Meropenem Kabi příbalový leták

Meropenem Kabi 500mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Meropenem Kabi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meropenem Kabi používat

Jak se přípravek Meropenem Kabi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Meropenem Kabi uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Meropenem Kabi a k čemu se používá

Přípravek Meropenem Kabi patří do skupiny léků označovaných jako karbapenemová antibiotika. Účinkuje tak, že ničí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce.

Přípravek Meropenem Kabi se používá u dospělých a dětí od 3 měsíců a starších k léčbě:

 • Infekce postihující plíce (pneumonie)
 • Infekce plic a průdušek u pacientů s cystickou fibrózou
 • Komplikované infekce močového ústrojí
 • Komplikované infekce břicha
 • Infekce, které můžete dostat během porodu nebo po porodu
 • Komplikované infekce kůže a měkkých tkání
 • Akutní bakteriální infekce mozku (meningitida)

Přípravek Meropenem Kabi může být podáván k léčbě neutropenickým pacientům (mají nízký počet bílých krvinek tzv. neutrofilů) s horečkou, u nichž je podezření na bakteriální infekci.

Přípravek Meropenem Kabi lze použít k léčbě bakteriální infekce krve ve spojitosti s kteroukoli infekcí zmíněnou výše.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meropenem Kabi používat Nepoužívejte přípravek Meropenem Kabi

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na meropenem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiná antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny, nebo karbapenemy, můžete být také alergický(á) na přípravek Meropenem Kabi.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Meropenem Kabi se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže máte zdravotní problémy, jako jsou problémy s játry nebo s ledvinami.
 • jestliže jste měl(a) závažný průjem po užívání jiných antibiotik.

Může se u Vás projevit pozitivní test (Coombsův test), který poukazuje na přítomnost protilátek, které mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vás o tomto bude informovat.

Mohou se u Vás objevit známky a příznaky závažných kožních reakcí (viz bod 4). V takovém případě se ihned poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, aby mohli tyto příznaky léčit.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry dříve, než užijete přípravek Meropenem Kabi.

Další léčivé přípravky a přípravek Meropenem Kabi

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To je z důvodů, že přípravek Meropenem Kabi může ovlivňovat účinek jiných léků a některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Meropenem Kabi.

Zvláště důležité je informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru v případě užívání následujících léků:

 • Probenecid (používaný k léčbě dny).
 • kyselina valproová/natrium-valproát/valpromid (používaný k léčbě epilepsie). Přípravek Meropenem Kabi se nesmí používat, neboť může snížit účinek natrium-valproátu.
 • Perorální antikoagulancia (k léčbě nebo předcházení tvorby krevních sraženin).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Je žádoucí, abyste v průběhu těhotenství meropenem neužívala. Váš lékař rozhodne, zda můžete používat přípravek Meropenem Kabi.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře o tom, že kojíte nebo chcete kojit dříve, než Vám bude meropenem podán. Malé množství tohoto léku se může vylučovat do mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Meropenem Kabi, když kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak podávání přípravku Meropenem Kabi bylo spojeno s bolestí hlavy, mravenčením a bodáním v kůži (parestézie) a mimovolními svalovými pohyby vedoucími k nekontrolovatelnému třesu (křeče), které jsou obvykle doprovázeny ztrátou vědomí. Kterýkoliv z těchto projevů může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Meropenem Kabi obsahuje sodík.

Přípravek Meropenem Kabi 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 45,13 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 2,3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Meropenem Kabi 1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 90,25 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 4,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Pokud jste ve stavu, který vyžaduje sledování příjmu sodíku, prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jak se přípravek Meropenem Kabi používá Použití u dospělých

 • Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš lékař rozhodne, jakou dávku potřebujete.

Dávka pro dospělé je obvykle mezi 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku obvykle dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poškozené ledviny, můžete dávku dostávat méně často.

Použití u dětí a dospívajících

 • Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 10 mg a 40 mg přípravku Meropenem Kabi na každý kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti, které váží více než 50 kg, dostávají dávku jako dospělí.

Jak používat přípravek Meropenem Kabi

 • Přípravek Meropenem Kabi Vám bude podáván jako injekce nebo infuze do velké žíly.
 • Přípravek Meropenem Kabi Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.
 • Doba podání injekčního roztoku může být 5 minut nebo 15 až 30 minut. Injekci je nutné podávat každý den ve stejnou dobu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Meropenem Kabi, než mělo

Jestliže Vám bylo náhodou podáno více než předepsaná dávka, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže Vám nebyl podán přípravek Meropenem Kabi

Jestliže si myslíte, že Vám nebyla podána injekce, je nutné tak učinit co nejdříve. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, zapomenutá dávka má být vynechána.

Následující dávka (dvě injekce ve stejnou dobu) se nemá zdvojnásobovat, aby byla nahrazena vynechaná dávka

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Meropenem Kabi

Nepřestávejte užívat přípravek Meropenem Kabi, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce

Pokud máte závažnou alergickou reakci, přestaňte používat přípravek Meropenem Kabi a okamžitě vyhledejte lékaře. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. Příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup:

 • závažné vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži.
 • otoku obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla.
 • dušnosti, sípání nebo dýchacích potíží.
 • závažné kožní reakce, které zahrnují
  • Závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku a změny krevních testů prokazujících funkci jater (zvýšené hladiny jaterních enzymů) a zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eosinofilie) a zvětšené lymfatické uzliny. Může se jednat o známky reakce přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako DRESS syndrom.
  • Závažná červená šupinatá vyrážka, pupínky na kůži obsahující hnis, puchýřky nebo olupování kůže, což může být doprovázeno vysokou horečkou a bolestí kloubů.
  • Závažné kožní vyrážky, které se mohou projevit jako načervenalé kruhové skvrny na trupu, často s centrálními puchýřky, olupování kůže, vředy v ústech, hrdle, nosu, v oblasti pohlavních orgánů a očí a mohou jim předcházet příznaky podobné horečce a chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom) nebo závažnější forma (toxická epidermální nekrolýza).

  Poškození červených krvinek (není známo)Příznaky zahrnují:

 • dušnost v okamžiku, kdy to neočekáváte.
 • červeně nebo hnědě zabarvenou moč.

  Jestliže něco z toho zaznamenáte, ihned vyhledejte lékaře. Jiné možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

 • Bolest břicha (žaludku)
 • Pocit nevolnosti (nauzea)
 • Zvracení
 • Průjem
 • Bolest hlavy
 • Kožní vyrážka, svědění kůže
 • Bolest a zánět
 • Zvýšený počet krevních destiček ve Vaší krvi (prokázané krevním testem)
 • Změny krevních testů, včetně testů, které ukazují, jak dobře pracují Vaše játra.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

 • Změny Vaší krve. Včetně snížení počtu krevních destiček (čímž mohou snadněji vznikat modřiny), zvýšený počet některých bílých krvinek, snížený počet některých jiných bílých krvinek a zvýšené množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve.
 • Změny krevních testů, včetně těch, které ukáží, jak dobře pracují ledviny.
 • Pocit brnění (píchání a bodání).
 • Infekce dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny plísněmi (moučnivka)
 • Zánět střeva s průjmem
 • Poškození cév v místě, kde je přípravek Meropenem Kabi podáván.
 • Další změny krve. Příznaky zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Lékař Vás může čas od času poslat na vyšetření krve.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

 • záchvaty (křeče)
 • náhlá dezorientace a zmatenost (delirium)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Meropenem Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem.

Injekce

Po rekonstituci: Rekonstituované roztoky pro intravenózní injekci mají být použity okamžitě. Časový interval mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní injekce nemá překročit:

 • 3 hodiny při skladování při teplotě do 25 °C;
 • 12 hodin při skladování v lednici (2–8 °C).

Infuze

Po rekonstituci: Rekonstituované roztoky pro intravenózní infuzi mají být použity okamžitě. Časový interval mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infuze nemá překročit:

 • 6 hodin při skladování při teplotě do 25 °C, když je přípravek Meropenem Kabi rozpuštěn v 0,9% roztoku chloridu sodném;
 • 24 hodin při skladování v lednici (2–8 °C), když je přípravek Meropenem Kabi rozpuštěn v 0,9% roztoku chloridu sodném;
 • 1 hodinu při skladování při teplotě do 25 °C, je-li přípravek rozpuštěn v 5% roztoku dextrózy;
 • 8 hodin při skladování v lednici (2–8 °C), je-li přípravek rozpuštěn v 5% roztoku dextrózy.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/rekonstituce/ředění nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, musí být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, odpovídá za dobu a podmínky uchovávání před podáním uživatel. Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Meropenem Kabi obsahuje

 • Léčivou látkou je meropenem. Jedna 20ml injekční lahvička/100ml lahev obsahuje 500 mg meropenemu. Jedna 20ml injekční lahvička, 50ml/100ml lahev obsahuje 1000 mg meropenemu.
 • Pomocnou látkou je uhličitan sodný.
  Rakousko Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-bzw.Infusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Belgie Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie/poudre pour solution injectable ou pour perfusion/Pulver zurHerstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie/poudre pour solution injectable ou pour perfusion/Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Bulharsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Kypr Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση
  Meropenem Kabi 1 g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση
  Česká republika Meropenem Kabi
  Dánsko Meropenem Fresenius Kabi
  Estonsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1000 mg
  Německo Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Řecko Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση
  Meropenem Kabi 1 g, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση
  Maďarsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Irsko Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
  Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
  Lotyšsko Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
  Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
  Litva Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
  Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
  Lucembursko Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oderInfusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Nizozemsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Norsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning
  Polsko Meropenem Kabi
  Portugalsko Meropenem Kabi
  Rumunsko Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
  Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
  Španělsko Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión
  Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión
  Švédsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
  Slovinsko Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
  Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
  Slovenská republika Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Velká Británie Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
  Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Jak přípravek Meropenem Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Meropenem Kabi je bílý až světle žlutý prášek pro injekční/infuzní roztok v injekční lahvičce nebo v lahvi.

Přípravek Meropenem Kabi 500 mg je dostupný v 20ml skleněných injekčních lahvičkách a ve 100ml skleněných lahvích uzavřených bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem.

Přípravek Meropenem Kabi 1 g je dostupný ve 20ml skleněných injekčních lahvičkách a v 50ml/100ml skleněných lahvích uzavřených bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem.

Velikost balení: 1 nebo 10 injekčních lahviček nebo lahví Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, Itálie

a

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Pfingstweide 53, Friedberg, Hessen, 61169, Německo

a

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group), Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 7. 2022

Rady/lékařské znalosti

Antibiotika se používají k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Nejsou účinná proti infekcím vyvolaným viry.

Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jeden z nejčastějších důvodů je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek mohou bakterie přežívat, nebo se dokonce množit, i v přítomnosti antibiotika.

Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci bakterií, aby získali rezistenci.

Pokud Vám lékař předepíše antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vaší současné nemoci. Když budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůže to prevenci vzniku rezistence u bakterií.

1. Je důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správný čas a po správnou dobu. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Antibiotikum neužívejte, pokud nebylo předepsáno pro Vás. Antibiotikum užívejte pouze k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají podobnou infekci jako Vy.

Antibiotika, která byla předepsána Vám, nedávejte nikomu jinému

Pokud Vám zbudou nějaká antibiotika po ukončení léčby, kterou Vám předepsal lékař, vraťte přebytečný lék do lékárny ke vhodné likvidaci.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny, jak podávat přípravek Meropenem Kabi sobě nebo někomu jinému v domácích podmínkách

Někteří pacienti, rodiče a pečovatelé jsou vyškoleni, aby mohli přípravek Meropenem Kabi podávat v domácích podmínkách.

Varování – Tento přípravek máte sobě nebo někomu jinému v domácích podmínkách podávat až poté, co Vás lékař nebo zdravotní sestra proškolí.

Jak připravit tento léčivý přípravek

 • Přípravek musí být smísen s jinou kapalinou (rozpouštědlem). Váš lékař Vám řekne, jaké množství rozpouštědla máte použít.
 • Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte před mrazem.

Umyjte si ruce a dobře je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.

Vyndejte lahvičku s přípravkem Meropenem Kabi z balení. Zkontrolujte lahvičku a datum použitelnosti přípravku. Zkontrolujte, zda je lahvička celá a neporušená.

Odstraňte barevný kryt a očistěte pryžový uzávěr tamponem namočeným v lihu. Nechte pryžový uzávěr oschnout.

Nasaďte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku bez toho, že byste se dotýkali konců.

Natáhněte do stříkačky doporučené množství sterilní vody pro injekci. Množství kapaliny, které potřebujete, je uvedeno v tabulce níže:

Dávka přípravku Meropenem Kabi

Množství vody pro injekci potřebné k ředění

500 mg (miligram)

10 ml (mililitr)

1 g

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Poznámka: Pokud je předepsaná dávka přípravku Meropenem Kabi větší než 1 g, budete potřebovat více než 1 lahvičku přípravku Meropenem Kabi. Celkový potřebný objem kapaliny můžete natáhnout do téže stříkačky.

Propíchněte jehlou na stříkačce pryžovou zátku uprostřed a vstříkněte doporučené množství vody pro injekce do lahvičky nebo do lahviček přípravku Meropenem Kabi.

Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo dokud se veškerý prášek nerozpustí. Otřete ještě jednou pryžový uzávěr novým tamponem namočený do lihu a nechte uzávěr oschnout.

S pístem zcela zatlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu pryžový uzávěr. Nyní musíte držet lahvičku i injekční stříkačku a obrátit lahvičku dnem vzhůru.

Držte stříkačku tak, aby byl konec jehly ponořen v roztoku, táhněte za píst a natáhněte veškerý roztok z lahvičky do stříkačky.

Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a dejte prázdnou lahvičku stranou na bezpečné místo.

Držte stříkačku kolmo tak, aby jehla směřovala směrem vzhůru. Poklepejte na stříkačku tak, aby se veškeré bublinky dostaly nahoru.

Odstraňte veškerý vzduch mírným stlačením pístu, dokud vzduch neunikne.

Pokud používáte přípravek Meropenem Kabi doma, zlikvidujte jehly a infuzní linie, které jste použili, vhodným způsobem. Pokud lékař rozhodne ukončit léčbu, zlikvidujte nepoužitý přípravek

Meropenem Kabi vhodným způsobem.

Podání injekce

Lék můžete podat buďto přes krátkou kanylu nebo venflon, nebo přes port nebo centrální linku.

Podání přípravku Meropenem Kabi přes krátkou kanylu nebo venflon

Sejměte jehlu ze stříkačky a opatrně ji vyhoďte do koše na ostré předměty.

Otřete konec krátké kanyly nebo venflon tamponem namočeným v lihu a nechte oschnout.

Otevřete ústí kanyly a nasaďte stříkačku.

Pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 min.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika a stříkačka je prázdná, vyndejte stříkačku a propláchněte ji tak, jak Vám poradil lékař nebo zdravotní sestra.

Uzavřete ústí kanyly a opatrně vyhoďte stříkačku do koše na ostré předměty.

Podání přípravku Meropenem Kabi přes port nebo centrální linku

Odstraňte uzávěr portu nebo linky, očistěte ústí linky tamponem namočenou v lihu a nechte oschnout.

Nasaďte injekční stříkačku a pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Nasaďte nový čistý uzávěr na centrální linku a opatrně vyhoďte stříkačku do koše na ostré předměty.

Meropenem Kabi 1g prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Meropenem Kabi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meropenem Kabi používat

Jak se přípravek Meropenem Kabi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Meropenem Kabi uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Meropenem Kabi a k čemu se používá

Přípravek Meropenem Kabi patří do skupiny léků označovaných jako karbapenemová antibiotika. Účinkuje tak, že ničí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce.

Přípravek Meropenem Kabi se používá u dospělých a dětí od 3 měsíců a starších k léčbě:

 • Infekce postihující plíce (pneumonie)
 • Infekce plic a průdušek u pacientů s cystickou fibrózou
 • Komplikované infekce močového ústrojí
 • Komplikované infekce břicha
 • Infekce, které můžete dostat během porodu nebo po porodu
 • Komplikované infekce kůže a měkkých tkání
 • Akutní bakteriální infekce mozku (meningitida)

Přípravek Meropenem Kabi může být podáván k léčbě neutropenickým pacientům (mají nízký počet bílých krvinek tzv. neutrofilů) s horečkou, u nichž je podezření na bakteriální infekci.

Přípravek Meropenem Kabi lze použít k léčbě bakteriální infekce krve ve spojitosti s kteroukoli infekcí zmíněnou výše.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meropenem Kabi používat Nepoužívejte přípravek Meropenem Kabi

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na meropenem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiná antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny, nebo karbapenemy, můžete být také alergický(á) na přípravek Meropenem Kabi.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Meropenem Kabi se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže máte zdravotní problémy, jako jsou problémy s játry nebo s ledvinami.
 • jestliže jste měl(a) závažný průjem po užívání jiných antibiotik.

Může se u Vás projevit pozitivní test (Coombsův test), který poukazuje na přítomnost protilátek, které mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vás o tomto bude informovat.

Mohou se u Vás objevit známky a příznaky závažných kožních reakcí (viz bod 4). V takovém případě se ihned poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, aby mohli tyto příznaky léčit.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry dříve, než užijete přípravek Meropenem Kabi.

Další léčivé přípravky a přípravek Meropenem Kabi

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To je z důvodů, že přípravek Meropenem Kabi může ovlivňovat účinek jiných léků a některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Meropenem Kabi.

Zvláště důležité je informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru v případě užívání následujících léků:

 • Probenecid (používaný k léčbě dny).
 • kyselina valproová/natrium-valproát/valpromid (používaný k léčbě epilepsie). Přípravek Meropenem Kabi se nesmí používat, neboť může snížit účinek natrium-valproátu.
 • Perorální antikoagulancia (k léčbě nebo předcházení tvorby krevních sraženin).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Je žádoucí, abyste v průběhu těhotenství meropenem neužívala. Váš lékař rozhodne, zda můžete používat přípravek Meropenem Kabi.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře o tom, že kojíte nebo chcete kojit dříve, než Vám bude meropenem podán. Malé množství tohoto léku se může vylučovat do mateřského mléka. Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Meropenem Kabi, když kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak podávání přípravku Meropenem Kabi bylo spojeno s bolestí hlavy, mravenčením a bodáním v kůži (parestézie) a mimovolními svalovými pohyby vedoucími k nekontrolovatelnému třesu (křeče), které jsou obvykle doprovázeny ztrátou vědomí. Kterýkoliv z těchto projevů může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Jestliže se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Meropenem Kabi obsahuje sodík.

Přípravek Meropenem Kabi 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 45,13 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 2,3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Meropenem Kabi 1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 90,25 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 4,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Pokud jste ve stavu, který vyžaduje sledování příjmu sodíku, prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jak se přípravek Meropenem Kabi používá Použití u dospělých

 • Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš lékař rozhodne, jakou dávku potřebujete.

Dávka pro dospělé je obvykle mezi 500 mg (miligramy) a 2 g (gramy). Dávku obvykle dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poškozené ledviny, můžete dávku dostávat méně často.

Použití u dětí a dospívajících

 • Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka se pohybuje mezi 10 mg a 40 mg přípravku Meropenem Kabi na každý kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti, které váží více než 50 kg, dostávají dávku jako dospělí.

Jak používat přípravek Meropenem Kabi

 • Přípravek Meropenem Kabi Vám bude podáván jako injekce nebo infuze do velké žíly.
 • Přípravek Meropenem Kabi Vám podá lékař nebo zdravotní sestra.
 • Doba podání injekčního roztoku může být 5 minut nebo 15 až 30 minut. Injekci je nutné podávat každý den ve stejnou dobu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Meropenem Kabi, než mělo

Jestliže Vám bylo náhodou podáno více než předepsaná dávka, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže Vám nebyl podán přípravek Meropenem Kabi

Jestliže si myslíte, že Vám nebyla podána injekce, je nutné tak učinit co nejdříve. Pokud se však již blíží čas další pravidelné dávky, zapomenutá dávka má být vynechána.

Následující dávka (dvě injekce ve stejnou dobu) se nemá zdvojnásobovat, aby byla nahrazena vynechaná dávka

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Meropenem Kabi

Nepřestávejte užívat přípravek Meropenem Kabi, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce

Pokud máte závažnou alergickou reakci, přestaňte používat přípravek Meropenem Kabi a okamžitě vyhledejte lékaře. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. Příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup:

 • závažné vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži.
 • otoku obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla.
 • dušnosti, sípání nebo dýchacích potíží.
 • závažné kožní reakce, které zahrnují
  • Závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku a změny krevních testů prokazujících funkci jater (zvýšené hladiny jaterních enzymů) a zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eosinofilie) a zvětšené lymfatické uzliny. Může se jednat o známky reakce přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako DRESS syndrom.
  • Závažná červená šupinatá vyrážka, pupínky na kůži obsahující hnis, puchýřky nebo olupování kůže, což může být doprovázeno vysokou horečkou a bolestí kloubů.
  • Závažné kožní vyrážky, které se mohou projevit jako načervenalé kruhové skvrny na trupu, často s centrálními puchýřky, olupování kůže, vředy v ústech, hrdle, nosu, v oblasti pohlavních orgánů a očí a mohou jim předcházet příznaky podobné horečce a chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom) nebo závažnější forma (toxická epidermální nekrolýza).

  Poškození červených krvinek (není známo)Příznaky zahrnují:

 • dušnost v okamžiku, kdy to neočekáváte.
 • červeně nebo hnědě zabarvenou moč.

  Jestliže něco z toho zaznamenáte, ihned vyhledejte lékaře. Jiné možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

 • Bolest břicha (žaludku)
 • Pocit nevolnosti (nauzea)
 • Zvracení
 • Průjem
 • Bolest hlavy
 • Kožní vyrážka, svědění kůže
 • Bolest a zánět
 • Zvýšený počet krevních destiček ve Vaší krvi (prokázané krevním testem)
 • Změny krevních testů, včetně testů, které ukazují, jak dobře pracují Vaše játra.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

 • Změny Vaší krve. Včetně snížení počtu krevních destiček (čímž mohou snadněji vznikat modřiny), zvýšený počet některých bílých krvinek, snížený počet některých jiných bílých krvinek a zvýšené množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve.
 • Změny krevních testů, včetně těch, které ukáží, jak dobře pracují ledviny.
 • Pocit brnění (píchání a bodání).
 • Infekce dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny plísněmi (moučnivka)
 • Zánět střeva s průjmem
 • Poškození cév v místě, kde je přípravek Meropenem Kabi podáván.
 • Další změny krve. Příznaky zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Lékař Vás může čas od času poslat na vyšetření krve.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

 • záchvaty (křeče)
 • náhlá dezorientace a zmatenost (delirium)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Meropenem Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem.

Injekce

Po rekonstituci: Rekonstituované roztoky pro intravenózní injekci mají být použity okamžitě. Časový interval mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní injekce nemá překročit:

 • 3 hodiny při skladování při teplotě do 25 °C;
 • 12 hodin při skladování v lednici (2–8 °C).

Infuze

Po rekonstituci: Rekonstituované roztoky pro intravenózní infuzi mají být použity okamžitě. Časový interval mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infuze nemá překročit:

 • 6 hodin při skladování při teplotě do 25 °C, když je přípravek Meropenem Kabi rozpuštěn v 0,9% roztoku chloridu sodném;
 • 24 hodin při skladování v lednici (2–8 °C), když je přípravek Meropenem Kabi rozpuštěn v 0,9% roztoku chloridu sodném;
 • 1 hodinu při skladování při teplotě do 25 °C, je-li přípravek rozpuštěn v 5% roztoku dextrózy;
 • 8 hodin při skladování v lednici (2–8 °C), je-li přípravek rozpuštěn v 5% roztoku dextrózy.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/rekonstituce/ředění nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, musí být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, odpovídá za dobu a podmínky uchovávání před podáním uživatel. Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Meropenem Kabi obsahuje

 • Léčivou látkou je meropenem. Jedna 20ml injekční lahvička/100ml lahev obsahuje 500 mg meropenemu. Jedna 20ml injekční lahvička, 50ml/100ml lahev obsahuje 1000 mg meropenemu.
 • Pomocnou látkou je uhličitan sodný.
  Rakousko Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-bzw.Infusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Belgie Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie/poudre pour solution injectable ou pour perfusion/Pulver zurHerstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie/poudre pour solution injectable ou pour perfusion/Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Bulharsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Kypr Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση
  Meropenem Kabi 1 g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση
  Česká republika Meropenem Kabi
  Dánsko Meropenem Fresenius Kabi
  Estonsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1000 mg
  Německo Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.Infusionslösung
  Řecko Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση
  Meropenem Kabi 1 g, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση
  Maďarsko Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Irsko Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
  Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
  Lotyšsko Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
  Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
  Litva Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
  Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
  Lucembursko Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oderInfusionslösung
  Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
  Nizozemsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
  Norsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning
  Polsko Meropenem Kabi
  Portugalsko Meropenem Kabi
  Rumunsko Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
  Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
  Španělsko Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión
  Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión
  Švédsko Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
  Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
  Slovinsko Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
  Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
  Slovenská republika Meropenem Kabi 500 mg
  Meropenem Kabi 1 g
  Velká Británie Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
  Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Jak přípravek Meropenem Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Meropenem Kabi je bílý až světle žlutý prášek pro injekční/infuzní roztok v injekční lahvičce nebo v lahvi.

Přípravek Meropenem Kabi 500 mg je dostupný v 20ml skleněných injekčních lahvičkách a ve 100ml skleněných lahvích uzavřených bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem.

Přípravek Meropenem Kabi 1 g je dostupný ve 20ml skleněných injekčních lahvičkách a v 50ml/100ml skleněných lahvích uzavřených bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem.

Velikost balení: 1 nebo 10 injekčních lahviček nebo lahví Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo, Itálie

a

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Pfingstweide 53, Friedberg, Hessen, 61169, Německo

a

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group), Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 7. 2022

Rady/lékařské znalosti

Antibiotika se používají k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Nejsou účinná proti infekcím vyvolaným viry.

Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jeden z nejčastějších důvodů je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek mohou bakterie přežívat, nebo se dokonce množit, i v přítomnosti antibiotika.

Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci bakterií, aby získali rezistenci.

Pokud Vám lékař předepíše antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vaší současné nemoci. Když budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůže to prevenci vzniku rezistence u bakterií.

1. Je důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správný čas a po správnou dobu. Přečtěte si příbalovou informaci a pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Antibiotikum neužívejte, pokud nebylo předepsáno pro Vás. Antibiotikum užívejte pouze k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají podobnou infekci jako Vy.

Antibiotika, která byla předepsána Vám, nedávejte nikomu jinému

Pokud Vám zbudou nějaká antibiotika po ukončení léčby, kterou Vám předepsal lékař, vraťte přebytečný lék do lékárny ke vhodné likvidaci.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny, jak podávat přípravek Meropenem Kabi sobě nebo někomu jinému v domácích podmínkách

Někteří pacienti, rodiče a pečovatelé jsou vyškoleni, aby mohli přípravek Meropenem Kabi podávat v domácích podmínkách.

Varování – Tento přípravek máte sobě nebo někomu jinému v domácích podmínkách podávat až poté, co Vás lékař nebo zdravotní sestra proškolí.

Jak připravit tento léčivý přípravek

 • Přípravek musí být smísen s jinou kapalinou (rozpouštědlem). Váš lékař Vám řekne, jaké množství rozpouštědla máte použít.
 • Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte před mrazem.

Umyjte si ruce a dobře je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.

Vyndejte lahvičku s přípravkem Meropenem Kabi z balení. Zkontrolujte lahvičku a datum použitelnosti přípravku. Zkontrolujte, zda je lahvička celá a neporušená.

Odstraňte barevný kryt a očistěte pryžový uzávěr tamponem namočeným v lihu. Nechte pryžový uzávěr oschnout.

Nasaďte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku bez toho, že byste se dotýkali konců.

Natáhněte do stříkačky doporučené množství sterilní vody pro injekci. Množství kapaliny, které potřebujete, je uvedeno v tabulce níže:

Dávka přípravku Meropenem Kabi

Množství vody pro injekci potřebné k ředění

500 mg (miligram)

10 ml (mililitr)

1 g

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Poznámka: Pokud je předepsaná dávka přípravku Meropenem Kabi větší než 1 g, budete potřebovat více než 1 lahvičku přípravku Meropenem Kabi. Celkový potřebný objem kapaliny můžete natáhnout do téže stříkačky.

Propíchněte jehlou na stříkačce pryžovou zátku uprostřed a vstříkněte doporučené množství vody pro injekce do lahvičky nebo do lahviček přípravku Meropenem Kabi.

Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo dokud se veškerý prášek nerozpustí. Otřete ještě jednou pryžový uzávěr novým tamponem namočený do lihu a nechte uzávěr oschnout.

S pístem zcela zatlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu pryžový uzávěr. Nyní musíte držet lahvičku i injekční stříkačku a obrátit lahvičku dnem vzhůru.

Držte stříkačku tak, aby byl konec jehly ponořen v roztoku, táhněte za píst a natáhněte veškerý roztok z lahvičky do stříkačky.

Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a dejte prázdnou lahvičku stranou na bezpečné místo.

Držte stříkačku kolmo tak, aby jehla směřovala směrem vzhůru. Poklepejte na stříkačku tak, aby se veškeré bublinky dostaly nahoru.

Odstraňte veškerý vzduch mírným stlačením pístu, dokud vzduch neunikne.

Pokud používáte přípravek Meropenem Kabi doma, zlikvidujte jehly a infuzní linie, které jste použili, vhodným způsobem. Pokud lékař rozhodne ukončit léčbu, zlikvidujte nepoužitý přípravek

Meropenem Kabi vhodným způsobem.

Podání injekce

Lék můžete podat buďto přes krátkou kanylu nebo venflon, nebo přes port nebo centrální linku.

Podání přípravku Meropenem Kabi přes krátkou kanylu nebo venflon

Sejměte jehlu ze stříkačky a opatrně ji vyhoďte do koše na ostré předměty.

Otřete konec krátké kanyly nebo venflon tamponem namočeným v lihu a nechte oschnout.

Otevřete ústí kanyly a nasaďte stříkačku.

Pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 min.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika a stříkačka je prázdná, vyndejte stříkačku a propláchněte ji tak, jak Vám poradil lékař nebo zdravotní sestra.

Uzavřete ústí kanyly a opatrně vyhoďte stříkačku do koše na ostré předměty.

Podání přípravku Meropenem Kabi přes port nebo centrální linku

Odstraňte uzávěr portu nebo linky, očistěte ústí linky tamponem namočenou v lihu a nechte oschnout.

Nasaďte injekční stříkačku a pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.

Jakmile skončíte s podáváním antibiotika, vyndejte stříkačku a propláchněte ji.

Nasaďte nový čistý uzávěr na centrální linku a opatrně vyhoďte stříkačku do koše na ostré předměty.

Napsat komentář