Neofollin příbalový leták

Neofollin 5mg/ml injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je NEOFOLLIN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEOFOLLIN používat

Jak se NEOFOLLIN používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek NEOFOLLIN uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je NEOFOLLIN a k čemu se používá

NEOFOLLIN je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku estradiol. Estradiol je synteticky připravený ester, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem.

NEOFOLLIN se používá při nedostatku estrogenů ve vaječnících, což je dokázáno negativním progesteronovým testem i laboratorními testy, zmenšením děložní sliznice a hypoestrogenním obrazem při poševní cytologii. Při předčasném selhání funkce vaječníků (předčasná menopauza), k zastavení dysfunkčního děložního krvácení, když se nedostaví první menstruace do 18 let, při celkových i lokálních poruchách vývoje (růst s nedostatečnou činností pohlavních orgánů, vývojová zaostalost pohlavních orgánů), na estrogenový test.

NEOFOLLIN nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEOFOLLIN používat Anamnéza a pravidelné prohlídky:

Léčba hormonální substituční terapií má být indikována pouze po důkladném zvážení všech rizik a přínosů, které jsou s ní spojeny. Léčba má pokračovat pouze tehdy, pokud přínosy léčby převažují nad jejími riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků nebo po chirurgickém výkonu) jsou omezené. U mladších žen s předčasným nástupem menopauzy může být poměr přínosů a rizik příznivější než u starších žen. Vhodnost léčby má vždy posoudit lékař.

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou a vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby má být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně).

Během těchto kontrolních vyšetření máte s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby přípravkem NEOFOLLIN.

Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení lékaře.

Nepoužívejte NEOFOLLIN, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů.

V případě, že si nejste jistá, kontaktujte lékaře:

 • jestliže jste alergická na estradiol-valerát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

 • rakovina prsu (známá, v anamnéze uvedená nebo v případě podezření na rakovinu prsu)
 • známé nebo suspektní estrogenně podmíněné nádory, např. rakovina děložní sliznice
 • neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem
 • nadměrný neléčený růst děložní sliznice
 • krevní sraženina v žilách (žilní trombóza), např. trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicní embolie
 • trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)
 • onemocnění způsobené krevní sraženinou v arteriích (tepnách) jako např. angina pectoris, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda
 • aktivní onemocnění jater nebo máte onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám
 • porfyrie (vzácné dědičné onemocnění krve)

Pokud u Vás v průběhu terapie přípravkem NEOFOLLIN nastane jakýkoliv z výše uvedených stavů, přestaňte NEOFOLLIN používat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku NEOFOLLIN se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:

 • děložní fibroidy (nezhoubný nádor dělohy)
 • endometrióza (růst děložní sliznice mimo dělohu) nebo nadměrný růst děložní sliznice v anamnéze
 • zvýšené riziko krevních sraženin (viz bod Krevní sraženiny v žilách (trombóza))
 • zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. rakovina prsu u matky, sestry nebo babičky)
 • vysoký krevní tlak
 • porucha funkce jater (např. jaterní nezhoubný nádor)
 • zadržování tekutin způsobené onemocněním ledvin nebo srdce
 • cukrovka
 • žlučové kameny
 • migréna nebo silné bolesti hlavy
 • systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojiva, které může postihnout mnohé orgánové systémy), vysoká hladina tuku (triacylglycerolů) v krvi
 • epilepsie
 • astma
 • otoskleróza (onemocnění postihující ušní bubínek a sluch)
 • dědičný a získaný angioedém

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u Vás v průběhu léčby přípravkem NEOFOLLIN projeví jakýkoliv z následujících stavů, přerušte používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře:

 • jakýkoliv stav zmiňovaný v bodě Nepoužívejte NEOFOLLIN
 • žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) nebo zhoršení jaterních funkcí
 • závažné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať)
 • nový výskyt silných bolestí hlavy podobných migréně
 • těhotenství
 • příznaky trombofilních stavů jako např. bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, obtížné dýchání (viz bod Krevní sraženiny v žilách (trombóza))
 • otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu

s dušností, což může naznačovat angioedém

Poznámka: NEOFOLLIN nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který Vám pomůže zvolit správný typ.

HRT a rakovina:

Abnormální nárůst a rakovina děložní sliznice 

Při léčbě přípravky obsahujícími samotný estrogen je zvýšeno riziko abnormálního nárůstu děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice. Dodatečné užívání progesteronu po dobu minimálně 12 dní v každém 28denním cyklu Vás ochrání proti výše zmíněnému nárůstu rizika nadměrného zesílení děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice. Pokud jste nepodstoupila hysterektomii (tj. odstranění dělohy), pak Vám lékař předepíše ještě samostatně progestagen. V případě, že Vám byla hysterektomie provedena, je třeba se o bezpečnosti léčby přípravkem NEOFOLLIN bez dodatečného užívání progestagenu poradit se svým lékařem.

Srovnání 

Rakovina endometria je diagnostikovaná průměrně u 5 žen z 1000 ve věku 50-65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a neužívají HRT. U žen ve věku 50-65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a užívají HRT obsahující pouze estrogen, je rakovina endometria diagnostikována přibližně u 10-60 žen z 1000 (tj. o 5-55 případů více) v závislosti na velikosti dávky a délce užívání.

Rakovina prsu

Celkové údaje prokazují zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaci estrogen- progestagen nebo hormonální substituční terapii (HRT) obsahující pouze samotný estrogen. Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se v průběhu 3 let užívání. Po ukončení HRT dodatečné riziko v průběhu času klesá, ale může přetrvávat až po dobu 10 let nebo více, pokud jste HRT užívala po dobu delší 5 let.

Srovnání 

Rakovina prsu je v průběhu 5letého období diagnostikována v průměru u 13 až 17 žen z 1 000 ve věku 50 až 54 let, které neužívají HRT.

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat HRT obsahující samotný estrogen a budou ji užívat po dobu 5 let, se vyskytne 16–17 případů na 1 000 žen (tj. o 0 až 3 případy více).

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT a budou ji užívat po dobu 5 let, bude rakovina prsu diagnostikována u 21 žen z 1 000 (tj. o 4 až 8 případů více).

Rakovina prsu je v průběhu 10letého období diagnostikována v průměru u 27 žen z 1 000 ve věku 50 až 59 let, které neužívají HRT.

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat HRT obsahující samotný estrogen a budou ji užívat po dobu 10 let, bude rakovina prsu diagnostikována u 34 žen z 1 000 (tj. o 7 případů více).

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT a budou ji užívat po dobu 10 let, bude rakovina prsu diagnostikována u 48 žen z 1 000 (tj. o 21 případů více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde ke změnám jako:

 • dolíčky na kůži
 • změny na prsních bradavkách
 • jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte

Rakovina vaječníků (ovarií)

Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků.

Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Působení HRT na srdce a krevní oběh:

Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 

Užívání HRT je spojováno s 1,3 – 3násobně zvýšeným rizikem vzniku trombózy v žilách.

Riziko vzniku trombózy je pravděpodobnější v prvním roce léčby než později.

Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujte svého lékaře:

 • dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz bod 3 Pokud Vás čeká operace)
 • obezita (BMI > 30 kg/m²)
 • tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve
 • pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní končetině, plicích nebo jiném orgánu
 • systémový lupus erythematodes (SLE)
 • rakovina

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v bodě „Důvody pro okamžité přerušení léčby“.

Srovnání 

U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000. U 50 -60letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o 5 případů více).

U žen ve věku 50-60 let, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, bylo v průběhu 5 let zjištěno 5-8 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu):

Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, nebylo zjištěno zvýšení rizika srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda:

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5x vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje.

Srovnání 

U žen ve věku mezi 50-60 lety, které neužívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik cévní mozkové příhody u 8 žen z 1000. U žen, které užívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).

Další stavy:

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti.

Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty paměti u žen, které zahájily užívání HRT později než ve věku 65 let. Poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a NEOFOLLIN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Souběžné užívání s některými přípravky může ovlivnit působení přípravku NEOFOLLIN, což může vyvolávat nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří:

 • přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
 • přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin, rifabutin)
 • přípravky podávané k léčbě infekce HIV (jako např. nevirapin, efavirenz a nelfinavir)
 • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
 • přípravky k léčbě virové hepatitidy C (HCV) (jako je kombinovaná léčba

ombitasvirem/paritaprevirem/ritonavirem s nebo bez dasabuviru a také léčba glekaprevirem/pibrentasvirem) mohou způsobit zvýšení hodnot jaterních krevních testů (zvýšení hladin jaterního enzymu ALT) u žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující ethinylestradiol. Přípravek NEOFOLLIN obsahuje estradiol místo ethinylestradiolu. Není známo, zda se může vyskytnout zvýšení hladin jaterního enzymu ALT u žen, které užívají přípravek NEOFOLLIN současně s přípravky pro kombinovanou léčbu virové hepatitidy C (HCV). Poraďte se se svým lékařem.

Laboratorní testy:

Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek

NEOFOLLIN, protože může ovlivnit některé hodnoty.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek NEOFOLLIN není určen k použití během těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte, že jste těhotná, přestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek NEOFOLLIN nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek NEOFOLLIN užívá

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo zdravotní sestrou.

Lékař Vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k používání po co možná nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře v případě, že se Vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo naopak slabá.

Nepravidelnosti menstruačního cyklu v prvních letech po první menstruaci: 4., 11. a 18. den cyklu 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) i.m (podání do svalu)., 18. den spolu s progesteronem.

Náhradní léčba, když se nedostaví první menstruace do 18 let: 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) i.m., po 14 dnech přidat progesteron.

Náhradní léčba u Turnerova syndromu (vrozené onemocnění, při němž má žena jen jeden chromozom X): 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, kombinovat s progesteronem 15. a 22. den. Po zahájení krvácení 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) i.m. 4., 11. a 18. den cyklu, přidat progesteron 18. a 25. den cyklu.

Náhradní léčba dlouhotrvajícího vynechaní menstruace v plodném věku, při prokázaném nedostatku endogenních estrogenů a pozitivním estrogenovém testu: 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, přidat progesteron 15. a 22. den. Po dosažení účinku (děložní krvácení) se dávka v dalších cyklech snižuje. Většinou stačí podat 8. den cyklu 2 ml přípravku NEOFOLLIN a 15. den znovu spolu s progesteronem. Po navození menstruačního cyklu stačí 18. den kombinované podání 1-2 ml přípravku NEOFOLLIN spolu s progesteronem. Po 3-6 cyklech se aplikuje 18. den jen samotný progesteron. Nedojde-li ke krvácení, vykoná se progesteronový test k ověření endogenní produkce estrogenů.

Náhradní léčba vymizení menstruace u již menstruující ženy a při negativním estrogenovém testu: 7 – 10 týdnů 2 – 4 ml přípravku NEOFOLLIN (10 – 20 mg estradiol-valerátu) i.m. jednou týdně.

Poslední týden přidat progesteron.

Zastavení dysfunkčního krvácení: 2 ml přípravku NEOFOLLIN (10 mg estradiol-valerátu) spolu s progesteronem i.m.

Estrogenový test: 2 ml přípravku NEOFOLLIN jednou týdně po dobu 3-4 týdnů. Při pozitivním testu se děložní krvácení objeví do 14 dnů po poslední injekci.

Estrogeny se při nedostatečné funkci vaječníků mají používat v nejmenší potřebné dávce a po nejkratší dobu.

Způsob podání 

Injekce přípravku NEOFOLLIN se aplikují hluboko do svalu.

Pokud Vás čeká operace

V případě operačního výkonu je třeba oznámit lékaři provádějícímu výkon, že používáte přípravek NEOFOLLIN. V některých případech je nezbytné přerušit podávání přípravku NEOFOLLIN přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 Krevní sraženiny v žilách). Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek NEOFOLLIN opět používat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku NEOFOLLIN, než jste měl(a)

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice) za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Nejsou informace o důsledcích akutního předávkování estradiolem u člověka. Léčba případného předávkování má být symptomatická.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Výskyt nežádoucích účinků závisí na věku pacientky a jde zejména o projevy zesílených fyziologických účinků estrogenů jako:

Anorexie (nechutenství), pocit na zvracení, zvracení, průjem, poruchy vnímání, bolest hlavy, sklon k depresím a předrážděnosti, zvýšené riziko tromboembolie (vznik krevní sraženiny v určitém místě krevního oběhu, především u kuřáků), vysoký krevní tlak, poruchy funkce jater (žloutenka, nádory), žlutohnědé skvrny na kůži, kopřivka a jiné kožní vyrážky, zvětšení děložní sliznice s krvácením, zvýšená tělesná hmotnost (zadržení vody) až vznik otoku, napětí prsů, zvětšení prsů a bolest v prsu u žen, u mužů zvětšení prsních žláz, potlačení vzniku spermií ve varlatech, ztráta libida a impotence u mužů, předčasné uzavírání epifyzárních štěrbin (růstových plotének) u dětí, různé alergické reakce, možnost vzniku vrozených vývojových vad, zvýšená hladina vápníku v krvi, snížení pohlavní touhy, mravenčení.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají:

 • rakovina prsu
 • abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice
 • rakovina vaječníku
 • krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích
 • onemocnění srdce
 • cévní mozková příhoda
 • možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65. roce

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:

 • onemocnění žlučníku
 • různé kožní projevy:
  • změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (těhotenská chloasma)
  • bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum)
  • vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

  Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak NEOFOLLIN uchovávat

Uchovávejte při teplotě 15 °C – 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co NEOFOLLIN obsahuje

 • Léčivou látkou je estradioli valeras.

Jeden ml olejového roztoku obsahuje estradioli valeras 5 mg.

 • Pomocnou látkou je slunečnicový olej na injekci.

Jak NEOFOLLIN vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok.

Čirý, světle žlutý nebo žlutozelený olejový roztok.

Druh obalu a obsah balení 

1ml odlamovací ampulky, plastikový přířez, krabička

1ml neodlamovací ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Česká republika

Výrobce:

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 4. 2022

Napsat komentář