Meloxicam Teva příbalový leták

Meloxicam Teva 15mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Meloxicam Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Teva užívat

Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Meloxicam Teva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Meloxicam Teva a k čemu se používá

Přípravek Meloxicam Teva patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které se používají k mírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů.

Přípravek Meloxicam Teva se užívá:

 • ke krátkodobé léčbě příznaků osteoartrózy (nadměrné poškození kloubů), pokud tento stav vzplane
 • k dlouhodobé léčbě příznaků revmatoidní artritidy
 • k dlouhodobé léčbě příznaků ankylozující spondylitidy (zánět kloubů mezi páteří a pánví)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Teva užívat Neužívejte přípravek Meloxicam Teva

Neužívejte přípravek Meloxicam Teva v případě:

 • alergie na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • alergie na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) nebo jiné NSAID
 • následujících příznaků po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID:
  • sípání, úzkost na hrudi, dušnost (astma)
  • ucpání nosu následkem zduření nosní sliznice (nosní polypy)
  • kožní vyrážka/kopřivka (urtikárie)
  • prudký otok kůže nebo sliznic, jako otok kolem očí, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může způsobit dušnost (angioneurotický edém)
 • následujících příznaků po předchozí léčbě NSAID v minulosti:
  • krvácení do žaludku nebo střev
  • proděravění (perforace) žaludku nebo střev
 • vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev
 • nynějších nebo minulých vředů žaludku nebo tenkého střeva nebo krvácení (vředy nebo krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát)
 • závažného postižení jater
 • těžkého postižení ledvin bez dialýzy
 • nedávného krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)
 • jakéhokoli typu poruchy krvácivosti
 • závažného srdečního selhání
 • posledních tří měsíců těhotenství
 • jestliže kojíte
 • dětí a dospívajících do 16 let
  • pokud se u Vás kdykoli po užití meloxikamu nebo jiných oxikamů (např. piroxikamu) vyskytl fixní lékový exantém (kruhové nebo oválné skvrny se zarudnutím a otokem kůže, které se obvykle objevují na stejném místě (stejných místech), tvorba puchýřů, kopřivka a svědění).
   • máte vysoký krevní tlak (hypertenze)
   • máte vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus)
   • máte vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie)
   • kouříte

   Při užívání meloxikamu byl hlášen výskyt potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), které se nejprve projevují načervenalými terčovitými skvrnami nebo kulatými stopami často s centrálním puchýřem na trupu. Další příznaky zahrnují vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích nebo zánět spojivek (červené a oteklé oči).Potenciálně život ohrožující kožní vyrážka je často spojena s příznaky podobnými chřipce. Vyrážka může pokračovat tvorbou puchýřů nebo odlupováním kůže. Nejvyšší riziko výskytu závažných kožních reakcí je během prvního měsíce léčby. Pokud se u Vás objeví Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza během užívání meloxikamu, nesmíte ho již nikdy začít znovu užívat.Pokud zaznamenáte vznik vyrážky nebo těchto kožních příznaků, přestaňte přípravekMeloxicam Teva užívat, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu, že užíváte tento přípravek.Přípravek Meloxicam Teva není vhodný, jestliže vyžadujete okamžitou úlevu od akutní bolesti.Nesteroidní protizánětlivé léky, včetně přípravku Meloxicam Teva, mohou maskovat příznaky probíhající infekce (např. horečka). Jestliže se objeví příznaky infekce, nebo pokud se příznaky zhorší, měl(a) byste navštívit svého lékaře.U žen může přípravek Meloxicam Teva způsobit obtíže s otěhotněním. Sdělte svému lékaři, že plánujete otěhotnět nebo že máte s otěhotněním problémy. Pokud máte podstoupit testy plodnosti, neměla byste přípravek Meloxicam Teva užívat.Protože může být nezbytné upravit Vaši léčbu, je důležité poradit se s lékařem před zahájením užívání přípravku Meloxicam Teva v následujících případech:

   • v minulosti jste prodělal(a) zánět jícnu (ezofagitida), zánět žaludku (gastritida) nebo jiné onemocnění trávicího traktu, např. ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc
   • vysoký krevní tlak (hypertenze)
   • pokročilý věk
   • onemocnění srdce, jater nebo ledvin
   • vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus)
   • snížený krevní objem (hypovolémie), který mohla způsobit velká ztráta krve nebo popáleniny, operace nebo malý příjem tekutin
   • vysoké hladiny krevního draslíku, které byly dříve lékařem diagnostikovány Váš lékař může sledovat vývoj po dobu léčby.

  Léčivé přípravky jako Meloxicam Teva mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdeční ataky (infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie). Riziko je pravděpodobnější u vysokých dávek a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte proto doporučenou dávku. Neužívejte přípravek Meloxicam Teva déle než Vám lékař předepsal (viz bod 3 „Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá“).Pokud máte problémy se srdcem, prodělal(a) jste mozkovou mrtvici nebo se domníváte, že máte rizikové faktory pro rozvoj těchto stavů, poraďte se o vaší léčbě s lékařem nebo lékárníkem. Jako například jestliže:

  • jiné NSAID
  • přípravky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin
  • přípravky užívané k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika)
  • přípravky k léčbě onemocnění srdce nebo ledvin
  • kortikosteroidy
  • cyklosporin – užívá se po orgánových transplantacích nebo k léčbě závažných kožních chorob, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu
  • diuretika („vodní tablety“). Váš lékař může sledovat funkci ledvin, jestliže diuretika užíváte.
  • lithium – užívá se k léčbě poruch nálad
  • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – užívají se k léčbě deprese
  • methotrexát – užívá se k léčbě novotvarů nebo nekontrolovaných závažných kožních chorob a aktivní revmatoidní artritidy
  • kolestyramin – většinou se užívá ke snížení hladin cholesterolu
  • jestliže jste žena a máte zavedené nitroděložní tělísko (IUD), obvykle známé jako spirála

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Meloxicam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Vyšší než doporučené dávky mohou představovat závažná rizika. Nepřekračujte proto doporučenou denní dávku a neužívejte současně jiné NSAID. To je zvlášť důležité, pokud jste starší osoby, u nichž je riziko nežádoucích účinků vyšší.

Další léčivé přípravky a Meloxicam Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka především, pokud jste užívali/užíváte cokoli z následujícího:

Užívání jiných protizánětlivých léků nebo léků bránících krevnímu srážení nebo rozpouštějících krevní sraženiny současně s meloxikamem může zvyšovat riziko vzniku žaludečních nebo dvanáctníkových vředů, krvácení a poškození výstelky střeva a žaludku. Současné užívání těchto léků s meloxikamem se proto nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud otěhotníte v průběhu užívání meloxikamu, sdělte to svému lékaři.

Neužívejte meloxikam, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by mohl poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může Vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u Vás, tak u Vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo.

Neužívejte meloxikam během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí Vám to lékař. Pokud potřebujete léčbu během tohoto období nebo když se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20.týdne těhotenství meloxikam, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami což může vést ke sníženým hladinám plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion) nebo zúžení tepny v srdci dítěte.

Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař Vám může doporučit další kontroly.

Přípravek Meloxicam Teva se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Meloxicam Teva může mírně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje kvůli možnosti výskytu nežádoucích účinků jako jsou závratě, ospalost nebo neostré vidění. Vyskytnou-li se u Vás tyto obtíže, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Meloxicam Teva obsahuje laktózu a sodík

Přípravek Meloxicam Teva obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá

Lékař stanovil pro Vás vhodnou dávku přípravku. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování je popsáno níže.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k podání ústy. Musíte užít celou denní dávku naráz během jídla a zapít ji vodou nebo jinou tekutinou.

Doporučená dávka je následující:

Vzplanutí osteoartrózy:

Jednou denně 7,5 mg, což může být po konzultaci s lékařem zvýšeno na 15 mg jednou denně.

Revmatoidní artritida:

Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Ankylozující spondylitida:

Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Nepřekračujte dávku 15 mg/den.

Přípravek Meloxicam Teva nesmí být podáván dětem a dospívajícím ve věku do 16 let

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý(á), jak užívat tento přípravek nebo pokud máte pocit, že účinek přípravku Meloxicam Teva je příliš silný nebo příliš slabý.

Vezměte, prosím, na vědomí, že tento přípravek je dostupný v jiných silách a lékových formách, které mohou být pro Vaši léčbu vhodnější.

Informace pro starší pacienty a pacienty s poruchou funkce ledvin nebo jater

Doporučená dávka pro dlouhodobou léčbu revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy u starších pacientů je 7,5 mg/den. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků musí být léčba zahájena dávkou 7,5 mg denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Meloxicam Teva, než jste měl(a)

Příznaky předávkování jsou obvykle omezeny na letargii, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest žaludku. Tyto příznaky obvykle odezní. Silné předávkování může ovšem vyvolat závažné nežádoucí účinky (viz bod 4 níže). Při předávkování vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Meloxicam Teva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léčivé přípravky může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Meloxicam Teva a okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo nejbližším nemocničním zařízením, pokud zaznamenáte:

Alergické (hypersenzitivní) reakce, které se mohou objevit jako:

 • kožní reakce, jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo olupování kůže, které může být závažné (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), léze měkkých tkání (mukózní léze) nebo erythema multiforme.

Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná vlhká místa povrchu těla.

 • otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním, oteklé kotníky a chodidla (edém dolních končetin)
 • dechová nedostatečnost nebo astma
 • zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je:
  • žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka)
  • bolest břicha
  • ztráta chuti k jídlu

Nežádoucí účinky zažívacího traktu, především:

 • krvácení (způsobuje černou dehtovitou stolici)
 • vředy trávicího traktu (způsobují bolest břicha)

Krvácení trávicího traktu (gastrointestinální krvácení), vznik vředů a proděravění zažívacího traktu

(perforace) mohou být někdy závažné a potenciálně fatální, především u starších pacientů.

Jestliže jste dříve trpěl(a) symptomy zažívacího traktu v důsledku dlouhodobého užívání nesteroidních protizánětlivých léků, okamžitě vyhledejte lékařskou radu, především jste-li starší pacient. Váš lékař může sledovat Váš stav během léčby.

Pokud pociťujete poruchy zraku, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)

Užívání některých NSAID může být spojeno s o trochu zvýšeným rizikem okluze arteriálních cév (arteriální trombotická událost), např. srdeční ataka (infarkt myokardu) nebo mozková mrtvice (apoplexie), především při podávání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě.

Při současné léčbě NSAID byla hlášena retence tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky postihují zažívací trakt (gastrointestinální události):

 • žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)
 • proděravění střevní stěny (perforace) a krvácení zažívacího traktu (někdy fatální, především u starších pacientů)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po podání NSAID:

 • pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení)
 • řídká stolice (průjem)
 • nadýmání
 • zácpa
 • zažívací potíže (dyspepsie)
 • bolest břicha
 • černá dehtovitá stolice v důsledku krvácení do zažívacího traktu (meléna)
 • zvracení krve (hematemeza)
 • zánět se vznikem vředů v ústech (ulcerativní stomatitita)
 • zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace kolitidy)
 • zhoršení zánětu zažívacího traktu (exacerbace Crohnovy choroby) Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

 • zažívací potíže (dyspepsie)
 • pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení)
 • bolest břicha
 • zácpa
 • nadýmání
 • řídká stolice (průjem)

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

 • bolest hlavy

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

 • závrať (točení hlavy)
 • pocit závratě, točení hlavy (vertigo)
 • somnolence (ospalost)
 • anémie (snížení koncentrace červeného krevního barviva, hemoglobinu)
 • zvýšení krevního tlaku (hypertenze)
 • návaly (dočasné červenání tváří a krku)
 • retence sodíku a vody
 • zvýšené hladiny draslíku (hyperkalémie). To může vést k symptomům, jako jsou:
  • změny srdečního tepu (arytmie)
  • palpitace (pociťujete-li, že Vaše srdce bije více než obvykle)
  • svalová slabost
 • říhání
 • zánět žaludku (gastritida)
 • krvácení zažívacího traktu
 • zánět úst (stomatitida)
 • okamžitá alergická (hypersenzitivní) reakce
 • svědění (pruritus)
 • kožní vyrážka
 • otékání způsobené retencí vody (edém), včetně oteklých kotníků/chodidel (edém dolních končetin)
 • náhlé otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém)
 • přechodné změny laboratorních testů, které hodnotí funkci jater (např. zvýšení hladin jaterních enzymů, jako jsou transaminázy, nebo zvýšení hladiny žlučového barviva, bilirubinu). Váš lékař toto může odhalit krevním testem.
 • změny laboratorních testů, které hodnotí ledvinovou (renální) funkci (např. zvýšení hladin kreatininu nebo urey)

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

 • poruchy nálady
 • noční můry
 • neobvyklý krevní obraz, včetně:
  • výjimečně odlišného krevního obrazu
  • sníženého počtu bílých krvinek (leukocytopenie)
  • sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie)

Tyto účinky mohou zvyšovat riziko infekce a příznaků, jako jsou podlitiny a krvácení z nosu.

 • zvonění v uších (tinitus)
 • cítění srdečního tepu (palpitace)
 • žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)
 • zánět jícnu (ezofagitida)
 • astmatický záchvat (byl pozorován u osob, které jsou alergické na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID)
 • byl hlášen výskyt kožní vyrážky, která může být život ohrožující (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2)
 • kopřivka (urtikarie)
 • poruchy zraku, včetně:
  • rozmazané vidění
  • konjunktivitida (zánět očí nebo očních víček)
 • zánět tlustého střeva (kolitida)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

 • tvorba puchýřků na pokožce (bulózní reakce) a erythema multiforme.

Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná vlhká místa povrchu těla.

 • zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je:
  • žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka)
  • bolest břicha
  • ztráta chuti k jídlu
 • akutní selhání ledvin (renální selhání), především u pacientů s rizikovými faktory, jako je cukrovka nebo onemocnění ledvin
 • proděravění střevní stěny (perforace)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • zmatenost
 • dezorientace
 • dechová nedostatečnost a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážka způsobená expozicí slunečnímu světlu (fotosenzitivní reakce)
 • výrazná kožní alergická reakce známá jako fixní lékový exantém, která se při opakovaném užívání léčivého přípravku obvykle objevuje na stejném místě (stejných místech) a může se projevovat jako kruhové nebo oválné skvrny se zarudnutím a otokem kůže, tvorba puchýřů (kopřivka) a svědění
 • při současné léčbě NSAID bylo hlášeno srdeční selhání
 • úplná ztráta specifických typů bílých krvinek (agranulocytóza), především u pacientů, kteří užívají meloxikam spolu s jinými léky, které jsou potenciálními inhibitory a depresory kostní dřeně nebo ji ničí (myelotoxické léky). Toto může zapříčinit:
  • náhlou horečku
  • suché hrdlo
  • infekci
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)

Nežádoucí účinky, které způsobují NSAID, ale zatím nebyly pozorovány po podání meloxikamu

 • změny struktury ledvin, které jsou následkem akutního selhání ledvin
 • velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida)
 • zánik některých buněk uvnitř ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza)
 • bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Meloxicam Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Meloxicam Teva po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Meloxicam Teva obsahuje

Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta přípravku obsahuje 15 mg meloxikamu.

Pomocnými látkami jsou natrium-citrát, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a magnesium-stearát

Jak přípravek Meloxicam Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Meloxicam Teva 15 mg jsou mramorované žluté podlouhlé tablety, z jedné strany pod sebou vyryto

„MLX“ nad „15“ z druhé strany a s půlicí rýhou.

Půlící rýha slouží pouze k usnadnění rozdělení tablety za účelem snazšího polykání a ne k rozdělení na dvě stejné dávky.

Přípravek je dostupný ve velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 nebo 500 (10 x 50) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pharmachemie B.V. Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi Street 13

H-4042, Debrecen

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

BE Meloxicam TEVA 7.5 mg & 15 mg tabletten CZ Meloxicam Teva

DK Meloxicam Teva

FR Meloxicam Teva 7.5 mg comprime & Meloxicam 15 mg comprime secable PT Meloxicam ratiopharm 7.5 mg & 15 mg Comprimido

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 10. 2023

Napsat komentář