Mucoplant Eukalyptový Balzám příbalový leták

Mucoplant Eukalyptový Balzám mast/mast k inhalaci parou

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám používat

Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá

Přípravek Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje směs eukalyptové a borovicové silice s kafrem v hydrofobním masťovém základu. Mast s obsahem blahovičníkové silice, borovicové silice a kafru zvyšuje z důvodu lokálního prokrvení tvorbu sekretu. Sekret rozpouští, transportuje jej směrem k horním cestám dýchacím, ulehčuje vykašlávání a působí proti bakteriím.

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání na kůži nebo k inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění.

Přípravek mohou ke vtírání na kůži používat dospělí, dospívající a děti od 2 let věku. K inhalaci mohou přípravek používat dospělí, dospívající a děti od 6 let věku.

Pokud se 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám používat

Nepoužívejte Mucoplant Eukalyptový balzám:

  • jestliže jste alergický(á) na blahovičníkovou silici, borovicovou silici, kafr nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • při spalničkách, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky
  • při průduškovém astmatu
  • Nepodávejte kojencům a dětem do 2 let.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Mucoplant Eukalyptový balzám se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku, do nosu a na sliznice. Nesmí se nanášet na obličej a zejména se nesmí dostat do očí.

Děti a dospívající

Mucoplant Eukalyptový balzám se nedoporučuje inhalovat u dětí do 6 let věku a nesmí se používat ke vtírání na kůži u dětí do 2 let věku. Děti by měly inhalovat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Další léčivé přípravky a Mucoplant Eukalyptový balzám

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nelze vyloučit zdravotní rizika u těhotných a kojících žen. Malá množství blahovičníkové silice jsou vylučována i do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mucoplant Eukalyptový balzám nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku:

Vtírání na kůži

Pokud lékař nedoporučí jinak, několikrát denně (nejčastěji ráno a na noc) naneste v tenké vrstvě mast na hruď a záda v tenké vrstvě. Poté ošetřené místo překryjte flanelem nebo vlněnou látkou. Po aplikaci masti si důkladně umyjte ruce.

Inhalace

Pro inhalaci u dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v nádobě s půllitrem horké (ne vařící) vody. Po naklonění nad nádobu se hlava překryje velkou osuškou a stoupající páry se hluboce vdechují po dobu 5-10 minut.

Pro inhalaci u dětí od 6 do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v nádobě s půllitrem horké (ne vařící) vody.

Tento způsob podání je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli.

Zamezte prosím tomu, aby se děti dotýkaly ošetřené pokožky a během inhalace na ně dohlédněte.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): alergické kožní reakce (např. dermatitidy (záněty kůže)).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny vzhledu a konzistence.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje

  • Léčivými látkami jsou blahovičníková silice, borovicová silice, racemický kafr.
  • Dalšími složkami jsou Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk.

Jak Mucoplant Eukalyptový balzám vypadá a co obsahuje toto balení

Širokohrdlá lahvička ze skla hnědé barvy (třída III) s červeným šroubovacím PP uzávěrem s PET/EPE/PET vložkou, krabička.

Velikost balení: 20 g, 50 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstraße 10

66424 Homburg

Německo

Tel: +49 (0) 6841 709-0

Fax: +49 (0) 6841 709-265

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 1. 2022

Napsat komentář