Olfen Sr příbalový leták

Olfen Sr 100mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Olfen SR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen SR užívat

Jak se přípravek Olfen SR užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Olfen SR uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Olfen SR a k čemu se používá Co je přípravek Olfen SR

Léčivou látkou přípravku Olfen SR je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

Přípravek Olfen SR patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a používají se při léčení bolesti a zánětu.

K čemu se přípravek Olfen SR používá

Přípravek Olfen SR se užívá k léčbě následujících stavů:

 • Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).
 • Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu.
 • Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.
 • Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
 • Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.

Jak přípravek Olfen SR účinkuje

Přípravek Olfen SR odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) blokádou syntézy látek (prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.

Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Olfen SR účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Sledování během léčby přípravkem Olfen SR

Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, zda můžete pokračovat v léčbě přípravkem Olfen SR.

Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve.

Tímto způsobem budou sledovány funkce jater (hladina aminotransferáz) nebo ledvin (hladina kreatininu) nebo krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem Olfen SR nebo zda není nutné léčbu upravit.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen SR užívat

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Olfen SR

 • jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (který obsahoval např. kyselinu acetylsalicylovou, diklofenak nebo ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, bolest na hrudi, kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, jazyka, hrdla a/nebo končetin (příznaky angioedému). Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem;
 • pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v minulosti;
 • pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;
 • pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností;
 • pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo v mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass;
 • pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferní tepen);
 • pří selhání ledvin nebo jater;
 • v posledních třech měsících těhotenství.
  • Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční), léčba přípravkem Olfen SR se obecně nedoporučuje.
  • Pokud užíváte přípravek Olfen SR současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou, s kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI – inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
  • Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu), nosní polypy nebo chronické plicní onemocnění.
  • Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí).
  • Pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků.
  • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
  • Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
  • Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší operaci.
  • Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
  • Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.
   • Kouříte.
   • Máte diabetes (cukrovku).
   • Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky).

  Léky jako diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou užívány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Olfen SR objeví jakékoli známky a příznaky srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte neprodleně lékaře.Přípravek Olfen SR může zakrývat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Olfen SR.Ve velmi vzácných případech může Olfen SR, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. závažnou formu vyrážky. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval(a) svého lékaře, pokud se u Vás objeví vyrážka.Před užitím přípravku Olfen SR informujte svého lékaře o operaci žaludku nebo střev, kterou jste v nedávné době podstoupil(a) nebo kterou máte podstoupit, neboť přípravek Olfen SR může v některých případech zhoršit pooperační hojení jizvy ve střevě.Informujte rovněž svého lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud:Další léčivé přípravky a přípravek Olfen SRInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

  • Lithium nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
  • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
  • Diuretika (močopudné léky).
  • ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
  • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
  • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
  • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
  • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
  • Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
  • Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů).
  • Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě zánětů močových cest).
  • Chinolinové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích).
  • Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny), vorikonazol nebo rifampicin (léky užívané k léčbě plísňových a jiných infekcí).
  • Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů).
  • Cholestipol / Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu).

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Olfen SR. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Olfen SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Starší pacienti

Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a dospívající

Vzhledem k síle přípravku nesmí být přípravek Olfen SR podávám dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Přípravek Olfen SR s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se polykají celé, nesmí se kousat ani dělit a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Přípravek Olfen SR se doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Olfen SR během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Olfen SR po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky ani přípravek Olfen SR se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo.

Kojení

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Olfen SR prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud užíváte přípravek Olfen SR, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý. Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Olfen SR během těhotenství nebo kojení.

Plodnost

Přípravek Olfen SR může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V ojedinělých případech může přípravek Olfen SR působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Přípravek Olfen SR obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Olfen SR obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Olfen SR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Jaké množství přípravku Olfen SR se užívá

Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Olfen SR máte užívat. Nepřekračujte doporučené dávkování a neužívejte přípravek Olfen SR déle, než je nutné.

Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař upravit dobu, kdy budete přípravek užívat a případně Vám doporučit užívání jiného přípravku s obsahem diklofenaku.

Dospělí:

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka přípravku Olfen SR denně.

Jak se přípravek Olfen SR užívá

Tobolky se polykají vcelku a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Tobolky nedělte ani nekousejte.

Pokud jsou příznaky onemocnění výraznější během noci nebo ráno, je výhodné přípravek Olfen SR užívat večer.

Jak dlouho se přípravek Olfen SR užívá

Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Jestliže užíváte přípravek Olfen SR déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olfen SR, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tobolek přípravku Olfen SR, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olfen SR

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olfen SR, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, užijte další tobolku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Ihned přestaňte přípravek Olfen SR užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

 • Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Olfen SR, po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit).
 • Bolest na hrudi, která může být příznakem případně závažné alergické reakce zvané Kounisův

syndrom.

Následující nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní dávky (150 mg) po dlouhou dobu:

 • Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost).
 • Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání).
  • Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie).
  • Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolest v krku (známky agranulocytózy).
  • Potíže s dýcháním nebo polykáním, kožní vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (známky přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce).
  • Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému).
  • Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch).
  • Poruchy paměti.
  • Křeče.
  • Úzkost.
  • Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy).
  • Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody).
  • Porucha sluchu.
  • Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze).
  • Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév).
  • Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, pokud je horečka).
  • Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu).
  • Krvavý průjem.
  • Černá stolice (meléna).
  • Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu).
  • Průjem, bolest břicha, horečka, nevolnost, zvracení (známky zánětu střev (kolitida), včetně hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby).
  • Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky).
  • Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu jater/selhání jater).
  • Příznaky podobné chřipce, únava, bolest svalů, zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi

  (známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater).

  • Puchýře (známky bulózní dermatitidy).
  • Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na rtech, v okolí očí, v ústech, kožní zánět s odlupováním pokožky (známky multiformního erytému nebo v případě horečky Stevensova-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).
  • Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy).
  • Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce).
  • Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henochovy-Schönleinovy purpury v případě alergie).
  • Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin).
  • Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie).
  • Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu).
  • Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy).
  • Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy).
  • Generalizovaný otok (edém).
  • Současný výskyt bolesti na hrudi a alergické reakce (příznaky Kounisova syndromu).

Následující vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100):

Bolest hlavy, závratě (točení hlavy), nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, plynatost, nechutenství, změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000): Ospalost, bolest žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):

Nízká hladina červených krvinek (anemie), dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes, poruchy chuti, porucha zraku (rozmazané vidění, dvojité vidění), zvonění v uších (tinnitus), zácpa, vřídky v ústech, oteklý, zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče horní části břicha, zejména po jídle, bušení srdce, bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), vypadávání vlasů, svědění, krev v moči.

Léky jako diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud užíváte přípravek Olfen SR déle než několik týdnů, podrobte se pravidelným kontrolám u lékaře, abyste netrpěl(a) nerozpoznamými nežádoucími účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Olfen SR uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Olfen SR obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum natricum. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 100 mg diklofenaku sodného.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, disperzní celulosa rc 581, glycerol-trimyristát, disperze methakrylátového kopolymeru rs 30 %, triethyl-citrát, oxid titaničitý, srážený oxid křemičitý, želatina, červený oxid železitý, černý oxid železitý, erythrosin. Potisk tobolky:

Esterifikovaný šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku.

Šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid draselný, černý oxid železitý.

Jak přípravek Olfen SR vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé, neprůhledné růžovo-bílé želatinové tobolky s potiskem „100“. Uvnitř tobolky jsou bílé až téměř bílé pelety. Tobolky jsou baleny do průhledných PVDC/PE/PVC/Al blistrů, které jsou uloženy v krabičce.

Obsah balení:

Jedno balení obsahuje 20 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Výrobce

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24. 10. 2022

Napsat komentář