Mucoplant Proti Kašli S Břečťanem příbalový leták

Mucoplant Proti Kašli S Břečťanem sirup

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Mucoplant proti kašli s břečťanem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s břečťanem užívat

Jak se Mucoplant proti kašli s břečťanem užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Mucoplant proti kašli s břečťanem a k čemu se používá

Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje suchý extrakt z břečťanového listu.

Mucoplant proti kašli s břečťanem je rostlinný léčivý přípravek používaný k usnadnění vykašlávání hlenu při vlhkém kašli u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s břečťanem užívat

Neužívejte Mucoplant proti kašli s břečťanem

 • jestliže jste alergický(á) na listy břečťanu, na rostliny z čeledi aralkovité nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • u dětí do 2 let věku z důvodu rizika zhoršení dýchacích potíží při podávání léků, které zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání.

Upozornění a opatření

 • V případě přetrvávajícího nebo vracejícího se kašle u dětí ve věku 2–4 let je před započetím léčby nutno stanovit diagnózu.
 • V případě dýchacích obtíží, horečky, nebo hnisavého (hnis obsahujícího) hlenu, se máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Pokud se příznaky nezlepší do 7 dnů během užívání tohoto přípravku, máte navštívit svého lékaře.
 • Nedoporučuje se užívat tento přípravek s dalšími léky, které potlačují kašel (opiátová antitusika, jako je kodein nebo dextromethorfan) bez porady s lékařem.
 • Pokud máte žaludeční potíže (zánět žaludku, žaludeční vřed), je při užívání léku nutná opatrnost.
 • Pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, poraďte se před užíváním přípravku

Mucoplant proti kašli s břečťanem se svým lékařem nebo lékárníkem. U těchto pacientů nebylo stanoveno doporučené dávkování.

Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s břečťanem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo žádné vzájemné působení přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem s jinými léky.

Nebyly provedeny žádné studie týkající se vzájemného působení s jinými léky.

Přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem s jídlem a pitím

Mucoplant proti kašli s břečťanem lze užívat bez ohledu na jídlo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Mucoplant proti kašli s břečťanem se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatečným údajům o užívání suchého extraktu z břečťanového listu u těhotných žen a kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nebylo hlášeno, že by přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje roztok maltitolu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

10 ml sirupu obsahuje 4 g roztoku maltitolu, což odpovídá 0,3 chlebovým jednotkám. To je třeba vzít v úvahu, pokud trpíte cukrovkou. Energetická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.

Roztok maltitolu může mít mírný projímavý účinek.

Jak se Mucoplant proti kašli s břečťanem užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

 • pro dospělé a dospívající od 12 let věku:

15 ml třikrát denně.

 • pro děti od 6 do 11 let věku:

15 ml dvakrát denně.

 • pro děti od 2 do 5 let věku:

10 ml dvakrát denně.

Děti do 2 let věku:

U dětí do dvou let věku se tento přípravek nesmí používat.

Pro přesné dávkování použijte přiloženou odměrku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: Doporučit dávkování není možné vzhledem k nedostatku údajů (viz také “Upozornění a opatření”).

Mucoplant proti kašli s břečťanem se užívá neředěný bez ohledu na jídlo.

Při užívání přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem se doporučuje v průběhu dne pít hodně vody nebo teplých nápojů bez kofeinu.

Pokud příznaky přetrvávají déle než jeden týden v průběhu užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se účinek přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem zdá příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem, než jste měl(a)

Neužívejte větší dávky, než je doporučeno. Užívání ve větších dávkách, než je doporučeno (více než trojnásobek jednorázové dávky) může způsobit pocit na zvracení, zvracení, průjem a neklid. Prosím, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne o nezbytné léčbě.

Byl hlášen jeden případ 4letého dítěte, u něhož se po náhodném požití břečťanového extraktu odpovídajícího 1,8 g rostlinné látky (odpovídající 195 ml přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem) projevila agresivita a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Mucoplant proti kašli s břečťanem

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny gastrointestinální nežádoucí účinky (pocit na zvracení, zvracení, průjem). Četnost výskytu není známa.

Byly hlášeny alergické reakce projevující se jako kopřivka (urtikarie), kožní vyrážka, dýchací potíže

(dyspnoe) a anafylaktická reakce (závažná alergická reakce). Četnost výskytu není známa.

Dojde-li k alergické reakci, přestaňte léčivý přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Léčivý přípravek lze používat po dobu 6 týdnů od otevření lahvičky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Obsah balení a další informace

Co Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje

 • Léčivou látkou je suchý extrakt z břečťanového listu. Jeden ml obsahuje 1,54 mg extraktu

(ve formě suchého extraktu) z Hedera helix L. folium (břečťanový list) (DER 4-8:1).

Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% (m/m).

 • Dalšími složkami jsou: kalium-sorbát; hyetelosa; aroma černého rybízu SD (652281); roztok

maltitolu (E 965); kyselina citronová; čištěná voda.

Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem je hnědavě žlutý, mírně zakalený sirup s charakteristickým pachem (rybíz).

Mucoplant proti kašli s břečťanem je k dispozici v balení s obsahem 100 ml, 200 ml, 250 ml sirupu v lahvičce z hnědého skla s přiloženou odměrkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstraße 10

66424 Homburg

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Мукоплант експекторант с бръшлян 154 mg/100 ml, сироп

Česká republika Mucoplant proti kašli s břečťanem

Chorvatsko Mucoplant sirup od bršljana

Itálie Edera Dr. Theiss

Maďarsko Mucoplant Dr. Theiss Borostyán köhögés elleni szirup

Německo Mucoplant Hustensaft Efeu

Litva Helixicum sirupas

Lotyšsko Dr. Theiss efejas sīrups

Polsko Mucoplant na kaszel bluszcz Rakousko Mucoplant Hustensaft Efeu Sirup Rumunsko Mucoplant iederă 1,54 mg/ml sirop

Slovenská republika Mucoplant sirup proti kašľu s brečtanom

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 11. 2020.

Napsat komentář