Neo-Angin Šalvěj příbalový leták

Neo-Angin Šalvěj 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat

Jak se Neo-angin šalvěj používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Neo-angin šalvěj uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá

Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat Nepoužívejte Neo-angin šalvěj

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

  • Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin šalvěj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin šalvěj nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

Děti

Přípravek Neo-angin šalvěj nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin šalvěj u dětí od 6 let vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin šalvěj

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Vzhledem k nedostatečným informacím se použití přípravku Neo-angin šalvěj během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na žádný vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje isomalt (E953) a barvivo ponceau 4R (E124)

Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.

Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu v jedné pastilce. Energetická hodnota isomaltu je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Jestliže denní dávka překročí 10 g isomaltu, může mít mírný projímavý účinek.

Jak se Neo-angin šalvěj používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let: pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin šalvěj, než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. V případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin šalvěj

Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin šalvěj, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v používání tak, jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté:

více než 1 z 10 pacientů

Časté:

méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů

Méně časté:

méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

Vzácné:

méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

Velmi vzácné:

méně než 1 z 10000 pacientů

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Velmi vzácné:

  • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení

Není známo:

  • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
  • dušnost a kašel

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Neo-angin šalvěj uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg a levomentholum 5,9 mg.

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, Ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131).

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin šalvěj jsou medově zbarvené, ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky.

Balení obsahuje 12, 16, 24 a 48 pastilek v průhledných PVC/PVDC/A1 blistrech v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 6. 2018

Napsat komentář