Micetal příbalový leták

Micetal 10mg/ml kožní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok používat

Jak se přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok a k čemu se používá

Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok patří do skupiny antimykotik, která se používají k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi, kvasinkami a jinými mikroorganismy, které se řadí mezi houby. Přípravek obsahuje léčivou látku flutrimazol, která poškozuje buněčnou stěnu hub.

Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok se používá zejména k léčbě kožních plísňových onemocnění, která často postihují oblasti kožních záhybů a na jejichž vzniku se podílí kromě plísní též poškození kůže (například zapaření). Tato onemocnění (tzv. tinea) se vyskytují nejčastěji v oblasti nohou a třísel, ale též v obličeji a vlasech nebo na trupu.

Další plísňová onemocnění, u kterých se přípravek používá, se vyskytují na větších plochách zejména v oblasti trupu (pityriasis). V tomto případě je vhodnější aplikovat Micetal ve formě spreje. Přípravek je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 10 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej,

roztok používat

Nepoužívejte přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok

 • jestliže jste alergický(á) na flutrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Vyskytla-li se u Vás přecitlivělost na jiné léky s podobným účinkem, upozorněte na to svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok je určen ke kožnímu podání. Neaplikujte na sliznice a do očí.
 • opatrnosti je zapotřebí i při aplikaci přípravku v okolí očí a sliznic, protože by mohlo dojít k jejich přechodnému podráždění.
 • při rozstřikování na větší plochy povrchu kůže dochází (stejně jako u jakékoliv jiné sprejové formy) k vdechování přípravku – jak vlastní léčivá látka tak i pomocné látky mohou způsobit dechové obtíže (hlavně u astmatiků), podráždění očních spojivek a sliznic horních cest dýchacích. Doporučuje se přípravek používat ve větrané místnosti.
 • sprejová forma není vhodná k použití v obličeji.

Děti

U dětí mladších 10 let nebyl přípravek klinicky zkoušen, proto se jeho používání nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění účinnosti jiných léků není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zejména v prvních třech měsících těhotenství a v období kojení má být přípravek podáván pouze v nezbytných případech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravky nemají žádný nebo mají zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Micetal krém obsahuje 300 mg benzylalkoholu ve 30 g krému.

Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.

Přípravek Micetal krém obsahuje cetylstearylalkohol.

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Přípravek Micetal kožní sprej, roztok obsahuje alkohol (ethanol).

Přípravek Micetal kožní sprej, roztok obsahuje 10,485 g alkoholu (ethanolu) ve 30 ml přípravku. Alkohol může na porušené pokožce způsobit pocit pálení.

Jak se přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se u dospělých Micetal používá 1krát denně, nejlépe večer.

Krém se nanáší šetrně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí a jemně se vetře do čisté kůže. Sprej se nastříká na postižené místo a jeho okolí nejlépe 1krát denně.

Trvání léčby krémem i sprejem určí lékař podle typu onemocnění, obvykle 2 – 4 týdny. I když dojde ke zlepšení projevů onemocnění během několika dnů léčby, léčba má pokračovat po celou dobu, kterou lékař doporučil.

Pokud se účinek léčby přípravkem Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok neprojeví do 4 týdnů, kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě je třeba dodržovat zvýšenou hygienu, aby se předešlo rozšíření infekce nebo opakované infekci. Nanesením přípravku na osušenou kůži po předcházející koupeli se účinek zvyšuje.

Použití u dětí a dospívajících

U dospívajících a dětí starších 10 let se přípravek obvykle používá jednou denně, nejlépe večer.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Micetal, než jste měl(a)

Vzhledem k nízké koncentraci léčivé látky a lokální aplikaci je předávkování nepravděpodobné a nepředpokládá se možnost vzniku vážných nežádoucích reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Micetal

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Micetal

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se však může objevit zarudnutí, lehké pálení, podráždění, nebo svědění v místě podávání. Tyto příznaky se objevily většinou během prvních dnů léčby a nevyžadovaly její přerušení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“, na tubě a etiketě za „Použitelné do:ˮ. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Micetal krém: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Micetal kožní sprej, roztok: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok obsahuje

Micetal krém

 • Léčivou látkou je flutrimazolum. Jeden g krému obsahuje flutrimazolum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, cetomakrogol 1000, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, diisopropyl-adipát, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, makrogol 400, čištěná voda

Micetal kožní sprej, roztok

 • Léčivou látkou je flutrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje flutrimazolum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou oktyldodekanol, makrogol 400, trolamin, bezvodý ethanol

Jak přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Micetal krém

Popis přípravku: bílý krém bez charakteristické vůně.

Velikost balení: 15 g a 30 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Micetal kožní sprej, roztok

Popis přípravku: čirý roztok s charakteristickou vůní.

Velikost balení: 30 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

NOUCOR HEALTH, S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona),

Španělsko

Výrobce

Micetal krém

NOUCOR HEALTH, S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Španělsko

Micetal kožní sprej, roztok

GALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A., Asklipiou 4-6, Kryoneri, Attiki, 14568 Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 8. 2023

Micetal 10mg/g krém

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok používat

Jak se přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek MICETAL krém a MICETAL kožní sprej, roztok uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok a k čemu se používá

Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok patří do skupiny antimykotik, která se používají k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi, kvasinkami a jinými mikroorganismy, které se řadí mezi houby. Přípravek obsahuje léčivou látku flutrimazol, která poškozuje buněčnou stěnu hub.

Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok se používá zejména k léčbě kožních plísňových onemocnění, která často postihují oblasti kožních záhybů a na jejichž vzniku se podílí kromě plísní též poškození kůže (například zapaření). Tato onemocnění (tzv. tinea) se vyskytují nejčastěji v oblasti nohou a třísel, ale též v obličeji a vlasech nebo na trupu.

Další plísňová onemocnění, u kterých se přípravek používá, se vyskytují na větších plochách zejména v oblasti trupu (pityriasis). V tomto případě je vhodnější aplikovat Micetal ve formě spreje. Přípravek je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 10 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej,

roztok používat

Nepoužívejte přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok

 • jestliže jste alergický(á) na flutrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Vyskytla-li se u Vás přecitlivělost na jiné léky s podobným účinkem, upozorněte na to svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok je určen ke kožnímu podání. Neaplikujte na sliznice a do očí.
 • opatrnosti je zapotřebí i při aplikaci přípravku v okolí očí a sliznic, protože by mohlo dojít k jejich přechodnému podráždění.
 • při rozstřikování na větší plochy povrchu kůže dochází (stejně jako u jakékoliv jiné sprejové formy) k vdechování přípravku – jak vlastní léčivá látka tak i pomocné látky mohou způsobit dechové obtíže (hlavně u astmatiků), podráždění očních spojivek a sliznic horních cest dýchacích. Doporučuje se přípravek používat ve větrané místnosti.
 • sprejová forma není vhodná k použití v obličeji.

Děti

U dětí mladších 10 let nebyl přípravek klinicky zkoušen, proto se jeho používání nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění účinnosti jiných léků není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zejména v prvních třech měsících těhotenství a v období kojení má být přípravek podáván pouze v nezbytných případech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravky nemají žádný nebo mají zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Micetal krém obsahuje 300 mg benzylalkoholu ve 30 g krému.

Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.

Přípravek Micetal krém obsahuje cetylstearylalkohol.

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Přípravek Micetal kožní sprej, roztok obsahuje alkohol (ethanol).

Přípravek Micetal kožní sprej, roztok obsahuje 10,485 g alkoholu (ethanolu) ve 30 ml přípravku. Alkohol může na porušené pokožce způsobit pocit pálení.

Jak se přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se u dospělých Micetal používá 1krát denně, nejlépe večer.

Krém se nanáší šetrně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí a jemně se vetře do čisté kůže. Sprej se nastříká na postižené místo a jeho okolí nejlépe 1krát denně.

Trvání léčby krémem i sprejem určí lékař podle typu onemocnění, obvykle 2 – 4 týdny. I když dojde ke zlepšení projevů onemocnění během několika dnů léčby, léčba má pokračovat po celou dobu, kterou lékař doporučil.

Pokud se účinek léčby přípravkem Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok neprojeví do 4 týdnů, kontaktujte svého lékaře.

Při léčbě je třeba dodržovat zvýšenou hygienu, aby se předešlo rozšíření infekce nebo opakované infekci. Nanesením přípravku na osušenou kůži po předcházející koupeli se účinek zvyšuje.

Použití u dětí a dospívajících

U dospívajících a dětí starších 10 let se přípravek obvykle používá jednou denně, nejlépe večer.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Micetal, než jste měl(a)

Vzhledem k nízké koncentraci léčivé látky a lokální aplikaci je předávkování nepravděpodobné a nepředpokládá se možnost vzniku vážných nežádoucích reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Micetal

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Micetal

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se však může objevit zarudnutí, lehké pálení, podráždění, nebo svědění v místě podávání. Tyto příznaky se objevily většinou během prvních dnů léčby a nevyžadovaly její přerušení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“, na tubě a etiketě za „Použitelné do:ˮ. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Micetal krém: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Micetal kožní sprej, roztok: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok obsahuje

Micetal krém

 • Léčivou látkou je flutrimazolum. Jeden g krému obsahuje flutrimazolum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, cetomakrogol 1000, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, diisopropyl-adipát, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, makrogol 400, čištěná voda

Micetal kožní sprej, roztok

 • Léčivou látkou je flutrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje flutrimazolum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou oktyldodekanol, makrogol 400, trolamin, bezvodý ethanol

Jak přípravek Micetal krém a Micetal kožní sprej, roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Micetal krém

Popis přípravku: bílý krém bez charakteristické vůně.

Velikost balení: 15 g a 30 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Micetal kožní sprej, roztok

Popis přípravku: čirý roztok s charakteristickou vůní.

Velikost balení: 30 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

NOUCOR HEALTH, S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona),

Španělsko

Výrobce

Micetal krém

NOUCOR HEALTH, S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Španělsko

Micetal kožní sprej, roztok

GALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A., Asklipiou 4-6, Kryoneri, Attiki, 14568 Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 8. 2023

Micetal 10mg/g gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Micetal gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Micetal gel používat

Jak se přípravek Micetal gel používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Micetal gel uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Micetal gel a k čemu se používá

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Micetal gel patří do skupiny antimykotik, která se používají k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi, kvasinkami a jinými mikroorganismy, které se řadí mezi houby. Micetal gel obsahuje léčivou látku flutrimazol, která poškozuje buněčnou stěnu hub.

Micetal gel se používá k místní léčbě kožních onemocnění zejména vlasaté části hlavy, která se nazývají lupovitost a seboroická dermatitida. Zmíněná postižení kůže se projevují jako olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupy). Tvorba lupů bývá spojena se seboreou (mazotokem) a zvýšeným výskytem kvasinky Pityrosporum ovale. Seboroická dermatitida je charakterizovaná tvorbou ložisek s nažloutlými, mastnými šupinami vyskytujícími se nejčastěji v obličeji, za ušními boltci, v horní části trupu, mezi lopatkami a ve vlasech.

Micetal gel je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 10 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Micetal gel používat Nepoužívejte přípravek Micetal gel

 • jestliže jste alergický(á)na flutrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Vyskytla-li se u Vás přecitlivělost na jiné léky s podobným účinkem, upozorněte na to svého lékaře nebo lékárníka.
 • přípravek nesmí být používán u dětí mladších 10 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Micetal gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • přípravek Micetal gel neaplikujte na sliznice a do očí, v případě náhodného zasažení očí propláchněte oči důkladně tekoucí vodou.
 • opatrnosti je zapotřebí i při aplikaci přípravku v okolí očí a sliznic, protože by mohlo dojít k jejich přechodnému podráždění.

Další léčivé přípravky a přípravek Micetal gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění účinnosti léků podávaných celkově není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zejména v prvních třech měsících těhotenství a v době kojení by měl být přípravek podáván pouze v nezbytných případech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Micetal, gel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Micetal gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Gel naneste v přiměřeném množství a jemně vmasírujte nebo vetřete do kůže vlasaté části hlavy a okolí nebo na další postižená místa. Vlasy musí být při nanášení vlhké, aby se gelová pěna dostala na místo určení, tj. na pokožku hlavy. Gel necháte působit 3 – 5 minut a teprve pak opláchněte dostatečným množstvím vody. Micetal gel aplikujte 3× týdně po dobu 4 týdnů.

Použití u dětí a dospívajících

U dospívajících a dětí starších 10 let se přípravek obvykle používá 3× týdně po dobu 4 týdnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Micetal, než jste měl(a)

Vzhledem k nízké koncentraci léčivé látky a lokální aplikaci je předávkování nepravděpodobné a nepředpokládá se možnost vzniku vážných nežádoucích reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Micetal

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Micetal

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se však může objevit zarudnutí nebo svědění v místě nanesení gelu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Micetal gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné doˮ:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Micetal gel obsahuje

 • Léčivou látkou je flutrimazolum. Jeden g gelu obsahuje flutrimazolum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou diazolidinylmočovina, polysorbát 20, disperze oktan-dekanoát-glukosidu 60 %, kokamidopropylbetain, akrylatostearethmethakrylátový kopolymer 30 %, disperze dimetikonpropyl-pg-betainu 30 %, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Micetal gel vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílý gel s charakteristickou vůní. Velikost balení: 100 g gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci

NOUCOR HEALTH, S.A., Avda. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Španělsko

Výrobce

Simvis Pharmaceuticals S.A., Asklipiou 4-6, Kryoneri, Attiki 14568, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 9. 2022.

Napsat komentář