Medovert příbalový leták

Medovert 20mg/40mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je MEDOVERT a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOVERT užívat

Jak se MEDOVERT užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak MEDOVERT uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je MEDOVERT a k čemu se používá

MEDOVERT obsahuje dvě léčivé látky. Jedna je cinnarizin a druhá je dimenhydrinát.

Tyto látky patří do různých skupin léků. Cinnarizin je součástí skupiny nazývané antagonisté vápníku. Dimenhydrinát patří do skupiny nazývané antihistaminika.

Obě látky tlumí příznaky vertiga (pocit závratě nebo točení hlavy) a nauzey (pocit na zvracení). Jsou-li tyto dvě látky užívány společně, jsou účinnější, než když je každá z nich užívána samostatně.

MEDOVERT se používá k léčbě různých typů závratě u dospělých. Vertigo může mít řadu různých příčin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOVERT užívat Neužívejte MEDOVERT

 • jestliže jste alergický(á) na cinnarizin, dimenhydrinát nebo difenhydramin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste alegický(á) na jakákoli jiná antihistaminika (např. astemizol, chlorfenamin a terfenadin, používaná při alergiích). Neužívejte tyto léky, ledaže by Vám to Váš lékař řekl.
 • jestliže máte glaukom s uzavřeným úhlem (určitý typ onemocnění oka)
 • jestliže máte epilepsii
 • jestliže máte zvýšený tlak v mozku (např. v důsledku nádoru)
 • jestliže nadužíváte alkohol
 • jestliže máte problémy s prostatou, které způsobují potíže s močením
 • jestliže máte selhání jater nebo ledvin

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku MEDOVERT se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže máte:

 • nízký nebo vysoký krevní tlak
 • zvýšený nitrooční tlak
 • obtížně průchodná střeva
 • zvětšenou prostatu
 • zvýšenou funkci štítné žlázy
 • závažné srdeční onemocnění
 • Parkinsonovu nemoc

Užívání přípravku MEDOVERT může způsobit zhoršení těchto onemocnění. MEDOVERT může být pro Vás přesto vhodný, ale Váš lékař bude muset vzít tyto skutečnosti v úvahu.

Další léčivé přípravky a MEDOVERT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

MEDOVERT a jiné léky, které užíváte se mohou navzájem ovlivňovat.

MEDOVERT může vyvolat únavu nebo ospalost při užívání s léky uvedenými níže:

 • barbituráty (léky často užívané na uklidnění)
 • opioidní analgetika (silné léky proti bolesti jako je morfin)
 • sedativa (léky k léčbě deprese a úzkosti)
 • inhibitory monoaminooxidázy (používané k léčbě deprese a úzkosti)

MEDOVERT může zvyšovat účinky následujících léků:

 • tricyklická antidepresiva (používaná k léčbě deprese a úzkosti)
 • atropin (lék uvolňující svaly, který je často používán při vyšetření oka)
 • efedrin (může být použit k léčbě kašle nebo ucpaného nosu)
 • léky, které snižují krevní tlak

Prokarbazin (lék k léčbě některých druhů rakoviny) může zvyšovat účinek cinnarizinu/dimenhydrinátu. Aminoglykosidy (druh antibiotik) mohou poškodit vnitřní ucho. Pokud budete užívat MEDOVERT, nemusíte si všimnout, že k tomuto poškození dochází.

Neužívejte MEDOVERT s léky, které jsou používány k úpravě poruch srdečního rytmu (antiarytmika).

MEDOVERT může také změnit způsob, jakým vaše pokožka reaguje na testy na alergie.

MEDOVERT s jídlem, pitím a alkoholem

MEDOVERT může způsobit zažívací potíže, které lze omezit užíváním tablet po jídle. Nepijte alkohol během užívání přípravku MEDOVERT, protože to může vyvolat únavu nebo ospalost.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné a kojící ženy nemají užívat MEDOVERT.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek MEDOVERT může způsobit ospalost. Pokud jste ospalý(á), neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Jak se MEDOVERT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tableta 3x denně. Spolkněte tabletu a zapijte trochou nápoje. Užívejte po jídle.

MEDOVERT budete obvykle užívat po dobu 4 týdnů. Váš lékař Vám řekne, jestliže bude nutné užívání přípravku MEDOVERT prodloužit.

Použití u dětí a dospívajících

Tento lék se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let, protože jeho účinky u dětí a dospívajících nejsou známy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDOVERT, než jste měl(a)

Pokud jste nedopatřením požili větší množství tablet, nebo v případě, že je užilo dítě, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže užijete příliš mnoho přípravku MEDOVERT, můžete se cítit velmi unavení, nejistí, může se Vám točit hlava. Vaše zorničky se mohou rozšířit a nemusíte být schopni močit. Můžete cítit sucho v ústech, Váš obličej zčervená, můžete mít rychlejší srdeční tep, horečku, můžete se potit a mít bolest hlavy.

Pokud jste užil(a) nadměrné množství přípravku MEDOVERT mohl(a) byste mít epileptické záchvaty, halucinace, vysoký krevní tlak, můžete se cítit nejistý(á), vzrušený(á), a může být pro Vás obtížné dýchat. Mohlo by dojít až ke kómatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOVERT

Zapomenete-li si vzít jednu dávku přípravku MEDOVERT, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) používat MEDOVERT

Nepřestávejte užívat MEDOVERT dříve, než Vám Váš lékař řekne. Pokud ukončíte léčbu příliš brzy, budete pravděpodobně mít opět příznaky vertiga (pocit závratě nebo točení hlavy).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • ospalost
 • sucho v ústech
 • bolest hlavy
 • bolest břicha

Tyto účinky jsou obvykle mírné a vymizí během několika dnů, i když budete dále užívat MEDOVERT.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • pocení
 • zarudnutí kůže
 • poruchy trávení
 • nevolnost (pocit na zvracení)
 • průjem
 • nervozita
 • křeče
 • zapomnětlivost
 • tinnitus (zvonění v uších)
 • parestézie (brnění rukou nebo nohou)
 • tremor (třes)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • zhoršené vidění
 • alergické reakce (např. kožní reakce)
 • citlivost na světlo
 • obtíže při močení

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • počet bílých krvinek a krevních destiček může být snížený
 • počet červených krvinek může být značně snížen, což může způsobit slabost, modřiny nebo náchylnost k infekcím

  Další možné nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit), které se mohou vyskytnout u tohoto typu léku zahrnují:

Pokud máte infekci s horečkou a vážným zhoršením celkového zdravotního stavu, navštivte svého lékaře a řekněte mu, že užíváte MEDOVERT.

 • přibývání na váze
 • zácpa
 • tlak na hrudi
 • žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma způsobené onemocněním jater nebo krve), zhoršení glaukomu s uzavřeným úhlem (oční onemocnění projevující se zvýšeným nitroočním tlakem), nekontrolovatelné pohyby
 • neobvyklá vzrušenost a neklid (zejména u dětí)
 • těžké kožní reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MEDOVERT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co MEDOVERT obsahuje

 • Léčivými látkami jsou cinnarizinum 20 mg a dimenhydrinatum 40 mg
 • Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek a magnesium-stearát.

Jak MEDOVERT vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 8 mm.

K dispozici jsou tyto velikosti balení v blistrech: 20, 30, 50 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd, Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

MEDOCHEMIE Ltd., Factory AZ, 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, 4101 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Švédsko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litva, Malta, Rumunsko: AZALONUM

Česká republika, Slovensko: MEDOVERT

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 7. 2020

Napsat komentář