Lymphomyosot příbalový leták

Lymphomyosot perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Lymphomyosot a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lymphomyosot užívat

Jak se Lymphomyosot užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Lymphomyosot uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Lymphomyosot a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění příznaků mírného zadržování tekutin, např. při zadržování tekutin před menstruací, dále při otocích dolních končetin nebo otocích lymfatických uzlin známého původu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lymphomyosot užívat Neužívejte Lymphomyosot

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud do 7 dnů příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Lymphomyosot

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl hlášen žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při užití předepsané dávky přípravku Lymphomyosot se žádný vliv neočekává.

Lymphomyosot obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), t.j.138 mg v jedné maximální dávce (10 kapek), což odpovídá do 2 ml vína, 4 ml piva.

Tento přípravek je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Jak se Lymphomyosot užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Dospělí a dospívající starší 12 let:

10 kapek 3x denně.

Zpočátku při akutních potížích podat 10 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné dávkování.

Použití u dětí:

Děti ve věku od 6 do 11 let:

7 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních potížích podat 7 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné dávkování.

Děti ve věku od 2 do 5 let:

5 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních potížích podat 5 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné dávkování.

Tento léčivý přípravek není určen pro děti do 2 let. Způsob podání:

Tento léčivý přípravek by měl být užíván po jídle (nejméně 15 minut). V případě podání u dětí přidejte kapky do malého množství vody.

Pokud do 7 dnů příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem, nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více Lymphomyosotu, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lymphomyosot

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ve velmi vzácných případech (tj. u méně než 1 z 10 000 léčených osob).se může objevit alergická (hypersenzitivní) kožní reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Lymphomyosot uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Lymphomyosot obsahuje

  • Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou:

Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g.

  • Pomocnou látkou je ethanol.

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení

Lymphomyosot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v kapací lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s proužkem originality.

Velikost balení: 30, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech s.r.o.

Pod Klikovkou 1917/4, 150 00, Praha 5

Tel: 241 740 447

Email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 1. 2021

Napsat komentář