Monopost příbalový leták

Monopost 50mcg/ml oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Monopost a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat

Jak se přípravek Monopost používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Monopost uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Monopost a k čemu se používá

Přípravek Monopost patří do skupiny léčiv známých jako prostaglandiny. Snižuje tlak v oku zvýšením přirozeného odtoku nitrooční tekutiny z oka do krevního oběhu.

Přípravek Monopost se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a nitrooční hypertenze u dospělých pacientů. Tato onemocnění jsou spojena se zvýšením tlaku v oku a mohou ovlivnit Váš zrak.

Monopost oční kapky, roztok neobsahuje konzervační látky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat Nepoužívejte přípravek Monopost

 • jste-li alergický(á) na latanoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.),

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Monopost se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud se domníváte, že se Vás některý z následujících stavů týká:

 • chystáte se na operaci oka (včetně operace šedého zákalu), nebo jste ji již prodělal(a).
 • trpíte očními potížemi (jako je bolest oka, podráždění nebo zánět, rozmazané vidění).
 • trpíte tzv. syndromem suchého oka.
 • trpíte těžkým nebo špatně kontrolovaným astmatem.
 • nosíte kontaktní čočky. Můžete nadále používat přípravek Monopost, ale dbejte doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodu 3.
 • měl(a) jste nebo máte virovou infekci oka způsobenou virem herpes simplex (HSV).

1

Děti

Tento přípravek neaplikujte dětem do 18 let, jelikož nebyl u této populace zkoumán.

Další léčivé přípravky a přípravek Monopost

Účinky přípravku Monopost a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Nepoužívejte přípravek Monopost, jste-li těhotná nebo kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Monopost můžete přechodně zaznamenat rozmazané vidění. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se Váš zrak neupraví.

Důležité informace o některých složkách přípravku Monopost

Přípravek Monopost obsahuje glyceromakrogol-2000-hydroxystearát (hydrogenricinomakrogol, hydrogenovaný ricinový olej), který může způsobit kožní reakce.

Jak se přípravek Monopost používá Obvyklá dávka

 • Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Obvyklá dávka přípravku pro dospělé (včetně starších pacientů) je jedna kapka jednou denně do postiženého oka (očí). Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer.
 • Nepoužívejte přípravek Monopost častěji než jednou denně, protože při častějším používání se snižuje účinnost léčby.
 • Přípravek Monopost používejte přesně podle této příbalové informace nebo doporučení Vašeho lékaře tak dlouho, dokud lékař léčbu neukončí. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
 • Tento přípravek je sterilní roztok, který neobsahuje konzervační látky. Nedotýkejte se kapátkem lahvičky oka ani jeho okolí. Přípravek by tak mohl být kontaminován bakteriemi způsobujícími oční infekce, které mohou způsobit závažné poškození oka i ztrátu zraku. Aby k žádné kontaminaci nedošlo, kapátko lahvičky se nesmí dostat s ničím do kontaktu.
  Před prvním použitím přípravku:Potom uzávěr silou odšroubujte, tak lahvičku otevřete.
  1. Před každým použitím si umyjte ruce a sejměte uzávěr kapátka. Nedotýkejte se kapátka prsty.
  2. Držte lahvičku palcem na výstupku horní části a ukazováčkem na dně. Prostředníček umístěte na druhý výstupek, u dna lahvičky. Lahvičku držte dnem vzhůru.
  3. Při aplikaci hlavu zakloňte mírně vzad a kapátko držte svisle nad okem. Ukazováčkem druhé ruky mírně stáhněte spodní víčko dolů. Vytvořený prostor se nazývá dolní spojivkový vak. Kapátkem se nedotýkejte prstů ani oka.Při aplikaci kapky do dolního spojivkového vaku postiženého oka (očí) krátce a silně stiskněte lahvičku. Pomocí automatického dávkování se při každém stisknutí uvolní přesně 1 kapka.
  Pokud kapka nekápne, mírně lahvičkou zatřeste, aby se uvolnila z kapátka. V tomto případě pokračujte bodem 3.
  4. Zavřete víčka a tlačte prstem na vnitřní koutek oka u nosu po dobu 1 minuty. To snižuje vstřebání očních kapek do celého těla.
  5. Ihned po použití vraťte kryt na kapátko.
  • Zkontrolujte, zda je uzávěr garantující neporušenost obalu nepoškozený.
  • Umyjte si ruce a sejměte kryt z kapátka. Obraťte lahvičku dnem vzhůru a několikrát stiskněte směrem dolů. Tak aktivujete pumpovací mechanizmus, dokud se neobjeví první kapka. Tento postup je nutný pouze při prvním použití, při dalším používání přípravku není zapotřebí.

Používání kontaktních čoček

Nosíte-li kontaktní čočky, před podáním přípravku Monopost je vyjměte. Po podání přípravku Monopost je třeba vyčkat 15 minut, poté je možné čočky opět vrátit do oka.

Návod k použití

Při používání přípravku je důležité dodržovat následující pokyny:

Jestliže používáte přípravek Monopost s jinými očními kapkami.

Vyčkejte nejméně 5 minut mezi použitím přípravku Monopost a použitím jiných očních kapek.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Monopost, než jste měl(a)

Pokud vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a oko může slzet nebo zčervenat, to by však mělo přejít. Pokud jste znepokojen(a), kontaktujte svého lékaře pro radu. Pokud dojde k náhodnému požití přípravku Monopost, obraťte se co nejdříve na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Monopost

Pokračujte s obvyklým dávkováním v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud si něčím nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Monopost

Chcete-li ukončit léčbu přípravkem Monopost, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Známé nežádoucí účinky přípravku Monopost jsou následující:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

 • Postupná změna barvy oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce (barevná část oka).
  • Pokud má barevná část Vašeho oka (duhovka) smíšenou barvu (tj. modro-hnědou, šedo- hnědou, zeleno-hnědou nebo žluto-hnědou), můžete spíše zaznamenat tuto změnu, než když máte duhovku jednobarevnou (modrou, šedou, zelenou nebo hnědou).
  • Ke změně barvy oka může docházet po dobu několika let, ačkoliv obvykle ji lze zaznamenat po 8 měsících léčby.
  • Tato změna barvy může být trvalá a může být výraznější, léčíte-li přípravkem Monopost pouze jedno oko.
  • Zdá se, že se změnou barvy oka nejsou spojeny žádné další potíže.
  • Po ukončení léčby přípravkem Monopost ke změně barvy již nedochází.
 • Zarudnutí oka.
 • Podráždění oka (pocit pálení, pocit písku nebo jiného cizího tělesa v oku, svědění, bodání).
 • Pozvolná změna řas a chloupků na očních víčkách léčeného oka, pozorovaná nejčastěji u populace japonského původu. Tyto změny zahrnují ztmavnutí řas, prodloužení řas, jejich zesílení a zvětšení jejich počtu.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10)

 • Podráždění nebo narušení povrchu oka, zánět očních víček, bolest oka, světloplachost, zánět spojivek.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100)

 • Otok očního víčka, suchost oka, zánět nebo podráždění rohovky, rozmazané vidění, zánět živnatky – cévní vrstvy oka (uveitida), otok sítnice (makulární edém).
 • Kožní vyrážka.
 • Bolest na hrudi (angina pectoris), bušení srdce (palpitace).
 • Astma, dušnost.
 • Bolest hlavy, závratě.
 • Bolest svalů a kloubů.
 • Pocit na zvracení, zvracení.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000)

 • Zánět duhovky (iritida), příznaky otoku nebo poškrábání/porušení povrchu oka, otok okolí oka, špatný směr růstu očních řas nebo růst řas v další řadě, tekutinou naplněná oblast v barevné části oka (cysta duhovky).
 • Vyrážka na očním víčku, ztmavnutí očního víčka.
 • Zhoršení astmatu.
 • Závažné svědění pokožky.
 • Rozvoj virové oční infekce vyvolané virem herpes simplex (HSV).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000)

 • Zhoršení anginy pectoris u pacientů s onemocněním srdce
 • Vzhled zapadlého oka (prohloubení záhybu očního víčka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Monopost uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před prvním otevřením: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření: Monopost ve 2,5ml lahvičce může být používán až 1 měsíc, v 6ml lahvičce až 3 měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Na krabičku napište datum prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Monopost obsahuje

Léčivou látkou je latanoprostum. Jeden ml roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-2000-hydroxystearát, sorbitol, karbomer 974 P, makrogol 4000, dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci.

Jak přípravek Monopost vypadá a co obsahuje toto balení

Monopost je slabě nažloutlý a opalescentní roztok bez konzervačních látek.

Velikost balení:

2,5ml (nejméně 70 kapek bez konzervační přísady) vícedávková lahvička pro 1měsíční léčbu opatřena pumpičkou s dávkovacím systémem Easygrip a podporou pro ergonomické uchopení.

6ml (nejméně 190 kapek bez konzervační přísady) vícedávková lahvička pro 3měsíční léčbu opatřena pumpičkou s dávkovacím systémem Easygrip a podporou pro ergonomické uchopení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Laboratoires Thea

12 rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francie

Výrobce Delpharm Tours rue Paul Langevin

37170 Chambray les Tours Francie nebo

Laboratoires Thea 12 rue Louis Bleriot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko Monoprost

Rakousko, Česká republika, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko Monopost

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2022

Monopost 50mcg/ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Monopost a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat

Jak se přípravek Monopost používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Monopost uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Monopost a k čemu se používá

Přípravek Monopost patří do skupiny léčiv známých jako prostaglandiny. Snižuje tlak v oku zvýšením přirozeného odtoku nitrooční tekutiny z oka do krevního oběhu.

Přípravek Monopost se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a nitrooční hypertenze. Tato onemocnění jsou spojena se zvýšením tlaku v oku a mohou ovlivnit Váš zrak.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monopost používat Nepoužívejte přípravek Monopost

 • jste-li alergický/á na latanoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.),

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Monopost se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud se domníváte, že se Vás některý z následujících stavů týká:

 • chystáte se na operaci oka (včetně operace šedého zákalu), nebo jste ji již prodělal/a.
 • trpíte očními potížemi (jako je bolest oka, podráždění nebo zánět, rozmazané vidění).
 • trpíte tzv. syndromem suchého oka.
 • trpíte těžkým nebo špatně kontrolovaným astmatem.
 • nosíte kontaktní čočky. Můžete nadále používat přípravek Monopost, ale dbejte doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodu 3.
 • měl/a jste nebo máte virovou infekci oka způsobenou virem Herpes simplex (HSV).

Děti

Přípravek Monopost nebyl u dětí (do 18 let) studován.

Další léčivé přípravky a přípravek Monopost

Účinky přípravku Monopost a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Monopost, jste-li těhotná nebo kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Monopost můžete přechodně zaznamenat rozmazané vidění. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se Váš zrak neupraví.

Důležité informace o některých složkách přípravku Monopost

Přípravek Monopost obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát (hydrogenovaný ricínový olej), který může způsobit kožní reakce.

Jak se přípravek Monopost používá Obvyklá dávka

 • Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Obvyklá dávka přípravku pro dospělé (včetně starších pacientů) je jedna kapka jednou denně do postiženého oka (očí). Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer.
 • Nepoužívejte přípravek Monopost častěji než jednou denně, protože při častějším používání se snižuje účinnost léčby.
 • Přípravek Monopost používejte přesně podle této příbalové informace nebo doporučení Vašeho lékaře tak dlouho, dokud lékař léčbu neukončí. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Používání kontaktních čoček

Nosíte-li kontaktní čočky, před podáním přípravku Monopost je vyjměte. Po podání přípravku Monopost je třeba vyčkat 15 minut, poté je možné čočky opět vrátit do oka.

Návod k použití

Oční kapky jsou dodávány v jednodávkovém obalu. Roztok z jednodávkového obalu přípravku má být použit okamžitě po otevření pro podání do postiženého oka (očí). Jelikož sterilita roztoku nemůže být po otevření jednodávkového obalu zachována, před každým použitím musíte otevřít nový jednodávkový obal a ten po použití okamžitě zlikvidovat.

Prosím, dodržujte následující pokyny pro použití očních kapek:

Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.

Prstem lehce stáhněte dolní víčko oka, do kterého budete kapat.

Kapátko jednodávkového obalu přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho.

Lehkým stlačením stěn jednodávkového obalu aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko.

Stiskněte prstem koutek léčeného oka proti nosu. Podržte minutu a mějte přitom zavřené oko.

Opakujte postup na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař nařídil.

Po použití jednodávkový obal zlikvidujte. Neuchovávejte jej pro další použití.

Jestliže používáte přípravek Monopost s jinými očními kapkami.

Vyčkejte nejméně 5 minut mezi použitím přípravku Monopost a použitím jiných očních kapek.

Jestliže jste použil/a více přípravku Monopost, než jste měl/a

Pokud vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a oko může slzet nebo zčervenat, to by však mělo přejít. Pokud jste znepokojen/a, kontaktujte svého lékaře pro radu.

Pokud dojde k náhodnému požití přípravku Monopost, obraťte se co nejdříve na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Monopost

Pokračujte s obvyklým dávkováním v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud si něčím nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Monopost

Chcete-li ukončit léčbu přípravkem Monopost, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Známé nežádoucí účinky přípravku Monopost jsou následující:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10

 • Postupná změna barvy oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce (barevná část oka).
  • Pokud má barevná část Vašeho oka (duhovka) smíšenou barvu (tj. modrohnědou, šedohnědou, zelenohnědou nebo žlutohnědou), můžete spíše zaznamenat tuto změnu, než když máte duhovku jednobarevnou (modrou, šedou, zelenou nebo hnědou).
  • Ke změně barvy oka může docházet po dobu několika let, ačkoliv obvykle ji lze zaznamenat po 8 měsících léčby.
  • Tato změna barvy může být trvalá a může být výraznější, léčíte-li přípravkem Monopost pouze jedno oko.
  • Zdá se, že se změnou barvy oka nejsou spojeny žádné další potíže.
  • Po ukončení léčby přípravkem Monopost ke změně barvy již nedochází.
 • Zarudnutí oka.
 • Podráždění oka (pocit pálení, pocit písku nebo jiného cizího tělesa v oku, svědění, bodání).
 • Pozvolná změna řas a chloupků na očních víčkách léčeného oka, pozorovaná nejčastěji u populace japonského původu. Tyto změny zahrnují ztmavnutí řas, prodloužení řas, jejich zesílení a zvětšení jejich počtu.

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10

 • Podráždění nebo narušení povrchu oka, zánět očních víček (blefaritida), bolest oka, a světloplachost (fotofobie), zánět spojivek.

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100

 • Otok očního víčka, suchost oka, zánět nebo podráždění povrchu oka (keratitida), rozmazané vidění, zánět živnatky – cévní vrstvy oka (uveitida), otok sítnice (makulární edém).
 • Kožní vyrážka.
 • Bolest na hrudi (angina pectoris), bušení srdce (palpitace).
 • Astma, dušnost.
 • Bolest hlavy, závratě.
 • Bolest svalů a kloubů.
 • Pocit na zvracení, zvracení.

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000

 • Zánět duhovky (iritida), příznaky otoku nebo poškrábání/porušení povrchu oka, otok okolí oka (periorbitální edém), špatný směr růstu očních řas nebo růst řas v další řadě, tekutinou naplněná oblast v barevné části oka (cysta duhovky).
 • Vyrážka na očním víčku, ztmavnutí očního víčka.
 • Zhoršení astmatu.
 • Rozvoj virové oční infekce vyvolané virem herpes simplex (HSV).

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000

 • Zhoršení anginy pectoris u pacientů s onemocněním srdce.
 • Vzhled zapadlého oka (prohloubení rýhy na očním víčku).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Monopost uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, sáčku a jednodávkovém obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po prvním otevření sáčku: použitelnost jednodávkových obalů je 10 dnů.

Po prvním otevření jednodávkového obalu musí být přípravek použit okamžitě a po použití musí být jednodávkový obal zlikvidován.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Monopost obsahuje

Léčivou látkou je latanoprost. Jeden ml očních kapek, roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát 40, sorbitol, karbomer 974 P, makrogol 4000, dihydrát dinatrium-edetátu, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekci.

Jak přípravek Monopost vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek jsou oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu. Roztok je slabě nažloutlý a opalescentní. Neobsahuje konzervační látky.

5 nebo 10 jednodávkových obalů obsahujících 0,2 ml očních kapek, roztoku je zabaleno v sáčku.

Balení obsahuje 5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 10 (1 x 10), 30 (6 x 5), 30 (3 x 10), 90 (18 x 5) nebo

90 (9 x 10) jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCIE

Výrobce EXCELVISION

27, rue de la Lombardière ZI la Lombardière

07100 ANNONAY FRANCIE nebo

LABORATOIRES THEA 12 RUE LOUIS BLERIOT

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCIE nebo

LABORATOIRE UNITHER

1 rue de l’Arquerie 50200 Coutances FRANCIE

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko … Monoprost Irsko Monopost Unidose

Rakousko, Česká republika, Litva, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Velká Británie

. Monopost

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2022

Napsat komentář