Nolibeta příbalový leták

Varianty léku

Nolibeta 5mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Nolibeta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolibeta užívat

Jak se přípravek Nolibeta užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nolibeta uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Nolibeta a k čemu se používá

Přípravek Nolibeta tablety obsahuje nebivolol, léčivou látku patřící do skupiny selektivních betablokátorů (tj. působí výběrově na srdeční a cévní systém). Zabraňuje zvýšení tepové frekvence a kontroluje sílu srdečních stahů. Rozšiřuje také krevní cévy, což rovněž přispívá k snížení krevního tlaku.

Používá se k léčbě zvýšeného krevního tlaku (hypertenze) u dospělých.

Nolibeta se používá také k léčbě mírného a středně závažného chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 let a starších, a to v kombinaci s jinými léky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolibeta užívat Neužívejte přípravek Nolibeta:

 • jestliže jste alergický(á) na nebivolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte jednu nebo více obtíží z níže uvedených:
  • nízký krevní tlak
  • závažné problémy s prokrvením rukou nebo nohou
  • velmi pomalou srdeční činnost (méně než 60 tepů za minutu)
  • některé jiné závažné poruchy srdeční činnosti (např. druhý nebo třetí stupeň atrioventrikulárního bloku, poruchy srdeční vodivosti)
  • právě objevené nebo nedávno zhoršené srdeční selhání, anebo jste-li léčen(a) pro oběhový šok způsobený akutním srdečním selháním do žíly podávaných léků na podporu činnosti srdce
  • astma nebo zúžení průdušek (nyní nebo v minulosti)
  • neléčený feochromocytom, nádor nacházející se nad horní částí ledvin (v nadledvinách)
  • poruchu funkce jater
  • metabolickou poruchu (metabolická acidóza), např. diabetická ketoacidóza.

  Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Nolibeta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás objeví některé z následujících obtíží:

 • neobvykle pomalá srdeční činnost
 • typ bolesti na hrudi způsobené mimovolnou srdeční křečí označovaná jako Prinzmetalova angina pectoris
 • neléčené chronické srdeční selhání
 • první stupeň srdečního bloku (druh mírné poruchy srdeční vodivosti, který narušuje srdeční tep)
 • poruchy prokrvení rukou nebo nohou, např. Raynaudova nemoc nebo syndrom, bolesti podobné křečím, které se objevují při chůzi
 • dlouhodobé dechové obtíže
 • cukrovka: Tento lék neovlivňuje hladinu cukru v krvi, ale může maskovat varovné příznaky nízké hladiny cukru (např. bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti).
 • nadměrná činnost štítné žlázy: Tento lék může maskovat příznaky neobvykle zrychlené srdeční činnosti
 • alergie: Tento lék může zesílit Vaše reakce na pyly nebo jiné látky, na které jste alergický(á).
 • lupénka (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny) nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a) lupénku
 • pokud máte podstoupit operaci, informujte vždy předem anesteziologa o tom, že užíváte přípravek Nolibeta
 • pokud máte závažné poruchy funkce ledvin, neužívejte přípravek Nolibeta k léčbě srdečního selhání a informujte svého lékaře.
  • Léky k úpravě krevního tlaku nebo léky k léčbě srdečních obtíží (např. amiodaron, amlodipin, cibenzolin, klonidin, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, guanfacin, hydrochinidin, lacidipin, lidokain, metyldopa, mexiletin, moxonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, chinidin, rilmenidin, verapamil).
  • Sedativa (zklidňující léky) a léky k léčbě psychóz (duševních onemocnění), např. barbituráty (užívané také k léčbě epilepsie), fenothiazin (užívaný také k léčbě zvracení a pocitu na zvracení) a thioridazin.
  • Léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.
  • Léky podávané k znecitlivění při operacích (anestetika).
  • Léky k léčbě astmatu, ucpaného nosu nebo některých onemocnění očí, např. glaukomu (zvýšený tlak v očích) nebo rozšíření zornice.
  • Baklofen (lék uvolňující svalové křeče).
  • Amifostin (ochranný lék užívaný při léčbě nádorových onemocnění).

  Všechny tyto léky mohou stejně jako přípravek Nolibeta ovlivňovat krevní tlak a/nebo funkci srdce.

  • Léky k léčbě překyselení žaludku nebo vředů (antacida), např cimetidin: přípravek Nolibeta

Na začátku léčby chronického srdečního selhání budete pravidelně vyšetřován(a) zkušeným lékařem

(viz bod 3).

Tato léčba nemá být náhle ukončena, pokud to nenařídil a neposoudil Váš lékař (viz bod 3).

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatečným údajům o použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících se podávání přípravku Nolibeta dětem a dospívajícím nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Nolibeta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte vždy svého lékaře, jestliže užíváte nebo je Vám aplikován kromě přípravku Nolibeta některý z následujících léků:

užívejte při jídle a antacidum mezi jídly.

Přípravek Nolibeta s jídlem a pitím

Přípravek Nolibeta můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle, anebo nezávisle na jídle. Tablety zapíjejte nejlépe trochou vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Nolibeta nemá být užíván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. V období kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může způsobovat závrať nebo únavu. Pokud se takové stavy objeví, neřiďte nebo neobsluhujte stroje.

Přípravek Nolibeta obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Nolibeta užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

 • Doporučená dávka je 5 mg (1 tableta) denně. Tablety se užívají nejlépe vždy ve stejnou denní dobu.
 • Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin obvykle zahajují léčbu ½ (půl) tablety denně.
 • Léčebné ovlivnění krevního tlaku bývá patrné po 1–2 týdnech léčby. Někdy je plného účinku dosaženo až za 4 týdny.

Léčba chronického srdečního selhání

 • Léčbu zahajuje a pečlivě sleduje zkušený lékař.
 • Lékař zahájí Vaši léčbu ¼ (čtvrtkou) tablety denně. Tato dávka může být zvýšena po 1–2 týdnech na ½ (polovinu) tablety denně, poté na 1 tabletu denně a následně až na 2 tablety denně, dokud není dosaženo potřebné dávky. Lékař Vám v každém kroku léčby předepíše pro Vás vhodnou dávku a Vy byste měl(a) pečlivě dodržovat lékařovy pokyny.
 • Maximální doporučená dávka je 10 mg (2 tablety) denně.
 • Při zahajování léčby a při každém zvyšování dávky bude třeba, abyste setrval(a) 2 hodiny pod pečlivým dohledem zkušeného lékaře.
 • V případě potřeby Vám lékař může dávku léku i snížit.
 • Léčbu nesmíte náhle ukončit, protože by mohlo dojít ke zhoršení srdečního selhání.
 • Pacienti se závažnými poruchami funkce ledvin nemají tento přípravek užívat.
 • Přípravek užívejte jednou denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu.
 • Váš lékař se může rozhodnout kombinovat přípravek Nolibeta s jinými léky vhodnými pro Váš zdravotní stav.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Nolibeta se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolibeta, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Nejčastějšími příznaky a známkami předávkování přípravkem Nolibeta jsou velmi pomalá srdeční činnost (bradykardie), nízký krevní tlak s možnými mdlobami (hypotenze), dušnost jako při astmatu (bronchospasmus– zúžení průdušek) a akutní srdeční selhání.

Zatímco čekáte na příjezd lékaře, můžete užít živočišné uhlí (které je k dostání v lékárnách).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolibeta

Pokud zapomenete přípravek Nolibeta užít, ale vzpomenete si na to, že jste jej měl(a) užít, trochu později, užijte denní dávku jako obvykle. Při dlouhé prodlevě (např. několik hodin), kdy se již blíží užití další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a v obvyklou dobu užijte až další plánovanou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyhýbejte se opakovanému vynechávání dávek.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolibeta

Jestliže užíváte přípravek Nolibeta k léčbě vysokého krevního tlaku nebo chronického srdečního selhání, musíte se vždy poradit se svým lékařem, než přestanete přípravek užívat.

Léčba přípravkem Nolibeta se nemá ukončit náhle, protože náhlé ukončení léčby může vést k dočasnému zhoršení srdečního selhání. Pokud je třeba léčbu chronického srdečního selhání přípravkem Nolibeta ukončit, denní dávka má být v týdenních intervalech postupně snižována, a to vždy na polovinu předchozí dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Nolibeta jen v ojedinělých případech.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře:

 • alergická reakce postihující celé tělo s kožní vyrážkou rozšiřující se na celé tělo (hypersenzitivní reakce);
 • rychlé vytvoření otoku, zejména v okolí rtů, očí nebo jazyka s možnými náhlými dechovými obtížemi (angioedém).

  Je-li přípravek Nolibeta užíván k léčbě vysokého krevního tlaku, možné nežádoucí účinky jsou: Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • bolest hlavy
 • závrať
 • únava
 • neobvyklé svědění a brnění
 • průjem
 • zácpa
 • pocit na zvracení
 • potíže s dýcháním – zkrácený dech
 • oteklé ruce nebo nohy

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • zpomalení srdeční činnosti nebo srdeční poruchy
 • nízký krevní tlak
 • bolesti nohou podobné křečím, které se objevují při chůzi
 • neobvyklé vidění
 • impotence (potíže s dosažením erekce)
 • pocity deprese
 • zažívací obtíže (dyspepsie), plynatost žaludku nebo střev, zvracení
 • kožní vyrážka, svědění
 • dušnost jako při astmatu způsobená náhlými křečemi svalů kolem dýchacích cest

(bronchospasmus)

 • noční můry

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

 • mdloby
 • zhoršení lupénky (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny)

Není známo (z dostupných údajů nelze zjistit):

 • typ kožní vyrážky vyznačující se světle červenými, vyvýšenými, svědivými pupeny alergického nebo nealergického původu (kopřivka)

V klinických studiích léčby chronického srdečního selhání byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • zpomalení srdeční činnosti
 • závrať

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • zhoršení srdečního selhání
 • nízký krevní tlak (např. pocit závratě při rychlém vstávání)
 • nesnášenlivost přípravku
 • mírná porucha vedení vzruchů v srdci, která narušuje srdeční tep (AV blok prvního stupně)
 • otok dolních končetin (např. otok kotníků).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Nolibeta uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Nolibeta obsahuje

 • Léčivá látka je nebivololum. Jedna tableta obsahuje nebivololum 5 mg ve formě nebivololi hydrochloridum 5,45 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Nolibeta obsahuje laktózu a sodík“.

Jak přípravek Nolibeta vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety, na jedné straně s vyraženým „5“ a dělicím křížem na straně druhé. Průměr: 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Nolibeta je dostupný v baleních obsahujících 14, 28, 30, 56, 90 a 100 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Nebivolol Krka 5 mg tabletten

Česká republika, Estonsko

Nolibeta

Dánsko, Polsko, Portugalsko

Nebivolol Krka

Francie

Nebivolol Krka 5 mg, comprimé sécable

Itálie

Nebivololo Krka

Litva

Nebivolol Krka 5 mg tabletės

Lotyšsko

Nebivolol Krka 5 mg tabletes

Maďarsko

Nebivolol Krka 5 mg tabletta

Rakousko

Nebivolol HCS 5 mg Tabletten

Slovenská republika

Nebivolol Krka 5 mg tablety

Slovinsko

Nebivolol Krka 5 mg tablete

Španělsko

Nebivolol Krka 5 mg comprimidos EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 10. 2019

Napsat komentář