Neoseptolete Combi Citron A Bezový Květ příbalový leták

Neoseptolete Combi Citron A Bezový Květ 3mg/1mg pastilka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ používat

Jak se přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ a k čemu se používá

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-chlorid.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ je protizánětlivý, analgetický (ulevuje od bolesti) a antiseptický (brání šíření patogenů) léčivý přípravek pro místní použití v dutině ústní. Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ dezinfikuje sliznici dutiny ústní a krk a zmírňuje známky zánětu v krku, jako jsou bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a obtíže při polykání.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ se používá k léčbě bolesti v krku spojené s mírnými infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu hltanu) u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ používat

Nepoužívejte přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ

 • jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • tento přípravek nesmí být používán u dětí do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neoseptolete combi citron a bezový květ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Použití tohoto přípravku se nedoporučuje.
 • Jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba opatrnosti.
 • Jestliže máte otevřené rány nebo vřídky v ústech nebo v krku.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě je třeba léčbu přerušit a konzultovat s lékařem nasazení vhodné léčby.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ nemá být používán v kombinaci s aniontovými sloučeninami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Děti a dospívající

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ nesmí být používán u dětí do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při používání přípravku Neoseptolete combi citron a bezový květ nepoužívejte současně jiná antiseptika.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ s jídlem a pitím

Nepoužívejte přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho účinnost.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání přípravku Neoseptolete combi citron a bezový květ se v těhotenství nedoporučuje. Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ se v období kojení nemá podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ obsahuje isomalt (E 953), butylhydroxyanisol (E 320), natrium-benzoát (E 211) a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 0,00075 mg natrium-benzoátu (E 211) v jedné pastilce. Natrium- benzoát může způsobit místní podráždění.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné pastilce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka je 3–4 pastilky denně. Pastilka se má nechat pomalu rozpustit v ústech každých 3 až

6 hodin.

Dospívající starší 12 let

Doporučená dávka je 3–4 pastilky denně. Pastilka se má nechat pomalu rozpustit v ústech každých 3 až

6 hodin.

Děti od 6 do 12 let

Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má nechat pomalu rozpustit v ústech každých 3 až

6 hodin.

Děti mladší 6 let

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ nesmí být používán u dětí mladších 6 let.

Nepřekračujte uvedenou dávku.

Nepoužívejte přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ bezprostředně před jídlem a pitím nebo během jídla a pití.

Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití tohoto přípravku. Nedoporučuje se používat tento přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se nemoc opakovaně vrací nebo pokud si všimnete jakýchkoli nových změn v charakteru nemoci.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neoseptolete combi citron a bezový květ, než jste měl(a)

V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • reakce přecitlivělosti,
 • kopřivka (urtikarie),
 • náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus) nebo křečovitý stah hrtanu v oblasti hlasivek (laryngospasmus).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • místní podráždění sliznice dutiny ústní, pocit pálení sliznice dutiny ústní.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit závrati/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potencionálně život ohrožující,
 • pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní,
 • změna zbarvení jazyka a zubů,
 • zhoršené hojení ran v ústech.

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ obsahuje

 • Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.
 • Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, levomenthol, sukralosa (E 955), kyselina citronová

(E 330), isomalt M (E 953), citronové aroma (obsahující butylhydroxyanisol (E 320)), aroma černého bezu, kurkumin (E 100) (obsahující natrium-benzoát (E 211)), měďnatý komplex chlorofylinu (E 141) (obsahující sodík). Viz bod 2 „Neoseptolete combi citron a bezový květ obsahuje isomalt (E 953), butylhydroxyanisol (E 320), natrium-benzoát (E 211) a sodík“.

Jak přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle zelené až zelené barvy. Mohou být přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0–19,0 mm, tloušťka: 7,0–8,0 mm.

Přípravek Neoseptolete combi citron a bezový květ je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohman-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Neoseptolete combi citron a bezový květ

Irsko

Septabene Lemon and Elderflower 3 mg/1 mg lozenges

Německo

Septoflam Halstabletten 3 mg/1 mg Lutschtabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 11. 2023

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Napsat komentář