Novynette příbalový leták

Novynette 150mcg/20mcg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Novynette a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat

Jak se přípravek Novynette užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Novynette uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Novynette a k čemu se používá

Novynette je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, tzv. antikoncepční tablety. Skládá se ze dvou druhů ženských hormonů: progestogenu (desogestrelu) a estrogenu (ethinylestradiolu v nízké dávce). Ty Vám brání v otěhotnění podobně, jako by Vám přirozené hormony nedovolily otěhotnět, jakmile už jednou těhotná jste.

Kombinované antikoncepční tablety Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem. Tyto hormony způsobí, že vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (zastaví ovulaci); zahustí tekutinu v děložním hrdle tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku; změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace

Pokud jsou správně užívány, představují antikoncepční tablety účinnou reverzibilní (zvratnou) formu ochrany před početím. Nicméně, za jistých okolností se účinnost antikoncepčních tablet může snížit nebo Vy sama je budete muset přestat brát (viz dále). V takových případech buď pohlavní styk vůbec vynechejte, nebo při něm k zajištění účinné antikoncepce používejte ještě další ochranné metody (jako je kondom nebo spermicidy).

Nespoléhejte na metodu neplodných dní (pravidelnost) ani na měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Novynette ovlivňuje měsíční změny tělesné teploty a hustotu tekutiny děložního hrdla.

Mějte na paměti: kombinované antikoncepční tablety jako přípravek Novynette Vás nechrání před pohlavními nemocemi (jako např. AIDS). Tam mohou pomoci pouze kondomy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Novynette, si přečtěte informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Než začnete přípravek Novynette užívat, položí Vám lékař několik otázek týkajících se zdravotní anamnézy Vás samé i Vašich blízkých příbuzných. Také Vám změří krevní tlak a podle Vaší osobní situace možná i provede některá další vyšetření.

Neužívejte přípravek Novynette

Nemáte užívat přípravek Novynette, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

 • pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;
 • pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;
 • pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “);
 • pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody);
 • pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:
  • těžký diabetes (cukrovku) s poškozením krevních cév;
  • velmi vysoký krevní tlak;
  • velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);
  • onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie.
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;
 • pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);
 • pokud máte nebo jste v minulosti prodělala onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud v normě;
 • pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;
 • pokud máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů;
 • pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla dosud objasněna;
 • pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná;
 • pokud máte hyperplazii endometria (stav charakterizovaný zvýšeným růstem výstelky dělohy);
 • pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo desogestrel, nebo kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se pozná podle svědění, vyrážky nebo otoku.

Neužívejte přípravek Novynette, pokud máte hepatitidu (zánět jater) C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek Novynette).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Novynette se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých situacích je při užívání přípravku Novynette nebo jiné kombinované hormonální antikoncepce na místě zvláštní opatrnost; možná bude i zapotřebí, abyste byla pravidelně kontrolována lékařem.

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc

– pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „krevní sraženina“ (trombóza)) níže.

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Novynette, informujte také svého lékaře.

 • pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností, okamžitě kontaktujte lékaře. Přípravky obsahující estrogeny mohou způsobit nebo zhoršit příznaky dědičného a získaného angioedému.
 • pokud některá blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu;
 • pokud trpíte onemocněním jater nebo žlučníku;
 • pokud máte cukrovku;
 • pokud máte depresi nebo změny nálady;
 • pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);
 • pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém);
 • pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);
 • pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek);
 • pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriacylglycerolemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriacylglycerolemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
 • pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);
 • pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Novynette.
 • pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);
 • pokud máte křečové žíly;
 • pokud máte epilepsii (viz “Další léčivé přípravky a přípravek Novynette”);
 • pokud máte poruchu, která se poprvé projevila během těhotenství nebo při dřívějším užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie (krevní onemocnění), gestační herpes (kožní vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění provázené nenadálými pohyby těla));
 • pokud máte nebo jste někdy měla chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. “těhotenské skvrny”, zejména v obličeji). V takovém případě se nevystavujte slunečnímu ani ultrafialovému záření.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Novynette zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

 • v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);
 • v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).
  Máte některé z těchto známek? Čím pravděpodobně trpíte?
  zvláště doprovázený: nebo zmodrání. Hluboká žilní trombóza
  Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z Plicní embolie
  • otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,
   • bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
   • zvýšenou teplotou postižené nohy
   • změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání
  • náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání
  • náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve
  • ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání
  • těžké točení hlavy nebo závrať
  • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
  • těžká bolest žaludku.
  těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).
  Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: zraku. Trombóza retinální žíly(krevní sraženina v oku)
  Srdeční záchvat
  zvláště na jedné straně těla koordinaceNěkdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody. Cévní mozková příhoda
  Krevní sraženiny blokující jiné cévy
  • okamžitá ztráta zraku nebo
  • bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty
  • bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže
  • pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí
  • plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
  • nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha
  • pocení, pocit na zvracení, zvracení nebo závratě
  • extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
  • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.
  • náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,
  • náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
  • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
  • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo
  • náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny
  • ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu.
  • otok a lehké zmodrání končetiny
  • těžká bolest žaludku (akutní břicho).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Novynette je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

 • Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.
 • Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).
 • Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.
 • Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání Novynette, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Novynette je malé.

 • Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
 • Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
 • Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující desogestrel, jako je přípravek Novynette, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
 • Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže
  Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok
  Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinované hormonální antikoncepční tablety/náplast/kroužek a nejsou těhotné Asi 2 z 10 000 žen
  Ženy, které užívají kombinované hormonální antikoncepční tablety obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát Asi 5-7 z 10 000 žen
  Ženy, které užívají přípravek Novynette Asi 9-12 z 10 000 žen

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Novynette je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud:

 • máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);
 • někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve.
 • potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Novynette přerušit na několik týdnů před operací, nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Novynette, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat.
 • jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);
 • jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Novynette ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Novynette, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Novynette je velmi malé, ale může se zvyšovat:

 • se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);
 • pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Novynette je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce.
 • pokud máte nadváhu;
 • pokud máte vysoký krevní tlak;
 • pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody.
 • pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);
 • pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;
 • pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);
 • pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Novynette, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Antikoncepční tablety a rakovina

V několika epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla u dlouhodobých uživatelek perorální antikoncepce. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry může být tento nález ovlivněn také vlivy sexuálního chování a dalšími faktory, jako je lidský papilloma virus (HPV).

U žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, byla o něco málo častěji pozorována rakovina prsu, není však známo, zda je to v přímé souvislosti s antikoncepcí. Může to být např. tím, že u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety se zjišťuje více nádorů v souvislosti s tím, že se častěji podrobují lékařskému vyšetření. Po vysazení kombinované hormonální antikoncepce se výskyt rakoviny prsu postupně snižuje. Důležité je provádět pravidelně samovyšetření prsů a vyhledat lékaře, pokud zjistíte přítomnost hmatného uzlíku.

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet zjištěny nezhoubné nádory jater a v ještě vzácnějších případech zhoubné jaterní novotvary. V případě neobvyklých silných bolestí v břiše se obraťte na svého lékaře.

Psychické poruchy

Některé ženy, které užívaly hormonální antikoncepci včetně přípravku Novynette, uváděly depresi a depresivní náladu. Deprese může být těžká a může někdy vést k myšlenkám na sebevraždu. Pokud u Vás dojde ke změně nálady a objeví se příznaky deprese, obraťte se pro odbornou radu co nejdříve na svého lékaře.

Krvácení v období mimo menstruaci (mimo období krvácení z vysazení)

V několika prvních měsících užívání přípravku Novynette se u Vás může vyskytnout neobvyklé krvácení (krvácení mimo sedmidenní interval bez užívání tablet). V případě, že toto krvácení trvá déle než několik měsíců nebo se objeví po několika měsících pravidelného cyklu, je na Vašem lékaři, aby vyšetřil příčinu.

Co dělat, když se v týdenní pauze krvácení nedostaví

Pokud jste všechny tablety správně využívala, nezvracela jste ani jste neměla silný průjem a pokud přitom neberete žádné další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, je možné, že jste otěhotněla. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nenačínejte další blistr antikoncepčních tablet, dokud nezískáte jistotu, že těhotná nejste.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Novynette u dospívajících do 18 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Novynette

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Informujte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky (nebo i lékárníka), o tom, že užíváte přípravek Novynette. Ti všichni Vám mohou říci, zda jsou ve Vašem případě potřebná některá další opatření proti početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu.

Neužívejte přípravek Novynette, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, protože tyto přípravky mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před začátkem léčby těmito přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce.

Přípravek Novynette můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby. Viz bod

„Neužívejte přípravek Novynette“

Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Novynette v krvi a mohou způsobit, že bude méně účinný při ochraně před početím, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří:

 • přípravky určené k léčbě
  • epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, felbamát)
  • tuberkulózy (např. rifampicin),
  • HIV infekce a virové hepatitidy typu C (nazývané inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jako je ritonavir, nevirapin, efavirenz)
  • infekcí plísněmi (griseofulvin),
  • vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan),
 • přípravky obsahující třezalku tečkovanou. Pokud užíváte během užívání přípravku Novynette rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Interakce přípravku Novynette s jinými léčivými přípravky také může vést ke zvýšení výskytu nebo vyjádření nežádoucích účinků.

Následující léčivé přípravky mohou ovlivnit snášenlivost přípravku Novynette:

 • etorikoxib (k léčbě artritidy, artrózy);
 • itrakonazol, ketokonazol, flukonazol (používané k léčbě infekčních onemocnění);
 • blokátory kalciových kanálů, jako je diltiazem (používaný k léčbě některých onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku;
 • makrolidová antibiotika, jako je klarithromycin, erythromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí).

Přípravek Novynette může ovlivnit účinnost jiných léků, například

 • cyklosporinu (lék používaný k utlumení odhojení tkáně po chirurgických transplantacích)
 • antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů),
 • theofylin (používaný k léčbě dýchacích problémů),
 • tizanidinu (lék používaný k léčbě zvýšeného napětí svalů),
 • levothyroxinu (lék používaný k léčbě nedostatku hormonu).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve

Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Novynette nesmíte užívat v době, kdy jste těhotná. Pokud otěhotníte nebo se domníváte, že jste těhotná, přestaňte přípravek Novynette užívat a poraďte se neprodleně s lékařem.

Přípravek Novynette se nedoporučuje v době kojení. Pokud kojíte a chcete antikoncepční tablety užívat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Novynette můžete řídit i obsluhovat stroje.

Přípravek Novynette obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Novynette užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.

Každé balení přípravku Novynette obsahuje jedno kalendářní balení (blistr) obsahující 21 potahovaných tablet nebo 3 kalendářní balení po 21 potahovaných tabletách. Kalendářní balení je navrženo tak, aby Vám připomínalo, jak a kdy tablety užívat.

Na blistru je vyznačen den týdne, ve kterém se má každá tableta užívat. Při postupu ve směru šipky vytištěné na blistru máte každý den jednu tabletu po dobu 21 dní, dokud tablety z blistru zcela nevypotřebujete.

Poté následuje 7 dní, kdy se tablety neužívají. Během těchto 7 dní bez užívání tablet, 2. nebo 3. den, začnete mít krvácení z vysazení podobné menstruaci, tj. své “měsíční krvácení”.

Tablety z dalšího blistru začněte užívat 8. den (po 7denním intervalu bez užívání tablet), a to i kdyby krvácení ještě neskončilo. Pokud budete přípravek Novynette užívat správně, budete pokaždé načínat nový blistr ve stejný den týdne, takže i menstruaci budete mít každý měsíc (každých 28 dní) vždy ve stejný den týdne.

Měla byste se snažit užívat antikoncepční tabletu každý den v přibližně stejnou dobu. Možná zjistíte, že nejsnazší bude užívat ji vždy před spaním nebo hned po ránu.

Tabletu polkněte celou, v případě potřeby ji zapijte vodou.

Načínáte první blistr

Pokud jste v předchozím cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala

Užijte první tabletu v první den své menstruace. To je první den Vašeho menstruačního cyklu – den začátku krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu (například, začíná-li Vám menstruace v úterý, užijte tabletu označenou v blistru “úterý”). Dále pak postupujte ve směru šipky a užívejte každý den jednu tabletu, dokud tablety v blistru zcela nevyužíváte.

Pokud však začnete užívat 2. až 5. den své menstruace, musíte v prvních sedmi dnech užívání antikoncepčních tablet přidat ještě další antikoncepční opatření, např. kondom, ale to se týká jen tohoto prvního blistru.

Přechod na přípravek Novynette z jiné kombinované hormonální antikoncepce, z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti

Začněte užívat přípravek Novynette v den po skončení intervalu bez užívání antikoncepčních tablet Vaší dosavadní antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety). V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Novynette v den jejich odstranění, nejpozději však v den, kdy by byla na řadě další aplikace.

Přechod na přípravek Novynette z přípravku obsahujícího pouze progestogen (antikoncepční tablety obsahující jen progesteron, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko (IUD) uvolňující progestogen)

Z antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen můžete přejít na přípravek Novynette kdykoli (z implantátu nebo IUD v den jejich odstranění, z injekčních přípravků v den další plánované injekce), ale ve všech těchto případech je nutno po dobu prvních 7 dní užívání tablet připojit ještě další antikoncepční opatření (např. kondom).

Po potratu

Řiďte se radami svého lékaře.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Novynette po uplynutí 21 až 28 dní. Pokud začnete užívat tablety po 28. dni, musíte během prvních sedmi dní užívání přípravku Novynette použít ještě některou z tzv. bariérových metod (např. kondom). Pokud však po narození dítěte máte pohlavní styk ještě než začnete (opět začnete) užívat přípravek Novynette, musíte se nejprve ujistit, že nejste těhotná, nebo počkat, až se dostaví příští menstruace.

Pokud si nejste jistá, kdy začít, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu začít užívat (znovu začít užívat) přípravek Novynette.

Pročtěte si bod “Těhotenství a kojení”.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Novynette, než jste měla

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé následky po požití většího množství tablet přípravku Novynette. Pokud užijete několik tablet najednou, mohou se u Vás projevit příznaky, jako je nevolnost a zvracení. U mladých dívek může dojít k poševnímu krvácení. Pokud sama požijete větší množství tablet přípravku Novynette nebo zjistíte, že nějaké tablety spolklo dítě, obraťte se o radu na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Novynette

 • Jestliže uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.
 • Jestliže uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před otěhotněním může být snížena. Čím více tablet jste vynechala, tím větší je riziko, že ochrana před početím byla narušena.

Riziko neúplné ochrany před početím je největší v případě, že jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste se proto řídit těmito pravidly (viz též diagram níže):

Více než jedna vynechaná tableta v balení

Požádejte o radu lékaře.

Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu a během následujících 7 dní používejte navíc další způsob ochrany, např. kondom.

V případě, že jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety nebo jste zapomněla načít nový blistr po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, musíte mít na paměti, že je tu riziko otěhotnění. V takovém případě se poraďte se svým lékařem.

Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu. Účinnost ochrany před početím není snížená a další opatření nejsou potřeba.

Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit z těchto dvou možností:

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu. Místo intervalu bez užívání tablet načněte rovnou nový blistr.

S největší pravděpodobností se po doužívání druhého blistru dostaví menstruace (krvácení z vysazení), avšak při užívání tablet z druhého blistru se může objevit i špinění nebo krvácení z průniku.

Můžete také přestat užívat tablety z načatého blistru a přejít rovnou do sedmidenního intervalu bez užívání tablet (zaznamenejte si den vynechání tablety). Pokud chcete načít nový blistr v obvyklý počáteční den, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.

Budete-li se jedním z těchto dvou doporučení řídit, zůstanete chráněna před početím.

Pokud jste některou z tablet v balení vynechala a očekávané krvácení se v prvním intervalu bez užívání tablet nedostavilo, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na nový blistr, musíte se poradit s lékařem.

Zapomněla jste užít několik tablet z blistru

Poraďte se se svým lékařem.

ano

v 1. týdnu

Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety?

ne

Pouze 1 vynechaná tableta (opoždění o více než 12 hodin)

ve 2. týdnu

ve 3. týdnu

nebo

blistru.

max. 7 dní včetně dne, kdy jste si zapomněla vzít tabletu).

 • Užijte vynechanou tabletu.
 • V následujících 7 dnech používejte ještě bariérovou antikoncepční metodu. (kondom).
 • Pokračujte v užívání tablet až do využívání všech tablet v blistru.
 • Užijte vynechanou tabletu.
 • Pokračujte v užívání tablet až do využívání všech tablet v blistru.
 • Užijte vynechanou tabletu.
 • Pokračujte v užívání tablet až do využívání všech tablet v blistru.
 • Vynechejte interval bez užívání tablet.
 • Začněte užívat tablety z dalšího blistru.
 • Přerušte užívání tablet ze současného
 • Zahajte interval bez užívání tablet (po dobu
 • Začněte užívat tablety z dalšího blistru.

Co dělat v případě zvracení nebo silného průjmu

Pokud zvracíte do 3-4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, vzniká riziko, že se léčivé látky obsažené v tabletě nemusely zcela vstřebat do těla. Situace je stejná, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru. Pokud možno, musíte tabletu užít do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Novynette“.

Oddálení menstruace: co musíte vědět

Třebaže se to nedoporučuje, oddálit menstruaci (krvácení z vysazení) je možné tak, že místo intervalu bez užívání tablet přejdete rovnou na nový blistr přípravku Novynette a užijte postupně všechny tablety z druhého blistru. Při užívání tohoto druhého blistru se může objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku. Pak po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet užívejte tablety z dalšího blistru.

Než se rozhodnete pro oddálení menstruačního krvácení, poraďte se s lékařem.

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět

Pokud užíváte tablety dle pokynů, dostaví se menstruace/krvácení z vysazení v sedmidenním intervalu bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, dosáhnete toho zkrácením období bez užívání tablet (nikdy jeho prodloužením!). Například: začíná-li Vám interval bez užívání tablet v pátek a chcete-li jej přesunout na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat nové balení o tři dny dříve než obvykle. Pokud interval bez užívání tablet výrazně zkrátíte (třeba na pouhé tři dny nebo ještě kratší), může se stát, že se v tomto intervalu bez užívání tablet žádné krvácení nedostaví. Může se objevit špinění (kapky nebo skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku.

Nejste-li si jista jak postupovat, požádejte o radu lékaře.

Pokud ukončíte užívání přípravku Novynette

Přípravek Novynette můžete přestat užívat kdykoli potřebujete. Nepřejete-li si otěhotnět, obraťte se na svého lékaře, aby Vám doporučil jiné spolehlivé antikoncepční metody.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Novynette, informujte prosím svého lékaře.

Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků angioedému: otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností (viz také bod 2 ‘Upozornění a opatření‘).

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novynette užívat“.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): deprese, změny nálady, bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha, bolest prsů, citlivost prsů, zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100): zadržování tekutin, snížení sexuální žádostivosti, migréna, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka, zvětšení prsů.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000): přecitlivělost, zvýšení sexuální žádostivosti, podráždění očí způsobené kontaktními čočkami, kožní onemocnění (erythema nodosum, erythema multiforme), abnormální stěr z děložního hrdla, výtok z prsů, snížení tělesné hmotnosti.

Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

 • v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);
 • v plicích (tj. plicní embolie);
 • srdeční záchvat;
 • cévní mozková příhoda;
 • příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA);
 • krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Novynette uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k posledními dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Novynette obsahuje

Léčivými látkami jsou desogestrel a ethinylestradiol. Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mikrogramů ethinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu. Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: bramborový škrob, kyselina stearová, tocoferol- alfa, monohydrát laktosy, magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40, chinolinová žluť (E104).

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, makrogol 6000, propylenglykol.

Jak přípravek Novynette vypadá a co obsahuje toto balení

Světležluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo P9, na druhé straně vyraženo RG.

PVC/PVDC/Al blistry po 21 tabletách s označenými dny v týdnu (kalendářní blistr), papírová krabička.

Velikost balení: 1x 21 tablet nebo 3x 21 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 11. 2022

Napsat komentář