Lydely příbalový leták

Lydely 0,03mg/2mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lydely a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lydely užívat

Jak se přípravek Lydely užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Lydely uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lydely a k čemu se používá

Přípravek Lydely je hormonální antikoncepce (k zabránění otěhotnění) k perorálnímu podání (užívaná ústy). Hormonální antikoncepce obsahující dva druhy hormonů, jako např. Lydely, se nazývá

„kombinovaná hormonální antikoncepce“ (CHC). Protože 21 tablet v balení pro jeden cyklus obsahuje stejná množství obou hormonů, je přípravek Lydely také nazýván „monofázický přípravek“.

Hormonální antikoncepce, jako přípravek Lydely, Vás nechrání před AIDS (infekcí virem HIV) nebo jinými pohlavně přenosnými chorobami. Ochránit Vás může pouze prezervativ (kondom).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lydely užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat Lydely, přečtěte si informace o krevních sraženinách (trombóza) v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla, jaké jsou příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Před začátkem užívání přípravku Lydely lékař provede celkovou prohlídku i gynekologické vyšetření, vyloučí těhotenství, vezme do úvahy všechny stavy, při kterých přípravek nesmíte užívat, a pak rozhodne, je-li přípravek Lydely pro Vás vhodný. V průběhu užívání přípravku Lydely se mají tato vyšetření opakovat každý rok.

Neužívejte přípravek Lydely

Lydely nesmíte užívat pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční opatření by pro Vás byla vhodná.

 • jestliže jste alergická na léčivou látku ethinylestradiol nebo chlormadinon-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

 • pokud se u Vás objeví první známky vzniku krevních sraženin, zánětu žil (flebitida) nebo embolie, jako je přechodná bodavá bolest, bolest na hrudi nebo svíravý pocit na hrudi;
 • pokud víte, že máte poruchu postihující krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;
 • pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);
 • pokud máte cukrovku, kdy změny hladin krevního cukru nejsou pod kontrolou;
 • pokud máte obtížně kontrolovaný vysoký krevní tlak nebo výrazně stoupá (hodnoty trvale překračující 140/90 mmHg);
 • pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody);
 • pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:
  • těžká cukrovka s poškozením krevních cév;
  • velmi vysoký krevní tlak;
  • velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);
  • onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;
 • pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;
 • pokud trpíte zánětem jater (např. způsobeným virem) nebo žloutenkou a hodnoty jaterních testů se ještě nevrátily k normálu;
 • pokud Vás svědí celé tělo nebo trpíte poruchou odtoku žluče, zejména když se objeví ve spojení s předchozím těhotenstvím nebo léčbou estrogeny;
 • pokud máte zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi (produkt vznikající při odbourávání červeného krevního barviva), např. při vrozené poruše jeho vylučování (Dubinův-Johnsonův syndrom nebo Rotorův syndrom);
 • pokud máte nebo jste v minulosti měla nádor jater;
 • pokud trpíte silnými bolestmi žaludku, zvětšením jater nebo si všimnete známek krvácení v břišní dutině;
 • pokud se u Vás objeví poprvé nebo opakovaně porfyrie (porucha metabolismu krevního barviva);
 • pokud máte nebo jste měla zhoubný, hormonálně závislý nádor jako je např. rakovina prsu nebo dělohy nebo jestliže je podezření na toto onemocnění;
 • pokud trpíte těžkou poruchou metabolismu tuků;
 • pokud máte nebo jste prodělala zánět slinivky břišní a s ním spojené závažné zvýšení hladiny krevních tuků (triacylglycerolů);
 • pokud trpíte abnormálně častými, dlouhotrvajícími nebo velmi silnými bolestmi hlavy;
 • pokud se u Vás objeví náhlé poruchy smyslového vnímání (poruchy zraku nebo sluchu);
 • pokud máte poruchy hybnosti (zvláště známky obrny);
 • pokud trpíte epileptickými záchvaty a tyto se náhle začaly objevovat častěji;
 • pokud trpíte těžkou depresí;
 • pokud trpíte zvláštní formou ztráty sluchu (otoskleróza), která se zhoršila v průběhu předchozího těhotenství;
 • pokud se z neznámých příčin nedostaví menstruační krvácení;
 • pokud u Vás byl zjištěn mimořádný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria);
 • pokud se u Vás objeví krvácení z pochvy, jehož příčiny nebyly objasněny
 • pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (viz také bod „Další léčivé přípravky a přípravek Lydely“).
 • jestliže máte meningeom nebo Vám byl někdy diagnostikován meningeom (obvykle nezhoubný nádor vrstvy tkáně mezi mozkem a lebkou)

Pokud se u Vás během užívání přípravku Lydely objeví jeden z těchto stavů, okamžitě přestaňte přípravek Lydely užívat.

Nesmíte také užívat přípravek Lydely nebo musíte užívání okamžitě přerušit, jestliže máte nebo se u Vás objeví jeden hlavní rizikový faktor nebo více než jeden rizikový faktor pro tvorbu krevních sraženin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lydely se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc:

– pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

 • Pokud kouříte. Kouření zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a oběhový systém během užívání kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků. Riziko se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených cigaret. To platí zejména pro ženy nad 35 let. Kuřačky ve věku nad 35 let mají používat jiné metody antikoncepce.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Lydely, máte také informovat svého lékaře.

 • Pokud máte vysoký krevní tlak, velmi zvýšené hladiny tuku v krvi, máte-li nadváhu nebo cukrovku (viz také bod 2). V takových případech je riziko různých nežádoucích účinků kombinovaných hormonálních antikoncepčních přípravků (jako je srdeční infarkt, embolie, mozková příhoda nebo jaterní nádory) zvýšené.
 • Pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění).
 • Pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém).
 • Pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin).
 • Pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek).
 • Pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriacylglycerolemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriacylglycerolemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
 • Pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).
 • Pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Zeptejte se svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Lydely.
 • Pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida).
 • Pokud máte křečové žíly.
 • Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností, okamžitě kontaktujte lékaře. Přípravky obsahující estrogeny mohou způsobit nebo zhoršit příznaky dědičného a získaného angioedému.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce (CHC), jako je přípravek Lydely zvyšuje riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout:

 • v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);
 • v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).
  Máte některé z těchto známek? Čím pravděpodobně trpíte?
  Hluboká žilní trombóza
  • otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, zvláště doprovázený:
   • bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
   • zvýšenou teplotou postižené nohy
   • změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání nebo zmodrání
  Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“). Plicní embolie
  Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)
  Srdeční záchvat
  koordinaceNěkdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody. Cévní mozková příhoda
  Krevní sraženiny blokující jiné cévy
  • náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání
  • náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve
  • ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání
  • těžké točení hlavy nebo závrať
  • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
  • těžká bolest žaludku
  • okamžitá ztráta zraku nebo
  • bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku
  • bolest na hrudi, nepříjemné pocity, tlak, tíže
  • pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí
  • plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
  • nepříjemné pocity v horní části těla vystřelující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha
  • pocení, pocit na zvracení, zvracení nebo závratě
  • extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
  • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
  • náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla
  • náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
  • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
  • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo
  • náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny
  • ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu
  • otok a lehké zmodrání končetiny
  • těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo ve velmi vzácných případech může dojít k úmrtí.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Lydely je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

 • Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.
 • Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).
 • Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.
 • Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Lydely, vrátí se riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Lydely je malé.

 • Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
 • Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
 • Dosud není známo, jaké je riziko krevní sraženiny u přípravku Lydely v porovnání s rizikem u kombinované hormonální antikoncepce obsahující levonorgestrel.
 • Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vašeho zdravotního stavu (viz níže

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát

Asi 5 – 7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Lydely

Není známo

Všimnete-li si zvýšené frekvence nebo intenzity záchvatů migrény v průběhu užívání přípravku Lydely (což může ukazovat na poruchu zásobování mozku krví), obraťte se co nejdříve na svého lékaře. Může Vám doporučit okamžitě přestat užívat přípravek Lydely.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Lydely je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují.

Riziko je vyšší, pokud:

 • máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);
 • někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě můžete mít dědičnou poruchu srážení krve;
 • potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Lydely přerušit na několik týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Lydely, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;
 • jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);
 • jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (>4 hodiny) může dočasně zvýšit riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Lydely ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lydely, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Lydely je velmi malé, ale může se zvyšovat:

 • se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);
 • pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lydely je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;
 • pokud máte nadváhu;
 • pokud máte vysoký krevní tlak;
 • pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody;
 • pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);
 • pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;
 • pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);
 • pokud máte cukrovku.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lydely, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Nádory

Některé studie ukazují, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce je jedním z rizikových faktorů vzniku nádoru děložního hrdla u žen, jejichž děložní hrdlo je infikováno určitým, pohlavně přenosným virem (tzv. lidský papilomavirus). Avšak není jasné, do jaké míry se uplatňují ještě jiné faktory (např. rozdíl v počtu sexuálních partnerů nebo užívání mechanických způsobů antikoncepce).

Studie udávaly lehce zvýšené riziko nádoru prsu u žen užívajících CHC. Během období 10 let po vysazení CHC se zvýšené riziko postupně vrací k riziku vztahujícímu se k věku. Protože rakovina prsu je vzácná u žen mladších 40 let, většina případů rakoviny prsu diagnostikovaných u žen užívajících CHC v současné době nebo v minulosti, je malá ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu.

Velmi vzácně byly po užívání hormonálních antikoncepčních přípravků pozorovány nezhoubné, ještě vzácněji zhoubné, nádory jater. Ty se mohou rozpadat a mohou způsobit nebezpečné vnitřní krvácení. V případě silné bolesti v oblasti žaludku, která sama od sebe neodezní, máte navštívit svého lékaře.

Užívání chlormadinon-acetátu bylo spojeno se vznikem obvykle nezhoubného nádoru vrstvy tkáně mezi mozkem a lebkou (meningeomu). Riziko se zvyšuje zejména při užívání vysokých dávek po delší dobu (několik měsíců až let). Pokud Vám byl diagnostikován meningeom, lékař ukončí léčbu přípravkem Lydely (viz bod „Neužívejte Lydely“). Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky, jako jsou změny vidění (např. dvojité vidění nebo rozmazané vidění), ztráta sluchu nebo ušní šelest, ztráta čichu, bolest hlavy, která se časem zhoršuje, ztráta paměti, záchvaty křečí, slabost paží nebo nohou, musíte ihned informovat svého lékaře.

Jiná onemocnění

Psychické poruchy

Některé ženy, které užívaly hormonální antikoncepci včetně přípravku Lydely, uváděly depresi a depresivní náladu. Deprese může být těžká a může někdy vést k myšlenkám na sebevraždu. Pokud u Vás dojde ke změně nálady a objeví se příznaky deprese, obraťte se pro odbornou radu co nejdříve na svého lékaře.

U mnoha žen dojde v průběhu užívání perorální antikoncepce ke zvýšení krevního tlaku. Dojde-li u Vás ke zřetelnému zvýšení krevního tlaku během užívání přípravku Lydely, lékař Vám doporučí, abyste užívání přerušila, a předepíše Vám léky na snížení krevního tlaku. Jakmile se krevní tlak vrátí k normálu, můžete znovu začít užívat přípravek Lydely.

Pokud se u Vás rozvinul v časné fázi těhotenství herpes (puchýřnaté onemocnění), může se toto onemocnění opět vrátit během užívání perorální antikoncepce.

Trpíte-li určitou poruchou metabolismu tuků (hypertriacylglycerolemie) nebo vyskytuje-li se ve Vaší rodině, je zvýšené riziko zánětu slinivky břišní. Pokud máte akutní nebo chronickou poruchu jaterních funkcí, lékař Vám doporučí přerušit užívání přípravku Lydely, dokud se hodnoty jaterních testů nevrátí k normálu. Pokud jste prodělaly v průběhu předchozího těhotenství nebo v průběhu užívání perorální antikoncepce žloutenku, a ta se znovu objeví, lékař Vám doporučí přerušit užívání přípravku Lydely.

Máte-li cukrovku a hladina krevního cukru je pod kontrolou, bude Vás lékař po celou dobu užívání přípravku Lydely pečlivě sledovat. Může být potřeba upravit léčbu cukrovky.

Vzácně se mohou objevit na tvářích hnědé skvrny (chloasma), zvláště pokud se u Vás vyskytovaly i v průběhu těhotenství. Pokud víte, že máte sklon k tvorbě chloasmat, vyvarujte se v průběhu užívání přípravku Lydely delšímu slunění nebo expozici ultrafialovému záření (např. solária).

Onemocnění, která mohou být negativně ovlivněna

Zvláště pečlivý lékařský dohled je vyžadován,

 • pokud trpíte záchvaty křečí (epilepsií)
 • pokud trpíte roztroušenou sklerózou
 • pokud trpíte těžkými svalovými křečemi (tetanie)
 • pokud trpíte migrénami (viz také bod 2)
 • pokud trpíte astmatem
 • pokud máte problémy se srdcem nebo ledvinami (viz také bod 2)
 • pokud trpíte poruchou nazývanou Sydenhamova chorea (chorea minor)
 • pokud máte cukrovku (viz také bod 2)
 • pokud máte onemocnění jater (viz také bod 2)
 • pokud máte poruchu metabolismu tuků (viz také bod 2)
 • pokud trpíte onemocněním imunitního systému (včetně onemocnění systémový lupus erythematodes)
 • máte-li významnou nadváhu
 • máte-li vysoký krevní tlak (viz také bod 2)
 • pokud máte endometriózu (výstelka dutiny děložní zvaná endometrium se dostane mimo vnitřní epitelovou vrstvu) (viz také bod 2)
 • máte-li křečové žíly nebo zánět žil (viz také bod 2)
 • máte-li problémy se srážlivostí krve (viz také bod 2)
 • máte-li nezhoubný nádor dělohy (myom)
 • pokud máte onemocnění prsů (mastopatie)
 • pokud jste měla puchýřovitou vyrážku (herpes gestationis) během předešlého těhotenství
 • trpíte-li depresemi (viz také bod 2)
 • trpíte-li chronickým zánětlivým onemocněním střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).

Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte, nebo jste v minulosti měla jedno z onemocnění vyjmenovaných výše nebo pokud se objeví v průběhu užívání přípravku Lydely.

Účinnost

Antikoncepční účinek může být snížen, pokud neužíváte antikoncepci pravidelně nebo zvracíte, máte průjem po užití tablet (viz bod 3), nebo užíváte současně některé léky (viz bod 2). Ve velmi vzácných případech mohou metabolické poruchy snížit antikoncepční účinnost.

Ani při správném užívání hormonální antikoncepce nemůže být zajištěn absolutní antikoncepční účinek.

Nepravidelné krvácení

Zejména během několika prvních měsíců užívání hormonální antikoncepce se může objevit nepravidelné krvácení z pochvy (krvácení mezi cykly/špinění). Pokud nepravidelné krvácení trvá 3 měsíce nebo se vrátí po předchozích pravidelných cyklech, poraďte se se svým lékařem.

Špinění může být také známkou toho, že antikoncepční účinek je snížen. V některých případech může krvácení z vysazení po 21 dnech užívání přípravku Lydely chybět. Pokud užíváte přípravek Lydely podle návodu uvedeném níže v bodě 3, není těhotenství pravděpodobné. Jestliže přípravek Lydely nebyl před krvácením z vysazení užíván podle návodu a krvácení z vysazení se nedostavilo, musí být před jakýmkoli dalším užitím vyloučeno těhotenství.

Další léčivé přípravky a přípravek Lydely

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Lydely, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, protože tyto přípravky mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce.

Přípravek Lydely můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby. Viz bod „Neužívejte přípravek Lydely“.

Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Lydely nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě

 • epilepsie (jako jsou barbituráty, karbamazepin, fenytoin, topiramát, felbamát, oxkarbazepin, primidon),
 • tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin),
 • poruch spánku (modafinil),
 • infekce virem HIV a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz),
 • plísňových infekcí (griseofulvin),
 • vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan),
 • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Pokud chcete během užívání přípravku Lydely užívat rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, poraďte se nejdříve se svým lékařem.
 • léky, které zvyšují pohyb střev (např. metoklopramid) a aktivní uhlí, mohou ovlivnit absorpci léčivých látek přípravku Lydely.

Během léčby těmito přípravky musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody (např. kondom). Užíváte-li takové léky, musíte také doplňkové mechanické antikoncepční metody používat po celou dobu léčby a až 28 dnů po ukončení léčby. Pokud současná léčba přípravkem pokračuje i po ukončení užívání tablet ze stávajícího blistru, užívání tablet přípravku Lydely z dalšího blistru má začít hned po využívání tablet ze stávajícího blistru bez obvyklého intervalu bez tablet.

Pokud je nutná dlouhodobá léčba výše uvedenými léčivými přípravky, máte používat nehormonální antikoncepční metody. Požádejte svého lékaře o radu.

Interakce mezi přípravkem Lydely a jinými léčivými přípravky může zvýšit nebo zhoršit nežádoucí účinky přípravku Lydely. Níže uvedené přípravky mohou negativně ovlivnit snášenlivost přípravku Lydely:

 • kyselina askorbová (konzervační látka známá také jako vitamin C)
 • paracetamol (používaný ke zmírnění bolesti a snížení teploty)
 • atorvastatin (snižující vysokou hladinu cholesterolu)
 • troleandromycin (antibiotikum)
 • imidazolová antimykotika – např. flukonazol (k léčbě plísňových infekcí)
 • indinavir (přípravek k léčbě infekce virem HIV)

Přípravek Lydely může ovlivnit účinek jiných léčivých přípravků. Účinnost a snášenlivost níže uvedených přípravků může být přípravkem Lydely snížena:

 • některé benzodiazepiny, např. diazepam (k léčbě poruch spánku),
 • cyklosporin (léčivo tlumící obranyschopnost),
 • theofylin (k léčbě příznaků astmatu),
 • kortikosteroidy, např. prednisolon (protizánětlivé léčivé přípravky k léčbě některých onemocnění např. lupus, artritida, psoriáza),
 • lamotrigin (k léčbě epilepsie),
 • klofibrát (snižující vysoké hladiny cholesterolu),
 • paracetamol (používaný ke zmírnění bolesti a snížení teploty),
 • morfin (zvlášť silné analgetikum – používané ke zmírnění bolesti),
 • lorazepam (k léčbě úzkostí).

Přečtěte si, prosím, také příbalovou informaci ostatních léčivých přípravků, které Vám byly předepsány.

Informujte svého lékaře, jste-li léčena inzulinem nebo jinými léky na snížení hladiny krevního cukru. Dávkování těchto léků může být třeba změnit.

Nezapomínejte prosím, že výše uvedené platí také v případě, že jste užívala jednu z těchto léčivých látek krátce před začátkem užívání přípravku Lydely.

Některá laboratorní vyšetření funkce jater, nadledvinek a štítné žlázy, určitých krevních bílkovin, metabolismu sacharidů a krevní srážlivosti mohou být ovlivněna užíváním přípravku Lydely. Informujte prosím lékaře před laboratorním vyšetřením krve o užívání přípravku Lydely.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Lydely není určen k užívání během těhotenství.

Otěhotníte-li v průběhu užívání přípravku Lydely, musíte okamžitě užívání přípravku Lydely přerušit. Předchozí užívání přípravku Lydely však není důvodem pro ukončení těhotenství.

Pokud užíváte přípravek Lydely, když kojíte, nesmíte zapomenout, že může být tvorba mléka snížena a může být ovlivněna jeho kvalita. Velmi malé množství léčivých látek přestupuje do mateřského mléka. Perorální antikoncepční přípravky jako je Lydely, lze užívat pouze po ukončení období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by kombinované hormonální antikoncepční přípravky měly jakýkoliv nepříznivý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Lydely obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Lydely užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Perorální podání (k užití ústy).

Jak a kdy máte užívat přípravek Lydely?

Vymáčkněte první tabletu z balení pro jeden cyklus, která je označena písmeny odpovídajícími danému dni v týdnu (např. „Ne“ pro neděli) a aniž byste ji žvýkala, ji polkněte. V užívání pokračujete každý den ve směru šipky, je-li to možné ve stejnou denní dobu, nejlépe večer. Interval mezi užitím dvou tablet by pokud možno měl být vždy 24 hodin. Jména dnů vytištěná na balení Vám umožní každý večer zkontrolovat, jestli jste už tabletu pro tento určitý den užila.

Užívejte jednu tabletu denně po dobu 21 po sobě jdoucích dnů. Poté následuje přestávka 7 dnů. Normálně se za 2-4 dny po užití poslední tablety dostaví krvácení z vysazení, podobné Vašemu menstruačnímu krvácení. Po sedmidenní přestávce pokračujte v užívání tablet z balení přípravku Lydely pro další cyklus, bez ohledu na to, jestli krvácení ustalo nebo ne.

Kdy můžete začít užívat přípravek Lydely

Jestliže jste předtím neužívala žádnou hormonální antikoncepci (v průběhu posledního menstruačního cyklu)

Vezměte si první tabletu přípravku Lydely první den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Antikoncepční ochrana začíná prvním dnem užití a trvá po dobu 7denní přestávky.

Jestliže menstruace již začala, užijte první tabletu mezi 2.-5. dnem menstruace, bez ohledu na to, zda krvácení již ustalo nebo ne. Ale v těchto případech musíte použít doplňkovou bariérovou metodu antikoncepce během prvních sedmi dnů užívání (pravidlo 7 dnů).

Jestliže menstruace začala dříve než před 5 dny, počkejte na další menstruaci a potom začněte užívat přípravek Lydely.

Jestliže jste předtím užívala jinou kombinovanou hormonální antikoncepci

Využívejte všechny tablety starého balení jako obvykle. Lydely začněte užívat den následující po dni bez tablet nebo po dokončení užívání placebo tablet předchozí kombinované hormonální antikoncepce.

Jestliže jste užívala hormonální antikoncepci obsahující pouze progesteron (tzv. „POP“)

Jestliže se používá perorální antikoncepce obsahující pouze progesteron, může krvácení po vysazení, podobné menstruačnímu krvácení, chybět. Vezměte si první tabletu přípravku Lydely den poté, co jste si vzala poslední tabletu obsahující pouze progesteron. V tomto případě musíte používat doplňkové mechanické antikoncepční metody během prvních sedmi dnů.

Jestliže jste používala hormonální injekce nebo implantáty

Vezměte si první tabletu přípravku Lydely v den odstranění implantátu nebo v den další plánované injekce. V tomto případě musíte používat prvních 7 dnů doplňkové antikoncepční metody.

Jestliže došlo během prvních 3 měsíců těhotenství k samovolnému nebo umělému potratu

Po samovolném nebo umělém potratu můžete začít užívat přípravek Lydely okamžitě. V tomto případě nemusíte používat žádnou doplňkovou antikoncepci.

Jestliže jste porodila nebo potratila ve 3.-6. měsíci těhotenství

Pokud nekojíte, můžete začít užívat přípravek Lydely 21-28 dnů po porodu. Nemusíte užívat žádné doplňkové mechanické metody antikoncepce.

Jestliže od porodu uplynulo více než 28 dnů, musíte v prvních 7 dnech používat doplňkové mechanické antikoncepční metody.

Jestliže jste už měla pohlavní styk, musí být vyloučeno těhotenství nebo musíte se začátkem užívání přípravku Lydely vyčkat do začátku příští menstruace.

Prosím nezapomeňte, že nemáte užívat přípravek Lydely v období kojení (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Jak dlouho můžete přípravek Lydely užívat

Pokud nechcete otěhotnět, můžete užívat přípravek Lydely tak dlouho, dokud to není limitováno zdravotním rizikem pro Vás (viz bod 2). Po ukončení užívání přípravku Lydely může být začátek příští menstruace přibližně o týden opožděn.

Co máte dělat v případě zvracení nebo průjmu během užívání přípravku Lydely

Objeví-li se během 4 hodin po užití tablety zvracení nebo průjem, je možné, že léčivé látky přípravku Lydely se zcela nevstřebaly. Tato situace je podobná situaci, kdy zapomenete užít jednu tabletu a musíte okamžitě užít novou tabletu z náhradního blistru. Je-li to možné, užijte novou tabletu během 12 hodin od užití poslední tablety a pak užívejte Lydely v obvyklou dobu. Pokud to není možné, nebo 12 hodin již uplynulo, postupujte dle doporučení v odstavci 3 „Pokud jste zapomněla užít přípravek Lydely“ nebo se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Lydely, než jste měla

Nejsou důkazy, že by se po požití velkého množství tablet najednou objevily závažné příznaky otravy. Může se objevit pocit na zvracení, zvracení a lehké krvácení z pochvy, zejména u mladých dívek. V těchto případech se poraďte s lékařem. Bude-li to nezbytné, zjistí lékař rovnováhu solí a vody a zkontroluje funkci jater.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Lydely

Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, musíte ji užít nejpozději během následujících12 hodin. V tomto případě není nutné použití jiných antikoncepčních prostředků a můžete pokračovat v obvyklém užívání tablet.

 • Je-li interval delší než 12 hodin, antikoncepční účinek přípravku Lydely není již zajištěn. V takovém případě užijte zapomenutou tabletu okamžitě a pokračujte v užívání přípravku Lydely v obvyklém čase. Může to znamenat, že užijete 2 tablety v průběhu jednoho dne. V takovém případě musíte během následujících 7 dnů používat doplňkové bariérové antikoncepční metody (např. kondom). Pokud v tomto sedmidenním období doberete tablety z blistru pro tento cyklus, okamžitě pokračujte v užívání tablet z dalšího blistru přípravku Lydely tzn., mezi blistry nesmí být přestávka (pravidlo 7 dnů). Pravděpodobně se u Vás neobjeví žádné krvácení z vysazení, dokud nevyužíváte nový blistr, ale v průběhu užívání dalšího blistru můžete mít častější nepravidelné krvácení nebo špinění.

Čím větší je počet vynechaných tablet, tím větší je riziko, že ochrana před otěhotněním je snížená. Pokud jste zapomněla užít jednu nebo více tablet během týdne 1 a měla jste pohlavní styk v týdnu před přehlédnutím, musíte si uvědomit, že existuje riziko otěhotnění. Totéž platí v případě, kdy jste zapomněla jednu nebo více tablet a nedostaví se krvácení v následném 7denním období bez užívání tablet. V těchto případech kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete oddálit krvácení (menstruaci)

I když se to nedoporučuje, můžete oddálit menstruační krvácení (krvácení z vysazení), pokud začnete užívat tablety z dalšího blistru přípravku Lydely ihned po využívání aktivních tablet ze současného blistru bez dodržení intervalu bez tablet. V průběhu užívání z druhého blistru se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího blistru přípravku Lydely pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu bez tablet.

Předtím, než se rozhodnete oddálit krvácení, se můžete poradit s lékařem.

Jestliže chcete změnit první den Vašeho menstruačního cyklu

Užíváte-li tablety podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat Vaše menstruační krvácení/krvácení z vysazení během týdne bez tablet. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte nejbližší interval bez tablet (nikdy tento interval neprodlužujte!). Například, pokud Vaše období bez tablet začíná v pátek a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z nového blistru o 3 dny dříve než obvykle. Pokud bude období bez tablet příliš krátké (např. 3 dny nebo méně), může se stát, že během tohoto období bez tablet nebudete mít žádné krvácení. Může se však objevit slabé krvácení (kapičky nebo skvrny krve) nebo menstruaci podobné krvácení.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Lydely

Jestliže přestanete užívat přípravek Lydely, funkce vaječníků se brzy plně obnoví a Vy můžete otěhotnět.

Máte-li jakékoli další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že nastala v důsledku užívání přípravku Lydely, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lydely užívat“.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány takto:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

Pocit na zvracení, poševní výtok, menstruační bolesti, chybění menstruace.

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob

Deprese, podrážděnost, úzkost, závratě, migrény (a/nebo zhoršení migrén), poruchy zraku, zvracení, akné, pocit tíhy, bolest v podbřišku, únava, zadržování vody (otoky), zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšený krevní tlak.

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob

Plísňové poševní infekce, nezhoubné změny pojivové tkáně v prsech, reakce z přecitlivělosti včetně alergických kožních reakcí, změny hladin tuků v krvi včetně zvýšeného obsahu triacylglycerolů, snížení libida (sexuální touhy), bolest břicha, nadýmání, průjem, poruchy pigmentace, hnědé skvrny na tvářích, ztráta vlasů, suchá kůže, tendence k pocení, bolest zad, svalové bolesti, výtok z prsů.

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob

Zánět pochvy, zvýšení chuti k jídlu, zánět spojivek, problémy s nošením kontaktních čoček, hluchota, ušní šelest, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, oběhový kolaps, křečové žíly, kopřivka, ekzém, zanícená kůže, svědění, zhoršení psoriázy, nadměrný růst ochlupení na těle nebo na obličeji, zvětšení prsou, delší a/nebo intenzivnější menstruace, premenstruační syndrom (fyzické a emoční problémy před začátkem menstruace).

Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

 • v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza, DVT)
 • v plicích (tj. plicní embolie, PE)
 • srdeční záchvat
 • cévní mozková příhoda
 • příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA)
 • krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.
  • Riziko ucpání žil a tepen (viz bod 2)
  • Riziko poruchy odtoku žluči (viz bod 2)
  • Riziko vzniku nádorů (např. jaterních nádorů, které v ojedinělých případech vedly k život ohrožujícímu krvácení do dutiny břišní, stejně jako rakovina děložního hrdla a rakovina prsu; viz bod 2)
  • Zhoršení chronického zánětlivého onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, viz bod 2).

Možnost, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob Erythema nodosum (bolestivé načervenalé uzlíky na kůži)

Navíc byly v souvislosti s léčivými látkami ethinylestradiol a chlormadinon-acetát po uvedení na trh hlášeny následující nežádoucí účinky: slabost a alergické reakce.

Kombinované hormonální antikoncepční přípravky byly spojeny se zvýšeným rizikem závažných poruch a nežádoucích účinků:

Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků angioedému: otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností (viz také bod 2

„Upozornění a opatření“).

Prosím, přečtěte si pečlivě informaci v bodě 2, a pokud je to nutné, ihned se poraďte se svým lékařem. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Lydely uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru (balení pro jeden cyklus) za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Lydely obsahuje

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a chlormadinoni acetas.

Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,03 mg a chlormadinoni acetas 2,0 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon K 30, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: hypromelóza, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek LYDELY vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lydely je na trh dodáván v baleních obsahujících 1×21, 3×21 a 6×21 růžových, kulatých, bikonvexních potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Exeltis Czech s.r.o.

Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4 – Michle

Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.

La Vallina S/N, Polígono Industrial Navatejera Villaquilambre 24008 (León)

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Lydely

Německo

Clormetin

Slovenská republika

Lydely

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 2. 2023

Napsat komentář