Neo-Angin Třešeň příbalový leták

Neo-Angin Třešeň 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat.

Jak se Neo-angin třešeň používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Neo-angin třešeň uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá

Neo-angin třešeň je antiseptikum dutiny ústní a krku.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin třešeň používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění sliznice dutinyústní a hltanu, doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat Neužívejte Neo-angin třešeň

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

  • Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin třešeň se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek

Neo-angin třešeň nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

Děti

Přípravek Neo-angin třešeň nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin třešeň u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin třešeň

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin třešeň nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.

Kojení

Přípravek Neo-angin třešeň může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo ponceau 4R 80% (E 124), benzylalkohol, butylhydroxyanisol (E 320), a isomalt (E 953)

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo Ponceau 4R 80% (E 124), které může způsobit alergické reakce.

Přípravek obsahuje 1,05 mg benzylalkoholu v jedné pastilce, který může způsobit alergickou reakci.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,30 mg benzylakoholu (součást třešňové příchuti) ve velmi nízké dávce v každé pastilce (2,6 g). Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Třešňová příchuť tohoto léčivého přípravku také obsahuje butylhydroxyanisol (E 320), který může způsobit podráždění sliznic.

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje 2,58 g isomaltu (E 953) v jedné pastilce jako náhradní sladidlo, což odpovídá 6 kcal (26 kJ). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Pokud vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Pomocná látka isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírně projímavý účinek

Jak se Neo-angin třešeň používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší anebo nedojde k jejich zlepšení do 3 – 4 dnů. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin třešeň, než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin třešeň

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin třešeň nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

  • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

  • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
  • dušnost a kašel

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Neo-angin třešeň uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neo-angin třešeň obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,20 mg, amylmetacresolum 0,60 mg, levomentholum 5,90 mg.

Pomocnými látkami jsou isomalt (E 953), kyselina vinná, třešňové aroma obsahující mimo jiné benzylalkohol a butylhydroxyanisol (E 320), silice máty peprné, Ponceau 4R 80% (E 124), indigokarmín (E 132).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin třešeň jsou červené ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky. Balení obsahuje 24 a 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/A1 blistru v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2019

Napsat komentář