Meropenem Steriscience příbalový leták

Meropenem Steriscience 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Meropenem Steriscience a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Meropenem Steriscience podán

Jak se přípravek Meropenem Steriscience používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Meropenem Steriscience uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Meropenem Steriscience a k čemu se používá

Přípravek Meropenem Steriscience obsahuje léčivou látku meropenem a patří do skupiny léků označovaných jako „karbapenemová antibiotika“. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce.

Přípravek Meropenem Steriscience se používá k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíců a starších:

 • infekce postihující plíce (pneumonie),
 • infekce plic a průdušek u pacientů postižených cystickou fibrózou,
 • komplikované infekce močového ústrojí,
 • komplikované infekce břicha,
 • infekce, které můžete získat v průběhu porodu nebo po porodu,
 • komplikované infekce kůže a měkkých tkání,
 • akutní bakteriální infekce mozku (meningitida).

Přípravek Meropenem Steriscience lze použít k léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u kterých je podezření na bakteriální infekci.

Přípravek Meropenem Steriscience lze použít k léčbě bakteriální infekce krve, která může souviset s kteroukoli infekcí zmíněnou výše.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Meropenem Steriscience podán

Nepoužívejte přípravek Meropenem Steriscience

 • jestliže jste alergický(á) na Meropenem Steriscience nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na jiná antibiotika, jako jsou peniciliny, cefalosporiny nebo karbapenemy, můžete být alergický(á) též na meropenem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Meropenem Steriscience se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže jste měl(a) zdravotní problémy týkající se ledvin nebo jater.
 • Jestliže jste měl(a) jste závažný průjem po podání jiných antibiotik.

V průběhu léčby může být zjištěn pozitivní test (Coombsův test), který ukazuje na přítomnost protilátek, jež mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Mohou se u Vás rozvinout známky a příznaky závažných kožních reakcí (viz bod 4). V takovém případě se ihned poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, aby mohli příznaky léčit.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry dříve, než použijete přípravek Meropenem Steriscience.

Děti

Meropenem Steriscience se nedoporučuje k použití u dětí mladších než 3 měsíce, protože nebyly stanoveny bezpečnost a účinnost meropenemu u dětí mladších než 3 měsíce.

Další léčivé přípravky a přípravek Meropenem Steriscience

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Důvodem je fakt, že přípravek Meropenem Steriscience může ovlivňovat účinek jiných léčiv a některá jiná léčiva mohou ovlivňovat účinek přípravku Meropenem Steriscience.

Zvláště důležité je informovat lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • probenecid (k léčbě dny).
 • kyselinu valproovou / natrium-valproát / valpromid (k léčbě epilepsie). Přípravek

Meropenem Steriscience se nesmí používat, neboť může snížit účinek natrium-valproátu.

 • ústy podávané léky zabraňující srážení krve (k léčbě nebo předcházení tvorby krevních sraženin).

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Je žádoucí, aby Vám v průběhu těhotenství nebyl podáván meropenem. Váš lékař rozhodne o tom, zda můžete používat přípravek meropenem.

Kojení

Informujte lékaře o tom, že kojíte nebo chcete kojit předtím, než Vám bude meropenem podán. Malá množství léčiva mohou přecházet do mateřského mléka. Váš lékař proto rozhodne o tom, zda Vám může být meropenem v průběhu kojení podán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak podávání přípravku Meropenem Steriscience bylo spojeno s bolestí hlavy, mravenčením a bodáním v kůži

(parestezie).

Kterýkoli z těchto nežádoucích účinků může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Meropenem Steriscience může spustit mimovolní svalové pohyby vedoucí k nekontrolovatelnému třesu (křeče). Obvykle jsou doprovázeny ztrátou vědomí. Jestliže se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Meropenem Steriscience obsahuje sodík

Meropenem Steriscience 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 45 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné dávce 500 mg. To odpovídá 2,25 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Meropenem Steriscience 1000 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 90 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné dávce 1000 mg. To odpovídá 4,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se přípravek Meropenem Steriscience používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Použití u dospělých

 • Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš lékař rozhodne o vhodné dávce.
 • Dávka pro dospělé je obvykle mezi 500 mg (miligramů) a 2000 mg (miligramů). Dávku obvykle dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poruchu funkce ledvin, dávku můžete dostávat méně často.

Použití u dětí a dospívajících

 • Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 10 mg a 40 mg přípravku Meropenem Steriscience na každý kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti, které váží více než 50 kg, dostávají dávku jako dospělí.

Jak používat přípravek Meropenem Steriscience

 • Přípravek Meropenem Steriscience dostanete jako injekci nebo infuzi do velké žíly.
 • Přípravek Meropenem Steriscience Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.
 • Injekce se nesmí mísit s jinými roztoky nebo přidávat k jiným roztokům, které obsahují jiná léčiva.
 • Doba podání injekčního roztoku může být přibližně 5 minut nebo 15 až 30 minut. Váš lékař Vám řekne, jak bude přípravek Meropenem Steriscience podáván.
 • Injekční roztok se obvykle podává každý den ve stejnou dobu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Meropenem Steriscience, než mělo

Pokud Vám náhodou bylo podáno více přípravku, než je předepsaná dávka, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže Vám přípravek Meropenem Steriscience nebyl podán

Pokud si myslíte, že Vám nebyla podána injekce, je třeba, aby abyste ji dostal(a) co nejdříve. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, zapomenutá dávka má být vynechána. Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přerušil(a) léčbu přípravkem Meropenem Steriscience

Nepřerušujte léčbu přípravkem Meropenem Steriscience, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i meropenem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce

Pokud máte některé z těchto známek a příznaků, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. Známky a příznaky alergie mohou zahrnovat náhlý nástup:

 • Závažné vyrážky, svědění nebo vyrážka na kůži podobná kopřivce.
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla.
 • Dýchavičnost, sípot nebo obtížné dýchání.
 • Závažné kožní reakce, mezi které patří
  • Závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku a změny hodnot krevních testů prokazujících funkci jater (zvýšené hladiny jaterních enzymů), zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšené lymfatické (mízní) uzliny. Může se jednat o známky reakce z přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako

  „DRESS syndrom“.

  • Závažná červená šupinatá vyrážka, pupínky na kůži obsahující hnis, puchýřky nebo olupování kůže, což může být doprovázeno vysokou horečkou a bolestí kloubů.
  • Závažné kožní vyrážky, které se mohou projevit jako načervenalé kruhové skvrny na trupu, často s centrálními puchýřky, olupování kůže, vředy v ústech, hrdle, nosu nebo v oblasti pohlavních orgánů a očí a mohou jim předcházet horečka a příznaky podobné chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom) nebo závažnější forma (toxická epidermální nekrolýza).

  Poškození červených krvinek (frekvence není známa)Známky poškození krvinek zahrnují:

 • Dušnost v okamžiku, kdy to nečekáte.
 • Červeně nebo hnědě zbarvená moč.

  Pokud si všimnete výše uvedených známek, ihned kontaktujte lékaře. Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Bolest břicha.
 • Pocit na zvracení.
 • Zvracení.
 • Průjem.
 • Bolest hlavy.
 • Kožní vyrážka, svědění kůže.
 • Bolest a zánět.
 • Zvýšení počtu krevních destiček v krvi (prokázané krevním testem).
 • Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují játra.

Měně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • Změny krve. Zahrnují snížení počtu krevních destiček (takže se mohou snadněji tvořit modřiny), zvýšení počtu některých druhů bílých krvinek, snížení počtu některých bílých krvinek, zvýšení množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve.
 • Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují ledviny.
 • Pocit brnění (píchání a bodání).
 • Infekce dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny kvasinkami (moučnivka).
 • Zánět střeva s průjmem.
 • Bolest žil v místě, kde je přípravek Meropenem Steriscience podáván.
 • Další změny krve. Známky postižení zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Lékař Vás může čas od času poslat na vyšetření krve.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • Záchvaty (křeče).
 • Náhlá dezorientace a zmatenost (delirium)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek Meropenem Steriscience uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Injekční roztok

Po rekonstituci:

Roztoky pro intravenózní injekci se po rekonstituci musí okamžitě spotřebovat. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím pro připravený roztok pro bolusovou injekci byla prokázána na:

 • 3 hodiny při teplotě do 25 °C;
 • 6 hodin v chladničce (2 °C–8 °C).

Infuzní roztok

Po rekonstituci:

Roztoky pro intravenózní infuzi se po rekonstituci musí okamžitě spotřebovat. Když se přípravek

Meropenem Steriscience rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného (9 mg/ml),

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím při použití pro připravený roztok pro infuzi byla prokázána na:

 • 3 hodiny při teplotě do 25 °C;
 • 24 hodin v chladničce (2 °C–8 °C).

Když se přípravek Meropenem Steriscience rozpustí v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), roztok je třeba použít okamžitě.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, přípravek má být použit okamžitě.

Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Meropenem Steriscience obsahuje

Léčivou látkou je meropenem.

Jedna injekční lahvička obsahuje 500 mg nebo 1000 mg meropenemu ve formě trihydrátu meropenemu.

Další složkou je uhličitan sodný.

Jak Meropenem Steriscience vypadá a co obsahuje balení

Meropenem Steriscience je bílý až světle žlutý prášek pro injekční/infuzní roztok v injekční lahvičce.

 • Meropenem Steriscience 500 mg prášek proinjekční/infuzní roztok Čirá skleněná injekční lahvička s brombutylovou pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem a modrým plastovým odtrhovacím víčkem. Meropenem Steriscience 1000 mg prášek pro injekční/infuzní roztok Čirá injekční skleněná lahvička s brombutylovou pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem a červeným plastovým odtrhovacím víčkem Léčivý přípravek je dodáván v balení po 1 nebo 10 injekčních lahvičkách.
  Belgie Meropenem Steriscience 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie Meropenem Steriscience 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie
  Bulharsko Меропенем 500 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Меропенем 1000 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор
  Estonsko Meropenem Steriscience
  Finsko Meropenem Steriscience 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten Meropenem Steriscience 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
  Francie Meropenem Steriscience 500 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion Meropenem Steriscience 1000 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion
  Nizozemsko Meropenem Steriscience 500mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Steriscience 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Chorvatsko Meropenem Steriscience 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Meropenem Steriscience 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
  Irsko Meropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion Meropenem 1000 mg powder for solution for injection/infusion
  Itálie Meropenem Steriscience
  Island Meropenem 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn Meropenem 1000 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
  Kypr Meropenem Steriscience, 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση Meropenem Steriscience, 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση
  Lotyšsko Meropenem 500 mg milteliai injekciniam / infuziniam tirpalui Meropenem 1000 mg milteliai injekciniam / infuziniam tirpalui
  Litva Meropenem Steriscience, 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai Meropenem Steriscience, 1000 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai
  Lucembursko Meropenem 500 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun Meropenem 1000 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun
  Maďarsko Meropenem Steriscience,500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Meropenem Steriscience,500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
  Malta Meropenem 500 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni Meropenem 1000 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni
  Norsko Meropenem Steriscience
  Polsko Meropenem Steriscience
  Portugalsko Meropenem 500 mg pó para solução injetável/perfusão Meropenem 1000 mg pó para solução injetável/perfusão
  Rakousko Meropenem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Meropenem 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
  Rumunsko Meropenem Steriscience 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă Meropenem Steriscience 1000 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă
  Řecko Meropenem 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση Meropenem 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση
  Slovenská republika Meropenem Steriscience 500 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok Meropenem Steriscience 1000 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok
  Slovinsko Meropenem Steriscience 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Steriscience 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  Španělsko Meropenem Steriscience 500 mg polvo para solución inyectable y para perfusión Meropenem Steriscience 1000 mg polvo para solución inyectable y para perfusión
  Švédsko Meropenem Steriscience, 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Meropenem Steriscience, 1000 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  • Přípravek musí být smísen s tekutinou (rozpouštědlem).
  • Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte před mrazem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Steriscience B.V. Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemsko

Výrobce

Pharma Pack Hungary Kft.

H-2040, Budaörs, Vasút út 13 Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 6. 2022

Rady/lékařské znalosti

Antibiotika se používají k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Nejsou účinná proti infekcím vyvolaným viry.

Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jedním z nejčastějších důvodů je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek mohou bakterie přežívat, nebo se dokonce množit, i v přítomnosti antibiotika.

Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci bakterií, aby získaly rezistenci.

Pokud Vám lékař předepíše antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vaší současné nemoci. Když budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůže to prevenci vzniku rezistence u bakterií. Je velmi důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správný čas a po správný počet dní. Čtěte pokyny v příbalové informaci, a pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Antibiotikum neužívejte, pokud nebylo předepsáno pro Vás. Antibiotikum byste měl(a) užívat pouze k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají podobnou infekci jako

Vy.

Antibiotika, která byla předepsána Vám, nedávejte nikomu jinému.

Pokud Vám zbydou nějaká antibiotika po ukončení léčby, kterou Vám předepsal lékař, vraťte přebytečný lék do lékárny ke vhodné likvidaci.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Úplné informace o dávkování, varováních a upozorněních, pokynech ohledně rekonstituce léčivého přípravku před podáním atd. najdete v souhrnu údajů o přípravku.

Jak připravit tento léčivý přípravek

Umyjte si ruce a dobře je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.

Vyndejte lahvičku s přípravkem Meropenem Steriscience z balení. Zkontrolujte lahvičku a datum použitelnosti přípravku. Zkontrolujte, zda je lahvička celá a neporušená.

Odstraňte barevný kryt a očistěte šedý pryžový uzávěr tamponem namočeným v lihu.

Nechte pryžový uzávěr oschnout.

Nasaďte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku bez toho, že byste se dotýkal(a) konců.

Natáhněte do stříkačky doporučené množství sterilní vody pro injekci. Množství tekutiny, které potřebujete, je uvedeno v tabulce níže:

Dávka přípravku Meropenem Steriscience

Množství „vody pro injekci“ potřebné k ředění

500 mg

10 ml

1000 mg

20 ml

1500 mg

30 ml

2000 mg

40 ml

Poznámka: Pokud je předepsaná dávka přípravku Meropenem Steriscience větší než 1000 mg, budete potřebovat více než 1 lahvičku přípravku Meropenem Steriscience. Celkový potřebný objem tekutiny můžete natáhnout do téže stříkačky.

Propíchněte jehlou na stříkačce šedou pryžovou zátku uprostřed a vstříkněte doporučené množství vody pro injekci do lahvičky nebo do lahviček přípravku Meropenem Steriscience.

Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo až se veškerý prášek rozpustí. Otřete ještě jednou šedý pryžový uzávěr novým tamponem namočeným v lihu a nechte uzávěr oschnout. Roztok je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat, zda nejsou přítomny částice nebo zabarvení. Lze použít pouze bezbarvý až žlutý roztok, ve kterém nejsou přítomny částice.

S pístem zcela zatlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu šedý pryžový uzávěr. Nyní musíte držet lahvičku i injekční stříkačku a obrátit lahvičku dnem vzhůru.

Držte stříkačku tak, aby byl konec jehly ponořen v roztoku, táhněte za píst a natáhněte veškerý roztok z lahvičky do stříkačky.

Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a dejte prázdnou lahvičku stranou na bezpečné místo.

Držte stříkačku kolmo tak, aby jehla směřovala směrem vzhůru. Poklepejte na stříkačku tak, aby se veškeré bublinky dostaly nahoru.

Odstraňte veškerý vzduch mírným stlačením pístu, dokud vzduch neunikne.

Podání injekce

Lék můžete podat buďto přes krátkou kanylu nebo venflon, nebo přes port nebo centrální linku.

Podání přípravku Meropenem Steriscience přes krátkou kanylu nebo venflon

Sejměte jehlu ze stříkačky a opatrně ji vyhoďte do koše na ostré předměty

Otřete konec krátké kanyly nebo venflon tamponem namočeným v lihu a nechte oschnout.

Otevřete ústí kanyly a nasaďte stříkačku.

Pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika a stříkačka je prázdná, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Uzavřete ústí kanyly a opatrně vyhoďte stříkačku do odpadní nádoby na ostré předměty.

Podání přípravku Meropenem Steriscience přes port nebo centrální linku

Odstraňte uzávěr portu nebo linky, očistěte ústí linky tamponem namočeným v lihu a ponechte oschnout.

Nasaďte injekční stříkačku a pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Nasaďte nový čistý uzávěr na centrální linku a opatrně vyhoďte stříkačku do odpadní nádoby na ostré předměty.

Každá lahvička je určena pouze k jednomu podání.

Roztok je třeba před použitím protřepat. Roztok je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat, zda nejsou přítomny částice nebo zabarvení. Lze použít pouze bezbarvý až žlutý roztok, ve kterém nejsou přítomny částice.

Skladovací podmínky po rekonstituci/naředění léčivého přípravku jsou popsány v bodě 5. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Meropenem Steriscience 1000mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Meropenem Steriscience a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Meropenem Steriscience podán

Jak se přípravek Meropenem Steriscience používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Meropenem Steriscience uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Meropenem Steriscience a k čemu se používá

Přípravek Meropenem Steriscience obsahuje léčivou látku meropenem a patří do skupiny léků označovaných jako „karbapenemová antibiotika“. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce.

Přípravek Meropenem Steriscience se používá k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 měsíců a starších:

 • infekce postihující plíce (pneumonie),
 • infekce plic a průdušek u pacientů postižených cystickou fibrózou,
 • komplikované infekce močového ústrojí,
 • komplikované infekce břicha,
 • infekce, které můžete získat v průběhu porodu nebo po porodu,
 • komplikované infekce kůže a měkkých tkání,
 • akutní bakteriální infekce mozku (meningitida).

Přípravek Meropenem Steriscience lze použít k léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u kterých je podezření na bakteriální infekci.

Přípravek Meropenem Steriscience lze použít k léčbě bakteriální infekce krve, která může souviset s kteroukoli infekcí zmíněnou výše.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Meropenem Steriscience podán

Nepoužívejte přípravek Meropenem Steriscience

 • jestliže jste alergický(á) na Meropenem Steriscience nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na jiná antibiotika, jako jsou peniciliny, cefalosporiny nebo karbapenemy, můžete být alergický(á) též na meropenem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Meropenem Steriscience se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže jste měl(a) zdravotní problémy týkající se ledvin nebo jater.
 • Jestliže jste měl(a) jste závažný průjem po podání jiných antibiotik.

V průběhu léčby může být zjištěn pozitivní test (Coombsův test), který ukazuje na přítomnost protilátek, jež mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Mohou se u Vás rozvinout známky a příznaky závažných kožních reakcí (viz bod 4). V takovém případě se ihned poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, aby mohli příznaky léčit.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry dříve, než použijete přípravek Meropenem Steriscience.

Děti

Meropenem Steriscience se nedoporučuje k použití u dětí mladších než 3 měsíce, protože nebyly stanoveny bezpečnost a účinnost meropenemu u dětí mladších než 3 měsíce.

Další léčivé přípravky a přípravek Meropenem Steriscience

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Důvodem je fakt, že přípravek Meropenem Steriscience může ovlivňovat účinek jiných léčiv a některá jiná léčiva mohou ovlivňovat účinek přípravku Meropenem Steriscience.

Zvláště důležité je informovat lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • probenecid (k léčbě dny).
 • kyselinu valproovou / natrium-valproát / valpromid (k léčbě epilepsie). Přípravek

Meropenem Steriscience se nesmí používat, neboť může snížit účinek natrium-valproátu.

 • ústy podávané léky zabraňující srážení krve (k léčbě nebo předcházení tvorby krevních sraženin).

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Je žádoucí, aby Vám v průběhu těhotenství nebyl podáván meropenem. Váš lékař rozhodne o tom, zda můžete používat přípravek meropenem.

Kojení

Informujte lékaře o tom, že kojíte nebo chcete kojit předtím, než Vám bude meropenem podán. Malá množství léčiva mohou přecházet do mateřského mléka. Váš lékař proto rozhodne o tom, zda Vám může být meropenem v průběhu kojení podán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak podávání přípravku Meropenem Steriscience bylo spojeno s bolestí hlavy, mravenčením a bodáním v kůži

(parestezie).

Kterýkoli z těchto nežádoucích účinků může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Meropenem Steriscience může spustit mimovolní svalové pohyby vedoucí k nekontrolovatelnému třesu (křeče). Obvykle jsou doprovázeny ztrátou vědomí. Jestliže se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Meropenem Steriscience obsahuje sodík

Meropenem Steriscience 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 45 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné dávce 500 mg. To odpovídá 2,25 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Meropenem Steriscience 1000 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 90 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné dávce 1000 mg. To odpovídá 4,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se přípravek Meropenem Steriscience používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Použití u dospělých

 • Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš lékař rozhodne o vhodné dávce.
 • Dávka pro dospělé je obvykle mezi 500 mg (miligramů) a 2000 mg (miligramů). Dávku obvykle dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poruchu funkce ledvin, dávku můžete dostávat méně často.

Použití u dětí a dospívajících

 • Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 10 mg a 40 mg přípravku Meropenem Steriscience na každý kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti, které váží více než 50 kg, dostávají dávku jako dospělí.

Jak používat přípravek Meropenem Steriscience

 • Přípravek Meropenem Steriscience dostanete jako injekci nebo infuzi do velké žíly.
 • Přípravek Meropenem Steriscience Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.
 • Injekce se nesmí mísit s jinými roztoky nebo přidávat k jiným roztokům, které obsahují jiná léčiva.
 • Doba podání injekčního roztoku může být přibližně 5 minut nebo 15 až 30 minut. Váš lékař Vám řekne, jak bude přípravek Meropenem Steriscience podáván.
 • Injekční roztok se obvykle podává každý den ve stejnou dobu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Meropenem Steriscience, než mělo

Pokud Vám náhodou bylo podáno více přípravku, než je předepsaná dávka, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže Vám přípravek Meropenem Steriscience nebyl podán

Pokud si myslíte, že Vám nebyla podána injekce, je třeba, aby abyste ji dostal(a) co nejdříve. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, zapomenutá dávka má být vynechána. Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přerušil(a) léčbu přípravkem Meropenem Steriscience

Nepřerušujte léčbu přípravkem Meropenem Steriscience, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i meropenem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce

Pokud máte některé z těchto známek a příznaků, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. Známky a příznaky alergie mohou zahrnovat náhlý nástup:

 • Závažné vyrážky, svědění nebo vyrážka na kůži podobná kopřivce.
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla.
 • Dýchavičnost, sípot nebo obtížné dýchání.
 • Závažné kožní reakce, mezi které patří
  • Závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku a změny hodnot krevních testů prokazujících funkci jater (zvýšené hladiny jaterních enzymů), zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšené lymfatické (mízní) uzliny. Může se jednat o známky reakce z přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako

  „DRESS syndrom“.

  • Závažná červená šupinatá vyrážka, pupínky na kůži obsahující hnis, puchýřky nebo olupování kůže, což může být doprovázeno vysokou horečkou a bolestí kloubů.
  • Závažné kožní vyrážky, které se mohou projevit jako načervenalé kruhové skvrny na trupu, často s centrálními puchýřky, olupování kůže, vředy v ústech, hrdle, nosu nebo v oblasti pohlavních orgánů a očí a mohou jim předcházet horečka a příznaky podobné chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom) nebo závažnější forma (toxická epidermální nekrolýza).

  Poškození červených krvinek (frekvence není známa)Známky poškození krvinek zahrnují:

 • Dušnost v okamžiku, kdy to nečekáte.
 • Červeně nebo hnědě zbarvená moč.

  Pokud si všimnete výše uvedených známek, ihned kontaktujte lékaře. Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Bolest břicha.
 • Pocit na zvracení.
 • Zvracení.
 • Průjem.
 • Bolest hlavy.
 • Kožní vyrážka, svědění kůže.
 • Bolest a zánět.
 • Zvýšení počtu krevních destiček v krvi (prokázané krevním testem).
 • Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují játra.

Měně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • Změny krve. Zahrnují snížení počtu krevních destiček (takže se mohou snadněji tvořit modřiny), zvýšení počtu některých druhů bílých krvinek, snížení počtu některých bílých krvinek, zvýšení množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve.
 • Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují ledviny.
 • Pocit brnění (píchání a bodání).
 • Infekce dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny kvasinkami (moučnivka).
 • Zánět střeva s průjmem.
 • Bolest žil v místě, kde je přípravek Meropenem Steriscience podáván.
 • Další změny krve. Známky postižení zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Lékař Vás může čas od času poslat na vyšetření krve.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • Záchvaty (křeče).
 • Náhlá dezorientace a zmatenost (delirium)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak přípravek Meropenem Steriscience uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Injekční roztok

Po rekonstituci:

Roztoky pro intravenózní injekci se po rekonstituci musí okamžitě spotřebovat. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím pro připravený roztok pro bolusovou injekci byla prokázána na:

 • 3 hodiny při teplotě do 25 °C;
 • 6 hodin v chladničce (2 °C–8 °C).

Infuzní roztok

Po rekonstituci:

Roztoky pro intravenózní infuzi se po rekonstituci musí okamžitě spotřebovat. Když se přípravek

Meropenem Steriscience rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného (9 mg/ml),

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím při použití pro připravený roztok pro infuzi byla prokázána na:

 • 3 hodiny při teplotě do 25 °C;
 • 24 hodin v chladničce (2 °C–8 °C).

Když se přípravek Meropenem Steriscience rozpustí v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), roztok je třeba použít okamžitě.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, přípravek má být použit okamžitě.

Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Meropenem Steriscience obsahuje

Léčivou látkou je meropenem.

Jedna injekční lahvička obsahuje 500 mg nebo 1000 mg meropenemu ve formě trihydrátu meropenemu.

Další složkou je uhličitan sodný.

Jak Meropenem Steriscience vypadá a co obsahuje balení

Meropenem Steriscience je bílý až světle žlutý prášek pro injekční/infuzní roztok v injekční lahvičce.

 • Meropenem Steriscience 500 mg prášek proinjekční/infuzní roztok Čirá skleněná injekční lahvička s brombutylovou pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem a modrým plastovým odtrhovacím víčkem. Meropenem Steriscience 1000 mg prášek pro injekční/infuzní roztok Čirá injekční skleněná lahvička s brombutylovou pryžovou zátkou s hliníkovým uzávěrem a červeným plastovým odtrhovacím víčkem Léčivý přípravek je dodáván v balení po 1 nebo 10 injekčních lahvičkách.
  Belgie Meropenem Steriscience 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie Meropenem Steriscience 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie
  Bulharsko Меропенем 500 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Меропенем 1000 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор
  Estonsko Meropenem Steriscience
  Finsko Meropenem Steriscience 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten Meropenem Steriscience 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
  Francie Meropenem Steriscience 500 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion Meropenem Steriscience 1000 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion
  Nizozemsko Meropenem Steriscience 500mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Steriscience 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Chorvatsko Meropenem Steriscience 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Meropenem Steriscience 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
  Irsko Meropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion Meropenem 1000 mg powder for solution for injection/infusion
  Itálie Meropenem Steriscience
  Island Meropenem 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn Meropenem 1000 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
  Kypr Meropenem Steriscience, 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση Meropenem Steriscience, 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση
  Lotyšsko Meropenem 500 mg milteliai injekciniam / infuziniam tirpalui Meropenem 1000 mg milteliai injekciniam / infuziniam tirpalui
  Litva Meropenem Steriscience, 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai Meropenem Steriscience, 1000 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai
  Lucembursko Meropenem 500 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun Meropenem 1000 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun
  Maďarsko Meropenem Steriscience,500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Meropenem Steriscience,500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
  Malta Meropenem 500 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni Meropenem 1000 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni
  Norsko Meropenem Steriscience
  Polsko Meropenem Steriscience
  Portugalsko Meropenem 500 mg pó para solução injetável/perfusão Meropenem 1000 mg pó para solução injetável/perfusão
  Rakousko Meropenem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Meropenem 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
  Rumunsko Meropenem Steriscience 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă Meropenem Steriscience 1000 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă
  Řecko Meropenem 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση Meropenem 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Έγχυση
  Slovenská republika Meropenem Steriscience 500 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok Meropenem Steriscience 1000 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok
  Slovinsko Meropenem Steriscience 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Steriscience 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
  Španělsko Meropenem Steriscience 500 mg polvo para solución inyectable y para perfusión Meropenem Steriscience 1000 mg polvo para solución inyectable y para perfusión
  Švédsko Meropenem Steriscience, 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Meropenem Steriscience, 1000 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
  • Přípravek musí být smísen s tekutinou (rozpouštědlem).
  • Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte před mrazem.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Steriscience B.V. Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Nizozemsko

Výrobce

Pharma Pack Hungary Kft.

H-2040, Budaörs, Vasút út 13 Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 6. 2022

Rady/lékařské znalosti

Antibiotika se používají k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Nejsou účinná proti infekcím vyvolaným viry.

Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jedním z nejčastějších důvodů je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek mohou bakterie přežívat, nebo se dokonce množit, i v přítomnosti antibiotika.

Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci bakterií, aby získaly rezistenci.

Pokud Vám lékař předepíše antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vaší současné nemoci. Když budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůže to prevenci vzniku rezistence u bakterií. Je velmi důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správný čas a po správný počet dní. Čtěte pokyny v příbalové informaci, a pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Antibiotikum neužívejte, pokud nebylo předepsáno pro Vás. Antibiotikum byste měl(a) užívat pouze k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají podobnou infekci jako

Vy.

Antibiotika, která byla předepsána Vám, nedávejte nikomu jinému.

Pokud Vám zbydou nějaká antibiotika po ukončení léčby, kterou Vám předepsal lékař, vraťte přebytečný lék do lékárny ke vhodné likvidaci.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Úplné informace o dávkování, varováních a upozorněních, pokynech ohledně rekonstituce léčivého přípravku před podáním atd. najdete v souhrnu údajů o přípravku.

Jak připravit tento léčivý přípravek

Umyjte si ruce a dobře je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.

Vyndejte lahvičku s přípravkem Meropenem Steriscience z balení. Zkontrolujte lahvičku a datum použitelnosti přípravku. Zkontrolujte, zda je lahvička celá a neporušená.

Odstraňte barevný kryt a očistěte šedý pryžový uzávěr tamponem namočeným v lihu.

Nechte pryžový uzávěr oschnout.

Nasaďte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku bez toho, že byste se dotýkal(a) konců.

Natáhněte do stříkačky doporučené množství sterilní vody pro injekci. Množství tekutiny, které potřebujete, je uvedeno v tabulce níže:

Dávka přípravku Meropenem Steriscience

Množství „vody pro injekci“ potřebné k ředění

500 mg

10 ml

1000 mg

20 ml

1500 mg

30 ml

2000 mg

40 ml

Poznámka: Pokud je předepsaná dávka přípravku Meropenem Steriscience větší než 1000 mg, budete potřebovat více než 1 lahvičku přípravku Meropenem Steriscience. Celkový potřebný objem tekutiny můžete natáhnout do téže stříkačky.

Propíchněte jehlou na stříkačce šedou pryžovou zátku uprostřed a vstříkněte doporučené množství vody pro injekci do lahvičky nebo do lahviček přípravku Meropenem Steriscience.

Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo až se veškerý prášek rozpustí. Otřete ještě jednou šedý pryžový uzávěr novým tamponem namočeným v lihu a nechte uzávěr oschnout. Roztok je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat, zda nejsou přítomny částice nebo zabarvení. Lze použít pouze bezbarvý až žlutý roztok, ve kterém nejsou přítomny částice.

S pístem zcela zatlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu šedý pryžový uzávěr. Nyní musíte držet lahvičku i injekční stříkačku a obrátit lahvičku dnem vzhůru.

Držte stříkačku tak, aby byl konec jehly ponořen v roztoku, táhněte za píst a natáhněte veškerý roztok z lahvičky do stříkačky.

Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a dejte prázdnou lahvičku stranou na bezpečné místo.

Držte stříkačku kolmo tak, aby jehla směřovala směrem vzhůru. Poklepejte na stříkačku tak, aby se veškeré bublinky dostaly nahoru.

Odstraňte veškerý vzduch mírným stlačením pístu, dokud vzduch neunikne.

Podání injekce

Lék můžete podat buďto přes krátkou kanylu nebo venflon, nebo přes port nebo centrální linku.

Podání přípravku Meropenem Steriscience přes krátkou kanylu nebo venflon

Sejměte jehlu ze stříkačky a opatrně ji vyhoďte do koše na ostré předměty

Otřete konec krátké kanyly nebo venflon tamponem namočeným v lihu a nechte oschnout.

Otevřete ústí kanyly a nasaďte stříkačku.

Pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika a stříkačka je prázdná, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Uzavřete ústí kanyly a opatrně vyhoďte stříkačku do odpadní nádoby na ostré předměty.

Podání přípravku Meropenem Steriscience přes port nebo centrální linku

Odstraňte uzávěr portu nebo linky, očistěte ústí linky tamponem namočeným v lihu a ponechte oschnout.

Nasaďte injekční stříkačku a pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Nasaďte nový čistý uzávěr na centrální linku a opatrně vyhoďte stříkačku do odpadní nádoby na ostré předměty.

Každá lahvička je určena pouze k jednomu podání.

Roztok je třeba před použitím protřepat. Roztok je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat, zda nejsou přítomny částice nebo zabarvení. Lze použít pouze bezbarvý až žlutý roztok, ve kterém nejsou přítomny částice.

Skladovací podmínky po rekonstituci/naředění léčivého přípravku jsou popsány v bodě 5. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Napsat komentář