Medoclav příbalový leták

Medoclav 400mg/5ml+57mg/5ml prášek pro perorální suspenzi

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek podávat Vašemu dítěti, protože obsahuje pro něj důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV podávat

Jak se MEDOCLAV užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak MEDOCLAV uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

MEDOCLAV je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

MEDOCLAV se používá u dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacích cest
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV podávat Nepodávejte MEDOCLAV svému dítěti:

 • jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, jakýkoli penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže již v minulosti mělo těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • jestliže se u něj objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vaše dítě platí cokoli z výše uvedeného, nepodávejte mu MEDOCLAV.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před podáním přípravku MEDOCLAV s jeho lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku MEDOCLAV Vašemu dítěti se poraďte s jeho lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

 • má infekční mononukleózu
 • se léčí s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • u něj nedochází k pravidelnému močení

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vašeho dítěte týká něco z výše uvedeného, poraďte se před podáním přípravku MEDOCLAV s jeho lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. Na základě výsledků vyšetření může být Vašemu dítěti podána odlišná síla amoxicilinu/kyseliny klavulanové nebo jiný lék.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

MEDOCLAV může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je nutné, abyste v průběhu léčby Vašeho dítěte přípravkem MEDOCLAV věnoval(a) zvláštní pozornost některým příznakům a snížil(a) tak riziko vzniku možných problémů. Viz bod 4 „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“.

Krevní testy a vyšetření moče

Pokud Vašemu dítěti budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo provedení jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení glukózy), oznamte lékaři nebo zdravotní sestře, že užívá MEDOCLAV. MEDOCLAV totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a MEDOCLAV

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Pokud Vaše dítě užívá zároveň s přípravkem MEDOCLAV alopurinol (používaný k léčbě dny), může být u něj zvýšené riziko kožní alergické reakce.

Pokud Vaše dítě užívá probenecid (používaný k léčbě dny), může mu lékař upravit dávku přípravku

MEDOCLAV.

Pokud se užívají současně s přípravkem MEDOCLAV léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

MEDOCLAV může ovlivnit účinek methotrexátu (lék používaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

MEDOCLAV může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék používaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud má MEDOCLAV užívat dospívající, která je těhotná nebo kojí, domnívá se, že může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MEDOCLAV může mít nežádoucí účinky a příznaky mohou způsobit, že nebudete schopen(a) řídit. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

MEDOCLAV obsahuje sacharózu, draslík a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje 1 mmol (nebo 39 mg) draslíku v 16,7 ml. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 5 ml, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

Jak se MEDOCLAV užívá

Vždy podávejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

 • Tato suspenze obvykle není doporučena k použití u dospělých a dětí s tělesnou hmotností 40 kg a více. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

 • Lékař Vám poradí, jaké množství přípravku MEDOCLAV máte podávat svému dítěti.
 • Balení obsahuje perorální stříkačku. Návod k použití perorální stříkačky je uveden na konci této příbalové informace. Používejte ji k dosažení přesné dávky určené pro Vaše dítě.
 • Doporučená dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně podávaná ve dvou dílčích dávkách.
 • Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně podávaná ve dvou dílčích dávkách.

Pacienti s problémy s ledvinami a játry

 • Pokud má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být u něj dávka přípravku snížena. V takovém případě může lékař zvolit odlišnou sílu přípravku nebo jiný přípravek.
 • Pokud má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak podávat MEDOCLAV

 • Před každým použitím lahvičku vždy dobře protřepejte.
 • Podávejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Nepodávejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Nepodávejte MEDOCLAV svému dítěti déle než 2 týdny. Pokud potíže Vašeho dítěte stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste podal(a) více přípravku MEDOCLAV, než jste měl(a)

Jestliže jste podal(a) svému dítěti příliš mnoho přípravku MEDOCLAV, může se u něho objevit žaludeční podráždění (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve jeho lékaři a ukažte mu lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat MEDOCLAV

Jestliže jste svému dítěti zapomněl(a) podat dávku, podejte mu ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku nepodávejte příliš brzo, ale s jejím podáním počkejte přibližně 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat MEDOCLAV

Pokračujte v podávání přípravku MEDOCLAV Vašemu dítěti až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítí lépe. K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u tohoto léčivého přípravku.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost Alergické reakce

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiných částech těla
 • horečka, bolest kloubů, oteklé lymafatické uzliny na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otok, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústech (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • akutní oběhové selhání (kolaps)
 • bolest na hrudi v souvislosti s alergickými reakcemi, která může být příznakem alergií vyvolaného srdečního infarktu (Kounisův syndrom)

Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte podávat MEDOCLAV.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva projevující se vodnatým průjmem obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestí břicha a/nebo horečkou.

Akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida)

Pokud máte silnou a přetrvávající bolest v oblasti nadbřišku, může to být známka akutního zánětu slinivky.

Syndrom enterokolitidy vyvolaný léky (DIES)

DIES byl hlášen hlavně u dětí léčených amoxicilinem/klavulanátem. Jedná se o určitý druh alergické reakce s hlavním příznakem opakovaného zvracení (1–4 hodiny po podání léčivého přípravku). Mezi další příznaky mohou patřit bolest břicha, letargie, průjem a nízký krevní tlak.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto příznaky, poraďte se co nejdříve s jeho lékařem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • moučnivka (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek – pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, podávejte mu amoxicilin/kyselinu klavulanovou před jídlem
 • zvracení
 • průjem (u dětí)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závrať
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, vyhledejte neprodleně lékaře. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážení krve
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů, ale přesná frekvence jejich výskytu není známa.

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu (Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % kožního povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)
  • chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry), může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • hyperaktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky amoxicilinu/kyseliny klavulanové nebo u pacientů s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
 • skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech nebo při vyšetření moči:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči vedoucí k akutnímu poškození ledvin
 • vyrážka s puchýři uspořádanými v kruhu se strupem uprostřed nebo jako šňůra perel (lineární IgA bulózní dermatóza)
 • zánět blan, které obklopují mozek a míchu (aseptická meningitida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MEDOCLAV uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnost uvedená na štítku lahvičky se vztahuje k neotevřené lahvičce.

Následně po rekonstituci uchovávejte přípravek v chladničce (při teplotě 2 °C–8 °C) a má být spotřebován do 7 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co MEDOCLAV obsahuje

 • Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. 5 ml perorální suspenze obsahuje amoxicillinum 400 mg (jako amoxicillinum trihydricum) a acidum clavulanicum 57 mg (jako kalii clavulanas). 1 ml perorální suspenze obsahuje amoxicillinum 80 mg (jako amoxicillinum trihydricum) a acidum clavulanicum 11,4 mg (jako kalii clavulanas).
 • Pomocnými látkami jsou xanthanová klovatina (E 415), hypromelosa 2910, dihydrát sodné soli sacharinu (E 954), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý (E 551), jahodové aroma (obsahuje maltodextrin, sacharózu, propylenglykol (E 1520), kyselinu octovou (E 260), modifikovaný kukuřičný škrob (E 1450)), broskvové aroma (obsahuje propylenglykol (E 1520), maltodextrin, arabskou klovatinu (E 414)), citronové aroma (obsahuje maltodextrin, arabskou klovatinu (E 414), kyselinu askorbovou (E 300)) a kyselina jantarová (E 363)

Jak MEDOCLAV vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý až téměř bílý sypký prášek pro rekonstituci v pitné vodě, který po rekonstituci tvoří bílou až téměř bílou perorální suspenzi.

Hnědé, poloprůhledné lahvičky ze skla třídy III s bílým hliníkovým uzávěrem. Lahvička o objemu 100 ml pro přípravu 70 ml suspenze.

Lahvička o objemu 200 ml pro přípravu 140 ml suspenze.

Součástí balení je perorální stříkačka s rozmezím dávkování od 0,5 ml do 10 ml po 0,5ml dílcích. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. (Factory B), 48 Iapetou street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Slovenská republika, Litva, Lotyšsko: MEDOCLAV Bulharsko: MEDOCLAV BIS

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 2. 2023

Medicínské informace

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní vůči užívanému antibiotiku. To znamená, že bakterie mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.

Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

Je velmi důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, pokud něčemu nerozumíte.

Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že by dotyčný měl infekci podobnou té Vaší.

Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.

Pokud Vám po ukončení léčby určené Vaším lékařem zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna jejich správná likvidace.

Návod k rekonstituci

Před použitím zkontrolujte, zda je pečeť uzávěru neporušená. Zatřepejte důkladně lahvičkou, aby byl práškový obsah volně sypký. Přidejte objem pitné vody (tak, jak je uvedeno níže), otočte lahvičku dnem vzhůru a důkladně protřepejte.

Síla

Objem pitné vody potřebný k rekonstituci (ml)

Konečný objem rekonstituované perorální suspenze (ml)

400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml

60

70

120

140

Alternativní postup: zatřepejte lahvičkou, aby se prášek uvolnil, potom naplňte lahvičku pitnou vodou těsně pod rysku. Otočte lahvičku dnem vzhůru a důkladně protřepejte, pak doplňte pitnou vodou přesně po rysku. Otočte lahvičku dnem vzhůru a znovu důkladně protřepejte.

Instrukce k použití perorální stříkačky

K podávání přípravku MEDOCLAV se dodává perorální stříkačka

Tato perorální stříkačka je určena pouze k použití s přípravkem MEDOCLAV a nesmí být používána k podávání jiných léčivých přípravků, protože značky jsou specifické pro tento přípravek.

Dávka na perorální stříkačce je uvedena v mililitrech (ml). Dítěti podejte dávku doporučenou jeho lékařem.

Před použitím zkontrolujte čistotu perorální stříkačky, v případě potřeby ji opláchněte čistou vodou.

Lahvičku před každým použitím důkladně protřepejte.

Odstraňte uzávěr lahvičky.

Lahvičku držte pevně a do hrdla lahvičky vložte perorální stříkačku.

Natáhněte potřebnou dávku určenou Vaším lékařem.

Vyjměte perorální stříkačku z lahvičky ve svislé poloze.

Pro podání dávky opatrně vložte špičku perorální stříkačky do úst a pomalu zatlačte na píst perorální stříkačky (opakujte kroky 4, 5 a 6 je-li zapotřebí více než jedna perorální stříkačka k podání dávky).

Nasaďte zpět uzávěr lahvičky.

Stříkačku důkladně vypláchněte v čisté vodě. Před dalším použitím nechte stříkačku zcela vyschnout.

Uchovávejte v chladničce a před použitím vždy protřepejte.

Po rekonstituci se suspenze musí spotřebovat během 7 dnů.

Medoclav 1000mg/200mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude MEDOCLAV podán

Jak se MEDOCLAV podává

Možné nežádoucí účinky

5 Jak MEDOCLAV uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

MEDOCLAV je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

MEDOCLAV se používá u dospělých, dospívajících a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • těžké ušní, nosní nebo krční infekce
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů
 • nitrobřišní infekce
 • infekce ženských pohlavních orgánů

MEDOCLAV se používá u dospělých, dospívajících a dětí k prevenci infekcí spojených s velkými chirurgickými výkony.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude MEDOCLAV podán Přípravek MEDOCLAV Vám nemá být podán:

 • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, nepoužívejte MEDOCLAV. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem MEDOCLAV poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Předtím, než Vám bude podán přípravek MEDOCLAV, oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře pokud:

 • máte infekční mononukleózu
 • se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • u Vás nedochází k pravidelnému močení

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude podán MEDOCLAV.

V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci.

Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku MEDOCLAV nebo jiný lék.

Děti

Přípravek lze používat u novorozenců a dětí.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti

MEDOCLAV může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem MEDOCLAV věnoval(a) zvláštní pozornost některým příznakům a snížil(a) tak riziko vzniku možných problémů, viz “Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli” v bodě 4.

Krevní testy a vyšetření moče

Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo vyšetření jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení hladiny glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že používáte MEDOCLAV. MEDOCLAV totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a MEDOCLAV

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte zároveň s přípravkem MEDOCLAV alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko kožní alergické reakce.

Pokud užíváte probenecid (k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku MEDOCLAV.

Pokud užíváte současně s přípravkem MEDOCLAV léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

MEDOCLAV může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

MEDOCLAV může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MEDOCLAV může mít nežádoucí účinky, jejichž projevy mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte zcela dobře.

MEDOCLAV obsahuje sodík a draslík

Tento přípravek obsahuje 62,9 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Tento přípravek obsahuje 1,0 mmol (39,3 mg) draslíku v jedné injekční lahvičce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Jak se MEDOCLAV podává

Tento přípravek si v žádném případě nebudete podávat sám (sama). Bude Vám jej vždy podávat osoba s příslušnou kvalifikací, jako je lékař nebo zdravotní sestra. Doporučené dávky jsou následující:

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

Doporučená dávka

1000 mg/200 mg po 8 hodinách

Dávky podávané k zabránění vzniku infekce v průběhu a po operaci

1000 mg/200 mg před operací prováděnou v celkové anestezii

Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Pokud operace trvá déle než 1 hodinu, může Vám lékař podat opakovanou dávku.

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

 • Dávky určené pro děti se vypočítávají na základě tělesné hmotnosti.
  Děti ve věku 3 měsíce a starší 25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti podávaných po 8 hodinách
  Děti mladší než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně než 4 kg 25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti podávaných po 12 hodinách

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak Vám bude přípravek MEDOCLAV podáván

 • MEDOCLAV Vám bude podáván do žíly ve formě injekce nebo nitrožilní infuze
 • Po dobu, co Vám bude podáván MEDOCLAV, pijte dostatečné množství tekutin
 • MEDOCLAV se obvykle nepodává déle než 2 týdny, aniž by došlo k přehodnocení léčby lékařem

Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku, než je doporučeno

Je nepravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku MEDOCLAV. Pokud však máte dojem, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli Alergické reakce:

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • kolaps
 • bolest na hrudi v souvislosti s alergickými reakcemi, která může být příznakem alergií vyvolaného srdečního infarktu (Kounisův syndrom)

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte používat přípravek MEDOCLAV.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestí břicha a/nebo horečkou.

Akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida)

Pokud máte silnou a přetrvávající bolest v oblasti nadbřišku, může to být známka akutního zánětu slinivky.

Syndrom enterokolitidy vyvolaný léky (DIES)

DIES byl hlášen hlavně u dětí léčených amoxicilinem/kyselinou klavulanovou. Jedná se o určitý druh alergické reakce s hlavním příznakem opakovaného zvracení (1–4 hodiny po užití léčivého přípravku). Mezi další příznaky mohou patřit bolest břicha, letargie, průjem a nízký krevní tlak.

Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • průjem

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při používání vysokých dávek
 • zvracení
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • kožní vyrážka, charakteristická tvorbou puchýřů a vzhledem podobným malým terčíkům (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

 Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevensův-Johnsonův syndrom) a závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (více než 30 % kožního povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahující hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)
 • chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

 Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • křeče (u pacientů používajících vysoké dávky přípravku MEDOCLAV nebo u pacientů s ledvinovými problémy)

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči vedoucí k akutnímu poškození ledvin
 • vyrážka s puchýři uspořádanými v kruhu se strupem uprostřed nebo jako šňůra perel (lineární IgA bulózní dermatóza)
 • zánět blan, které obklopují mozek a míchu (aseptická meningitida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MEDOCLAV uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po rekonstituci a naředění závisí na použitém rozpouštědle a podmínkách uchovávání intravenózní infuze a pohybuje se v rozmezí od 2 do 6 hodin.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co MEDOCLAV obsahuje

 • Léčivými látkami jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.

Jedna injekční lahvička obsahuje 1000 mg amoxicilinu (jako sodnou sůl amoxicilinu) a 200 mg kyseliny klavulanové (jako kalium-klavulanát).

 • MEDOCLAV neobsahuje pomocné látky.

Jak MEDOCLAV vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička z čirého bezbarvého skla uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem, krabička 1, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Factory B, 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 8. 2023

Medoclav 500mg/125mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV užívat

Jak se MEDOCLAV užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak MEDOCLAV uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

MEDOCLAV je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.

Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).

Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti. MEDOCLAV se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV užívat Neužívejte MEDOCLAV

 • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte MEDOCLAV. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem MEDOCLAV poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Předtím než začnete užívat MEDOCLAV, oznamte svému lékaři:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže nemočíte pravidelně

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat MEDOCLAV.

V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku MEDOCLAV nebo jiný lék.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti

MEDOCLAV může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem MEDOCLAV věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů, viz “Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti” v bodě 4.

Krevní a močové testy

Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte MEDOCLAV. MEDOCLAV totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a MEDOCLAV

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte zároveň s přípravkem MEDOCLAV alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko alergické reakce.

Pokud užíváte probenecid (k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku MEDOCLAV.

Pokud užíváte současně s přípravkem MEDOCLAV léky zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

MEDOCLAV může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

MEDOCLAV může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MEDOCLAV může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.

MEDOCLAV obsahuje draslík

Jedna tableta přípravku MEDOCLAV 500 mg/125 mg obsahuje 25 mg (tj. 0,64 mmol) draslíku.

Jak se MEDOCLAV užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

Doporučená dávka přípravku je:

 • 1 tableta užívaná třikrát denně

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let a méně mají být přednostně léčeny přípravkem ve formě perorální suspenze.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte MEDOCLAV tablety dětem s tělesnou hmotností méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti s tělesnou hmotností méně než 25 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak užívat MEDOCLAV

 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem.
 • Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Neužívejte MEDOCLAV déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDOCLAV, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku MEDOCLAV, než jste měl(a), mohou se u Vás objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOCLAV

Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku MEDOCLAV, užijte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně

4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOCLAV

Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.

K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti Alergické reakce

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním
 • kolaps
 • bolest na hrudi v souvislosti s alergickými reakcemi, která může být příznakem alergií vyvolaného srdečního infarktu (Kounisův syndrom)

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat MEDOCLAV.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečkou.

Akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida)

Pokud máte silnou a přetrvávající bolest v oblasti nadbřišku, může to být známka akutního zánětu slinivky.

Syndrom enterokolitidy vyvolaný léky (DIES)

DIES byl hlášen hlavně u dětí léčených amoxicilinem/kyselinou klavulanovou. Jedná se o určitý druh alergické reakce s hlavním příznakem opakovaného zvracení (1–4 hodiny po užití léčivého přípravku). Mezi další příznaky mohou patřit bolest břicha, letargie, průjem a nízký krevní tlak.

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • průjem (u dospělých)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek

 pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte MEDOCLAV před jídlem

 • zvracení
 • průjem (u dětí)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

 Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není známa.

 • alergické reakce (viz výše)
 • zánět tlustého střeva (viz výše)
 • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • závažné kožní reakce:
 • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu (Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30 % kožního povrchu, toxická epidermální nekrolýza),
 • rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahující hnis (bulózní exfoliativní dermatitida),
 • červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza),
 • chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

 Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku MEDOCLAV nebo u pacientů s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči vedoucí k akutnímu poškození ledvin
 • vyrážka s puchýři uspořádanými v kruhu se strupem uprostřed nebo jako šňůra perel (lineární IgA bulózní dermatóza)
 • zánět blan, které obklopují mozek a míchu (aseptická meningitida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MEDOCLAV uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co MEDOCLAV obsahuje

 • Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 500 mg (jako amoxicillinum trihydricum) a acidum clavulanicum 125 mg (jako kalii clavulanas).

 • Dalšími složkami jsou Jádro tablety

mikrokrystalická celulóza sodná sůl karboxymethylškrobu koloidní bezvodý oxid křemičitý magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety hypromelóza propylenglykol makrogol 6000 mastek oxid titaničitý (E171)

Jak MEDOCLAV vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, konvexní potahované tablety ve tvaru tobolky, o rozměrech jádra 19 x 10 mm Velikost balení

Al-PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 16, 20 a 21 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, Praha 4 – Michle, Česká republika Výrobce

MEDOCHEMIE, Factory B, Iapetou street, Ag. Athanasios Industrial Area, Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 2. 2023

Medoclav 875mg/125mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV užívat

Jak se MEDOCLAV užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak MEDOCLAV uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

MEDOCLAV je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

MEDOCLAV se používá u dospělých, dospívajících a dětí k léčbě následujících infekcí:

 • infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
 • infekce dýchacího ústrojí
 • infekce močového ústrojí
 • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
 • infekce kostí a kloubů

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCLAV užívat Neužívejte MEDOCLAV,

 • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.
 • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte MEDOCLAV. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem MEDOCLAV poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Předtím než začnete užívat přípravek MEDOCLAV, oznamte svému lékaři:

 • jestliže máte infekční mononukleózu
 • jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
 • jestliže nemočíte pravidelně
  • Pokud užíváte zároveň s přípravkem MEDOCLAV alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko kožní alergické reakce.
  • Pokud užíváte probenecid (k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku MEDOCLAV.
  • Pokud užíváte současně s přípravkem MEDOCLAV léky zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
  • MEDOCLAV může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).
  • MEDOCLAV může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat MEDOCLAV.

V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci. Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku s amoxicilinem/kyselinou klavulanovou nebo jiný lék.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti

MEDOCLAV může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem MEDOCLAV věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů, viz “Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti” v bodě 4.

Vyšetření krve a moči

Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo vyšetření jaterních funkcí) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že užíváte MEDOCLAV. MEDOCLAV totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a MEDOCLAV

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MEDOCLAV může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

MEDOCLAV obsahuje sójový lecithin

Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se MEDOCLAV užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více

 • Obvyklá dávka – jedna tableta dvakrát denně
 • Vyšší dávka – jedna tableta třikrát denně

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let a méně mají být přednostně léčeny přípravkem obsahujícím amoxicilin/kyselinu klavulanovou ve formě prášku pro perorální suspenzi.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte MEDOCLAV tablety dětem s tělesnou hmotností méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti s tělesnou hmotností méně než 25 kg.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy

 • Pokud máte problémy s ledvinami, může být dávkování přípravku změněno. Lékař Vám může podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
 • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce jater.

Jak užívat MEDOCLAV

 • Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody na začátku jídla. Tablety lze dělit v místě půlicí rýhy pro snazší polykání. Je nutné užít obě poloviny současně.
 • Užívání dávek rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
 • Neužívejte přípravek MEDOCLAV déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže přetrvávají, navštivte znovu lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MEDOCLAV, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku MEDOCLAV, než jste měl(a), mohou se u Vás objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu krabičku nebo lahvičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOCLAV

Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku MEDOCLAV, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOCLAV

Pokračujte v užívání přípravku MEDOCLAV až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe. K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti Alergické reakce

 • kožní vyrážka
 • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i na jiné části těla
 • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
 • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině a způsobující obtíže s dýcháním
 • kolaps
 • bolest na hrudi v souvislosti s alergickými reakcemi, která může být příznakem alergií vyvolaného srdečního infarktu (Kounisův syndrom)

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat přípravek MEDOCLAV.

Zánět tlustého střeva

Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

Akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida)

Pokud máte silnou a přetrvávající bolest v oblasti nadbřišku, může to být známka akutního zánětu slinivky.

Syndrom enterokolitidy vyvolaný léky (DIES)

DIES byl hlášen hlavně u dětí léčených amoxicilinem/klavulanátem. Jedná se o určitý druh alergické reakce s hlavním příznakem opakovaného zvracení (1–4 hodiny po podání léčivého přípravku). Mezi další příznaky mohou patřit bolest břicha, letargie, průjem a nízký krevní tlak.

 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • průjem (u dospělých)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
 • pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek

 pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte MEDOCLAV před jídlem

 • zvracení
 • průjem (u dětí)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • kožní vyrážka, svědění
 • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
 • trávicí potíže
 • závratě
 • bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

 Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

 • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve
 • snížený počet bílých krvinek

Frekvence není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • Alergické reakce (viz výše)
 • Zánět tlustého střeva (viz výše)
 • Zánět mozkových blan (aseptická meningitida)
 • Závažné kožní reakce:
  • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická epidermální nekrolýza)
  • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní dermatitida)
  • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)
  • chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

 Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • zánět jater (hepatitida)
 • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
 • zánět ledvinných kanálků
 • snížená srážlivost krve
 • nadměrná aktivita
 • křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku MEDOCLAV nebo u pacientů s ledvinovými problémy)
 • černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami v testech krve nebo moči:

 • výrazné snížení počtu bílých krvinek
 • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
 • krystalky v moči vedoucí k akutnímu poškození ledvin
 • vyrážka s puchýři uspořádanými v kruhu se strupem uprostřed nebo jako šňůra perel (lineární IgA bulózní dermatóza)
 • zánět blan, které obklopují mozek a míchu (aseptická meningitida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MEDOCLAV uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co MEDOCLAV obsahuje

 • Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 875 mg (jako amoxicillinum trihydricum) a acidum clavulanicum 125 mg (jako kalii clavulanas).
 • Dalšími složkami jsou

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b), makrogol 4000, sójový lecithin (E 322), čištěná voda

Jak MEDOCLAV vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, konvexní potahované tablety ve tvaru tobolky, o rozměrech jádra 21,5 x 10,0 mm

Al-PVC-Al blistry obsahující 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24 nebo 30 tablet. K dispozici je také nemocniční balení obsahující 100 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE LTD (FACTORY B), 48 Iapetou street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Řecko: KALVENOX

Portugalsko, Slovinsko: ZACIVON

Česká republika, Estonsko, Španělsko: MEDOCLAV

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 2. 2023

Medicínské informace

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.

Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat, a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.

Bakterie se mohou stát rezistentními k antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete snížení nebezpečí vzniku rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.

Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný infekci podobnou té Vaší.

Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.

Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby byla zajištěna jejich správná likvidace.

Napsat komentář