Magnesii Lactici 0,5 Tbl. Medicamenta příbalový leták

Magnesii Lactici 0,5 Tbl. Medicamenta 0,5g tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamnenta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta užívat

Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl a k čemu se používá

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta patří do skupiny magnesiových přípravků, doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu.

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta se používá k prevenci vzniku nedostatku hořčíku, který může provázet řadu onemocnění: cukrovku, virové záněty jater (hepatitidy), poruchy jaterních funkcí při alkoholismu, poruchy jaterních funkcí, provázející některá jiná onemocnění.

Na doporučení lékaře lze přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta užívat k doplňkové léčbě chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, angina pectoris, nežádoucí účinky vysokých dávek digitalisových srdečních glykosidů, některé poruchy srdečního rytmu). Dále může být přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta doporučen lékařem k užívání při nedostatku hořčíku v organismu v důsledku jednostranné výživy – diety, nebo při současné léčbě léky, které k nedostatku hořčíku v organismu vedou (např. hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky). Na doporučení lékaře je přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta vhodný k prevenci premenstruálních tenzí, k tlumení migrenózních stavů a jako součást léčby chronických zánětlivých střevních onemocnění.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající, děti od 6 let věku a těhotné i kojící ženy. Těhotné a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku v organismu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta užívat

Neužívejte přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta

 • jestliže jste alergický(á) na dihydrát magnesium-laktátu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při zvýšené hladině hořčíku v organizmu (při hypermagnezémii),
 • při těžké nedostatečné funkci ledvin,
 • při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Při jakýchkoli poruchách funkce ledvin (mohou se projevit častějším močením, otoky dolních končetin) lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře a v jím předepsaných dávkách.
 • Podávání hořčíkových přípravků na lačno může působit projímavě.
 • Před užitím přípravku je třeba znát množství hořčíku v organismu, neužívejte tedy přípravek při zvýšené hladině hořčíku v organizmu.
 • Zvýšenou opatrnost je třeba dodržovat při souběžné léčbě digitalisovými kardiopreparáty (k léčbě srdečních potíží) či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů).

Další léčivé přípravky a přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Přípravky obsahující digoxin, dexamethason, nitrofurantoin, paracetamol, salicylany, fosfor, vápník a železo, snižují schopnost vstřebávání hořčíku ve střevě. Hořčík zpomaluje vstřebávání tetracyklinů. Při současné léčbě uvedenými léky je proto nutno podávat přípravek s hořčíkem nejméně ve tříhodinovém odstupu.

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta s jídlem a pitím

Dospělí, dospívající i děti užívají přípravek mezi jídly, polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Potřeba hořčíku stoupá se stupněm těhotenství, proto je přípravek indikován rovněž u těhotných žen při nespavosti, bolestivých stazích dělohy a bolestech kosterního svalstva. O použití přípravku v těhotenství rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl obsahuje monohydrát laktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medcimaneta užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající, děti od 6 let věku a těhotné i kojící ženy. Těhotné a kojící ženy a děti užívají přípravek při laboratorně prokázaném nedostatku hořčíku v organismu.

Dětem nepodávejte další přípravky obsahující minerály.

Dospělí bez porady s lékařem užívají přípravek při preventivním podávání 7 dnů.

Pokud hodláte přípravek užívat preventivně, měl(a) byste se nejpozději po týdnu o dalším užívání poradit s Vaším lékařem.

Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař.

Doporučená dávka přípravku je Dospělí:

Při preventivním podávání obvykle 2 – 3 tablety denně.

 • v indikaci léčby hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v organismu) 6 tablet denně.
 • v ostatních indikacích včetně substituční terapie (způsob léčby, při kterém se určitá látka nahrazuje) 4 tablety denně.

Děti od 6 let:1-2 tablety denně.

Dospělí i děti polykají doporučenou dávku vcelku a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Dospělí, dospívající i děti užívají přípravek mezi jídly.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta, než jste měl(a) Předávkování hořčíkem je při normální činnosti ledvin vyloučeno. Pokud se u osoby s poruchou funkce ledvin po požití nadměrného nebo neznámého (náhodné požití dítětem) množství přípravku dostaví nevolnost, zvracení, pokles krevního tlaku a celkový útlum, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle mohou být pozorovány potíže ze strany trávicího traktu jako průjem nebo bolesti břicha. Při překročení doporučených denních dávek může být pozorována svalová ochablost, výrazný pocit únavy, ospalost, zvýšené pocení, poruchy srdečního rytmu. Při poruchách ledvinných funkcí může nastat nadměrné hromadění hořčíku v organismu s projevy dýchacích poruch a s ostatními projevy popsanými při překročení doporučených denních dávek. Podávání přípravku ve vyšších dávkách ve třetím trimestru těhotenství může vyvolat ochablost svalů novorozence.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adrese:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do:“ a blistru nebo sáčku za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí..

Obsah balení a další informace

Co přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicmaneta obsahuje

Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 0,500 g v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnesium- stearát a sodná sůl kroskarmelosy.

Jak přípravek Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté ploché tablety o průměru asi 13 mm, v blistrech po 10 tabletách. Jedno balení obsahuje 2 blistry v papírové krabičce tj. 20 tablet nebo 5 blistrů v papírové krabičce, tj. 50 tablet nebo 10 blistrů v papírové krabičce, tj. 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 3. 2023

Napsat komentář