Palexia příbalový leták

Palexia 4mg/ml perorální roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek PALEXIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA se používá k léčbě středně silné až silné akutní bolesti u dětí od 2 let věku a tělesné hmotnosti do 16 kg a u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat Neužívejte přípravek PALEXIA

 • jestliže jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte astma nebo nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání (respirační útlum, hyperkapnie)
 • jestliže u Vás došlo k zástavě činnosti střev
 • jestliže máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PALEXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • máte zpomalené nebo mělké dýchání
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím
 • jste měl(a) úraz hlavy nebo mozkové nádory
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA užívá“)
 • trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní
 • užíváte léky, které se nazývají smíšení agonisté/antagonisté opioidních receptorů (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční agonisté opioidních µ- receptorů (např. buprenorfin).
 • máte sklon k epilepsii nebo křečím, nebo jestliže užíváte jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že zvyšují riziko záchvatů, protože se může zvýšit riziko křečí.
 • Jste Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny někdy zneužíval nebo byl závislý na alkoholu, přípravcích vydávaných na lékařský předpis nebo nelegálních drogách („závislost“).
 • Jste kuřák (kuřačka).
 • Jste měl(a) někdy problémy s náladou (deprese, úzkost nebo porucha osobnosti) nebo jste se léčil(a) u psychiatra kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje tapentadol, což je opioidní léčivý přípravek. Opakované užívání opioidních léků proti bolesti může vést k tomu, že lék bude méně účinný (zvyknete si na něj). Může také vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Pokud máte obavy, že byste se mohli stát závislým na přípravku PALEXIA, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem. Užívání (i v terapeutických dávkách) může vést k fyzické závislosti, což může mít za následek abstinenční příznaky a opakování vašich problémů, pokud náhle ukončíte léčbu tímto léčivým přípravkem.

Užívání přípravku PALEXIA může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte přípravek PALEXIA užívat pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Přípravek PALEXIA nebyl systematicky hodnocen u dětí a dospívajících s obezitou, proto mají být pediatričtí pacienti s obezitou podrobně sledováni a doporučená maximální dávka pro daný věk nemá být překročena. Nepodávejte tento přípravek dětem do 2 let věku.

Poruchy dýchání ve spánku

Přípravek PALEXIA může způsobit poruchy dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe (přestávky v dýchání během spánku) a hypoxemie (nízká hladina kyslíku v krvi) ve spánku. Příznaky mohou zahrnovat přerušované dýchání během spánku, noční probouzení způsobené dušností, potíže s udržením spánku (probouzení se) nebo nadměrnou ospalost během dne. Jestliže si Vy nebo jiná osoba takových příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře. Ten může zvážit snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA

Informujte s v é h o lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, jestliže užíváte léky, které mohou způsobit záchvaty (křeče), jako jsou některé léky k léčbě depresí (tzv. antidepresiva) a duševních poruch (tzv. antipsychotika). Riziko vzniku křečí se zvyšuje, jestliže současně užíváte přípravek PALEXIA. Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek PALEXIA vhodný.
 • Současné užívání přípravku PALEXIA a sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo příbuzné léky (některé léky na spaní nebo uklidňující prostředky (např. barbituráty) nebo léky proti bolesti jako jsou opioidy, morfin a kodein (také jako léky proti kašli), antipsychotika, H1-antihistaminika a alkohol), zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (respirační deprese), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu by současné užívání mělo být zvažováno pouze v případě, že jiné možnosti léčby nejsou možné.

Pokud Vám však lékař předepíše přípravek PALEXIA spolu se sedativy, měl by lékař omezit dávku a dobu souběžné léčby.

Souběžné užívání opioidů a léků používaných k léčbě epilepsie, nervové bolesti nebo úzkosti (gabapentin a pregabalin) zvyšuje riziko předávkování opioidy, respirační deprese a může být život ohrožující.

Prosím, informujte svého lékaře o tom, zda užíváte gabapentin nebo pregabalin případně o sedativech, a důsledně dodržujte doporučení lékaře ohledně dávkování. Mohlo by být užitečné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi výše uvedených příznaků. Při výskytu těchto příznaků kontaktujte svého lékaře.

 • Jestliže užíváte druh léků, které ovlivňují hladinu serotoninu (například některé léky k léčbě deprese), informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek PALEXIA, jelikož se vyskytly případy

„serotoninového syndromu‟. Serotoninový syndrom je vzácný, ale život ohrožující stav. Mezi jeho známky patří mimovolní rytmické stahy svalů, včetně svalů, které ovládají pohyb oka, neklid, výrazné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšené napětí svalů a tělesná teplota nad 38 °C . Váš lékař Vám poradí.

 • Užívání přípravku PALEXIA spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšení µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. buprenorfin) nebylo studováno. Může se stát, že přípravek PALEXIA nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, informujte o tom svého lékaře.
 • Užívání přípravku PALEXIA spolu se silnými inhibitory (snižují aktivitu) nebo induktory (zvyšují aktivitu) některých enzymů potřebných k vylučování tapentadolu z organismu (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte.
 • Přípravek PALEXIA se nemá užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, informujte o tom svého lékaře.

Přípravek PALEXIA s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku PALEXIA nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit n ě k t e r é nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tento přípravek, jestliže jste:

 • těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil). Je-li tapentadol používán po delší dobu během těhotenství, muže způsobit abstinenční příznaky u novorozence, které mohou být pro novorozence život ohrožující, nejsou-li rozpoznány včas a včas léčeny lékařem.

Přípravek PALEXIA se nedoporučuje užívat:

 • během porodu, protože to může vést k nebezpečnému zpomalenému a mělkému dýchání u novorozence

(respirační útlum)

 • během kojení, protože tapentadol může být vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PALEXIA může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se svého lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Přípravek PALEXIA 4 mg/ml obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v maximální jednotlivé dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek PALEXIA 4 mg/ml obsahuje benzoát sodný

Tento léčivý přípravek obsahuje 59 mg benzoátu sodného v jednotce objemu, což odpovídá 2,4 mg/ml.

Přípravek PALEXIA 4 mg/ml obsahuje propylenglykol

Tento léčivý přípravek obsahuje 48 mg propylenglykolu v 25 ml roztoku (maximální jednotlivá dávka), což odpovídá 2 mg/ml.

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně mají být užívány co nejnižší účinné dávky.

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku je 50 mg tapentadolu (12,5 ml perorálního roztoku), 75 mg tapentadolu (18,75 ml perorálního roztoku) nebo 100 mg tapentadolu (25 ml perorálního roztoku) po 4 až 6 hodinách.

Celkové denní dávky vyšší než 700 mg tapentadolu první den užívání a denní dávky vyšší než 600 mg tapentadolu následující dny léčby se nedoporučují.

V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tohoto přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 65 let věku) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)

Pacienti s těžkými jaterními potížemi tento léčivý přípravek nemají užívat. V případě středně závažných potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná.

Pacienti s těžkými ledvinnými potížemi tento přípravek nemají užívat. V případě mírných nebo středně závažných ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek PALEXIA může být podáván dětem pouze v nemocnici. Dávka přípravku PALEXIA pro děti a dospívající ve věku od 2 let do méně než 18 let věku je 1,25 mg/kg každé 4 hodiny. Správnou dávku Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Před podáním další dávky vždy vyčkejte 4 hodiny. Dávka může být snížena v souvislosti se snížením akutní bolesti.

Jak a kdy máte přípravek PALEXIA užívat?

Přípravek PALEXIA se užívá perorálně (ústy). Perorální roztok můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Součástí balení je dávkovací pipeta s připojeným adaptérem, která má být používána k odměření přesného množství (objemu), které má být z lahvičky odebráno a které odpovídá předepsané dávce tapentadolu.

Návod na otevření lahvičky a použití dávkovací pipety

Lahvička má dětský bezpečnostní uzávěr. K otevření lahvičky je třeba uzávěr stlačit dolů a otočit jím proti směru hodinových ručiček (obr.1). Uzávěr sejměte a odstraňte bezpečnostní fólii zakrývající hrdlo lahvičky. Pokud je bezpečnostní fólie porušená, přípravek neužívejte a poraďte se se svým lékárníkem.

Obr.1

Lahvičku položte na pevnou rovnou plochu. Na perforovaném konci otevřete plastový sáček s dávkovací pipetou/adaptérem a dávkovací pipetu (A) s připojeným adaptérem (B) vyjměte. Dávkovací pipetu s připojeným adaptérem pevně zasuňte do hrdla lahvičky (obr. 2).

Obr.2

K naplnění dávkovací pipety je třeba otočit lahvičku dnem vzhůru. Jednou rukou přidržujte dávkovací pipetu nasazenou na lahvičku a druhou rukou jemně vytahujte píst stříkačky (C) až po značku odpovídající velikosti dávky předepsané lékařem (viz bod „Jak se přípravek PALEXIA užívá”). Dávkovací pipetu v této chvíli ještě nevytahujte! (obr. 3)

Obr.3

Lahvičku otočte dnem dolů a teprve poté opatrně dávkovací pipetu z hrdla lahvičky vyjměte. Po vyjmutí dávkovací pipety pečlivě zkontrolujte, zda jste z lahvičky odebral(a) správné množství perorálního roztoku. Adaptér (B), který byl předtím nasazen na dávkovací pipetu, má nyní zůstat upevněný v hrdle lahvičky (obr. 4).

Obr. 4

Přípravek užijte tak, že dávkovací pipetu vsunete do úst a jemně stlačíte píst. Píst stlačte až do konečné polohy, abyste užil(a) celou dávku roztoku. Tento přípravek můžete před užitím také smíchat se sklenicí vody nebo jakéhokoli nealkoholického nápoje; abyste užil(a) správnou dávku tohoto přípravku, je v tomto případě třeba, abyste vypil(a) celou sklenici. (obr.5)

Obr. 5

Adaptér ponechejte v lahvičce, lahvičku pevně uzavřete a uchovávejte ji ve vzpřímené poloze. Dávkovací pipetu po každém použití vypláchněte vodou a nechte ji uschnout. Při dalším užití tohoto přípravku dávkovací pipetu upevněte do adaptéru umístěného v hrdle lahvičky a postupujte podle výše uvedeného návodu.

Jak dlouho máte přípravek PALEXIA užívat?

Neužívejte tento přípravek déle, než Vám řekl lékař. U dětí nepoužívejte déle než 3 dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA, než jste měl(a)

Po užití velmi vysokých dávek se mohou vyskytnout následující příznaky:

 • zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné bezodkladně zavolat lékařskou pomoc!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA

Jestliže jste zapomněl(a) tento přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA

Jestliže přestanete užívat tento přípravek příliš brzy, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu, informujte o tom před přerušením léčby svého lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v méně častých případech se pacienti, kteří tento přípravek užívali po určitou dobu, nemusí po náhlém přerušení léčby cítit dobře.

Možné příznaky z vysazení:

 • neklid, slzení, příznaky rýmy, zívání, pocení, zimnice, bolesti svalů a rozšířené zornice
 • podrážděnost, úzkost, bolest zad, bolest kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdeční frekvence.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek nemáte náhle vysadit, pokud Vám to nedoporučil lékař. Jestliže Váš lékař bude chtít, abyste tento přípravek přestal(a) užívat, řekne Vám, jak to můžete udělat. To může zahrnovat postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u

Vás objeví:

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce. Příznakem může být sípot, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění, zejména takové, které postihuje celé tělo.

Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy jste velmi ospalý(á) a dýcháte pomaleji nebo slaběji, než se očekává. Objevuje se většinou u starších a slabých pacientů.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení (nauzea), zvracení, závratě, ospalost, bolest hlavy.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): snížení chuti k jídlu, úzkost, zmatenost, halucinace, poruchy spánku, abnormální sny, třes, zrudnutí, zácpa, průjem, zažívací potíže, sucho v ústech, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, svalové křeče, pocit slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): depresivní nálada, dezorientace, podrážděnost (agitovanost), nervozita, neklid, vzrušená nálada (euforie), poruchy pozornosti, poruchy paměti, stavy blízké mdlobám, útlum (sedace), potíže s kontrolou pohybů, potíže s mluvením, necitlivost, abnormální pocity na kůži (např. brnění, píchání), svalové záškuby, abnormální vidění, zvýšená srdeční frekvence, bušení srdce, snížení krevního tlaku, nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání (respirační útlum), nižší hladiny kyslíku v krvi, dušnost, nepříjemné pocity v břiše, kopřivka, pocity těžkosti, prodloužené vylučování moče, časté močení, příznaky z vysazení léku (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA“), zadržování vody v tkáních (otoky), nezvyklé pocity, pocity opilosti, podrážděnost (iritabilita), pocity uvolnění (relaxace).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce na léky (včetně podkožních otoků a kopřivky a v těžkých případech ztíženého dýchání, poklesu krevního tlaku, kolapsu nebo šoku), abnormální myšlení, epileptické záchvaty, snížená úroveň vědomí, poruchy koordinace pohybů, snížená srdeční frekvence, porucha vyprazdňování žaludku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): delirium

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky k léčbě deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Ačkoli tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí zvýšené riziko nedokládají.

U dětí a dospívajících nebyly pozorovány žádné další nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PALEXIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené balení přípravku: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření lahvičky nesmí být roztok používán déle než 6 týdnů.

Po prvním otevření lahvičku uchovávejte ve vzpřímené poloze.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PALEXIA obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).

Jeden ml přípravku PALEXIA obsahuje 4 mg tapentadolu (ve formě tapentadoli hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou:

Natrium-benzoát (E211) Monohydrát kyseliny citronové Sukralosa (E955)

Malinové aroma obsahující propylenglykol (E1520)

Čištěná voda

Jak přípravek PALEXIA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek PALEXIA je čirý bezbarvý perorální roztok.

Přípravek PALEXIA je dodáván v plastových lahvičkách obsahujících 100 ml roztoku. Součástí balení je 2,5ml dávkovací pipeta kalibrovaná po 0,05 ml a adaptér připojený k dávkovací pipetě. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6, 52078 Aachen Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království (Severní Irsko): PALEXIA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2023

Palexia 20mg/ml perorální roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek PALEXIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA se používá k léčbě středně silné až silné akutní bolesti u dětí od 2 let věku a tělesné hmotnosti více než 16 kg a u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat Neužívejte přípravek PALEXIA

 • jestliže jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte astma nebo nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání (respirační útlum, hyperkapnie)
 • jestliže u Vás došlo k zástavě činnosti střev
 • jestliže máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PALEXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • máte zpomalené nebo mělké dýchání
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím
 • jste měl(a) úraz hlavy nebo mozkové nádory
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA užívá“)
 • trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní
 • užíváte léky, které se nazývají smíšení agonisté/antagonisté opioidních receptorů (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční agonisté opioidních µ- receptorů (např. buprenorfin).
 • máte sklon k epilepsii nebo křečím, nebo jestliže užíváte jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že zvyšují riziko záchvatů, protože se může zvýšit riziko křečí.
 • Jste Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny někdy zneužíval nebo byl závislý na alkoholu, přípravcích vydávaných na lékařský předpis nebo nelegálních drogách („závislost“).
 • Jste kuřák (kuřačka).
 • Jste měl(a) někdy problémy s náladou (deprese, úzkost nebo porucha osobnosti) nebo jste se léčil(a) u psychiatra kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje tapentadol, což je opioidní léčivý přípravek. Opakované užívání opioidních léků proti bolesti může vést k tomu, že lék bude méně účinný (zvyknete si na něj). Může také vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Pokud máte obavy, že byste se mohli stát závislým na přípravku PALEXIA, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem. Užívání (i v terapeutických dávkách) může vést k fyzické závislosti, což může mít za následek abstinenční příznaky a opakování vašich problémů, pokud náhle ukončíte léčbu tímto léčivým přípravkem.

Užívání přípravku PALEXIA může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte přípravek PALEXIA užívat pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Přípravek PALEXIA nebyl systematicky hodnocen u dětí a dospívajících s obezitou, proto mají být pediatričtí pacienti s obezitou podrobně sledováni a doporučená maximální dávka pro daný věk nemá být překročena. Nepodávejte tento přípravek dětem do 2 let věku.

Poruchy dýchání ve spánku

Přípravek PALEXIA může způsobit poruchy dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe (přestávky v dýchání během spánku) a hypoxemie (nízká hladina kyslíku v krvi) ve spánku. Příznaky mohou zahrnovat přerušované dýchání během spánku, noční probouzení způsobené dušností, potíže s udržením spánku (probouzení se) nebo nadměrnou ospalost během dne. Jestliže si Vy nebo jiná osoba takových příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře. Ten může zvážit snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, jestliže užíváte léky, které mohou způsobit záchvaty (křeče), jako jsou některé léky k léčbě depresí (tzv. antidepresiva) a duševních poruch (tzv. antipsychotika). Riziko vzniku křečí se zvyšuje, jestliže současně užíváte přípravek PALEXIA. Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek PALEXIA vhodný.
 • Současné užívání přípravku PALEXIA a sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo příbuzné léky (některé léky na spaní nebo uklidňující prostředky (např. barbituráty) nebo léky proti bolesti jako jsou opioidy, morfin a kodein (také jako léky proti kašli), antipsychotika, H1-antihistaminika a alkohol), zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (respirační deprese), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu by současné užívání mělo být zvažováno pouze případě, že jiné možnosti léčby nejsou možné.

Pokud Vám však lékař předepíše přípravek PALEXIA spolu se sedativy, měl by lékař omezit dávku a dobu souběžné léčby.

Souběžné užívání opioidů a léků používaných k léčbě epilepsie, nervové bolesti nebo úzkosti (gabapentin a pregabalin) zvyšuje riziko předávkování opioidy, respirační deprese a může být život ohrožující.

Prosím, informujte svého lékaře o tom, zda užíváte gabapentin nebo pregabalin případně o sedativech, a důsledně dodržujte doporučení lékaře ohledně dávkování. Mohlo by být užitečné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi výše uvedených příznaků. Při výskytu těchto příznaků kontaktujte svého lékaře.

 • Jestliže užíváte druh léků, které ovlivňují hladinu serotoninu (například některé léky k léčbě deprese), informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek PALEXIA, jelikož se vyskytly případy

„serotoninového syndromu‟. Serotoninový syndrom je vzácný, ale život ohrožující stav. Mezi jeho známky patří mimovolní rytmické stahy svalů, včetně svalů, které ovládají pohyb oka, neklid, výrazné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšené napětí svalů a tělesná teplota nad 38 °C. Váš lékař Vám poradí.

 • Užívání přípravku PALEXIA spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšení µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. buprenorfin) nebylo studováno. Může se stát, že přípravek PALEXIA nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, informujte o tom svého lékaře.
 • Užívání přípravku PALEXIA spolu se silnými inhibitory (snižují aktivitu) nebo induktory (zvyšují aktivitu) některých enzymů potřebných k vylučování tapentadolu z organismu (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte.
 • Přípravek PALEXIA se nemá užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, informujte o tom svého lékaře.

Přípravek PALEXIA s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku PALEXIA nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit některé nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tento přípravek, jestliže jste:

 • těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil). Je-li tapentadol používán po delší dobu během těhotenství, muže způsobit abstinenční příznaky u novorozence, které mohou být pro novorozence život ohrožující, nejsou-li rozpoznány včas a včas léčeny lékařem.

Přípravek PALEXIA se nedoporučuje užívat:

 • během porodu, protože to může vést k nebezpečnému zpomalenému a mělkému dýchání u novorozence (respirační útlum)
 • během kojení, protože tapentadol může být vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PALEXIA může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se svého lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Přípravek PALEXIA 20 mg/ml obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v maximální jednotlivé dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek PALEXIA 20 mg/ml obsahuje natrium-benzoát

Tento léčivý přípravek obsahuje 5,9 mg benzoátu v 5 ml roztoku (maximální jednotlivá dávka), což odpovídá

1,18 mg/ml.

Benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Přípravek PALEXIA 20 mg/ml obsahuje propylenglykol

Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg propylenglykolu v 5 ml roztoku (maximální jednotlivá dávka), což odpovídá 2 mg/ml.

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně mají být užívány co nejnižší účinné dávky.

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku je 50 mg tapentadolu (2,5 ml perorálního roztoku), 75 mg tapentadolu (3,75 ml perorálního roztoku) nebo 100 mg tapentadolu (5 ml perorálního roztoku) po 4 až 6 hodinách.

Celkové denní dávky vyšší než 700 mg tapentadolu první den užívání a denní dávky vyšší než 600 mg tapentadolu následující dny léčby se nedoporučují.

V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tohoto přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 65 let věku) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)

Pacienti s těžkými jaterními potížemi tento léčivý přípravek nemají užívat. V případě středně závažných potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná.

Pacienti s těžkými ledvinnými potížemi tento přípravek nemají užívat. V případě mírných nebo středně závažných ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek PALEXIA může být podáván dětem pouze v nemocnici.

Přípravek PALEXIA může být podáván pouze dětem o tělesné hmotnosti větší než 16 kg. Dávka přípravku PALEXIA pro děti a dospívající ve věku od 2 let do méně než 18 let věku je 1,25 mg/kg každé 4 hodiny. Správnou dávku Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Před podáním další dávky vždy vyčkejte 4 hodiny. Dávka může být snížena v souvislosti se snížením akutní bolesti.

Jak a kdy máte přípravek PALEXIA užívat?

Přípravek PALEXIA se užívá perorálně (ústy). Perorální roztok můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Součástí balení je dávkovací pipeta s připojeným adaptérem, která má být používána k odměření přesného množství (objemu), které má být z lahvičky odebráno a které odpovídá předepsané dávce tapentadolu.

Návod na otevření lahvičky a použití dávkovací pipety

Lahvička má dětský bezpečnostní uzávěr. K otevření lahvičky je třeba uzávěr stlačit dolů a otočit jím proti směru hodinových ručiček (obr.1). Uzávěr sejměte a odstraňte bezpečnostní fólii zakrývající hrdlo lahvičky. Pokud je bezpečnostní fólie porušená, přípravek neužívejte a poraďte se se svým lékárníkem.

Obr.1

Lahvičku položte na pevnou rovnou plochu. Na perforovaném konci otevřete plastový sáček s dávkovací pipetou/adaptérem a dávkovací pipetu (A) s připojeným adaptérem (B) vyjměte. Dávkovací pipetu s připojeným adaptérem pevně zasuňte do hrdla lahvičky (obr. 2).

Obr.2

K naplnění dávkovací pipety je třeba otočit lahvičku dnem vzhůru. Jednou rukou přidržujte dávkovací pipetu nasazenou na lahvičku a druhou rukou jemně vytahujte píst stříkačky (C) až po značku odpovídající velikosti dávky předepsané lékařem (viz bod „Jak se přípravek PALEXIA užívá”). Dávkovací pipetu v této chvíli ještě nevytahujte! (obr. 3)

Obr.3

Lahvičku otočte dnem dolů a teprve poté opatrně dávkovací pipetu z hrdla lahvičky vyjměte. Po vyjmutí dávkovací pipety pečlivě zkontrolujte, zda jste z lahvičky odebral(a) správné množství perorálního roztoku. Adaptér (B), který byl předtím nasazen na dávkovací pipetu, má nyní zůstat upevněný v hrdle lahvičky (obr. 4).

Obr. 4

Přípravek užijte tak, že dávkovací pipetu vsunete do úst a jemně stlačíte píst. Píst stlačte až do konečné polohy, abyste užil(a) celou dávku roztoku. Tento přípravek můžete před užitím také smíchat se sklenicí vody nebo jakéhokoli nealkoholického nápoje; abyste užil(a) správnou dávku tohoto přípravku, je v tomto případě třeba, abyste vypil(a) celou sklenici. (obr.5)

Obr. 5

Adaptér ponechejte v lahvičce, lahvičku pevně uzavřete a uchovávejte ji ve vzpřímené poloze. Dávkovací pipetu po každém použití vypláchněte vodou a nechte ji uschnout. Při dalším užití tohoto přípravku dávkovací pipetu upevněte do adaptéru umístěného v hrdle lahvičky a postupujte podle výše uvedeného návodu.

Jak dlouho máte přípravek PALEXIA užívat?

Neužívejte tento přípravek déle, než Vám řekl lékař. U dětí nepoužívejte déle než 3 dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA, než jste měl(a)

Po užití velmi vysokých dávek se mohou vyskytnout následující příznaky:

 • zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, zvýšená srdeční frekvence, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné bezodkladně zavolat lékařskou pomoc!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA

Jestliže jste zapomněl(a) tento přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA

Jestliže přestanete užívat tento přípravek příliš brzy, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu, informujte o tom před přerušením léčby svého lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v méně častých případech se pacienti, kteří tento přípravek užívali po určitou dobu, nemusí po náhlém přerušení léčby cítit dobře. Možné příznaky z vysazení:

 • neklid, slzení, příznaky rýmy, zívání, pocení, zimnice, bolesti svalů a rozšířené zornice
 • podrážděnost, úzkost, bolest zad, bolest kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdeční frekvence.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek nemáte náhle vysadit, pokud Vám to nedoporučil lékař. Jestliže Váš lékař bude chtít, abyste tento přípravek přestal(a) užívat, řekne Vám, jak to můžete udělat. To může zahrnovat postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u Vás objeví:

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce. Příznakem může být sípot, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění, zejména takové, které postihuje celé tělo.

Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy jste velmi ospalý(á) a dýcháte pomaleji nebo slaběji, než se očekává. Objevuje se většinou u starších a slabých pacientů.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení (nauzea), zvracení, závratě, ospalost, bolest hlavy.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): snížení chuti k jídlu, úzkost, zmatenost, halucinace, poruchy spánku, abnormální sny, třes, zrudnutí, zácpa, průjem, zažívací potíže, sucho v ústech, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, svalové křeče, pocit slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): depresivní nálada, dezorientace, podrážděnost (agitovanost), nervozita, neklid, vzrušená nálada (euforie), poruchy pozornosti, poruchy paměti, stavy blízké mdlobám, útlum (sedace), potíže s kontrolou pohybů, potíže s mluvením, necitlivost, abnormální pocity na kůži (např. brnění, píchání), svalové záškuby, abnormální vidění, zvýšená srdeční frekvence, bušení srdce, snížení krevního tlaku, nebezpečně zpomalené nebo mělké dýchání (respirační útlum), nižší hladiny kyslíku v krvi, dušnost, nepříjemné pocity v břiše, kopřivka, pocity těžkosti, prodloužené vylučování moče, časté močení, příznaky z vysazení léku (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA“), zadržování vody v tkáních (otoky), nezvyklé pocity, pocity opilosti, podrážděnost (iritabilita), pocity uvolnění (relaxace).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce na léky (včetně podkožních otoků a kopřivky a v těžkých případech ztíženého dýchání, poklesu krevního tlaku, kolapsu nebo šoku), abnormální myšlení, epileptické záchvaty, snížená úroveň vědomí, poruchy koordinace pohybů, snížená srdeční frekvence, porucha vyprazdňování žaludku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): delirium

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky k léčbě deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Ačkoli tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí zvýšené riziko nedokládají.

U dětí a dospívajících nebyly pozorovány žádné další nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PALEXIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené balení přípravku: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření lahvičky nesmí být roztok používán déle než 6 týdnů.

Po prvním otevření lahvičku uchovávejte ve vzpřímené poloze.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek PALEXIA obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).

Jeden ml přípravku PALEXIA obsahuje 20 mg tapentadolu (ve formě tapentadoli hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou:

Natrium-benzoát (E 211) Monohydrát kyseliny citronové Sukralosa (E955)

Malinové aroma obsahující propylenglykol (E1520) Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Čištěná voda

Jak přípravek PALEXIA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek PALEXIA je čirý bezbarvý perorální roztok.

Přípravek PALEXIA je dodáván v plastových lahvičkách obsahujících 100 ml nebo 200 ml roztoku. Součástí balení je 5ml dávkovací pipeta kalibrovaná po 0,1 ml a adaptér připojený k dávkovací pipetě. Pravá stupnice navíc ukazuje jednotlivé dávky pro dospělé.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Grünenthal GmbH Zieglerstr. 6, 52078 Aachen Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Spojené království (Severní

Irsko): PALEXIA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2023

Palexia 50mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek PALEXIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA se používá k léčbě středně silné až silné akutní bolesti u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Neužívejte přípravek PALEXIA:

 • jestliže jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte astma nebo nebezpečné zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum, hyperkapnie).
 • jestliže u Vás došlo k zástavě činnosti střev.
 • jestliže máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PALEXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

 • máte zpomalené nebo povrchní dýchání
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím
 • máte úraz hlavy nebo mozkový nádor
 • máte epileptické záchvaty nebo zvýšené riziko jejich vzniku
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA užívá“)
 • trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní
 • užíváte léky, které se nazývají smíšení agonisté/antagonisté opioidních receptorů (např. pentazocin, nalbufin), nebo částeční agonisté opioidních µ- receptorů (např. buprenorfin).
 • máte sklon k epilepsii nebo křečím nebo jestliže užíváte jiné léčivé přípravky o nichž je známo, že zvyšují riziko záchvatů, protože se může zvýšit riziko křečí.
 • Jste Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny někdy zneužíval nebo byl závislý na alkoholu, přípravcích vydávaných na lékařský předpis nebo nelegálních drogách („závislost“).
 • Jste kuřák (kuřačka).
 • Jste měl(a) někdy problémy s náladou (deprese, úzkost nebo porucha osobnosti) nebo jste se léčil(a) u psychiatra kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje tapentadol, což je opioidní léčivý přípravek. Opakované užívání opioidních léků proti bolesti může vést k tomu, že lék bude méně účinný (zvyknete si na něj). Může také vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Pokud máte obavy, že byste se mohli stát závislým na přípravku PALEXIA, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem. Užívání (i v terapeutických dávkách) může vést k fyzické závislosti, což může mít za následek abstinenční příznaky a opakování vašich problémů, pokud náhle ukončíte léčbu tímto léčivým přípravkem.

Užívání přípravku PALEXIA může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte brát tyto tablety pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Poruchy dýchání ve spánku

Přípravek PALEXIA může způsobit poruchy dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe (přestávky v dýchání během spánku) a hypoxemie (nízká hladina kyslíku v krvi) ve spánku. Příznaky mohou zahrnovat přerušované dýchání během spánku, noční probouzení způsobené dušností, potíže s udržením spánku (probouzení se) nebo nadměrnou ospalost během dne. Jestliže si Vy nebo jiná osoba takových příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře. Ten může zvážit snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, jestliže užíváte léky, které mohou způsobit záchvaty (křeče), jako jsou některé léky k léčbě depresí (tzv. antidepresiva) a duševních poruch (tzv. antipsychotika). Riziko vzniku křečí se zvyšuje, jestliže současně užíváte přípravek PALEXIA. Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek PALEXIA vhodný.

Současné užívání přípravku PALEXIA a sedativ jako jsou benzodiazepiny nebo příbuzné léky (některé léky na spaní nebo uklidňující prostředky (např. barbituráty) nebo léky proti bolesti jako např. opioidy, morfin a kodein (také jako léky proti kašli), antipsychotika, H1-antihistaminika a alkohol) zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (respirační deprese), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu by současné užívání mělo být zvažováno pouze v případě, že jiné možnosti léčby nejsou možné. Pokud Vám však lékař předepíše přípravek PALEXIA spolu se sedativy, měl by lékař omezit dávku a dobu souběžné léčby.

Souběžné užívání opioidů a léků používaných k léčbě epilepsie, nervové bolesti nebo úzkosti (gabapentin a pregabalin) zvyšuje riziko předávkování opioidy, respirační deprese a může být život ohrožující.

Prosím, informujte svého lékaře o tom, zda užíváte gabapentin nebo pregabalin případně o sedativech, a důsledně dodržujte doporučení lékaře ohledně dávkování. Mohlo by být užitečné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi výše uvedených příznaků. Při výskytu těchto příznaků kontaktujte svého lékaře

Jestliže užíváte druh léků, které ovlivňují hladinu serotoninu (například některé léky k léčbě deprese), informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek PALEXIA, jelikož se vyskytly případy

„serotoninového syndromu‟. Serotoninový syndrom je vzácný, ale život ohrožující stav. Mezi jeho příznaky patří mimovolní rytmické stahy svalů, včetně svalů, které ovládají pohyb oka, neklid, výrazné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšené napětí svalů a tělesná teplota nad 38oC.

Váš lékař Vám v této věci poradí.

Užívání přípravku PALEXIA spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšení µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. buprenorfin) nebylo zkoumáno. Může se stát, že přípravek PALEXIA nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, oznamte to lékaři.

Užívání přípravku PALEXIA spolu se silnými látkami (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), které inhibují (snižují aktivitu) nebo indukují (zvyšují aktivitu) některé enzymy potřebné k vylučování tapentadolu z organismu, může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte, prosím, lékaře o všech lécích, které užíváte.

Přípravek PALEXIA se nemá užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, řekněte to lékaři.

Přípravek PALEXIA s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku PALEXIA nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit některé nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tyto tablety:

 • jestliže jste těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil). Je-li tapentadol používán po delší dobu během těhotenství, může způsobit abstinenční příznaky u novorozence, které mohou být pro novorozence život ohrožující, nejsou-li rozpoznány včas a včas léčeny lékařem.
 • během porodu, protože to může vést k nebezpečnému zpomalení a oslabení dýchání u novorozence

(respirační útlum)

 • během kojení, protože lék může být vylučován do mateřského mléka

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PALEXIA může způsobit ospalost, závratě, neostré vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Přípravek PALEXIA obsahuje laktózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně mají být užívány co nejnižší účinné dávky.

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta po 4 až 6 hodinách. Celkové denní dávky vyšší než 700 mg tapentadolu první den užívání a denní dávky vyšší než 600 mg tapentadolu následující dny léčby se nedoporučují.

V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tablet je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 65 let věku) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)

Pacienti s těžkými jaterními potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě středně závažných potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná.

Pacienti s těžkými ledvinnými potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě mírných nebo středně závažných ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek PALEXIA není vhodný pro děti a dospívající do 18 let věku.

Jak a kdy máte přípravek PALEXIA užívat?

Přípravek PALEXIA se užívá perorálně.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Tablety můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho máte přípravek PALEXIA užívat?

Neužívejte tablety déle, než Vám řekl lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA, než jste měl(a)

Po užití velmi vysokých dávek se mohou dostavit následující příznaky:

 • zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, rychlý tep, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, závažně zpomalené nebo oslabené dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné bezodkladně zavolat lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA

Jestliže přestanete užívat tablety příliš brzo, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu, informujte o tom před přerušením léčby svého lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v méně častých případech se pacienti, kteří tablety po určitou dobu užívali, nemusí cítit dobře po náhlém přerušení léčby.

Možné příznaky z vysazení:

 • neklid, slzení, vodnatá sekrece z nosu, zívání, pocení, třes, bolesti svalů a rozšířené zornice
 • podrážděnost, úzkost, bolesti zad, bolesti kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdečního tepu.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se s lékařem.

Náhlé vysazení přípravku PALEXIA bez pokynu lékaře se nedoporučuje. Jestliže Váš lékař bude chtít, abyste tablety přestal(a) užívat, řekne Vám, jak to můžete udělat. To může zahrnovat postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u

Vás objeví:

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce. Příznakem může být sípavé dýchání, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění, zejména takové, které postihuje celé tělo.

Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy dýcháte pomaleji nebo slaběji než se očekává.

Objevuje se většinou u starších a slabých pacientů.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení (nauzea), zvracení, závratě, ospalost, bolesti hlavy.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): snížení chuti k jídlu, úzkost, zmatenost, halucinace, poruchy spánku, abnormální sny, třes, návaly horka, zácpa, průjem, zažívací potíže, sucho v ústech, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, svalové křeče, pocit slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): depresivní nálada, dezorientace, podrážděnost (agitovanost), nervozita, neklid, vzrušená nálada (euforie), poruchy pozornosti, poruchy paměti, stavy blízké mdlobám, útlum (sedace), potíže s kontrolou pohybů, potíže s mluvením, necitlivost, abnormální pocity na kůži (např. brnění, píchání), svalové záškuby, abnormální vidění, rychlejší srdeční tep, bušení srdce, snížení krevního tlaku, nebezpečně zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum), nižší hladiny kyslíku v krvi, dýchavičnost, nepříjemné pocity v břiše, kopřivka, pocity těžkosti, prodloužené vylučování moče, časté močení, příznaky z vysazení léčiva (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA“), zadržování vody v tkáních (otoky), nezvyklé pocity, pocity opilosti, podrážděnost (iritace), pocity uvolnění (relaxace).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce na léky (včetně podkožních otoků a kopřivky a v těžkých případech se může objevit ztížené dýchání, pokles krevního tlaku, kolaps nebo šok), abnormální myšlení, epileptické záchvaty, snížený stupeň vědomí, poruchy koordinace pohybů, pomalejší srdeční tep, porucha vyprazdňování žaludku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): delirium

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky k léčbě deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Ačkoli tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí zvýšené riziko nedokládají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PALEXIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek PALEXIA obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).

Jedna tableta obsahuje 50 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 58,24 mg). Jedna tableta obsahuje 75 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 87,36 mg). Jedna tableta obsahuje 100 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 116,48 mg).

Dalšími složkami jsou:

[50 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

[75 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

[100 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek PALEXIA vypadá a co obsahuje toto balení

[50 mg]: bílé, kulaté potahované tablety o průměru 7 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H6“ na druhé straně.

[75 mg]: světležluté, kulaté potahované tablety o průměru 8 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H7“ na druhé straně.

[100 mg]: světlerůžové, kulaté potahované tablety o průměru 9 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H8“ na druhé straně.

Přípravek PALEXIA potahované tablety je balen do blistrů a dodáván v krabičkách po 5, 10, 10×1, 14, 14×1, 20, 20×1, 24, 28, 28×1, 30, 30×1, 40, 50, 50×1, 54, 56, 56×1, 60, 60×1, 90, 90×1, 100 a 100×1 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Výrobce

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Farmaceutici Formenti S.P.A.,

Orrigio, Itálie

Janssen Cilag SPA via C. Janssen, Borgo San Michele head office Via Michelangelo Buonarroti 23 200 93 Cologno Monzese

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Něměcko: Palexia Akutschmerz

Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (Severní Irsko): PALEXIA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2023

Palexia 75mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek PALEXIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA se používá k léčbě středně silné až silné akutní bolesti u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Neužívejte přípravek PALEXIA:

 • jestliže jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte astma nebo nebezpečné zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum, hyperkapnie).
 • jestliže u Vás došlo k zástavě činnosti střev.
 • jestliže máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PALEXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

 • máte zpomalené nebo povrchní dýchání
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím
 • máte úraz hlavy nebo mozkový nádor
 • máte epileptické záchvaty nebo zvýšené riziko jejich vzniku
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA užívá“)
 • trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní
 • užíváte léky, které se nazývají smíšení agonisté/antagonisté opioidních receptorů (např. pentazocin, nalbufin), nebo částeční agonisté opioidních µ- receptorů (např. buprenorfin).
 • máte sklon k epilepsii nebo křečím nebo jestliže užíváte jiné léčivé přípravky o nichž je známo, že zvyšují riziko záchvatů, protože se může zvýšit riziko křečí.
 • Jste Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny někdy zneužíval nebo byl závislý na alkoholu, přípravcích vydávaných na lékařský předpis nebo nelegálních drogách („závislost“).
 • Jste kuřák (kuřačka).
 • Jste měl(a) někdy problémy s náladou (deprese, úzkost nebo porucha osobnosti) nebo jste se léčil(a) u psychiatra kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje tapentadol, což je opioidní léčivý přípravek. Opakované užívání opioidních léků proti bolesti může vést k tomu, že lék bude méně účinný (zvyknete si na něj). Může také vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Pokud máte obavy, že byste se mohli stát závislým na přípravku PALEXIA, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem. Užívání (i v terapeutických dávkách) může vést k fyzické závislosti, což může mít za následek abstinenční příznaky a opakování vašich problémů, pokud náhle ukončíte léčbu tímto léčivým přípravkem.

Užívání přípravku PALEXIA může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte brát tyto tablety pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Poruchy dýchání ve spánku

Přípravek PALEXIA může způsobit poruchy dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe (přestávky v dýchání během spánku) a hypoxemie (nízká hladina kyslíku v krvi) ve spánku. Příznaky mohou zahrnovat přerušované dýchání během spánku, noční probouzení způsobené dušností, potíže s udržením spánku (probouzení se) nebo nadměrnou ospalost během dne. Jestliže si Vy nebo jiná osoba takových příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře. Ten může zvážit snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, jestliže užíváte léky, které mohou způsobit záchvaty (křeče), jako jsou některé léky k léčbě depresí (tzv. antidepresiva) a duševních poruch (tzv. antipsychotika). Riziko vzniku křečí se zvyšuje, jestliže současně užíváte přípravek PALEXIA. Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek PALEXIA vhodný.

Současné užívání přípravku PALEXIA a sedativ jako jsou benzodiazepiny nebo příbuzné léky (některé léky na spaní nebo uklidňující prostředky (např. barbituráty) nebo léky proti bolesti jako např. opioidy, morfin a kodein (také jako léky proti kašli), antipsychotika, H1-antihistaminika a alkohol) zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (respirační deprese), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu by současné užívání mělo být zvažováno pouze v případě, že jiné možnosti léčby nejsou možné. Pokud Vám však lékař předepíše přípravek PALEXIA spolu se sedativy, měl by lékař omezit dávku a dobu souběžné léčby.

Souběžné užívání opioidů a léků používaných k léčbě epilepsie, nervové bolesti nebo úzkosti (gabapentin a pregabalin) zvyšuje riziko předávkování opioidy, respirační deprese a může být život ohrožující.

Prosím, informujte svého lékaře o tom, zda užíváte gabapentin nebo pregabalin případně o sedativech, a důsledně dodržujte doporučení lékaře ohledně dávkování. Mohlo by být užitečné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi výše uvedených příznaků. Při výskytu těchto příznaků kontaktujte svého lékaře

Jestliže užíváte druh léků, které ovlivňují hladinu serotoninu (například některé léky k léčbě deprese), informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek PALEXIA, jelikož se vyskytly případy

„serotoninového syndromu‟. Serotoninový syndrom je vzácný, ale život ohrožující stav. Mezi jeho příznaky patří mimovolní rytmické stahy svalů, včetně svalů, které ovládají pohyb oka, neklid, výrazné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšené napětí svalů a tělesná teplota nad 38oC.

Váš lékař Vám v této věci poradí.

Užívání přípravku PALEXIA spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšení µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. buprenorfin) nebylo zkoumáno. Může se stát, že přípravek PALEXIA nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, oznamte to lékaři.

Užívání přípravku PALEXIA spolu se silnými látkami (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), které inhibují (snižují aktivitu) nebo indukují (zvyšují aktivitu) některé enzymy potřebné k vylučování tapentadolu z organismu, může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte, prosím, lékaře o všech lécích, které užíváte.

Přípravek PALEXIA se nemá užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, řekněte to lékaři.

Přípravek PALEXIA s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku PALEXIA nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit některé nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tyto tablety:

 • jestliže jste těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil). Je-li tapentadol používán po delší dobu během těhotenství, může způsobit abstinenční příznaky u novorozence, které mohou být pro novorozence život ohrožující, nejsou-li rozpoznány včas a včas léčeny lékařem.
 • během porodu, protože to může vést k nebezpečnému zpomalení a oslabení dýchání u novorozence

(respirační útlum)

 • během kojení, protože lék může být vylučován do mateřského mléka

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PALEXIA může způsobit ospalost, závratě, neostré vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Přípravek PALEXIA obsahuje laktózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně mají být užívány co nejnižší účinné dávky.

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta po 4 až 6 hodinách. Celkové denní dávky vyšší než 700 mg tapentadolu první den užívání a denní dávky vyšší než 600 mg tapentadolu následující dny léčby se nedoporučují.

V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tablet je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 65 let věku) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)

Pacienti s těžkými jaterními potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě středně závažných potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná.

Pacienti s těžkými ledvinnými potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě mírných nebo středně závažných ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek PALEXIA není vhodný pro děti a dospívající do 18 let věku.

Jak a kdy máte přípravek PALEXIA užívat?

Přípravek PALEXIA se užívá perorálně.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Tablety můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho máte přípravek PALEXIA užívat?

Neužívejte tablety déle, než Vám řekl lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA, než jste měl(a)

Po užití velmi vysokých dávek se mohou dostavit následující příznaky:

 • zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, rychlý tep, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, závažně zpomalené nebo oslabené dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné bezodkladně zavolat lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA

Jestliže přestanete užívat tablety příliš brzo, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu, informujte o tom před přerušením léčby svého lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v méně častých případech se pacienti, kteří tablety po určitou dobu užívali, nemusí cítit dobře po náhlém přerušení léčby.

Možné příznaky z vysazení:

 • neklid, slzení, vodnatá sekrece z nosu, zívání, pocení, třes, bolesti svalů a rozšířené zornice
 • podrážděnost, úzkost, bolesti zad, bolesti kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdečního tepu.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se s lékařem.

Náhlé vysazení přípravku PALEXIA bez pokynu lékaře se nedoporučuje. Jestliže Váš lékař bude chtít, abyste tablety přestal(a) užívat, řekne Vám, jak to můžete udělat. To může zahrnovat postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u

Vás objeví:

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce. Příznakem může být sípavé dýchání, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění, zejména takové, které postihuje celé tělo.

Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy dýcháte pomaleji nebo slaběji než se očekává.

Objevuje se většinou u starších a slabých pacientů.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení (nauzea), zvracení, závratě, ospalost, bolesti hlavy.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): snížení chuti k jídlu, úzkost, zmatenost, halucinace, poruchy spánku, abnormální sny, třes, návaly horka, zácpa, průjem, zažívací potíže, sucho v ústech, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, svalové křeče, pocit slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): depresivní nálada, dezorientace, podrážděnost (agitovanost), nervozita, neklid, vzrušená nálada (euforie), poruchy pozornosti, poruchy paměti, stavy blízké mdlobám, útlum (sedace), potíže s kontrolou pohybů, potíže s mluvením, necitlivost, abnormální pocity na kůži (např. brnění, píchání), svalové záškuby, abnormální vidění, rychlejší srdeční tep, bušení srdce, snížení krevního tlaku, nebezpečně zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum), nižší hladiny kyslíku v krvi, dýchavičnost, nepříjemné pocity v břiše, kopřivka, pocity těžkosti, prodloužené vylučování moče, časté močení, příznaky z vysazení léčiva (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA“), zadržování vody v tkáních (otoky), nezvyklé pocity, pocity opilosti, podrážděnost (iritace), pocity uvolnění (relaxace).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce na léky (včetně podkožních otoků a kopřivky a v těžkých případech se může objevit ztížené dýchání, pokles krevního tlaku, kolaps nebo šok), abnormální myšlení, epileptické záchvaty, snížený stupeň vědomí, poruchy koordinace pohybů, pomalejší srdeční tep, porucha vyprazdňování žaludku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): delirium

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky k léčbě deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Ačkoli tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí zvýšené riziko nedokládají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PALEXIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek PALEXIA obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).

Jedna tableta obsahuje 50 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 58,24 mg). Jedna tableta obsahuje 75 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 87,36 mg). Jedna tableta obsahuje 100 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 116,48 mg).

Dalšími složkami jsou:

[50 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

[75 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

[100 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek PALEXIA vypadá a co obsahuje toto balení

[50 mg]: bílé, kulaté potahované tablety o průměru 7 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H6“ na druhé straně.

[75 mg]: světležluté, kulaté potahované tablety o průměru 8 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H7“ na druhé straně.

[100 mg]: světlerůžové, kulaté potahované tablety o průměru 9 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H8“ na druhé straně.

Přípravek PALEXIA potahované tablety je balen do blistrů a dodáván v krabičkách po 5, 10, 10×1, 14, 14×1, 20, 20×1, 24, 28, 28×1, 30, 30×1, 40, 50, 50×1, 54, 56, 56×1, 60, 60×1, 90, 90×1, 100 a 100×1 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Výrobce

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Farmaceutici Formenti S.P.A.,

Orrigio, Itálie

Janssen Cilag SPA via C. Janssen, Borgo San Michele head office Via Michelangelo Buonarroti 23 200 93 Cologno Monzese

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Něměcko: Palexia Akutschmerz

Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (Severní Irsko): PALEXIA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2023

Palexia 100mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4).

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek PALEXIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek PALEXIA a k čemu se používá

Tapentadol – léčivá látka v přípravku PALEXIA – je silný lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů. Přípravek PALEXIA se používá k léčbě středně silné až silné akutní bolesti u dospělých pacientů, které lze adekvátně léčit pouze opioidními přípravky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PALEXIA užívat

Neužívejte přípravek PALEXIA:

 • jestliže jste alergický(á) na tapentadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte astma nebo nebezpečné zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum, hyperkapnie).
 • jestliže u Vás došlo k zástavě činnosti střev.
 • jestliže máte akutní otravu alkoholem, léky na spaní, proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce) (viz „Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PALEXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

 • máte zpomalené nebo povrchní dýchání
 • trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem nebo poruchami vědomí až bezvědomím
 • máte úraz hlavy nebo mozkový nádor
 • máte epileptické záchvaty nebo zvýšené riziko jejich vzniku
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz „Jak se přípravek PALEXIA užívá“)
 • trpíte onemocněním slinivky břišní nebo žlučových cest včetně zánětu slinivky břišní
 • užíváte léky, které se nazývají smíšení agonisté/antagonisté opioidních receptorů (např. pentazocin, nalbufin), nebo částeční agonisté opioidních µ- receptorů (např. buprenorfin).
 • máte sklon k epilepsii nebo křečím nebo jestliže užíváte jiné léčivé přípravky o nichž je známo, že zvyšují riziko záchvatů, protože se může zvýšit riziko křečí.
 • Jste Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny někdy zneužíval nebo byl závislý na alkoholu, přípravcích vydávaných na lékařský předpis nebo nelegálních drogách („závislost“).
 • Jste kuřák (kuřačka).
 • Jste měl(a) někdy problémy s náladou (deprese, úzkost nebo porucha osobnosti) nebo jste se léčil(a) u psychiatra kvůli jinému duševnímu onemocnění.

Tento léčivý přípravek obsahuje tapentadol, což je opioidní léčivý přípravek. Opakované užívání opioidních léků proti bolesti může vést k tomu, že lék bude méně účinný (zvyknete si na něj). Může také vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Pokud máte obavy, že byste se mohli stát závislým na přípravku PALEXIA, je důležité, abyste se poradili se svým lékařem. Užívání (i v terapeutických dávkách) může vést k fyzické závislosti, což může mít za následek abstinenční příznaky a opakování vašich problémů, pokud náhle ukončíte léčbu tímto léčivým přípravkem.

Užívání přípravku PALEXIA může vést ke vzniku tělesné i psychické závislosti. Máte-li tendenci ke zneužívání léků nebo jste závislý(á) na lécích, smíte brát tyto tablety pouze po krátkou dobu a pod přísným lékařským dohledem.

Poruchy dýchání ve spánku

Přípravek PALEXIA může způsobit poruchy dýchání ve spánku, jako je spánková apnoe (přestávky v dýchání během spánku) a hypoxemie (nízká hladina kyslíku v krvi) ve spánku. Příznaky mohou zahrnovat přerušované dýchání během spánku, noční probouzení způsobené dušností, potíže s udržením spánku (probouzení se) nebo nadměrnou ospalost během dne. Jestliže si Vy nebo jiná osoba takových příznaků všimnete, obraťte se na svého lékaře. Ten může zvážit snížení dávky přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek PALEXIA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, jestliže užíváte léky, které mohou způsobit záchvaty (křeče), jako jsou některé léky k léčbě depresí (tzv. antidepresiva) a duševních poruch (tzv. antipsychotika). Riziko vzniku křečí se zvyšuje, jestliže současně užíváte přípravek PALEXIA. Lékař Vám řekne, zda je pro Vás přípravek PALEXIA vhodný.

Současné užívání přípravku PALEXIA a sedativ jako jsou benzodiazepiny nebo příbuzné léky (některé léky na spaní nebo uklidňující prostředky (např. barbituráty) nebo léky proti bolesti jako např. opioidy, morfin a kodein (také jako léky proti kašli), antipsychotika, H1-antihistaminika a alkohol) zvyšuje riziko ospalosti, potíží s dýcháním (respirační deprese), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu by současné užívání mělo být zvažováno pouze v případě, že jiné možnosti léčby nejsou možné. Pokud Vám však lékař předepíše přípravek PALEXIA spolu se sedativy, měl by lékař omezit dávku a dobu souběžné léčby.

Souběžné užívání opioidů a léků používaných k léčbě epilepsie, nervové bolesti nebo úzkosti (gabapentin a pregabalin) zvyšuje riziko předávkování opioidy, respirační deprese a může být život ohrožující.

Prosím, informujte svého lékaře o tom, zda užíváte gabapentin nebo pregabalin případně o sedativech, a důsledně dodržujte doporučení lékaře ohledně dávkování. Mohlo by být užitečné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi výše uvedených příznaků. Při výskytu těchto příznaků kontaktujte svého lékaře

Jestliže užíváte druh léků, které ovlivňují hladinu serotoninu (například některé léky k léčbě deprese), informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek PALEXIA, jelikož se vyskytly případy

„serotoninového syndromu‟. Serotoninový syndrom je vzácný, ale život ohrožující stav. Mezi jeho příznaky patří mimovolní rytmické stahy svalů, včetně svalů, které ovládají pohyb oka, neklid, výrazné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšené napětí svalů a tělesná teplota nad 38oC.

Váš lékař Vám v této věci poradí.

Užívání přípravku PALEXIA spolu s jinými druhy přípravků označovanými jako smíšení µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. pentazocin, nalbufin) nebo částeční µ-opioidní agonisté/antagonisté (např. buprenorfin) nebylo zkoumáno. Může se stát, že přípravek PALEXIA nebude při společném užívání s některým z těchto přípravků tak dobře účinkovat. Pokud v současnosti některý z těchto léčivých přípravků užíváte, oznamte to lékaři.

Užívání přípravku PALEXIA spolu se silnými látkami (např. rifampicin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), které inhibují (snižují aktivitu) nebo indukují (zvyšují aktivitu) některé enzymy potřebné k vylučování tapentadolu z organismu, může ovlivnit působení tapentadolu nebo vyvolat nežádoucí účinky, a to zvlášť na počátku nebo při ukončení léčby některou z těchto látek. Informujte, prosím, lékaře o všech lécích, které užíváte.

Přípravek PALEXIA se nemá užívat společně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese). Jestliže inhibitory MAO užíváte nebo jestliže jste je užíval(a) během posledních 14 dnů, řekněte to lékaři.

Přípravek PALEXIA s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku PALEXIA nepijte alkohol, protože se mohou prohloubit některé nežádoucí účinky, např. ospalost. Jídlo neovlivňuje účinek tohoto léčivého přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tyto tablety:

 • jestliže jste těhotná (pokud Vám to lékař nedoporučil). Je-li tapentadol používán po delší dobu během těhotenství, může způsobit abstinenční příznaky u novorozence, které mohou být pro novorozence život ohrožující, nejsou-li rozpoznány včas a včas léčeny lékařem.
 • během porodu, protože to může vést k nebezpečnému zpomalení a oslabení dýchání u novorozence

(respirační útlum)

 • během kojení, protože lék může být vylučován do mateřského mléka

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PALEXIA může způsobit ospalost, závratě, neostré vidění a může zhoršit Vaše reakce. To může nastat zvláště na počátku užívání přípravku PALEXIA, při změně dávkování nebo při současném pití alkoholu nebo užívání léků na uklidnění. Zeptejte se lékaře, zda smíte řídit auto nebo obsluhovat stroje.

Přípravek PALEXIA obsahuje laktózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek PALEXIA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování podle intenzity bolesti a individuální citlivosti na bolest. Obecně mají být užívány co nejnižší účinné dávky.

Dospělí

Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta po 4 až 6 hodinách. Celkové denní dávky vyšší než 700 mg tapentadolu první den užívání a denní dávky vyšší než 600 mg tapentadolu následující dny léčby se nedoporučují.

V případě potřeby Vám lékař může předepsat jinou, vhodnější dávku nebo dobu mezi dávkami. Jestliže máte pocit, že účinek tablet je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Starší pacienti

U starších pacientů (od 65 let věku) není obvykle úprava dávkování nutná. Vylučování tapentadolu může však být u některých pacientů této skupiny prodlouženo. Pokud to platí pro Vás, lékař může doporučit jiný dávkovací režim.

Onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)

Pacienti s těžkými jaterními potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě středně závažných potíží lékař doporučí jiný dávkovací režim. V případě mírných jaterních potíží není úprava dávkování nutná.

Pacienti s těžkými ledvinnými potížemi přípravek PALEXIA nemají užívat. V případě mírných nebo středně závažných ledvinných potíží není úprava dávkování nutná.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek PALEXIA není vhodný pro děti a dospívající do 18 let věku.

Jak a kdy máte přípravek PALEXIA užívat?

Přípravek PALEXIA se užívá perorálně.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Tablety můžete užívat nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho máte přípravek PALEXIA užívat?

Neužívejte tablety déle, než Vám řekl lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PALEXIA, než jste měl(a)

Po užití velmi vysokých dávek se mohou dostavit následující příznaky:

 • zúžení zornic, zvracení, pokles krevního tlaku, rychlý tep, kolaps, poruchy vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, závažně zpomalené nebo oslabené dýchání až jeho úplná zástava.

Při výskytu těchto stavů je nutné bezodkladně zavolat lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PALEXIA

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek užít, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku jako dříve.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA

Jestliže přestanete užívat tablety příliš brzo, bolest se pravděpodobně vrátí. Jestliže chcete přerušit léčbu, informujte o tom před přerušením léčby svého lékaře.

Obecně se po přerušení léčby nevyskytují příznaky z vysazení, ale v méně častých případech se pacienti, kteří tablety po určitou dobu užívali, nemusí cítit dobře po náhlém přerušení léčby.

Možné příznaky z vysazení:

 • neklid, slzení, vodnatá sekrece z nosu, zívání, pocení, třes, bolesti svalů a rozšířené zornice
 • podrážděnost, úzkost, bolesti zad, bolesti kloubů, slabost, křeče v břiše, nespavost, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a zvýšení krevního tlaku, dechové frekvence a srdečního tepu.

Jestliže se u Vás po přerušení léčby vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se s lékařem.

Náhlé vysazení přípravku PALEXIA bez pokynu lékaře se nedoporučuje. Jestliže Váš lékař bude chtít, abyste tablety přestal(a) užívat, řekne Vám, jak to můžete udělat. To může zahrnovat postupné snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky, na které je nutné dávat pozor, a co dělat v případě, že se u

Vás objeví:

Tento přípravek může vyvolat alergické reakce. Příznakem může být sípavé dýchání, potíže při dýchání, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění, zejména takové, které postihuje celé tělo.

Dalším závažným nežádoucím účinkem je stav, kdy dýcháte pomaleji nebo slaběji než se očekává.

Objevuje se většinou u starších a slabých pacientů.

Ihned kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou objevit:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení (nauzea), zvracení, závratě, ospalost, bolesti hlavy.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): snížení chuti k jídlu, úzkost, zmatenost, halucinace, poruchy spánku, abnormální sny, třes, návaly horka, zácpa, průjem, zažívací potíže, sucho v ústech, svědění, zvýšené pocení, vyrážka, svalové křeče, pocit slabosti, únava, pocit změněné tělesné teploty.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): depresivní nálada, dezorientace, podrážděnost (agitovanost), nervozita, neklid, vzrušená nálada (euforie), poruchy pozornosti, poruchy paměti, stavy blízké mdlobám, útlum (sedace), potíže s kontrolou pohybů, potíže s mluvením, necitlivost, abnormální pocity na kůži (např. brnění, píchání), svalové záškuby, abnormální vidění, rychlejší srdeční tep, bušení srdce, snížení krevního tlaku, nebezpečně zpomalené nebo povrchní dýchání (respirační útlum), nižší hladiny kyslíku v krvi, dýchavičnost, nepříjemné pocity v břiše, kopřivka, pocity těžkosti, prodloužené vylučování moče, časté močení, příznaky z vysazení léčiva (viz „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PALEXIA“), zadržování vody v tkáních (otoky), nezvyklé pocity, pocity opilosti, podrážděnost (iritace), pocity uvolnění (relaxace).

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce na léky (včetně podkožních otoků a kopřivky a v těžkých případech se může objevit ztížené dýchání, pokles krevního tlaku, kolaps nebo šok), abnormální myšlení, epileptické záchvaty, snížený stupeň vědomí, poruchy koordinace pohybů, pomalejší srdeční tep, porucha vyprazdňování žaludku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): delirium

Obecně je u pacientů trpících chronickou bolestí zvýšena pravděpodobnost sebevražedných myšlenek a chování. Určité léky k léčbě deprese (které mají vliv na neurotransmiterový systém v mozku) navíc mohou toto riziko zvýšit, a to zejména na začátku léčby. Ačkoli tapentadol také ovlivňuje neurotransmitery, údaje o užívání tapentadolu u lidí zvýšené riziko nedokládají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek PALEXIA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek PALEXIA obsahuje

Léčivou látkou je tapentadol (tapentadolum).

Jedna tableta obsahuje 50 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 58,24 mg). Jedna tableta obsahuje 75 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 87,36 mg). Jedna tableta obsahuje 100 mg tapentadolu (jako tapentadoli hydrochloridum 116,48 mg).

Dalšími složkami jsou:

[50 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

[75 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

[100 mg]:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek PALEXIA vypadá a co obsahuje toto balení

[50 mg]: bílé, kulaté potahované tablety o průměru 7 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H6“ na druhé straně.

[75 mg]: světležluté, kulaté potahované tablety o průměru 8 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H7“ na druhé straně.

[100 mg]: světlerůžové, kulaté potahované tablety o průměru 9 mm, označené logem společnosti Grünenthal na jedné straně a „H8“ na druhé straně.

Přípravek PALEXIA potahované tablety je balen do blistrů a dodáván v krabičkách po 5, 10, 10×1, 14, 14×1, 20, 20×1, 24, 28, 28×1, 30, 30×1, 40, 50, 50×1, 54, 56, 56×1, 60, 60×1, 90, 90×1, 100 a 100×1 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Výrobce

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6, 52078 Aachen, Německo

Farmaceutici Formenti S.P.A.,

Orrigio, Itálie

Janssen Cilag SPA via C. Janssen, Borgo San Michele head office Via Michelangelo Buonarroti 23 200 93 Cologno Monzese

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Něměcko: Palexia Akutschmerz

Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království (Severní Irsko): PALEXIA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 2. 2023

Napsat komentář