Meduňkový Čaj příbalový leták

Meduňkový Čaj léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se při zažívacích obtížích do 7 dnů nebo při psychickém vypětí do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci.

Co je Meduňkový čaj a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meduňkový čaj používat.

Jak se Meduňkový čaj používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak Meduňkový čaj uchovávat.

Obsah balení a další informace.

Co je Meduňkový čaj a k čemu se používá.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě mírných příznaků psychického vypětí (neklid, psychická podrážděnost) a při poruchách spánku. Přípravek se rovněž tradičně užívá k léčbě mírných zažívacích obtíží, včetně nadýmání, plynatosti a napětí v břiše.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meduňkový čaj používat.

Neužívejte Meduňkový čaj, jestliže jste alergický(á) na meduňkovou nať.

Upozornění a opatření: Před použitím Meduňkového čaje se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Meduňkový čaj: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou známy.

Děti a dospívající: Použití u dětí do 12 let je možné pouze po poradě s lékařem.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Použití v těhotenství a v období kojení se z důvodu nedostatku údajů nedoporučuje. Před případným použitím tohoto přípravku v těhotenství a v období kojení se poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Meduňkový čaj může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. V případě ovlivnění pozornosti nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

3. Jak se Meduňkový čaj používá.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: Doporučená dávka je pro dospělé a dospívající od 12 let 1 nálevový sáček 3x denně.

Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka používání: Pokud se při psychickém vypětí do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Při psychickém vypětí užívejte přípravek nejdéle 6 týdnů.

Pokud se při zažívacích obtížích do 7 dnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. Při zažívacích obtížích užívejte přípravek nejdéle 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více Meduňkového čaje, než jste měl(a): Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Meduňkový čaj: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U tohoto přípravku nejsou uváděny žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Meduňkový čaj uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace.

Co Meduňkový čaj obsahuje: Jeden nálevový sáček obsahuje Melissae herba (meduňková nať) 1,5 g.

Jak Meduňkový čaj vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs hrubě práškované zelené drogy a zeleného komprimátu, charakteristického pachu.

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad

Vltavou, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2022

Napsat komentář