Nervová Čajová Směs příbalový leták

Nervová Čajová Směs léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci.

Co je Nervová čajová směs a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nervovou čajovou směs používat.

Jak se Nervová čajová směs používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak Nervovou čajovou směs uchovávat.

Obsah balení a další informace.

1. Co je Nervová čajová směs a k čemu se používá.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a podrážděnosti, při nervově podmíněných lehčích poruchách usínání a spánku, funkčních poruchách zažívání nervového původu.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nervovou čajovou směs používat.

Neužívejte Nervovou čajovou směs, jestliže jste alergický(á) na kozlíkový kořen, meduňkovou nať, nať máty peprné, plod fenyklu obecného sladkého, na přípravky s mátou peprnou nebo na menthol, na rostliny z čeledi miříkovitých (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na anethol.

Upozornění a opatření: Před použitím Nervové čajové směsi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. Při žlučových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte s lékařem.

Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Další léčivé přípravky a Nervová čajová směs: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte současně se syntetickými sedativy (zklidňující léky – např. barbituráty, benzodiazepiny).

Děti a dospívající: Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let vzhledem k nedostatku údajů.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nervovou čajovou směs se nedoporučuje podávat v těhotenství a v období kojení z důvodu nedostatku údajů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Nervová čajová směs může mírně snižovat pozornost, není proto vhodné ji pít před činností vyžadující zvýšenou pozornost a schopnost rychlé reakce (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.).

3. Jak se Nervová čajová směs používá.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: Doporučená dávka je pro dospívající od 12 let a dospělé 1 nálevový sáček 3x denně. Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý.

Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje, čaj se vypije ½ – 1 h před spaním před spaním. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka používání: Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem Nervovou čajovou směs používejte nejdéle 6 týdnů.

Jestliže jste užil(a) více Nervové čajové směsi, než jste měl(a): Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nervovou čajovou směs: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzhledem k obsahu kozlíkového kořene se mohou vyskytnout zažívací obtíže (např. pocit na zvracení, křeče v břiše), dále se mohou vyskytnout alergické reakce na fenykl postihující kůži nebo dýchací systém, a mohou zesílit obtíže s gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy).

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Nervovou čajovou směs uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace.

Co Nervová čajová směs obsahuje: Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje léčivé látky Valerianae radix (kozlíkový kořen) 450 mg, Melissae herba (meduňková nať) 450 mg, Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 450 mg, Foeniculi dulcis fructus (plod fenyklu obecného sladkého) 150 mg.

Jak Nervová čajová směs vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs rozdrobněných drog hnědozelené barvy a tmavě zeleného komprimátu. Směs má charakteristický pach po kozlíku.

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2022

Napsat komentář