Medexpecto Vicks Sirup Med A Zázvor příbalový leták

Medexpecto Vicks Sirup Med A Zázvor 13,33mg/ml sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat

Jak se MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor a k čemu se používá

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje léčivou látku guaifenesin. Patří do skupiny léků zvaných expectorancia.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je lék, který napomáhá vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Indikace k použití:

K uvolnění hlenu a usnadnění vykašlávání při kašli v důsledku:

 • nachlazení a onemocnění podobného chřipce,
 • akutního zánětu průdušek.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor je určen pro dospělé a dospívající od 14 let věku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívat Neužívejte MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

– jestliže jste alergický(á) na guaifenesin, levomenthol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • v případě poruchy funkce ledvin,
 • v případě onemocnění myasthenia gravis, onemocnění imunitního systému, u něhož při námaze dochází k rychlé únavě svalů,
 • v případě chronického nebo trvalého kašle spojeného s astmatem, chronickým zánětem průdušek, rozedmou plic nebo v důsledku kouření,
 • v případě závažného onemocnění trávicího traktu,
 • v kombinaci s přípravky tlumícími kašel.

Děti

Použití tohoto přípravku u dětí do 14 let věku není doporučeno.

Další léčivé přípravky a MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor může zvyšovat účinek:

 • sedativ,
 • léků snižujících svalové napětí, které se používají například během celkové anestézie při chirurgickém zákroku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost guaifenesinu v těhotenství a při kojení nebyla jednoznačně stanovena. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, tento přípravek užívejte pouze na radu lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje ethanol (alkohol). MedExpecto Vicks Sirup Med a

Zázvor má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje sacharózu a invertózu (med). Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje 5,55 g sacharózy v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje ethanol (alkohol). Tento léčivý přípravek obsahuje 5,256 obj. % ethanolu (alkoholu), což odpovídá 597 mg na 15 ml. Množství 15 ml tohoto léčivého přípravku v každé dávce odpovídá méně než 12 ml piva a 5 ml vína. Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje sloučeniny sodíku. Tento léčivý přípravek obsahuje 27,9 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v každých 15 ml. To odpovídá 1,40 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje nátrium-benzoát. Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg nátrium-benzoátu v každé dávce.

MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje propylenglykol. Tento léčivý přípravek obsahuje

1650 mg propylenglykolu v každé dávce (15 ml). Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte tento léčivý přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento přípravek. Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin, neužívejte tento přípravek, pokud to nedoporučí lékař. Váš lékař může provést další kontroly, zatímco budete užívat tento přípravek.

Jak se MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepíše jiné dávkování, doporučená dávka přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let věku: užívejte 200 mg guaifenesinu, tj. 15 ml (jednu odměrku, naplněnou až po vyznačenou linku 15 ml) každé 4 hodiny. Maximálně 6 dávek denně. Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Neužívejte sirup před spaním.

Použití u dětí

Použití tohoto přípravku u dětí do 14 let věku není doporučeno.

Způsob podání

Perorální podání. Lahvičku před použitím protřepte.

Dětský bezpečnostní uzávěr zatlačte směrem dolů a současně otočte ve směru šipky.

Doba trvání léčby

Samoléčba přípravkem MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor nemá trvat déle než 3–5 dní. Nedojde- li během tohoto období k významnému zlepšení, a jestliže vykašlávání hlenu pokračuje nebo kašel neustupuje, vyhledejte lékařskou pomoc, neboť by se mohlo jednat o závažnější onemocnění. Přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor se smí používat maximálně po dobu dvou týdnů.

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se domníváte, že účinky léčivého přípravku jsou příliš silné nebo příliš slabé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor, než jste měl(a) Mírné či středně závažné předávkování může vyvolat závratě, trávicí potíže, pocit na zvracení, zvracení či pokles svalového napětí. V případě silného předávkování může dojít k nadměrnému podráždění, zmatenosti a útlumu dechu. V takovém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Byly hlášeny vzácné případy močových či ledvinových kamenů u těch pacientů, kteří dlouhodobě užívali velké množství guaifenesinu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor

Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek z důvodu nežádoucích účinků, poraďte se s lékařem, jak tyto nežádoucí účinky zmírnit. Jestliže jste přestal(a) užívat tento léčivý přípravek, protože jeho účinky nebyly uspokojivé, poraďte se s lékařem, jaké jiné léky můžete používat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gastrointestinální poruchy

 • Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): poruchy trávení včetně pocitu na zvracení, zvracení či průjmu.

Poruchy imunitního systému

 • Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů): reakce z přecitlivělosti, které mohou být závažné, jako je obtížné polykání, edém (otok) obličeje, rtů, jazyka či hrdla, silné svědění spojené s vyrážkou nebo otokem kůže, hluboké bezvědomí (kóma), zmatenost (dezorientace), pomalá srdeční frekvence (bradykardie), zúžení průdušek, obtížné dýchání (dyspnoe), příliš málo bílých krvinek

(granulocytopenie) a anafylaktický šok.

Těmto typům reakcí může předcházet horečka, závratě, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční křeče, pálení žáhy nebo bolest.

Pacienti, kteří jsou citliví na levomenthol, mohou zaznamenat reakce z přecitlivělosti včetně dyspnoe.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky nebo krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C (otevřený nebo neotevřený).

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor obsahuje

 • Léčivou látkou je guaifenesinum.

15 ml sirupu obsahuje 200 mg guaifenesinu. Jeden ml sirupu obsahuje 13,33 mg guaifenesinu.

 • Pomocnými látkami jsou: sacharóza, propylenglykol (E1520), ethanol 96% (V/V), natrium-citrát (E331), sodná sůl karmelosy, kyselina citronová (E330), makrogol-stearát, medovozázvorové aroma (obsahuje med), tekuté sporýšové aroma, natrium-benzoát (E211), polyethylenoxid, sodná sůl sacharinu (E954), levomenthol, čištěná voda.

Jak přípravek MedExpecto Vicks Sirup Med a Zázvor vypadá a co obsahuje toto balení Žlutý/žlutohnědý viskózní sirup s medovozázvorovým a mentholovým aroma a příchutí, bez viditelného znečištění.

Lahvička z hnědého skla s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a s PP odměrkou s CE značkou a vyznačenými objemy na 5 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml.

Velikosti balení: 120 ml, 180 ml sirupu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Straße 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo

Výrobce

Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Strasse 1, 64521 Gross-Gerau, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika

MedExpecto Vicks sirup Med a Zázvor

Estonsko

ExPexin

Německo

WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma 200mg/15ml

Maďarsko

Wick GuaifenoMed 200 mg/15 ml méz és gyömbér ízű szirup

Lotyško

ExPexin 200 mg/15 ml sīrups

Litva

ExPexin 200 mg/15 ml sirupas

Rumunsko

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 10. 2023

Napsat komentář