Mupirocin Infectopharm příbalový leták

Mupirocin Infectopharm 20mg/g mast

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Mupirocin Infectopharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mupirocin Infectopharm používat

Jak se přípravek Mupirocin Infectopharm používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mupirocin Infectopharm uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Mupirocin Infectopharm a k čemu se používá

Mupirocin Infectopharm mast 20 mg/g (dále jen Mupirocin Infectopharm) obsahuje léčivou látku nazývanou mupirocin.

Mupirocin Infectopharm je mast obsahující antibiotikum určená pouze k místnímu použití na kůži.

Používá se u dospělých, dospívajících, děti a kojenců ve věku 4 týdnů a starších: k léčbě kožních infekcí, jako například:

 • infekční zánět vlasových váčků s tvorbou hnisem naplněných pupínků („folikulitida“),
 • kožní infekce s puchýřky a krustou známá jako „impetigo“ nebo
 • opakující se vřídky („furunkulóza“).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mupirocin Infectopharm používat Nepoužívejte přípravek Mupirocin Infectopharm:

 • jestliže jste alergický(á) na mupirocin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže máte problémy s ledvinami,
  • jestliže máte velké plochy otevřených ran nebo poškozené pokožky, které mají být léčeny.

Pokud si myslíte, že se Vás výše uvedené týká, přípravek nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), tento přípravek nepoužívejte. Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mupirocin Infectopharm může způsobit závažné kožní reakce nebo alergie. Viz část „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Mupirocin Infectopharm způsobit zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu). Viz část „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže se přípravek Mupirocin Infectopharm používá dlouhodobě, může se rozvinout moučnivka (kvasinková infekce). Pokud k tomu dojde, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Mast se nemá používat do očí, do nosu nebo na kůži v blízkosti kanyly (trubičky zaváděné do těla za účelem dodání nebo odstranění tekutin). Mohlo by dojít k podráždění nebo vysychání sliznic očí nebo nosu. Vyvarujte se kontaktu masti s očima. Při náhodném vniknutí masti do oka oko důkladně vymyjte vodou.

Děti

Nepoužívejte přípravek Mupirocin Infectopharm u novorozenců mladších 4 týdnů.

Další léčivé přípravky a přípravek Mupirocin Infectopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jestliže je ošetřována popraskaná bradavka, musí být mast před kojením pečlivě smyta.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mupirocin Infectopharm nemá žádné nežádoucí účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje polyethylenglycol

Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm informujte svého lékaře:

Přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje butylhydroxytoluen (E321) a může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

Jak se přípravek Mupirocin Infectopharm používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití tohoto přípravku

Na postiženou oblast pokožky nenanášejte přípravek Mupirocin Infectopharm v kombinaci s jinými tělovými krémy nebo mastmi, protože by to mohlo snížit účinnost přípravku Mupirocin Infectopharm. Obvykle se přípravek Mupirocin Infectopharm nanáší na pokožku 2 až 3krát denně.

Před otevřením tuby si umyjte a osušte ruce.

Naneste mast na postižené místo pokožky.

Ošetřenou oblast můžete překrýt náplastí nebo sterilním obvazem, pokud Vám lékař neřekl, že máte ponechat pokožku odkrytou.

Tubu uzavřete a umyjte si ruce.

Jak dlouho máte používat přípravek Mupirocin Infectopharm?

Mast Mupirocin Infectopharm používejte tak dlouho, jak určil Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Bakterie se normálně z kůže odstraní během 10 dnů od zahájení léčby.

Nepoužívejte déle než 10 dní. Veškerá mast zbývající po ukončení léčby musí být zlikvidována. Jestliže se stav Vaší pokožky nezlepší během 3 až 5 dnů, vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mupirocin Infectopharm, než jste měl(a)

 • Jestliže jste použil(a) více přípravku Mupirocin Infectopharm, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Setřete vatou nebo tamponem přebytečné množství masti.
 • Pokud přípravek Mupirocin Infectopharm spolknete, okamžitě kontaktujte svého lékaře a uveďte, jaké množství jste požil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mupirocin Infectopharm

 • Jestliže jste zapomněl(a) mast použít, aplikujte mast Mupirocin Infectopharm hned, jak si vzpomenete.
 • Pokud máte aplikovat další dávku během jedné hodiny, vynechanou dávku přeskočte.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mupirocin Infectopharm

Jestliže přestanete používat přípravek Mupirocin Infectopharm příliš brzy, nemusí být všechny bakterie odstraněny nebo mohou pokračovat v růstu. Nepřestávejte přípravek používat bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost Závažné kožní reakce nebo alergie

U osob používajících přípravek Mupirocin Infectopharm jsou velmi vzácné. Mezi tyto příznaky patří:

 • svědivá vyrážka,
 • otoky vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústech, což způsobuje potíže při dýchání,
 • kolaps nebo ztráta vědomí.

Pokud u Vás objeví některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. Přestaňte mast Mupirocin Infectopharm používat.

Pokud se u Vás objeví závažné kožní reakce nebo alergie:

 • smyjte mast,
 • přestaňte mast používat a
 • co nejdříve informujte svého lékaře.

Zánět tračníku tlustého střeva)

Ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Mupirocin Infectopharm, způsobit zánět tračníku (tlustého střeva), způsobující průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest žaludku, horečku (pseudomembranózní kolitida).

Pokud u Vás objeví některý z těchto příznaků, co nejdříve informujte svého lékaře.

U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů)

 • Pálení v místě použití masti

Méně časté (mohou se objevit až u 1 z 100 pacientů)

 • Svědění, zarudnutí, pálení a suchost kůže v místě použití masti Mupirocin Infectopharm.
 • Alergická vyrážka, svědění, zarudnutí nebo bolestivost kůže se mohou vyskytnout i na jiných částech těla.

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 osob)

 • Otok obličeje nebo potíže s dechem. Může to být známka závažné alergické reakce, která by mohla vyžadovat okamžité lékařské ošetření.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Mupirocin Infectopharm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření uchovávejte tubu při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření se obsah může používat po dobu až 10 dnů.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že vypadá jinak než normálně.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje

 • Léčivou látkou je mupirocinum.

Jeden gram masti obsahuje mupirocinum 20 mg.

 • Dalšími pomocnými látkami jsou makrogol 400 a makrogol 3350 (s butylhydroxytoluenem (E321)).

Jak přípravek Mupirocin Infectopharm vypadá a co obsahuje toto balení

 • Mupirocin Infectopharm je téměř bílá homogenní mast.
 • Mupirocin Infectopharm se dodává v hliníkové tubě o obsahu 5 nebo 15 g. Každá tuba je v krabičce.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1

D-64646 Heppenheim

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Mupirocin 20 mg/g Salbe

Česká republika Mupirocin Infectopharm

Španělsko Mupirocina 20 mg/g Pomada

Maďarsko Mupirocin Infectopharm 20 mg/g Kenőcs

Portugalsko Mupirocin 20 mg/g Pomada

Slovinsko Mupirocin Infectopharm 20 mg/g masť Velká Británie Mupirocin 20 mg/g Ointment

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 3. 2019.

Napsat komentář