Mucoplant Proti Kašli S Jitrocelem A Medem příbalový leták

Mucoplant Proti Kašli S Jitrocelem A Medem sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem užívat

Jak se Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem a k čemu se používá

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék k podpůrné léčbě při nemocech z nachlazení a onemocněních horních cest dýchacích provázených kašlem a zahleněním dýchacích cest. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny.

Přípravek mohou užívat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem

užívat

Neužívejte Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem

  • jestliže jste alergický(á) na tekutý jitrocelový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Použití u dětí do 3 let věku se nedoporučuje kvůli nedostatku odpovídajících údajů.

Před užitím přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není dosud známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie na účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádné účinky nebyly dosud pozorovány či hlášeny.

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem obsahuje glukózu, fruktózu a sacharózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,8 g glukózy (obsažena v invertózovém sirupu, čištěném medu a obyčejném sirupu), 2,7 g fruktózy (obsažena v invertózovém sirupu, čištěném medu a obyčejném sirupu) a 4,3 g sacharózy (obsažena v invertózovém sirupu, čištěném medu a obyčejném sirupu) v jedné dávce (15 ml). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem obsahuje ethanol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 13 mg alkoholu (ethanolu) v jednom ml, což odpovídá 11 mg/g.

Množství alkoholu v 15 ml tohoto léčivého odpovídá méně než 6 ml piva nebo 3 ml vína. Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

Jak se přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti od 3 do 5 let věku užívají 2,5 ml 4-6 x denně.

Děti a dospívající od 6 do 14 let věku užívají 5 ml 4-6 x denně. Dospívající od 15 let a dospělí užívají 15 ml 4-6 x denně.

Použití u dětí

Použití u dětí do 3 let věku se nedoporučuje.

Přípravek se užívá v průběhu celého dne s časovým odstupem 2-3 hodiny mezi jednotlivými dávkami. Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku.

Pokud se do 5 dnů u dospělých a do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem, než jste měl(a) Nejsou známy žádné případy předávkování. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou známy. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 měsíc.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy a konzistence.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem obsahuje

Léčivou látkou je Plantaginis extractum fluidum (1:1), tekutý jitrocelový extrakt, 100 g sirupu obsahuje 5 g extraktu (ve formě tekutého extraktu) z Plantago lanceolata L., folium (jitrocelový list) (1:1) Extrakční rozpouštědlo: ethanol 20 % (m/m)

  • Pomocnými látkami jsou: obyčejný sirup (obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu), invertózový

sirup (obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu), čištěný med (obsahuje sacharózu, glukózu a fruktózu), kalium-sorbát, čištěná voda, silice máty peprné, ethanol (součást extraktu).

Jak Mucoplant proti kašli s jitrocelem a medem vypadá a co obsahuje toto balení

Tmavě hnědá viskózní aromatická kapalina s aromatickou, sladkou chutí.

Lahvička z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem s PE těsnící vložkou, krabička a PP odměrka.

Velikosti balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstrasse 10

66424 Homburg

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 11. 2020

Napsat komentář