mg)

6 tablet (3 g)*

* Maximální denní dávku 8 tablet (4 g) mohou užívat pacienti s tělesnou hmotností nad 60 kg pouze po konzultaci s lékařem.

Jednotlivá dávka může být podle potřeby opakována v intervalu nejméně 4 – 6 hodin. Paracetamol Zentiva není určen pro děti do 6 let s tělesnou hmotností menší než 21 kg.

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater určí dávkování lékař.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Varování: Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku vážného poškození jater.

Délka léčby

Pokud nedojde při léčbě přípravkem Paracetamol Zentiva do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak příznaky zhorší nebo se vyskytnou nové příznaky, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů.

Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Způsob podání

Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Paracetamol Zentiva lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Zentiva, než jste měl(a)

Předávkování se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí. Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, i v případě, že se Vy nebo dítě cítíte dobře, protože hrozí riziko opožděného, závažného a nevratného poškození jater. Lékaři předložte použité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paracetamol Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte zapomenutou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě 3 výše.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte tento léčivý přípravek užívat a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

 • alergické reakce jako je kožní vyrážka nebo svědění (vzácné – může postihnout až 1 z 1000 lidí), někdy doprovázené dýchacími potížemi, otokem rtů, jazyka, hrdla nebo tváří (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • závažné kožní reakce včetně olupování kůže či vřídků v ústech (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • předchozí problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti, které patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, a máte podobné problémy po podání přípravku Paracetamol Zentiva (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • nevysvětlitelná tvorba modřin (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí).

Další nežádoucí účinky

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • porucha funkce jater

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Paracetamol Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Paracetamol Zentiva obsahuje:

 • léčivou látkou je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.
 • pomocné látky jsou předbobtnalý kukuřičný škrob; kukuřičný škrob; mastek (E 553); kyselina

stearová (E 570); povidon (E 1201).

Jak přípravek Paracetamol Zentiva vypadá a co obsahuje balení

Paracetamol Zentiva jsou bílé tablety ve tvaru tobolky s plochými hranami, s rozměry přibližně 17 × 7 mm, s půlicí rýhou (S|1) na jedné straně.

Paracetamol Zentiva je balen v PVC/Al blistru.

Velikost balení:

10, 12, 16, 20, 24 nebo 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor Nr. 50 Sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských zemích Evropského hospodářského prostoru registrován pod následujícími názvy:

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Norsko,

Polsko, Slovenská republika, Švédsko

Paracetamol Zentiva

Francie

Paracetamol Zentiva LAB

Itálie

Paracetamolo Zentiva S.r.l.

Rumunsko

Pacetral

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 11. 2023

Paracetamol Zentiva 1000mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Paracetamol Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Zentiva užívat

Jak se přípravek Paracetamol Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Paracetamol Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Paracetamol Zentiva a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící horečku a bolest.

Paracetamol Zentiva je určen ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, bolest při menstruaci, bolest svalů a kloubů při chřipce a nachlazení, a také ke snížení horečky.

Paracetamol Zentiva je určen pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností nad 60 kg (od 15 let).

Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Zentiva užívat Neužívejte přípravek Paracetamol Zentiva

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

 • při těžkém jaterním selhávání;
 • při akutním zánětu jater.

Upozornění a opatření

Nepoužívejte přípravek Paracetamol Zentiva současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími paracetamol.

Použití vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku vážného poškození jater.

Při užívání tohoto léku nepijte alkoholické nápoje.

Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním jater
 • trpíte onemocněním ledvin
 • jste závislý(á) na alkoholu
 • máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
 • trpíte nízkým počtem červených krvinek způsobeným jejich abnormálním rozpadem

(hemolytická anemie)

 • jste staršího věku
 • jste dehydratovaný(á) nebo podvyživený(á)

Je třeba dbát opatrnosti, pokud

 • trpíte závažnou infekcí, která může vést k metabolické acidóze. Příznaky metabolické acidózy jsou:
  • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání,
  • pocit na zvracení (nevolnost), zvracení,
  • ztráta chuti k jídlu.

  Pokud se u Vás vyskytne kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.Neužívejte tento přípravek bez porady se svým lékařem, pokud máte problémy s pitím alkoholu.Děti a dospívajícíVzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Paracetamol Zentiva určen pro děti a dospívající do 15 let a s tělesnou hmotností menší než 60 kg.Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol ZentivaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Neužívejte přípravek Paracetamol Zentiva současně s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.Účinky paracetamolu a účinky jiných léků, které užíváte současně, se mohou navzájem ovlivňovat.Před užitím přípravku Paracetamol Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • některé léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin).
 • léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid nebo domperidon) nebo léky ke snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin).
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léčivé přípravky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).
 • některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol).
 • některé léky používané k léčbě dny (probenecid).
 • některé léky používané k léčbě epilepsie (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin).
 • bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.
 • zidovudin (používaný k léčbě infekce HIV).
 • isoniazid (používaný k léčbě tuberkulózy).
 • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Přípravek Paracetamol Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Paracetamol Zentiva se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, přípravek Paracetamol Zentiva můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře.

Paracetamol Zentiva je vylučován do mateřského mléka, ale je nepravděpodobné, že by ovlivnil kojené dítě. Při krátkodobé léčbě doporučenými dávkami tohoto léčivého přípravku není nutno kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Paracetamol Zentiva nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Paracetamol Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování viz doporučení v tabulce níže.

Přibližný věk

Tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka

Maximální denní dávka

> 15 let

> 60 kg

1 tableta (1 000 mg)

3 tablety (3 g)*

* Maximální denní dávku 4 tablety (4 g) lze užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Jednotlivá dávka může být podle potřeby opakována v intervalu nejméně 4 – 6 hodin.

Paracetamol Zentiva není určen pro děti a dospívající do 15 let s tělesnou hmotností menší než 60 kg.

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater určí dávkování lékař.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Varování: Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku vážného poškození jater.

Délka léčby

Délku léčby určí lékař.

Způsob podání

Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Půlicí rýha slouží pouze k usnadnění dělení tablety pro snazší polykání, nikoli k jejímu rozdělení na stejné dávky.

Paracetamol Zentiva lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Zentiva, než jste měl(a)

Předávkování se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí. Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, i v případě, že se Vy nebo dítě cítíte dobře, protože hrozí riziko opožděného, závažného a nevratného poškození jater. Lékaři předložte použité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paracetamol Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte zapomenutou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě 3 výše.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte tento léčivý přípravek užívat a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

 • alergické reakce jako je kožní vyrážka nebo svědění (vzácné – může postihnout až 1 z 1000 lidí), někdy doprovázené dýchacími potížemi, otokem rtů, jazyka, hrdla nebo tváří (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • závažné kožní reakce včetně olupování kůže či vřídků v ústech (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • předchozí problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti, které patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, a máte podobné problémy po podání přípravku Paracetamol Zentiva (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí),
 • nevysvětlitelná tvorba modřin (velmi vzácné – může postihnout až 1 z 10 000 lidí).

Další nežádoucí účinky

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • porucha funkce jater

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Paracetamol Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Paracetamol Zentiva obsahuje:

 • léčivou látkou je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 1000 mg paracetamolu.
 • pomocné látky jsou předbobtnalý kukuřičný škrob; kukuřičný škrob; mastek (E 553); kyselina

stearová (E 570); povidon (E 1201).

Jak přípravek Paracetamol Zentiva vypadá a co obsahuje balení

Paracetamol Zentiva jsou bílé tablety ve tvaru tobolky se zkosenými hranami, s rozměry přibližně 20

× 10 mm, půlicí rýha na jedné straně. Paracetamol Zentiva je balen v PVC/Al blistru.

Velikost balení:

8, 16, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor Nr. 50 Sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských zemích Evropského hospodářského prostoru registrován pod následujícími názvy:

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Slovenská republika, Švédsko

Paracetamol Zentiva

Francie

Paracetamol Zentiva LAB

Itálie

Paracetamolo Zentiva S.r.l.

Rumunsko

Pacetral

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 11. 2023

Napsat komentář