Medicinální Kyslík Plynný Siad příbalový leták

Medicinální Kyslík Plynný Siad 0,995 medicinální plyn, stlačený

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Medicinální kyslík plynný SIAD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Medicinální kyslík plynný SIAD užívat

Jak se Medicinální kyslík plynný SIAD užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Medicinální kyslík plynný SIAD uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Medicinální kyslík plynný SIAD a k čemu se používá

Medicinální kyslík plynný SIAD obsahuje nejméně 99,5 % V/V kyslíku (oxygenum).

Medicinální kyslík plynný SIAD se používá jako dodatečný zdroj kyslíku při léčbě následujících stavů: Součást uměle navozeného bezvědomí (anestezie) a intenzivní péče jako je:

 • před a pooperační péče
 • léčba náhlých srdečních a dýchacích zástav při traumatických (poúrazových) stavech nebo po požití léků
 • resuscitace nemocných v kritickém stavu, kdy je poškozen krevní oběh
 • resuscitace novorozenců

K léčbě nedostatku kyslíku (hypoxie) v řadě případů jako jsou

 • těžké onemocnění srdce a plic
 • šok, silné krvácení
 • uzavření srdečních cév
 • otrava oxidem uhelnatým
 • vysoká horečka (40-41 oC)

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Medicinální kyslík plynný SIAD používat

Medicinální kyslík byl předepsán odborným lékařem pouze Vám. Ujistěte se, že je Váš lékař informovaný o Vašem zdravotním stavu.

Upozornění a opatření:

Neužívejte Medicinální kyslík plynný SIAD – u předčasně narozených dětí či starších lidí trpících vleklým zánětem průdušek (bronchitidou), kdy je třeba kontrolovat předepsanou rychlost toku medicinálního kyslíku

– když se medicinální plyn aplikuje v tlakové (hyperbarické) komoře s provozním tlakem přes 3 bary, má dávka omezena na 3 hodiny.

Další léčivé přípravky a Medicinální kyslík plynný SIAD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Farmakokinetická aktivita medicinálního kyslíku se mění změnami v parciálním tlaku oxidu uhličitého v krvi, ale bez velkého klinického významu. Vysoká frakce kyslíku může zhoršovat poškození plic toxickými látkami, jako jsou bleomycin, nitrofurantoin. Dále může vysoká frakce kyslíku reagovat např. s NO, což vede ke vzniku reaktivních sloučenin NO2 a NOx.

Těhotenství, kojení a plodnost

Medicinální kyslík mohou používat i těhotné nebo kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití medicinálního kyslíku neomezí Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo ovládat stroje. Pokud potřebujete kyslík neustále, potom Vaši schopnost k řízení a ovládání strojů musí předem posoudit Váš lékař.

Jak se Medicinální kyslík plynný SIAD používá

V nemocnici nebo na klinice Vám bude medicinální kyslík podáván zdravotnickým personálem. Ten se ujistí, že je použití medicinálního kyslíku pro Vás vhodné a že je zařízení nastaveno správně, abyste dostal(a) náležité množství kyslíku.

K dýchání medicinálního kyslíku obdržíte buď obličejovou masku nebo nosní kanylu. Hroty kanyly jsou vsunuty do Vašich nosních dírek a hadice je umístěna přes Vaše uši a pro pohodlí upevněna za Vaším krkem. Obličejová maska nebo nosní kanyla je napojena zásobovací hadičkou na kyslíkové zařízení.

Vždy používejte zařízení s Medicinálním kyslíkem plynným SIAD přesně podle pokynů svého lékaře. Neměňte dávkování bez konzultace s lékařem. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

V blízkosti láhve s medicinálním kyslíkem plynným nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Kyslík silně podporuje hoření.

Nikdy nepoužijte jako ochranný prostředek olejové hydratační krémy.

Jestliže jste užil(a) více Medicinálního kyslíku plynného SIAD , než jste měl(a)

Pokud následujete rady Vašeho lékaře je většinou nepravděpodobné, že by mohlo dojít k předávkování. Pokud jste znepokojen(a), že jste užila příliš mnoho medicinálního kyslíku a necítíte se dobře nebo máte nějaké dotazy ohledně správného užití medicinálního kyslíku, poraďte se, prosím, s Vašim lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Medicinální kyslík plynný SIAD nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve výjimečných případech po několikahodinovém vystavení medicinálnímu kyslíku nad 3 bary můžete pocítit tyto nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • u novorozenců vystavených vysokým koncentracím kyslíku může dojít k poškození sítnice s případným následným odchlípnutím sítnice a oslepnutím.
 • křeče, ztráta vědomí
 • zmatenost
 • bolest na prsou spojenou s kašláním a problémy s dýcháním,
 • bolest dutin
 • nevolnost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • bolest a nepříjemný pocit tlaku v uších
 • zánět pohrudnice
 • nedostatek vzduchu v plicích

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Medicinální kyslík plynný SIAD uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na láhvi. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Je nutno dodržovat všechna nařízení týkající se zacházení s tlakovými nádobami.

Tlakové lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných prostorách, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním zářením. Tlakové lahve chraňte před nárazy, pády, hořlavými látkami a ropnými produkty (olej, vazelína, atd.), vlhkostí a zdroji tepla nebo vznícení. Uchovávejte při teplotě od

– 30 oC do + 50 oC.

Uchovávejte v prostorách určených pro uchovávání medicinálních plynů. Plné a prázdné tlakové lahve musí být uchovávány odděleně.

Přeprava lahví na stlačený plyn

Tlakové lahve se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před nebezpečnými údery a pády a bude je udržovat ve svislé poloze.

Tlaková láhev musí být pevně uzavřena. Z důvodu zabránění kontaminace, resp. identifikace plynu v lahvi, nevyprazdňujte láhev úplně. Ponechte v láhvi zbytkový přetlak 3-5 bar.

Láhev i regulátor udržujte čisté a v žádném případě nepoužívejte oleje nebo maziva, protože ty mohou způsobit samovznícení.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Medicinální kyslík plynný SIAD obsahuje

Léčivou látkou přípravku je oxygenum min 99,5 % V/V. Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

Jak Medicinální kyslík plynný SIAD vypadá a co obsahuje toto balení

Kyslík je plyn bez barvy a bez zápachu.

Objem plynu v jednotlivých velikostech tlakových lahví plněných na tlak 200 bar:

Kapacita tlakové láhve v litrech vody

Objem plynu v litrech (při teplotě 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakové lahve

Typ uzavíracího ventilu

Materiál ventilu

2 l

430

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

2 l

430

Hliníková

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

2 l

430

Hliníková

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

430

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky G

3/4´´

Chromovaná mosaz

3 l

675

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

3 l

675

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

3 l

675

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

3 l

675

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

3 l

675

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

5 l

1 080

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

5 l

1 080

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

5 l

1 080

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

5 l

1 080

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

5 l

1 080

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

10 l

2 160

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

10 l

2 160

Hliníková

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným

Niklovaná mosaz

regulátorem tlaku a průtoku

20 l

4 320

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

20 l

4 320

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

20 l

4 320

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

20 l

4 320

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

40 l

8 640

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

40 l

8 640

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

40 l

8 640

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

40 l

8 640

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

50 l

10 800

Ocelová

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

50 l

10 800

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

50 l

10 800

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

50 l

10 800

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

50 l

10 800

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

16 x 50 l (svazek tlakových lahví)

172 800

Ocelová (propojení lahví – nerezová ocel)

Standardní +) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

16 x 50 l

172 800

Ocelová

Standardní+) se

Chromovaná

(svazek tlakových lahví)

(propojení lahví – nerezová ocel)

závitem boční přípojky G 3/4´´

mosaz

Pozn.:

+) standardní uzavírací ventil je ventil bez zpětné klapky

Objem plynu v jednotlivých velikostech tlakových lahví plněných na tlak 150 bar:

Kapacita tlakové láhve v litrech vody

Objem plynu v litrech (při teplotě 15 °C a tlaku 1,013 bar)

Materiál tlakové lahve

Typ uzavíracího ventilu

Materiál ventilu

2 l

320

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

2 l

320

Hliníková

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

2 l

320

Hliníková

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

2 l

320

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

3 l

500

Ocelová

Standardní+) se závitem boční

Chromovaná mosaz

přípojky G 3/4´´

3 l

500

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

3 l

500

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

3 l

500

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

3 l

500

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

5 l

810

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

5 l

810

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

5 l

810

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

5 l

810

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

5 l

810

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Hliníková

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

10 l

1 620

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným

Niklovaná mosaz

regulátorem tlaku a průtoku

10 l

1 620

Hliníková

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

20 l

3 240

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

20 l

3 240

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

20 l

3 240

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

20 l

3 240

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

40 l

6 480

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

40 l

6 480

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

40 l

6 480

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

40 l

6 480

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

50 l

8 100

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

50 l

8 100

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

50 l

8 100

Ocelová

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

50 l

8 100

Ocelová

RPV se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

50 l

8 100

Ocelová

Integrovaný se zpětnou klapkou a s vestavěným regulátorem tlaku a průtoku

Niklovaná mosaz

16 x 50 l (svazek tlakových lahví)

129 600

Ocelová (propojení lahví – nerezová ocel)

Standardní+) se závitem boční přípojky G 3/4´´

Chromovaná mosaz

16 x 50 l (svazek tlakových lahví)

129 600

Ocelová (propojení lahví – nerezová ocel)

Standardní+) se závitem boční přípojky

W 21,8 x 1/14´´

Chromovaná mosaz

Pozn.:

+) standardní uzavírací ventil je ventil bez zpětné klapky

Barevné označení tlakových lahví:

Horní zaoblená část lahve je bílá, válcová část lahve je bílá. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

SIAD Czech spol. s r.o. K Hájům 2606/2b Praha 5 – Stodůlky

155 00

Česká republika

Tel.: +420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

Výrobce

SIAD Czech spol. s r.o. Braňany u Mostu 193 435 22

Česká republika

Informace o Medicinálním kyslíku plynném SIAD získáte:

SIAD Czech spol. s r.o. K Hájům 2606/2b Praha 5 – Stodůlky

155 00

Česká republika

Tel.: +420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10. 12. 2021

Napsat komentář