Nurofen Pro Děti příbalový leták

Nurofen Pro Děti 20mg/ml perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 24 hodin (v případě kojenců ve věku 3 – 5 měsíců) nebo do 3 dnů (v případě dětí od 6 měsíců a dospívajících) nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, neprodleně navštivte lékaře.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti užívat

Jak se Nurofen pro děti užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Nurofen pro děti uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Nurofen pro děti obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírnou až středně silnou bolest.

Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování) dále k tlumení mírných až středně silných bolestí, jako jsou bolest hlavy, bolest zubů nebo uší, bolest v krku a bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním.

V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho doporučení.

Přípravek je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti užívat Nepodávejte Nurofen pro děti dítěti:

 • jestliže je alergické na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

 • jestliže se u dítěte v současnosti nebo v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení z trávicího ústrojí;
 • jestliže u dítěte došlo v minulosti ke krvácení nebo proděravění trávicího ústrojí po léčbě některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků;
 • jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
 • jestliže dítě již užívá jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv;
 • jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti. Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Nurofen pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémový lupus erythematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně;
 • jestliže dítě trpí průduškovým astmatem nebo alergickým onemocněním,
 • jestliže dítě má poruchu krevní srážlivosti nebo vysoký krevní tlak;
 • jestliže má dítě poruchu funkce ledvin nebo jater;
 • při dehydrataci dítěte, protože u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
 • jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouří);
 • jestliže dítě užívá pravidelně nějaké další léky;
 • jestliže dítě má infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti lék podávat a vyhledejte lékaře.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Nurofen pro děti byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u dítěte objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat dítěti přípravek Nurofen pro děti podávat a je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Přípravek nepodávejte dítěti, má-li plané neštovice.

Infekce

Nurofen pro děti může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Nurofen pro děti tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek dítě užívá, když má infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou denní dávku 20 – 30 mg/kg tělesné hmotnosti ani délku léčby.

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.

Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.

U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější.

Děti a dospívající

Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti s tělesnou hmotností nižší než 5 kg.

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Nepodávejte Nurofen pro děti dítěti, jestliže již užívá jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).

Při  současném  užívání  přípravku  Nurofen  pro  děti  a  některých  jiných  léků  může  docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří:

 • kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie);
 • léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
 • léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení);
 • léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně);
 • kardioglykosidy (léky k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin);
 • léky proti depresi (lithium nebo takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, např. citalopram);
 • léky s obsahem metotrexátu k léčbě zhoubných nádorů nebo revmatického zánětu kloubů;
 • některé léky užívané k potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo takrolimu);
 • léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);
 • léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu;
 • léky obsahující probenecid a sulfapyrazon mohou mít při současném užívání s ibuprofenem nižší účinek;
 • chinolonová antibiotika.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:

Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia nebo antiagregancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen užívat společně s jinými léky.

Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky.

Nurofen pro děti s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na době jídla. Pokud se vyskytnou trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Nurofen pro děti, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek Nurofen pro děti během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Nurofen pro děti po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení

Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.

Plodnost

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud přípravek užije dospělý, nemá Nurofen pro děti žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Nurofen pro děti obsahuje maltitol, sodík a škrob

Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. Může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu je 9,66 Kj/g (2,3 kcal/g).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 5 ml dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku”.

Pšeničný škrob v tomto léčivém přípravku obsahuje lepek (gluten) ve velmi malém množství (je považovaný za bezlepkový) a je velmi nepravděpodobné, že by způsobil problémy, pokud má Vaše dítě celiakii. Jedna 5 ml dávka neobsahuje více než 0,225 mikrogramů lepku (glutenu). Pokud má Vaše dítě alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), nemělo by tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Nurofen pro děti užívá

Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Má-li dítě infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Způsob použití

Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.

Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat.

Součástí každého balení je dávkovací lžička, pomocí níž lze přesně odměřit 2,5 ml nebo 5 ml suspenze.

Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:

Doporučená denní dávka přípravku je 20 – 30 mg/kg hmotnosti během jednoho dne v oddělených dávkách.

Doporučené dávkování podle věku dítěte:

3 – 12 měsíců

2,5 ml suspenze

3x denně

1 – 2 roky

2,5 ml suspenze

3x – 4x denně

3 – 7 let

5 ml suspenze

3x – 4x denně

8 – 12 let

5 ml – 10 ml suspenze

3x – 4x denně

Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte:

(v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den)

Hmotnost (kg)

Dávka ibuprofenu/den (mg)

Množství suspenze/den (ml)

5

100

5

6

120

6

8

160

8

10

200

10

12

240

12

14

280

14

16

320

16

18

360

18

20

400

20

30

max 500*

max 25 ml*

*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml suspenze (500 mg ibuprofenu).

Celkovou denní dávku rozdělte do 3 až 4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 6-8 hodin.

Přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než

5 kg.

U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin pokud příznaky přetrvávají.

Pokud je u dětí od 6 měsíců a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Dávkování při horečce vzniklé po očkování (3-6 měsíců)

V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, může se podat po 6 hodinách dalších 2,5 ml suspenze.

Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin.

Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se poraďte s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti, než jste měl(a)

Pokud jste podal(a) více Nurofen pro děti než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po podání vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):

 • alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky;
 • bolest hlavy;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000):

 • průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů):

 • poruchy tvorby krevních buněk (např. anemie);
 • závažná celková alergická reakce s otokem tváře, hrdla a jazyka (angioedém) nebo anafylaktická reakce se zrychlenou činností srdce, nízkým krevním tlakem vedoucí až k šoku;
 • průduškové astma, dušnost;
 • aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan);
 • peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice či zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku;
 • porucha funkce jater a ledvin;
 • závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže;
 • snížení hladiny hemoglobinu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
 • zúžení průdušek;zhoršení ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby;
 • zvýšená citlivost kůže na světlo;
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom; mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny ozinofilů (druh bílých krvinek);
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, přestaňte mu přípravek Nurofen pro děti podávat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Nurofen pro děti uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Balení po 50 ml uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Balení po 100 ml, 150 ml a 200 ml nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Nurofen pro děti obsahuje:

 • Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu (E 965), xanthanová klovatina, pomerančové aroma (obsahuje pšeničný maltodextrin, modifikovaný kukuřičný škrob, arabskou klovatinu, aromatické látky), glycerol, čištěná voda.

Jak Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:

Nurofen pro děti je téměř bílá sirupovitá suspenze s pomerančovou příchutí.

Velikost balení: Přípravek je dodáván v balení po 50 ml, 100 ml, 150 ml nebo 200 ml suspenze.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace je určena pro balení suspenze s dávkovací lžičkou.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce:

RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

13. 2. 2023

Nurofen Pro Děti 125mg čípek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Nurofen pro děti užívat pečlivě podle návodu, aby bylo dosaženo co nejlepšího prospěchu.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se po 3 dnech nebude dítě cítit lépe nebo pokud se dítěti přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti používat

Jak se Nurofen pro děti používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak Nurofen pro děti uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Ibuprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léčivé přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu.

Nurofen pro děti je určený k symptomatické léčbě:

 • horečky (včetně horečnatého stavu po očkování, horečky doprovázející nachlazení a chřipku);
 • mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest uší, bolest v krku, bolest při prozeřezávání zubů, pooperační bolest a bolest při zranění měkkých tkání a dále bolest doprovázející nachlazení a chřipku.

U bolesti uší se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Použití přípravku Nurofen pro děti se doporučuje v případě, že perorální (ústy) podání léku není vhodné, například pokud pacient zvrací.

Pokud se po 3 dnech nebude dítě cítit lépe nebo pokud se dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti používat

Nepoužívejte Nurofen pro děti:

 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na léčivou látku ibuprofen, jiné podobné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte po použití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiného léku proti bolesti (NSAID) někdy vyskytla, dušnost, astma, vodnatá rýma, otok obličeje a/nebo rukou nebo kopřivka;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste někdy trpěl(a) krvácením nebo proděravěním

(perforací) v trávicím traktu v souvislosti s užíváním NSAID;

 • jestliže Vy nebo Vaše dítě v součastné době máte nebo jste někdy měl(a) dvě nebo více epizod žaludečního/dvanáctníkového vředového onemocnění (peptidický vřed), či krvácení;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě mozkovo-cévní nebo jiné aktivní krvácení;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte neobjasněnou poruchou krvetvorby;
 • v případě těžké dehydratace (způsobené zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte závažnou poruchou funkce jater, ledvin nebo selháním srdce;
 • přípravek nepoužívejte v posledních třech měsících těhotenství;
 • jestliže Vaše dítě váží méně než 12,5 kg ( mladší 2 let).

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Nurofen pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže;
 • jestliže máte některá kožní onemocnění (systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně);
 • máte-li určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii);
 • jestliže trpíte poruchami srážlivosti krve;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba);
 • při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru;
 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěl(a) na vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě sníženou funkci ledvin;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte poruchou funkce jater;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) astmatem nebo alergií, protože se může objevit dušnost;
 • jestliže Vám nebo Vašemu dítěti někdy diagnostikovali sennou rýmu, nosní polypy nebo chronickou obstrukční chorobu plic, protože v takových případech je zvýšené riziko alergických reakcí; tyto alergické reakce se mohou projevit jako astmatické záchvaty (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě problémy se srdcem, překonal(a) jste v minulosti cévní příhodu nebo se domníváte, že byste mohl(a) být ohrožen(a) těmito stavy (například máte-li vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu nebo případně kouříte), měl(a) byste se o Vaši léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem;
 • léčivé přípravky, jako je Nurofen pro děti, mohou být spojovány s mírně zvýšeným rizikem srdeční (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody; riziko je více pravděpodobné při používání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě; nepřekračujte doporučené dávkování ani dobu léčby 3 dny;
 • v případě delšího podávání přípravku Nurofen pro děti se požaduje pravidelná kontrola jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
 • nežádoucí účinky je možno minimalizovat použitím nejnižší účinné látky po co nejkratší dobu nezbytnou k potlačení příznaků;
 • u starších osob existuje zvýšené riziko nežádoucích účinků;
 • obecně platí, že habituální užívání (několika druhů) analgetik může vést k trvalým závažným problémům s ledvinami; toto riziko může být zvýšeno při tělesné námaze spojené se ztrátou solí a dehydratací a proto je tomu třeba zabránit;
 • dlouhodobé užívání jakýchkoliv léků proti bolesti hlavy může vést ke zhoršení bolesti hlavy; pokud tato situace nastala nebo máte-li podezření, že nastala, měl(a) byste vyhledat lékařskou pomoc a léčba by měla být přerušena; diagnóza bolesti hlavy z nadužívání léků by se měla očekávat u pacientů, kteří mají časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě krvácení, vředy nebo proděravění (perforaci) v trávicím soustavě v souvislosti s používáním tohoto léku; tato onemocnění nemusí mít nevyhnutelně varovné příznaky, neobjevují se pouze u pacientů, kteří je prodělali v minulosti, a mohou být smrtelná; když se objeví krvácení nebo vředy v trávicí soustavě, léčbu je nutné okamžitě ukončit;
 • opatrnost je nutná v případě, že Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léky, které mohou zvyšovat riziko vzniku vředů nebo krvácení, jako jsou kortikosteroidy používané ústy (jako prednizolon), léky na ředění krve (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi) nebo protidestičkové látky (jako kyselina acetylosalicylová);
 • současné používání s NSAID (včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2), jako je například celecoxib nebo etoricoxib), zvyšuje riziko nežádoucích účinků (viz níže bod “Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti ”);
 • pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte planými neštovicemi, doporučuje se Nurofen pro děti neužívat;
 • u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • lékařský dohled je zvláště důležitý přímo po větším chirurgickém zákroku;

Infekce

Nurofen pro děti může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Nurofen pro děti tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek dítěti podáváte, když má dítě infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Nurofen pro děti byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u dítěte objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat dítěti přípravek Nurofen pro děti podávat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jakým lékům byste se měl(a) vyhnout, když užíváte Nurofen pro děti:

 • některé léky, jako jsou antikoagulancia (proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin);
 • některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory, např. kaptopril, beta-blokátory, antagonisté angiotensinu II);
 • některé léky na léčbu bolesti a zánětů (např. kyselina acetylsalicylová, s výjimkou případů, když Vám nízké dávky doporučil Váš lékař);
 • některé nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (léky proti bolesti) a dokonce i
 • některé další léčivé přípravky, které mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem nebo jím mohou být ovlivněny.
  kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID(léky proti zánětu a bolesti) jelikož se může zvýšit riziko vředů nebo krvácení v trávící soustavě
  digoxin (lék používaný při srdeční nedostatečnosti) jelikož může být zesílen účinek digoxinu
  glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující jelikož se může zvyšovat riziko vředů nebo
  kortizon nebo jemu podobné látky) krvácení v trávící soustavě
  protidestičkové léky (lék proti srážení krve) jelikož se může zvyšovat riziko krvácení
  kyselinu acetylsalicylovou (v nízkých dávkách) jelikož může být narušen účinek ředění krve
  léky na ředění krve (jako je warfarin) jelikož ibuprofen může zesilovat účinky těchto léků
  fenytoin (lék proti epilepsii) jelikož může být zesílen účinek fenytoinu
  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě depresí) protože tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení v trávící soustavě
  lithium (lék na maniodepresivní chorobu a deprese) jelikož může být zesílen účinek lithia
  probenecid a sulfinpyrazony (léky proti dně) jelikož může být zpožděno vylučování ibuprofenu
  léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění jelikož ibuprofen může snižovat účinky těchto léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko poškození ledvin
  kalium šetřící diuretika (tablety na odvodnění) jelikož to může vést k hyperkalémii (zvýšené hladině draslíku v krvi)
  methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu) jelikož účinek methotrexátu může být zesílen
  takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky) jelikož může dojít k poškození ledvin
  zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS) jelikož užívání přípravku Nurofen pro děti může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo ke krvácení, které vede k otokům u hemofiliků pozitivních na HIV
  deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu cukrovky) mohou být možné interakce
  chinolonová antibiotika jelikož může být zvýšeno riziko vzniku křečí
  vorikonazol a flukonazol (inhibitory CYP2C9) používané k léčbě plísňových infekcí účinek ibuprofenu se může zvýšit. Je třeba zvážit snížení dávky ibuprofenu, zvláště pokud se vysoké dávky ibuprofenu podávají současně buď s vorikonazolem nebo flukonazolem

Vždy se poraďte s lékařem předtím, než začnete používat ibuprofen spolu s dalšími léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékaře nebo lékárníka zejména informujte, pokud užíváte:

Nurofen pro děti s alkoholem

Neměli byste pít alkohol během používání přípravku Nurofen pro děti. Některé nežádoucí účinky, jako jsou nežádoucí účinky postihující gastrointestinální (zažívací) trakt nebo centrální nervový systém, mohou být pravděpodobnější, pokud současně s přípravkem Nurofen pro děti požijete alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství:

Nepoužívejte přípravek Nurofen pro děti, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Nepoužívejte přípravek Nurofen pro děti během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, používejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud používáte od

20. týdne těhotenství přípravek Nurofen pro děti po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení:

Tento lék přechází do mateřského mléka, ale pokud se Nurofen pro děti používá v doporučené dávce a po nejkratší možnou dobu, může se užívat během kojení.

Plodnost:

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou narušit plodnost žen. Tento účinek po vysazení léku vymizí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Krátkodobé užívání tohoto léku nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se Nurofen pro děti používá

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li Vy nebo Vaše dítě infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nurofen pro děti by měly užívat pouze děti starší 2 let, s minimálním tělesnou hmotností 12,5 kg (viz rovněž bod 2). Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20 – 30 mg na kilogram tělesné hmotnosti, rozdělená do 3 až 4 dílčích dávek.

Pro Nurofen pro děti můžete použít následující vodítko (tělesná hmotnost dítěte je důležitější než jeho věk):

Tělesná hmotnost dítěte

(věk)

Dávka

Jak často?

12,5 až 17 kg

(2 až 4 roky)

1 čípek

V případě potřeby podejte další čípek po minimálně

6 – 8 hodinách, ne více než 3 čípky během 24 hodin.

17 až 20,5 kg

(4 až 6 let)

1 čípek

V případě potřeby podejte další čípek po miniláně

6 hodinách, ne více než 4 čípky během 24 hodin

Čípky jsou určeny k podání do konečníku; nutno zavádět špičkou napřed. Pro lepší podání lze čípek nejprve zahřát v dlaních.

Ke krátkodobému užívání.

Pokud je u dětí nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba poradit se s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více Nurofen pro děti, než jste měl(a):

Pokud jste použil(a) více Nurofen pro děti než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, zvracení (se stopami krve), krvácení v trávicím ústrojí, bolest břicha, bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí nebo méně často průjem. Po podání vysokých dávek byly hlášeny krev v moči, pocit chladu, vertigo (závrať), slabost a závrať, spavost, rozmazané vidění, nízký krevní tlak, excitace (podráždění), dezorientace (ztráta orientace), bušení srdce, bolest na hrudi, kóma, křeče (zejména u dětí), ztráta vědomí, hyperkalémie (zvýšení hladiny draslíku v krvi), vyšší protrombinový čas/INR (čas srážení krve), akutní selhání ledvin, poškození jater, útlum dýchání, cyanóza (modrání kůže), exacerbace astmatu u astmatiků a potíže s dýcháním.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je možné, že se u Vás objeví jeden ze známých nežádoucích účinků NSAID (viz níže). Pokud tomu tak bude nebo máte-li obavy, přestaňte užívat tento léčivý přípravek a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. U starších pacientů užívajících tento přípravek je zvýšené riziko vzniku problémů souvisejících s nežádoucími účinky.

PŘESTAŇTE užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte:

 • příznaky krvácení v trávící soustavě, jako jsou silné bolesti břicha, černá dehtovitá stolice, zvracení krve nebo tmavé masy, které vypadají jako kávová sedlina;
 • příznaky velmi vzácné, avšak závažné alergické reakce, jako jsou zhoršení astmatu, neobjasněný sípot nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo krku, těžké dýchání, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku; tyto příznaky se mohou objevit i v případě prvního použití tohoto léku;
 • závažné kožní reakce, jako jsou vyrážky pokrývající celé tělo, odlupování kůže, puchýře nebo šupiny na kůži.

Oznamte lékaři, pokud zaznamenáte níže uvedené, možné, nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • žaludeční obtíže, jako jsou pálení žáhy, bolest břicha a nevolnost, poruchy trávení, průjem, zvracení, plynatost (větry), zácpa a mírné krvácení v žaludku a/nebo ve střevech, jež může ve výjimečných případech způsobit anémii.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • vředy v trávící soustavě, proděravění (perforace) nebo krvácení do trávicí soustavy, zánět ústní sliznice s tvorbou vřídků, zhoršení existujících střevních onemocnění (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), gastritida, místní podráždění konečníku;
 • poruchy centrální nervové soustavy, jako jsou bolest hlavy, závratě, ospalost, vzrušení, podrážděnost nebo únava;
 • poruchy zraku;
 • různé kožní vyrážky;
 • reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • tinitus (zvonění v uších);
 • zvýšená koncentrace močoviny v krvi, bolest v slabinách a/nebo v břiše, výskyt krve v moči a horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza);
 • snížená koncentrace hemoglobinu.

Velmi vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • zánět jícnu, zánět slinivky břišní (pankreatitida) a výskyt membránových zúžení ve střevech;
 • selhávání srdce, infarkt myokardu a otok obličeje nebo rukou (edém);
 • vylučování menšího množství moči než obvykle a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo sníženou funkcí ledvin), otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom); zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), jež může vést k akutnímu selhání ledvin; jestliže zaznamenáte jeden z výše uvedených příznaků nebo máte-li pocit celkové slabosti, přestaňte Nurofen pro děti užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o první příznaky poškození ledvin nebo selhání ledvin;
 • psychotické reakce, deprese;
 • vysoký krevní tlak, zánět cév (vaskulitida);
 • bušení srdce (palpitace);
 • poruchy jater, poškození jater zejména při dlouhodobé léčbě (prvními příznaky může být změna zbarvení kůže), selhání jater, akutní zánět jater (hepatitida);
 • poruchy krvetvorby; první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v dutině ústní, příznaky obdobné chřipce, silný pocit vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže a nevysvětlitelné modřiny; v těchto případech musíte okamžitě přerušit léčbu a vyhledat lékařskou pomoc; určitě nezačínejte se samoléčbou léky proti bolesti nebo snížení horečky (antipyretika);
 • závažné kožní infekce a komplikace měkkých tkání při infekci planými neštovicemi;
 • bylo popsáno zhoršení zánětů spojených s infekcí (např. nekrotizující fasciitida) souvisejících s užíváním určitých léků proti bolesti (NSAID); pokud se objeví příznaky infekce nebo dojde k jejich zhoršení, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, aby lékař vyšetřil, jestli není nutná protiinfekční / antibiotická léčba;
 • při užívání ibuprofenu byly pozorovány příznaky aseptické meningitidy (neinfekční zánět mozkových blan) jako ztuhlá šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; častěji mohou být pravděpodobně postiženi pacienti s autoimunitním onemocněním (SLE, smíšená porucha pojivové tkáně); pokud zaznamenáte tyto účinky, vyhledejte ihned lékaře;
 • závažné formy kožních reakcí, jako např. kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, toxická epidermální nekrolýza / Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • reakce ze strany dýchacího ústrojí, včetně astmatu, křečovitého sevření průdušek

(bronchospazmus) nebo dušnosti;

 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek);
 • zvýšená citlivost na sluneční záření;
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, přestaňte mu přípravek Nurofen pro děti podávat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Léky, jako je Nurofen pro děti mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (infarkt myokardu) nebo mrtvice (cévní mozkové příhody).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Nurofen pro děti uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Nurofen pro děti po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Nurofen pro děti obsahuje:

Léčivá látka je ibuprofen. Jeden čípek obsahuje 125 mg ibuprofenu. Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílé nebo žlutobílé válcovité čípky.

Balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20 čípků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce:

Famar S.A., Avlonas, Attiki, Řecko, Farmea, Angers Cedex, Francie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Rakousko:

Nureflex 125 mg Zäpfchen für Kinder

Belgie:

Nurofen voor Kinderen suppo 125 mg

Česká republika:

Nurofen pro děti

Německo:

Nurofen für Kinder 125 mg Zäpfchen

Lucembursko:

Nurofen pour Enfants suppo 125 mg

Portugalsko:

Nurofen 125 mg supositórios

Slovenská republika:

Nurofen pre deti čapíky 125mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2023

Nurofen Pro Děti 60mg čípek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Nurofen pro děti užívat pečlivě podle návodu, aby bylo dosaženo co nejlepšího prospěchu.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se po 24 hodinách u kojenců ve věku 3 – 5 měsíců nebo po 3 dnech u dětí starších 6ti měsíců nebude dítě cítit lépe nebo pokud se dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti používat

Jak se Nurofen pro děti používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Nurofen pro děti uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Ibuprofen patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léčivé přípravky působí tak, že mění odpověď těla na bolest, otok a zvýšenou tělesnou teplotu.

Nurofen pro děti je určený k symptomatické léčbě:

 • horečky, včetně horečky po očkování;
 • mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest uší, bolest v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolest a bolest při zranění měkkých tkání (pohmoždění, podvrtnutí apod.) a dále bolestí a horečky provázejících nachlazení a chřipku.

U bolesti uší se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Použití přípravku Nurofen pro děti se doporučuje v případě, že perorální (ústy) podání léku není vhodné, například pokud pacient zvrací.

Pokud se po 24 hodinách u kojenců ve věku 3 – 5 měsíců nebo po 3 dnech u dětí starších 6ti měsíců nebude dítě cítit lépe nebo pokud se dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti používat

Nepoužívejte Nurofen pro děti:

 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na ibuprofen, jiné podobné léky proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte po použití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiného léku proti bolesti (NSAID) někdy vyskytla dušnost, astma, rýma, otok obličeje a/nebo rukou nebo kopřivka;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste někdy trpěl(a) krvácením nebo proděravěním

(perforací) v trávicím traktu v souvislosti s užíváním NSAID;

 • jestliže Vy nebo Vaše dítě v současné době máte nebo jste někdy měl(a) dvě nebo více epizod žaludečního/dvanáctníkového vředového onemocnění (peptický vřed) či krvácení;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě mozkovo-cévní nebo jiné aktivní krvácení;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte neobjasněnou poruchou krvetvorby;
 • v případě těžké dehydratace (způsobené zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte závažnou poruchou funkce jater, ledvin nebo selháváním srdce;
 • přípravek nepoužívejte v posledních třech měsících těhotenství;
 • jestliže Vaše dítě váží méně než 6 kg (nedosáhlo 3 měsíců věku).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Nurofen pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže Vy nebo Vaše dítě máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže;
 • jestliže máte některá kožní onemocnění (systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšená choroba pojivové tkáně);
 • máte-li určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii);
 • jestliže trpíte poruchami srážlivosti krve;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc);
 • při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru;
 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě někdy trpěl(a) na vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě sníženou funkci ledvin;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte poruchou funkce jater;
 • jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) astmatem nebo alergií, protože se může objevit dušnost;
 • jestliže Vám nebo Vašemu dítěti někdy diagnostikovali sennou rýmu, nosní polypy nebo chronickou obstrukční chorobu plic, protože v takových případech je zvýšené riziko alergických reakcí; tyto alergické reakce se mohou projevit jako astmatické záchvaty (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě problémy se srdcem, překonal(a) jste v minulosti cévní příhodu nebo se domníváte, že byste mohl(a) být ohrožen(a) těmito stavy (například máte-li vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu nebo případně kouříte), měl(a) byste se o Vaší léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem;
 • léčivé přípravky, jako je Nurofen pro děti, mohou být spojovány s mírně zvýšeným rizikem srdeční (infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody; riziko je více pravděpodobné při používání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě; nepřekračujte doporučené dávkování ani dobu léčby, která je 24 hodin u kojenců ve věku 3 až 5 měsíců a 3 dny u dětí starších 6ti měsíců;
 • v případě delšího podávání přípravku Nurofen pro děti se požaduje pravidelná kontrola jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
 • nežádoucí účinky je možno minimalizovat použitím nejnižší účinné látky po co nejkratší dobu nezbytnou k potlačení příznaků;
 • u starších osob existuje zvýšené riziko nežádoucích účinků;
 • obecně platí, že habituální užívání (několika druhů) analgetik může vést k trvalým závažným problémům s ledvinami; toto riziko může být zvýšeno při tělesné námaze spojené se ztrátou solí a dehydratací, a proto je tomu třeba zabránit;
 • dlouhodobé užívání jakýchkoliv léků proti bolesti hlavy může vést ke zhoršení bolesti hlavy; pokud tato situace nastala nebo máte-li podezření, že nastala, měl(a) byste vyhledat lékařskou pomoc a léčba by měla být přerušena; diagnóza bolesti hlavy z nadužívání léků by se měla očekávat u pacientů, kteří mají časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy;
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě krvácení, vředy nebo proděravění (perforaci) v trávící soustavě v souvislosti s používáním tohoto léku; tato onemocnění nemusí mít nevyhnutelně varovné příznaky, neobjevují se pouze u pacientů, kteří je prodělali v minulosti, a mohou být smrtelná; když se objeví krvácení nebo vřed v trávící soustavě, léčbu je nutné okamžitě ukončit;
 • opatrnost je nutná v případě, že Vy nebo Vaše dítě používáte jiné léky, které mohou zvyšovat riziko vzniku vředů nebo krvácení, jako jsou kortikosteroidy používané ústy (jako prednisolon), léky na ředění krve (jako warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na depresi) nebo protidestičkové léky (jako kyselina acetylsalicylová);
 • současné používání s NSAID včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2) jako je například celecoxib či etoricoxib), zvyšuje riziko nežádoucích účinků (viz níže bod “Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti ”).
 • pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte planými neštovicemi, doporučuje se Nurofen pro děti neužívat;
 • u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • lékařský dohled je zvláště důležitý přímo po větším chirurgickém zákroku;

Infekce

Nurofen pro děti může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Nurofen pro děti tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek dítěti podáváte, když má dítě infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Nurofen pro děti byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u dítěte objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat dítěti přípravek Nurofen pro děti podávat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jakým lékům byste se měl(a) vyhnout, když užíváte Nurofen pro děti:

 • některé léky, jako jsou antikoagulancia (proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin);
 • některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory, např. kaptopril, beta-blokátory, antagonisté angiotensinu II);
 • některé léky na léčbu bolesti a zánětů (např. kyselina acetylsalicylová, s výjimkou případů, když Vám nízké dávky doporučil Váš lékař);
 • některé nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (léky proti bolesti) a dokonce i
 • některé další léčivé přípravky, které mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem nebo jím mohou být ovlivněny.
  kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID (léky proti zánětu a bolesti) jelikož se může zvýšit riziko vředů nebo krvácení v trávící soustavě
  digoxin (lék používaný při srdeční jelikož může být zesílen účinek digoxinu
  nedostatečnosti)
  glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo jemu podobné látky) jelikož se může zvyšovat riziko vředů nebo krvácení v trávící soustavě
  protidestičkové léky (lék proti srážení krve) jelikož se může zvyšovat riziko krvácení
  kyselinu acetylsalicylovou (v nízkých dávkách) jelikož může být narušen účinek ředění krve
  léky na ředění krve (jako je warfarin) jelikož ibuprofen může zesilovat účinky těchto léků
  fenytoin (lék proti epilepsii) jelikož může být zesílen účinek fenytoinu
  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě depresí) protože tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení v trávící soustavě
  lithium (lék na maniodepresivní chorobu a deprese) jelikož může být zesílen účinek lithia
  probenecid a sulfinpyrazony (léky proti dně) jelikož může být zpožděno vylučování ibuprofenu
  léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění jelikož ibuprofen může snižovat účinky těchto léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko poškození ledvin
  kalium šetřící diuretika (tablety na odvodnění) jelikož to může vést k hyperkalémii (zvýšené hladině draslíku v krvi)
  methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu) jelikož účinek methotrexátu může být zesílen
  takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky) jelikož může dojít k poškození ledvin
  zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS) jelikož užívání přípravku Nurofen pro děti může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo ke krvácení, které vede k otokům u hemofiliků pozitivních na HIV
  deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu cukrovky) mohou být možné interakce
  chinolonová antibiotika jelikož může být zvýšeno riziko vzniku křečí
  vorikonazol a flukonazol (inhibitory CYP2C9) používané k léčbě plísňových infekcí účinek ibuprofenu se může zvýšit. Je třeba zvážit snížení dávky ibuprofenu, zvláště pokud se vysoké dávky ibuprofenu podávají současně buď s vorikonazolem nebo flukonazolem

Vždy se poraďte s lékařem předtím, než začnete používat ibuprofen spolu s dalšími léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékaře nebo lékárníka zejména informujte, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte:

Nurofen pro děti s alkoholem

Neměli byste pít alkohol během používání přípravku Nurofen pro děti. Některé nežádoucí účinky, jako jsou nežádoucí účinky postihující gastrointestinální (zažívací) trakt nebo centrální nervový systém, mohou být pravděpodobnější, pokud současně s přípravkem Nurofen pro děti požijete alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství:

Pokud jste během používání přípravku Nurofen pro děti otěhotněla, povězte to svému lékaři. Nepoužívejte přípravek Nurofen pro děti, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Nepoužívejte přípravek Nurofen pro děti během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, používejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud používáte od

20. týdne těhotenství přípravek Nurofen pro děti po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení:

Tento lék přechází do mateřského mléka, ale pokud se Nurofen pro děti používá v doporučené dávce a po co nejkratší dobu, může se užívat během kojení.

Plodnost:

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou narušit plodnost žen. Tento účinek po vysazení léku vymizí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátkodobé používání tohoto přípravku nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se Nurofen pro děti používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li Vy nebo Vaše dítě infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Nurofen pro děti se smí podávat pouze dětem starším 3 měsíců s tělesnou hmotností nejméně 6 kg. Maximální jednotlivá dávka nemá přesáhnout 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi jednotlivými dávkami nesmí být kratší než 6 hodin. Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20 – 30 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do tří až čtyř jednotlivých dávek.

Pro Nurofen pro děti můžete použít následující vodítko (tělesná hmotnost dítěte je důležitější než věk):

Tělesná hmotnost dítěte (Věk)

Dávka

Jak často?

6 – 8 kg

(3 až 9 měsíců)

1 čípek

V případě potřeby podejte další čípek po minimálně 6 – 8 hodinách, ne více než 3 čípky během 24 hodin

8 – 12,5 kg

(9 měsíců až 2 roky)

1 čípek

V případě potřeby podejte další čípek po minimálně

6 hodinách, ne více než 4 čípky během 24 hodin

Čípky jsou určeny k podání do konečníku; nutno zavádět špičkou napřed. Pro lepší podání lze čípek nejprve zahřát v dlaních.

Ke krátkodobému užívání.

U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékařskou pomoc pokud se příznaky zhorší nebo do 24 hodin pokud příznaky přetrvávají.

Pokud je u dětí od 6ti měsíců nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba poradit se s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nurofen pro děti, než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více Nurofen pro děti než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), krvácení v trávicím ústrojí, bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí nebo méně často průjem. Po podání vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu, vertigo (závrať), rozmazané vidění, nízký krevní tlak, excitace (podráždění), dezorientace (ztráta orientace), kóma, hyperkalémie (zvýšení hladiny draslíku v krvi), vyšší protrombinový čas/INR (čas srážení krve), akutní selhání ledvin, poškození jater, útlum dýchání, cyanóza (modrání kůže), exacerbace astmatu u astmatiků a potíže s dýcháním.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je možné, že se u Vás objeví jeden ze známých nežádoucích účinků NSAID (viz níže). Pokud tomu tak bude nebo máte-li obavy, přestaňte užívat tento léčivý přípravek, a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. U starších pacientů užívajících tento přípravek je zvýšené riziko vzniku problémů souvisejících s nežádoucími účinky.

PŘESTAŇTE užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte:

 • příznaky krvácení v trávící soustavě, jako jsou silné bolesti břicha, černá dehtovitá stolice, zvracení krve nebo tmavé masy, které vypadají jako kávová sedlina;
 • příznaky velmi vzácné, avšak závažné alergické reakce, jako jsou zhoršení astmatu, neobjasněný sípot nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo krku, těžké dýchání, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku; tyto příznaky se mohou objevit i v případě prvního použití tohoto léku;
 • závažné kožní reakce, jako jsou vyrážky pokrývající celé tělo, odlupování kůže, puchýře nebo šupiny na kůži.

  Oznamte lékaři, pokud zaznamenáte níže uvedené možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • žaludeční obtíže, jako jsou pálení žáhy, bolest břicha a nevolnost, poruchy trávení, průjem, zvracení, plynatost (větry), zácpa a mírné krvácení v žaludku a/nebo ve střevech, jež může ve výjimečných případech způsobit anémii.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

 • vředy v trávící soustavě, proděravění (perforace) nebo krvácení do trávicí soustavy, zánět ústní sliznice s tvorbou vřídků, zhoršení existujících střevních onemocnění (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba), gastritida, místní podráždění konečníku;
 • poruchy centrální nervové soustavy, jako jsou bolest hlavy, závratě, ospalost, vzrušení, podrážděnost nebo únava;
 • poruchy zraku;
 • různé kožní vyrážky;
 • reakce z přecitlivělosti s kopřivkou a svěděním.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

 • tinitus (zvonění v uších);
 • zvýšená koncentrace močoviny v krvi, bolest v slabinách a/nebo v břiše, výskyt krve v moči a horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza);
 • snížená koncentrace hemoglobinu.

Velmi vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

 • zánět jícnu, zánět slinivky břišní (pankreatitida) a výskyt membránových zúžení ve střevech;
 • selhávání srdce, infarkt myokardu a otok obličeje nebo rukou (edém);
 • vylučování menšího množství moči než obvykle a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo sníženou funkcí ledvin), otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom); zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), jež může vést k akutnímu selhání ledvin; jestliže zaznamenáte jeden z výše uvedených příznaků nebo máte-li pocit celkové slabosti, přestaňte Nurofen pro děti užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o první příznaky poškození ledvin nebo selhání ledvin;
 • psychotické reakce, deprese;
 • vysoký krevní tlak, zánět cév (vaskulitida);
 • bušení srdce (palpitace);
 • poruchy jater, poškození jater zejména při dlouhodobé léčbě (prvními příznaky může být změna zbarvení kůže), selhání jater, akutní zánět jater (hepatitida);
 • poruchy krvetvorby – první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v dutině ústní, příznaky obdobné chřipce, silný pocit vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže a nevysvětlitelné modřiny; v těchto případech musíte okamžitě přerušit léčbu a vyhledat lékařskou pomoc; určitě nezačínejte se samoléčbou léky proti bolesti nebo snížení horečky (antipyretika);
 • závažné kožní infekce a komplikace měkkých tkání při infekci planými neštovicemi;
 • bylo popsáno zhoršení zánětů spojených s infekcí (např. nekrotizující fasciitida) souvisejících s užíváním určitých léků proti bolesti (NSAID); pokud se objeví příznaky infekce nebo dojde k jejich zhoršení, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, aby lékař vyšetřil, jestli není nutná protiinfekční/antibiotická léčba;
 • při užívání ibuprofenu byly pozorovány příznaky aseptické meningitidy (neinfekční zánět mozkových blan) jako ztuhlá šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace; častěji mohou být pravděpodobně postiženi pacienti s autoimunitním onemocněním (SLE, smíšená porucha pojivové tkáně); pokud zaznamenáte tyto účinky, vyhledejte ihned lékaře;
 • závažné formy kožních reakcí, jako např. kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • reakce ze strany dýchacího ústrojí, včetně astmatu, křečovitého sevření průdušek

(bronchospazmus) nebo dušnosti;

 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek);
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření;
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, přestaňte mu přípravek Nurofen pro děti podávat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Léky, jako je Nurofen pro děti mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (infarkt myokardu) nebo mrtvice (cévní mozkové příhody).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Nurofen pro děti uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Nurofen pro děti po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Nurofen pro děti obsahuje

Léčivá látka je ibuprofenum. Jeden čípek obsahuje 60 mg ibuprofenu.

Pomocná látka je ztužený tuk.

Jak Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení

Nurofen pro děti jsou téměř bílé nebo bílé válcovité čípky.

Balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20 čípků. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce:

Famar S.A., Avlon, Athény, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Nurofen voor Kinderen suppo 60 mg

Česká republika

Nurofen pro děti

Francie

Nurofen pro Enfants 60 mg suppositoire

Německo

Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen

Lucembursko

Nurofen pour Enfants suppo 60 mg

Polsko

Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki

Rakousko

Nureflex 60 mg Zäpfchen für Kinder

Slovenská republika

Nurofen pre deti čapíky 60 mg

Španělsko

Junifen supositorios 60 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2023

Napsat komentář