Ophthalmo-Azulen příbalový leták

Ophthalmo-Azulen 1,5mg/g oční mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat

Jak se přípravek Ophthalmo-Azulen používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Azulen obsahuje směs azulenů – látek izolovaných z heřmánku, má protizánětlivý a dezinfekční účinek a podporuje hojení.

Ophthalmo-Azulen se používá u dospělých, dospívajících i dětí při drobných poraněních očních víček, spojivky a rohovky, k urychlení hojivého procesu po odstranění cizích tělísek z rohovky. Po poradě s lékařem se používá po poleptání a popálení rohovky. Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Azulen

  • jestliže jste alergický(á) na azuleny, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • po úrazech spojených s perforací oka, kdy dochází k proniknutí cizího tělesa do oční bulvy;
  • pokud trpíte bolestí oka v důsledku nedostatečné tvorby slz.

Upozornění a opatření

Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Azulen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Azulen a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže

Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo- Azulen.

Přípravek Ophthalmo-Azulen s jídlem a pitím

Při používání přípravku Ophthalmo-Azulen můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek lze používat v průběhu těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po aplikaci oční masti může krátkodobě dojít k rozmazanému vidění (3-5 minut).

Pozornost není ovlivněna.

Přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Ophthalmo-Azulen používá

Oční mast se u dospělých, dospívajících i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček a okolí oka

3 – 5x za den až do úplného zhojení. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 10 dní.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Azulen, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Azulen

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Azulen

Po předčasném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení. Při nepříjemném pocitu pálení nebo jiných neobvyklých reakcích se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje

Léčivá látka: guaiazulenum. Jeden gram oční masti obsahuje guaiazulenum 1,5 mg.

Pomocnými látkami jsou: bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, tekutý parafin, oční bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalmo-Azulen vypadá a co obsahuje toto balení

Modrá homogenní mast konzistence vazelíny.

Al tuba s vnitřní potahovou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, HDPE šroubovací uzávěr, krabička.

Velikost balení: 5 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 11. 2020.

Napsat komentář