Neo-Angin Bez Cukru příbalový leták

Neo-Angin Bez Cukru 1,2mg/0,6mg/5,72mg pastilka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat

Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá

Neo-angin bez cukru je antiseptikum dutiny ústní a krku.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin bez cukru používat k podpůrné léčbě při zánětu sliznice hltanu doprovázeném typickými projevy jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku a mírné obtíže při polykání.

Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru:

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

  • Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin bez cukru se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

Děti:

Přípravek Neo-angin bez cukru nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin bez cukru u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin bez cukru

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.

Kojení

Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje isomalt (E 953) a barvivo ponceau 4R 80% (E 124) Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R 80% (E 124), které může způsobit alergickou reakci.

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje 2,58 g isomaltu (E 953) v jedné pastilce jako náhradní sladidlo, což odpovídá 6 kcal (26 kJ). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírný projímavý účinek.

Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby:

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 – 4 dnů. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin bez cukru, než jste měl(a).

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin bez cukru

Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Neo-angin bez cukru byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

  • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. zažívací obtíže, pocit na zvracení

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

  • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
  • dušnost a kašel

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,20 mg, amylmetacresolum 0,60 mg, levomentholum 5,72 mg. Pomocnými látkami jsou badyáníková silice, silice máty peprné, isomalt (E 953), kyselina vinná, ponceau 4R 80% (E 124).

Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky.

Balení obsahuje 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/Al blistru v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2019

Napsat komentář