Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva příbalový leták

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva 5mg/g oční mast

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používat

Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje sůl kortikosteroidního hormonu kůry nadledvin hydrokortisonu s protizánětlivým a protialergickým účinkem; je určena k místnímu tlumení zánětlivých projevů neinfekčního původu.

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se používá jako místní léčba neinfekčních očních zánětů akutních i chronických, např. při alergických zánětech spojivky a rohovky, zánětu duhovky, řasnatého tělíska oka, cévnatky, zánětu povrchu bělma, dále při alergických projevech na kůži zevního zvukovodu a na sliznici nosu.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva:

  • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
  • při plísňových onemocněních oka i ucha,
  • při oparu rohovky, oční i ušní tuberkulóze (i prodělané) a u akutních infekčních onemocnění virového původu,
  • do zevního zvukovodu při chronickém zánětu středouší (i prodělaném) a při protržení bubínku.

Nepodávejte dětem do 1 roku.

Upozornění a opatření

Pro použití přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva u glaukomu (zelený zákal), katarakty (šedý zákal), u infekčních onemocnění spojivky a rohovky a u ušních onemocnění musí být zvlášť závažné důvody.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Používáte-li kontaktní čočky, upozorněte na to svého lékaře. Nošení kontaktních čoček představuje zvýšené riziko infekce.

Při dlouhodobé terapii jsou nutné pravidelné kontroly očního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků vydávaných bez předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a jiných léků současně používaných se mohou navzájem ovlivňovat. Dlouhodobé podávání současně s léky používanými pro léčbu zeleného zákalu, má za následek zvýšení nitroočního tlaku, podobně léky s. tzv. anticholinergním účinkem (např. léčení žlučníkových a ledvinných kolik, některé léky užívané při léčbě duševních depresí) současně užívané s tímto přípravkem mohou rovněž negativně ovlivnit nitrooční tlak.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a při kojení lze přípravek při pečlivém zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod krátkodobě podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po aplikaci masti do oka dochází přechodně (3-5 minut) k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. U jiných než očních indikací není pozornost ovlivněna.

Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

Tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dodržujte přesně dávkovací schéma. Dávkování je přísně individuální, délku a intenzitu léčby posoudí lékař dle závažnosti onemocnění. Délka léčby je nejčastěji několik dní, může však trvat podstatně déle. Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku aplikuje do spojivkového vaku, nosního vchodu nebo zevního zvukovodu malé množství masti (1-2 cm dlouhý proužek) podle závažnosti stavu 1–5krát denně.

U dětí starších než 1 rok se nedoporučuje používat přípravek déle než 5 dní.

Po aplikaci masti do spojivkového vaku je vhodné nechat oko zavřené na 2-3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou.

Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň

10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčení přípravkem Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti výskytu):

Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1 000 pacientů): pálení, slzení či zarudnutí očí *

Vzácné (možnost výskytu u 1-10 z 10 000 pacientů): při dlouhodobém léčení může dojít ke zvýšení nitroočního tlaku, ztenčení až poškození rohovky, poškození optického nervu, zelenému a šedému zákalu, defektům vidění a zorného pole a sekundárním očním infekcím *

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000 pacientů): pálení a řezání v uchu **

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): rozmazané vidění

* při podání do oka

** při podání do ucha

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas. Jeden gram oční masti obsahuje hydrocortisoni acetas 5 mg. Pomocnými látkami jsou: tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva je mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny. Druh obalu: hliníková tuba, krabička.

Balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 1. 2021.

Napsat komentář