Panadol Chřipka A Kašel příbalový leták

Panadol Chřipka A Kašel 500mg/100mg/6,1mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Panadol chřipka a kašel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol chřipka a kašel užívat

Jak se Panadol chřipka a kašel užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Panadol chřipka a kašel uchovávat

Obsah balení a další informace

CO JE PANADOL CHŘIPKA A KAŠEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Panadol chřipka a kašel se používá krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky. Tyto příznaky zahrnují mírné nebo středně silné bolesti, horečku, překrvení nosní sliznice (ucpaný nos) a vlhký, produktivní kašel.

Panadol chřipka a kašel je určen k použití pouze u dospělých, starších pacientů a dospívajících od 16 let.

Panadol chřipka a kašel užívejte POUZE, pokud máte VŠECHNY následující příznaky:

 • bolest a/nebo horečka;
 • ucpaný nos;
 • vlhký, produktivní kašel (kašel s vykašláváním hlenu).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, pokud se Vám přitíží nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Jak Panadol chřipka a kašel účinkuje:

Panadol chřipka a kašel obsahuje tři léčivé látky:

 • paracetamol působí proti bolesti (analgetikum) a snižuje horečku (snižuje tělesnou teplotu, pokud máte horečku);
 • fenylefrin: nosní dekongestivum – uvolňuje ucpaný nos a pomáhá snadněji dýchat nosem snížením otoku nosních dutin;
 • guaifenesin: expektorans, které uvolňuje hlen a přináší úlevu při vlhkém, produktivním kašli.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL CHŘIPKA A KAŠEL UŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE Panadol chřipka a kašel, pokud:

 • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • máte srdeční onemocnění nebo vysoký krevní tlak (hypertenzi);
 • máte cukrovku;
 • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 • máte glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak);
 • máte feochromocytom (nádor nadledvin nacházející se v blízkosti ledvin);
 • užíváte nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • užíváte tricyklická antidepresiva;
 • užíváte betablokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);
 • užíváte další sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a psychostimulancia podobná amfetaminu.

Upozornění a opatření:

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Panadol chřipka a kašel POUZE, pokud máte VŠECHNY následující příznaky: bolest a/nebo horečka, ucpaný nos a vlhký, produktivní kašel.

Obsahuje paracetamol. NEUŽÍVEJTE s žádnými dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol. Neužívejte vyšší než doporučenou dávku, protože její překročení může způsobit závažné poškození jater. Pravidelné užívání léků proti bolesti, zejména kombinace několika analgetických látek, může obecně vést k trvalému poškození ledvin s rizikem selhání ledvin.

Během užívání tohoto léku nekonzumujte alkoholické nápoje.

Neužívejte s žádným jiným přípravkem určeným k léčbě kašle, nachlazení ani k dekongesci (snížení otoku nosní sliznice).

Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky přetrvávají déle než 3 dny, pokud se zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

Před užitím přípravku Panadol chřipka a kašel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

 • problémy s játry;
 • problémy s ledvinami;
 • zvětšenou prostatu, protože může docházet k zadržování moči nebo obtížnému močení;
 • problémy s krevním oběhem (jako je Raynaudův syndrom);
 • mírnou žloutenku (Gilbertův syndrom);
 • závažnou infekci, jste silně podvyživený(á), máte závažnou podváhu anebo pravidelně konzumujete alkohol ve velkém množství;
 • chronický kašel (jako je tomu při kouření), průduškové astma, chronickou bronchitidu nebo emfyzém (onemocnění plic).

Děti a dospívající:

Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím do 16 let nebo dospívajícím ve věku 16 – 18 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol chřipka a kašel:

Neužívejte přípravek Panadol chřipka a kašel, pokud užíváte:

 • nebo jste užíval(a) v posledních 14 dnech inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci);
 • tricyklická antidepresiva, používaná k léčbě deprese;
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou betablokátory;
 • léky obsahující sympatomimetika, jako jsou dekongestiva, léky potlačující chuť k jídlu a amfetaminová psychostimulancia.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to zejména pokud užíváte:

 • léky používané k léčbě srdečního selhání a abnormálního srdečního rytmu (digoxin a další srdeční glykosidy);
 • léky na ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin nebo další kumarinové deriváty;
 • léky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení, jako je metoklopramid nebo domperidon;
 • léky k léčbě tuberkulózy (rifampicin a isoniazid);
 • léky k léčbě bakteriálních infekcí (chloramfenikol);
 • léky používané k léčbě záchvatů křečí, jako je lamotrigin, fenytoin, fenobarbital a karbamazepin;
 • cholestyramin používaný ke snížení hladiny cholesterolu;
 • zidovudin používaný k léčbě infekce virem HIV (AIDS);
 • probenecid používaný k léčbě dny;
 • ergotamin a methysergid používané k léčbě migrény;
 • léky používané k léčbě horečky nebo mírné bolesti (salicyláty / salicylamid);
 • léky obsahující paracetamol nebo dekongestanty k léčbě nachlazení a chřipky;
 • halogenovaná anestetika používaná při anestézii před operací;
 • flukloxacilin (antibiotikum), vzhledem k závažnému riziku abnormality krve a tělních tekutin (metabolická acidóza s vysokou aniontovou mezerou), která musí být urychleně léčena a která může nastat zejména v případě těžkého poškození ledvin, sepse (kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi a vedou k poškození orgánů), podvýživy, chronického alkoholismu a při užívání maximálních denních dávek paracetamolu.

Informujte svého lékaře, že užíváte tento lék, pokud je u Vás prováděno vyšetření moči.

Panadol chřipka a kašel s jídlem, pitím a alkoholem:

Během užívání tohoto léku nepijte alkohol.

Tento léčivý přípravek lze užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení:

Neužívejte Panadol chřipka a kašel, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Tento přípravek může způsobit závratě. Pokud se závratě projeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

JAK SE PANADOL CHŘIPKA A KAŠEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Pro dospělé, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg:

Užijte 2 tobolky každých 4 – 6 hodin podle potřeby. Tobolky zapijte vodou.

Neužívejte více než 6 tobolek (3 dávky po 2 tobolkách) v průběhu 24 hodin (odpovídá 3 000 mg paracetamolu, 36,6 mg fenylefrinu a 600 mg guaifenesinu).

Mezi jednotlivými dávkami vždy nechte uplynout nejméně 4 hodiny. Užívejte nejnižší dávku potřebnou k léčbě příznaků a užívejte tento přípravek po nejkratší nutnou dobu.

Neužívejte déle než 3 dny. Poraďte se svým lékařem, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny, pokud se příznaky zhorší nebo pokud je kašel doprovázen vysokou horečkou, kožní vyrážkou nebo trvalou bolestí hlavy.

Panadol chřipka a kašel nemají užívat dospělí, starší osoby a dospívající starší 16 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg.

Nepřekračujte stanovenou dávku.

Použití u dětí a dospívajících:

Nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 16 let. Nepodávejte dospívajícím ve věku 16 – 18 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg.

Pacienti s poruchou funkce jater:

U pacientů s poruchou funkce jater musí být dávka snížena nebo musí být prodloužen interval dávkování. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Celková denní dávka nemá přesáhnout 4 tobolky během 24 hodin (minimální interval mezi dávkami 8 hodin musí být dodržen).

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být prodloužen interval dávkování. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Na trhu jsou k dispozici vhodnější lékové formy.

Způsob podání:

Perorální podání (podání ústy).

Polkněte celou tobolku a zapijte ji vodou. Nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol chřipka a kašel, než jste měl(a):

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tobolek, vyhledejte ihned lékařskou pomoc, a to i když se cítíte dobře, vzhledem k riziku pozdního, závažného poškození jater.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Panadol chřipka a kašel:

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Pak pokračujte v doporučeném dávkování. Mezi dvěma dávkami ponechte vždy interval minimálně 4 hodiny. Nezdvojnásobujte (4 tobolky) následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

PŘESTAŇTE užívat Panadol chřipka a kašel a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

 • alergické reakce včetně sípotu, dušnosti, otoku obličeje nebo úst;
 • kožní vyrážka (včetně kopřivky a svědění), zarudnutí kůže;
 • olupování kůže, puchýře, bolest a vředy v ústech;
 • problémy s krví včetně neobvyklého krvácení nebo tvorby podlitin;
 • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka); to jsou příznaky problémů s játry.

Výše uvedené nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) nebo velmi vzácné. Zvláště závažné kožní reakce jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob).

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve vzácných nebo velmi vzácných případech (mohou postihnout až 1 z 1 000 nebo 1 z 10 000 osob).

Jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, informujte svého lékaře:

 • bolest břicha nebo nepříjemný pocit v oblasti břicha (průjem, pocit na zvracení, zvracení);
 • bolest hlavy, závratě;
 • zvýšený krevní tlak, palpitace (pocit bušení srdce), rychlý srdeční tep;
 • poruchy spánku, neklid, nervozita, podrážděnost nebo zmatenost;
 • problémy s dýcháním;
 • rozšíření zornice, zvýšení nitroočního tlaku;
 • bolestivé močení, neschopnost močit.

Ve velmi vzácných případech se mohou objevit problémy s játry, včetně abnormálních výsledků testů jaterních funkcí.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK PŘÍPRAVEK PANADOL CHŘIPKA A KAŠEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Panadol chřipka a kašel obsahuje:

 • léčivé látky jsou paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid a guaifenesin; jedna tobolka obsahuje 500 mg paracetamolu, 6,1 mg fenylefrin-hydrochloridu (odpovídá 5 mg fenylefrinu), 100 mg guaifenesinu;
 • další složky jsou: sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mastek, magnesium-stearát; obal tobolky obsahuje: želatinu, indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171), chinolinovou žluť (E 104), natrium-lauryl-sulfát, erythrosin (E 127), čištěnou vodu.

Jak přípravek Panadol chřipka a kašel vypadá a co obsahuje toto balení:

Panadol chřipka a kašel jsou tvrdé želatinové tobolky s průhledným zeleným tělem a neprůhledným modrým víčkem, o velikosti 0, naplněné bílým až téměř bílým práškem bez hrudek a cizorodých částic.

Panadol chřipka a kašel je dostupný v balení po 8 a 16 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobce:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Haleon Germany GmbH, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

SmithKline Beecham S.A., Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares, Madrid, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Theraflu Forte Cold & Cough 500 mg/ 6,1 mg/ 100 mg capsules, hard

Chorvatsko Theraflu 500 mg/6,1 mg/100 mg tvrde kapsule

Česká republika Panadol chřipka a kašel

Estonsko Theraflu

Německo OtriComplex Erkältungskapseln 500 mg / 6,1 mg / 100 mg Hartkapseln

Řecko Panadol Cold & Flu & Cough

Maďarsko Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula

Kypr Panadol Cold & Flu & Cough

Lotyšsko Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg cietās kapsulas Litva Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg kietosios kapsulės

Polsko Theraflu Total Grip

Portugalsko Panadol Gripus

Rumunsko THERAFLU RĂCEALĂ ŞI TUSE 500 mg/ 6,1 mg /100 mg capsule Slovinsko Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg trde kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 8. 2023

Napsat komentář