Olvit D3 příbalový leták

Olvit D3 14400iu/ml perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Olvit D3 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olvit D3 užívat

Jak se přípravek Olvit D3 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Olvit D3 uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Olvit D3 a k čemu se používá

Přípravek Olvit D3 obsahuje léčivou látku cholekalciferol (vitamín D3). Olvit D3 se používá:

 • k předcházení nedostatku a léčbě nedostatku vitamínu D
 • k léčbě křivice (stav, který ovlivňuje vývoj kostí u dětí)
 • jako doplněk k léčbě osteoporózy („řídnutí kostí“) u pacientů, kterým hrozí nedostatek vitamínu D

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olvit D3 užívat Neužívejte přípravek Olvit D3:

 • jestliže jste alergický(á) na cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte stavy, které vedou k vysoké hladině vápníku v krvi nebo ke zvýšenému vylučování vápníku močí (jste-li léčen(a) určitými léky (benzothiazidovými deriváty) nebo jste-li upoután(a) na lůžko)
 • jestliže trpíte ledvinovými kameny s obsahem vápníku nebo jste-li k nim náchylný(a)
 • jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D v těle
 • jestliže trpíte arteriosklerózou (tvrdnutím tepen)
 • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Olvit D3 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Olvit D3 je zapotřebí:

 • jestliže jste léčen(a) některými léky na srdce (srdečními glykosidy) nebo diuretiky thiazidového typu (léky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči)
 • jestliže trpíte poruchou funkce ledvin. Váš lékař bude v takovém případě sledovat hladinu vápníku a fosfátů v krvi. Je nutné vzít v úvahu riziko kalcifikace (zvápenatění) měkkých tkání.
 • při těžké poruše funkce ledvin není cholekalciferol v těle využit. Váš lékař Vám případně doporučí jiný doplněk s obsahem vitamínu D.
 • jestliže trpíte sarkoidózou (Boeckova nemoc), hrozí riziko zvýšené tvorby aktivní formy vitamínu D.
 • v případě snížené kostní hmoty z důvodu neaktivity (např. upoutání na lůžko) se zvyšuje riziko výskytu zvýšených hladin vápníku v krvi
  • rifampicin nebo isoniazid (k léčbě tuberkulózy)
  • některé léky na srdce (srdeční glykosidy): U těchto léků může dojít k zesílení jejich škodlivých účinků z důvodu zvýšení hladin vápníku v krvi (riziko poruch srdečního rytmu). Je vyžadován přísný lékařský dohled včetně případného elektrokardiografického vyšetření (EKG) a sledování hladiny vápníku v krvi.
  • thiazidová diuretika: Zvyšují riziko výskytu zvýšených hladin vápníku v krvi, jelikož tyto léky snižují vylučování vápníku močí. Váš lékař bude v takovém případě pravidelně sledovat hladiny vápníku v krvi.
  • léky k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon) nebo některé hormony kůry nadledvin (glukokortikoidy, “kortison”): Tyto léky mohou zvýšit potřebu vitamínu D.
  • léky ke snížení hladiny krevních tuků (např. orlistat a kolestyramin): Mohou snížit vstřebávání vitamínu D ve střevě
  • léky obsahující hořčík (např. antacida): Tyto léky nemají být užívány během léčby přípravkem Olvit D3, protože to může způsobit vysoké hladiny hořčíku v krvi (hypermagnesemii).
  • léky obsahující hliník (proti pálení žáhy)

  Přípravek Olvit D3 s jídlem a pitímOpatrnost je zapotřebí v případě potravin obohacených o vitamíny nebo potravin určených pro kojence.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.TěhotenstvíJestliže jste těhotná a Váš lékař Vám předepsal přípravek Olvit D3, dbejte na to, abyste přesně dodržovala dávku, kterou Vám lékař předepsal, jelikož předávkování vitamínem D3 může způsobit tělesnou a duševní retardaci a rovněž onemocnění srdce a očí u dítěte.KojeníVitamín D a jeho metabolity přestupují do mateřského mléka. Předávkování kojenců způsobené kojením nebylo pozorováno. Tuto skutečnost je nicméně nutné vzít v úvahu, jesliže je dítěti podáván dodatečně vitamín D.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůOlvit D3 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Při dlouhodobé léčbě bude Váš lékař pravidelně sledovat hladiny vápníku v krvi a v moči a funkci Vašich ledvin. Bude-li to nutné, sníží Vám lékař dávku nebo léčbu ukončí.

Zvýšené hladiny parathyroidního hormonu mohou urychlovat metabolizmus vitamínu D a tím zvyšovat jeho potřebu.

Dodatečné dávky vitamínu D mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem.

Děti a dospívající

Vyvarujte se užívání jiných přípravků obsahujících vitamín D, a to zejména u kojenců. Pokud si nejste jistý(á), Váš lékař rozhodne o vhodnosti dodatečného užívání potravin obohacených o vitamíny nebo potravin určených pro děti a léčivých přípravků obsahujících vitamín D.

Další léčivé přípravky a přípravek Olvit D3

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je zejména důležité, jestliže užíváte:

Jak se přípravek Olvit D3 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování určí Váš lékař. Dávka závisí na stavu, pro který máte přípravek Olvit D3 užívat. Proto vždy užávejte dávku, kterou předepsal lékař Vám osobně, a to i přesto, že znáte někoho jiného, komu byla předepsána mnohem vyšší dávka.

Nepředepsal-li Vaš lékař jinak, je doporučená dávka:

Prevence nedostatku vitamínu D:

Obvyklá denní dávka je:

Pro novorozence, kojence a děti od druhého týdne života do 3 let věku: 1 až 2 kapky Pro děti ve věku 4 let a více a pro dospívající: 1 až 3 kapky

Pro dospělé ve věku 19 až 70 let: 1 až 4 kapky Pro starší osoby ve věku nad 70 let: 2 až 4 kapky

Léčba křivice

Celkové množství potřebného vitamínu D závisí na závažnosti onemocnění.

Je-li přítomna křivice, zahajuje se léčba podáním jiného léku, který má vyšší koncentraci vitamínu D. Následně se podává přípravek Olvit D3 v obvyklé dávce 2 až 12 kapek denně.

Léčba nedostatku vitamínu D

Obvyklá denní dávka je:

Pro děti a dospívající: 5 kapek denně po dobu 6 týdnů, následně 1 až 3 kapky denně

Pro dospělé ve věku 19 až 70 let a starší osoby ve věku nad 70 let: 15 kapek denně po dobu 8 týdnů, následně 3 až 5 kapek denně

Doplněk k léčbě osteoporózy u pacientů, kterým hrozí nedostatek vitamínu D

Obvyklá denní dávka je:

Pro dospělé ve věku 19 let a více: 2 až 4 kapky denně nebo 14 až 26 kapek týdně.

Způsob podání

Přípravek Olvit D3 se podává přímo do úst. Nejvhodnější je nakapat kapky přímo do úst nebo je případně podat na lžičce s trochou tekutiny.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte dojem, že je účinek přípravku Olvit D3 příliš silný nebo příliš slabý.

Návod k zacházení s přípravkem:

Pro získání kapky držte lahvičku svisle a jemně prstem poklepávejte na její dno, dokud se neobjeví první kapka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olvit D3, než jste měl(a)

V případě předávkování přípravkem Olvit D3 máte kontaktovat svého lékaře.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolest hlavy, ztrátu chuti k jídlu, slabost, úbytek tělesné hmotnosti, poruchy trávícího traktu (pocit na zvracení, zvracení, zácpa), poruchy růstu, zvýšený objem moči, zvýšený příjem tekutin, známky paralýzy (ochrnutí), zvýšený krevní tlak a v těžkých případech nepravidelnou srdeční frekvenci.

Lékař zhotnotí závažnost otravy a stanoví požadovanou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olvit D3

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olvit D3

Příznaky z vysazení léku nejsou známy.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vitamín D může způsobit následující nežádoucí účinky, zejména při předávkování:

Poruchy metabolismu a výživy:

Příliš vysoké hladiny vápníku v krvi a v moči (hyperkalcemie, hyperkalciurie).

Gastrointestinální poruchy:

Zácpa, nadýmání, pocit na zvracení, bolest břicha, průjem.

Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Olvit D3 uchovávat

 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
 • Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Po otevření lahvičky použijte přípravek Olvit D3 během 10 měsíců. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek musí být poté zlikvidován. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 • Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete následujícího: zakalení nebo nesprávného zabarvení roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Olvit D3 obsahuje

 • Léčivou látkou je: colecalciferolum (vitamín D3).

Jeden ml (36 kapek) obsahuje: colecalciferolum (vitamín D3) 14 400 IU (360 mikrogramů)

Jedna kapka obsahuje colecalciferolum (vitamín D3) 400 IU (10 mikrogramů)

 • Pomocnou látkou jsou: triacylglyceroly se středním řetězcem

Jak příprave Olvit D3 vypadá a co obsahuje toto balení

Olvit D3 jsou čiré, bezbarvé až slabě nažloutlé perorální kapky (olejový roztok), které jsou dostupné v lahvičkách z hnědého skla, jež obsahují 12,5 ml roztoku (to odpovídá 450 kapkám) nebo 25 ml roztoku (to odpovídá 900 kapkám). Lahvičky mají uzávěr s kapátkem a jsou opatřené šroubovacím víčkem s polyethylenovým kroužkem garantujícím neporušenost obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o. Na Strži 1702/65, Nusle 140 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Fresenius Kabi Austria GmbH Estermannstraße 17

4020 Linz Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Colecalciferol Fresenius 14.400 I.E./ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Belgie

Kabivit-D3 14400 IE/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing Kabivit-D3 14400 UI/ml, solution buvable en gouttes

Kabivit-D3 14400 IE/ml, Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Bulharsko

Олеовит D3 14 400 IU/ml перорални капки, разтвор

Kypr

KabiVit 14.400 IU/ml, πόσιμο διάλυμα

Česká republika

Olvit D3

Estonsko

Colecalciferol Fresenius

Finsko

Oleo D3 14 400 IU/ml tipat, liuos

Řecko

KabiVit 14.400 IU/ml

Maďarsko

Vitamin D3 Fresenius Kabi 14000 NE/ml belsőleges oldatos cseppek

Irsko

Sapvit-D3 14,400 IU/ml Oral Drops, Solution

Lotyšsko

Colecalciferol Fresenius 14400 SV/ml pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Litva

Colecalciferol Fresenius 14400 TV/ml geriamieji lašai (tirpalas)

Malta

KabiVit 14.400 IU/ml oral drops, solution

Norsko

KabiVit

Polsko

OlVit D3

Portugalsko

Colecalciferol Kabi

Rumunsko

Vitamina D3 Fresenius Kabi 14 400 UI/ml picături orale, soluţie

Slovenská republika

Olvit D3 14 400 IU/ml perorálne roztokové kvapky

Slovinsko

Oleovit D3 14400 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina

Španělsko

Vitamina D3 Fresenius Kabi 14.400 IU/ml solución oral

Švédsko

Oleo D3 14 400 IE/ml orala droppar, lösning

Spojené království (Severní Irsko)

Sapvit-D3 14,400 IU/ml Oral Drops, Solution

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 10. 2021.

Napsat komentář