Paracetamol Auxilto příbalový leták

Paracetamol Auxilto 500mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Dospělí: Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Děti a dospívající: Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě/dospívající cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Paracetamol Auxilto a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Auxilto užívat

Jak se přípravek Paracetamol Auxilto užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Paracetamol Auxilto uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Paracetamol Auxilto a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku.

Přípravek Paracetamol Auxilto je určen k úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy včetně migrény, bolest zad, zubů a menstruační bolest. Dále se užívá k úlevě od bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení. Snižuje horečku. .

Pouze po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení mírné až středně silné bolesti doprovázející revmatická onemocnění, zejména osteoartrózu (degenerativní kloubní onemocnění) a při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Paracetamol Auxilto je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s tělesnou hmotností od 21 kg.

Dospělí: Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Děti a dospívající: Nepodávejte přípravek dětem a dospívajícím déle než 3 dny bez porady s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Auxilto užívat

Neužívejte přípravek Paracetamol Auxilto:

 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při závažném snížení funkce jater.
 • při akutním zánětu jater.

Upozornění a opatření

Neužívejte přípravek Paracetamol Auxilto současně s dalšími léčivými přípravky, které obsahují paracetamol.

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.

Před užitím přípravku Paracetamol Auxilto se poraďte se svým lékařem, pokud:

 • máte onemocnění jater,
 • máte onemocnění ledvin,
 • máte deficit enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy,
 • máte nízký počet červených krvinek v důsledku jejich rozpadu (hemolytická anemie).

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu.

Děti a dospívající

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Paracetamol Auxilto určen pro děti mladší než 6 let nebo s tělesnou hmotností menší než 21 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek Paracetamol Auxilto

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Paracetamol Auxilto spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Účinky paracetamolu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Před užitím přípravku Paracetamol Auxilto se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména pokud užíváte kterýkoli z těchto léků:

 • léky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin),
 • léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid nebo domperidon) nebo ke snížení hladiny cholesterolu (kolestyramin),
 • kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAID),
 • antibiotika (rifampicin, chloramfenikol),
 • léky k léčbě dny (probenecid),
 • léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin),
 • zidovudin (k léčbě infekce HIV),
 • isoniazid (k léčbě tuberkulózy).
 • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Přípravek Paracetamol Auxilto s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Paracetamol Auxilto s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud je to nutné, přípravek můžete v průběhu těhotenství užívat. Užívejte co nejnižší možnou dávku, která zmírní bolest a/nebo horečku, a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu. Pokud se bolest a/nebo horečka nezmírní, nebo pokud potřebujete léčivý přípravek užívat častěji, obraťte se na svého lékaře. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Paracetamol Auxilto nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Paracetamol Auxilto užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávky jsou uvedeny v tabulce níže. Paracetamol se dávkuje v závislosti na tělesné hmotnosti a věku, obvykle 10 – 15 mg/kg tělesné hmotnosti jako jednotlivá dávka, až do maximální denní dávky 60 mg/kg tělesné hmotnosti.

Věk

Tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka

Maximální denní dávka

Interval mezi dávkami

6 – 12 let

21 – 24 kg

1/2 tablety (250 mg)

2 ½ tablety

(1,25 g)

nejméně 4 – 6 hodin

25 – 32 kg

1/2 tablety (250 mg)

3 tablety

(1,5 g)

nad 33 kg

1 tableta

(500 mg)

4 tablety

(2 g)

12 – 15 let

34 ‒ 60 kg

1 tableta

(500 mg)

6 tablet

(3 g*)

nejméně 4 hodiny

nad 15 let

34 ‒ 60 kg

1 tableta

(500 mg)

6 tablet

(3 g*)

nejméně 4 hodiny

nad 60 kg

1až 2 tablety

(500 až

1000 mg)

8 tablet

(4 g*)

* Při dlouhodobé léčbě (déle než 5 dní) nemá být překročena dávka 2,5 g paracetamolu za 24 hodin (5 tablet).

Přípravek Paracetamol Auxilto není určen pro děti do 6 let s tělesnou hmotností do 21 kg. U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Upozornění: Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Délka léčby:

Pokud nedojde u dospělých do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 5 dnů.

Dětem a dospívajícím nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Způsob podání

Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Paracetamol Auxilto se může užívat nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paracetamol Auxilto, než jste měl(a)

Předávkování se může projevit pocitem na zvracení, zvracením nebo bledostí. Ve všech případech podezření na předávkování, nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paracetamol Auxilto

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte zapomenutou dávku, jakmile si vzpomenete. Jakoukoli případnou další dávku užijte s časovým odstupem nejméně 4 hodiny.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě přestaňte přípravek užívat a informujte ihned svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků (postihují méně než 1 z 10 000 osob):

 • Alergické reakce jako např. kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi s dýcháním nebo s otokem rtů, jazyka, hrdla nebo tváře.
 • Kožní vyrážka s olupováním kůže nebo vředy v ústech.
 • Dušnost, zejména pokud jste již dříve měl(a) dechové potíže po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Podobné potíže můžete mít i po podání přípravku Paracetamol Auxilto.
 • Nevysvětlitelná tvorba modřin.

Další nežádoucí účinky

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

 • zvýšené hodnoty jaterních enzymů v krvi
 • kopřivka

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):

 • změny krevního obrazu
 • poruchy funkce jater

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Paracetamol Auxilto uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Paracetamol Auxilto obsahuje

 • Léčivou látkou je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.
 • Pomocnými látkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob, kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová 50, povidon K 25, kalium-sorbát.

Jak přípravek Paracetamol Auxilto vypadá a co obsahuje toto balení

Paracetamol Auxilto 500 mg tablety: Bílá tableta ve tvaru tobolky s plochými hranami o rozměrech přibližně 17 x 7 mm, na jedné straně půlicí rýha odděluje S a 1(S|1), na druhé straně je hladká. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Paracetamol Auxilto 500 mg tablety se dodává v bílém, neprůhledném PVC/Al blistru.

Velikosti balení:

Paracetamol Auxilto 500 mg tablety: 12, 16, 20, 24, 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Auxilto Healthcare s.r.o.

Bucharova 2657/12, Stodůlky

158 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce:

S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, 032266, Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

29. 11. 2022

Napsat komentář