Nurofen Neo Femina příbalový leták

Nurofen Neo Femina 400mg obalená tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud užívá NUROFEN NEO FEMINA dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.

Co naleznete v této v příbalové informaci:

Co je NUROFEN NEO FEMINA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NUROFEN NEO FEMINA užívat

Jak se NUROFEN NEO FEMINA užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak NUROFEN NEO FEMINA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

11. Co je NUROFEN NEO FEMINA a k čemu se používá

Přípravek NUROFEN NEO FEMINA obsahuje 400 mg ibuprofenu ve formě dihydrátu sodné soli ibuprofenu.

Léčivou látkou přípravku NUROFEN NEO FEMINA je ibuprofen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidních antirevmatik). Ibuprofen tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbě látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zánětu a zvýšené teploty.

NUROFEN NEO FEMINA je určen pro pacientky, které trpí menstruační bolestí a neužívají souběžně jiné léky proti bolesti nebo horečce.

NUROFEN NEO FEMINA se užívá i při mírných až středně silných bolestech, jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů po poranění (např. pohmoždění, podvrtnutí, vymknutí) a bolest po operaci.

NUROFEN NEO FEMINA je dále vhodný ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, horečka a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

Po poradě s lékařem se přípravek užívá při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu). Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NUROFEN NEO FEMINA užívat

Neužívejte NUROFEN NEO FEMINA :

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti;
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku, perforaci (proděravění) nebo krvácení do zažívacího traktu (dvě nebo více epizod);
 • jestliže jste někdy měl(a) krvácení nebo perforaci zažívacího ústrojí v souvislosti s léčbou jakýmkoliv jiným nesteroidním antirevmatikem;
 • jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže jste silně dehydratován(a), např. po opakovaném zvracení, průjmu nebo při nedostatečném příjmu tekutin;
 • jestliže trpíte krvácením do mozku nebo jiným aktivním krvácením;
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení, poruchu krevní srážlivosti nebo poruchu krvetvorby nejasného původu;
 • jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku NUROFEN NEO FEMINA se poraďte se svým lékařem nebo acharóza:

 • jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo trpíte srdečním selháním, protože léčba přípravkem

NUROFEN NEO FEMINA může způsobit zadržování tekutin a otoky;

 • jestliže jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí;
 • jestliže máte průduškové astma nebo trpíte alergií, protože může dojít ke vzniku dušnosti;
 • jestliže trpíte rýmou, záněty nosních dutin, nosními polypy nebo chronickými dýchacími obtížemi, protože je zde zvýšené riziko alergické reakce; alergická reakce se nejčastěji projeví jako záchvat astmatu, kopřivka nebo otok různých částí těla;
 • jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
 • při dehydrataci u dospívajícího, protože u dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • jestliže máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“);
 • jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka;
 • jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšenou chorobu pojivové tkáně, což jsou onemocnění imunitního systému, které způsobují bolest kloubů, kožní změny a zasahují i další části těla;
 • trpíte-li poruchami krvetvorby;
 • jestliže trpíte chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida nebo

Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit;

 • máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým lékařem.

Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou závažnější, než je tomu u mladších osob.

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Během planých neštovic se doporučuje přípravek NUROFEN NEO FEMINA neužívat.

Infekce

Nurofen Neo Femina může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Nurofen Neo Femina tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Nurofen byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat přípravek Nurofen užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Děti a dospívající

Přípravek nepodávejte dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a NUROFEN NEO FEMINA :

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék proti bolesti ze skupiny nesteroidních antirevmatik (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).

Při současném užívání přípravku NUROFEN NEO FEMINA a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku; mezi takové léky patří:

 • léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan);
 • močopudné léky (diuretika);
 • antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin;
 • kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason;
 • kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin);
 • léky proti depresi (lithium SSRI, např. citalopram);
 • léky užívané na potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo takrolimu);
 • léky na léčbu epilepsie (např. fenytoin, fenobarbital);
 • léky obsahující methotrexát (léčivá látka obsažená v přípravcích k léčbě revmatoidní artritidy nebo rakoviny);
 • léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);
 • léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu;
 • léky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon (léčivé látky obsažené v přípravcích k léčbě dny);
 • chinolonové antibiotika.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem NUROFEN NEO FEMINA . Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek NUROFEN NEO FEMINA užívat s jinými léčivy.

NUROFEN NEO FEMINA s jídlem a pitím:

Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se lék užívat během jídla.

Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje, protože se mohou prohloubit nežádoucí účinky přípravku, a to zejména účinky na žaludek, střeva nebo mozek.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte přípravek NUROFEN NEO FEMINA, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek NUROFEN NEO FEMINA během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek NUROFEN NEO FEMINA po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení  

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou ovlivňovat plodnost žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Plodnost

Ibuprofen prostupuje ve velmi malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobé léčbě obvykle není nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit včasné odstavení dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ibuprofen neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů se však zejména při užívání vysokých dávek mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je únava, spavost, závrať a poruchy zraku. Schopnost řídit a obsluhovat stroje pak může být zhoršena. Tento účinek je potencován současným požitím alkoholu.

NUROFEN NEO FEMINA obsahuje sacharózu a sodík:

Tento přípravek obsahuje v jedné tabletě 186,2 mg sacharózy.. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 55,89 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné obalené tabletě. To odpovídá 2,79 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se NUROFEN NEO FEMINA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek NUROFEN NEO FEMINA je určen pouze ke krátkodobému užití.

Je třeba užívat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající starší 12 let s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg:

První dávka obvykle činí 1 tabletu (tj. 400 mg ibuprofenu), dále podle potřeby užívejte 1 tabletu (tj. 400 mg ibuprofenu) v intervalu 4 – 6 hodin; maximální dávka jsou 3 tablety (1 200 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Maximální doporučená denní dávka nesmí být překročena.

Tablety zapijte sklenicí vody (200 ml).

Jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, případně jestliže se objeví některé další obtíže, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Dospívající: Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Dospělí: Neužívejte přípravek NUROFEN NEO FEMINA déle než 7 dní bez konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NUROFEN NEO FEMINA , než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) více NUROFEN FEMINA než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí nebo méně často průjem. Po podání vysokých dávek byly hlášeny krvácení v trávicím ústrojí, nízký krevní tlak, ojediněle vzrušení/podráždění, dezorientace (ztráta orientace), hluboké bezvědomí, prodloužení srážlivosti krve, akutní selhání ledvin, vzplanutí astmatu u astmatiků, spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NUROFEN FEMINA:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků vyšší.

Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):

 • alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky;
 • bolest hlavy;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000):

 • průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000):

 • poruchy tvorby krevních buněk (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza);
 • závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku (angioedém), nebo rychle se rozvíjející celková alergická reakce s dušností, zrychlenou činností srdce, poklesem krevního tlaku až šokem (anafylaktická reakce);
 • aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace;
 • peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku, zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);
 • porucha funkce jater;
 • srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
 • astma, dušnost, zhoršení astmatu, bronchospasmus (zúžení průdušek);
 • akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě, papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně);
 • závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • zvýšená citlivost kůže na světlo;
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom; mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny acharóza (druh bílých krvinek);
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Nurofen užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Jestliže se objeví závažnější reakce jako puchýře, olupování kůže, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak; dále bolest v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.

Léky, jako je NUROFEN NEO FEMINA , mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak NUROFEN NEO FEMINA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace

Co NUROFEN NEO FEMINA obsahuje:

 • Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg (jako ibuprofenum natricum dihydricum 512 mg).
 • Pomocnými látkami jsou v jádře tablety: sodná sůl kroskarmelosy, xylitol, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, v obalové vrstvě: sodná sůl karmelosy, mastek, arabská klovatina usušená disperze, acharóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, potisk: červený inkoust (obsahuje šelak, červený oxid železitý (E 172), propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, simetikon).

Jak NUROFEN NEO FEMINA vypadá a co obsahuje toto balení:

NUROFEN NEO FEMINA jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní obalené tablety s červeným logem na jedné straně

Velikosti balení: 6, 10, 12, 24 obalených tablet v neprůhledném bílém PVC/PVdC/Al blistru a krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce:

RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

13. 2. 2023

Napsat komentář