Luivac příbalový leták

Varianty léku

Luivac 3mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Luivac a k čemu se používá?

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Luivac užívat?

Jak se přípravek Luivac užívá?

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Luivac uchovávat?

Obsah balení a další informace

CO JE PŘÍPRAVEK LUIVAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Léčivý přípravek Luivac je imunoterapeutikum. Posiluje obranné síly organismu chrá- nící před infekcemi dýchacích cest.

U dospělých

Přípravek Luivac se používá k předcházení opakovaných infekcí dýchacích cest.

U dětí a dospívajících

Přípravek Luivac se používá k předcházení opakovaných infekcí dýchacích cest u dětí od 4 let věku.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LUIVAC UŽIVAT?

Neužívejte přípravek Luivac,

  • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku

Luivac.

  • jestliže máte probíhající zánět žaludku nebo střev.
  • jestliže trpíte autoimunitním onemocněním.

Vzájemné působení přípravku Luivac s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dosud nebyla popsána žádná vzájemná působení přípravku Luivac s jinými léky. Pokud jste současně léčen(a) léky, které mohou potlačit vlastní obranné síly organismu (imunosupresiva), může dojít k oslabení účinku přípravku Luivac.

Uvědomte si, prosím, že tyto účinky mohou nastat i v případech, že již uvedené léky neužíváte, ale užíval(a) jste je až do nedávné doby.

Užívání přípravku Luivac s jídlem a pitím

Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a tabletu zapijte prosím bez rozkousání malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté.

Fertilita, těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jako preventivní opatření je lepší se užívání přípravku Luivac během těhotenství vyhnout, protože nejsou dostatečné zkušenosti s jeho použitím u těhotných žen.

Pokud v případě užívání přípravku Luivac otěhotníte až v průběhu jeho užívání, není to žádný důvod k znepokojení. Tablety jednoduše přestaňte užívat a poraďte se s lékařem.

Přípravek Luivac je možno užívat v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Nejsou zapotřebí žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Upozornění a opatření:

Užívání přípravku Luivac k zabránění zápalu plic se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje z klinických studií, které by takový účinek prokazovaly.

JAK SE PŘÍPRAVEK LUIVAC UŽÍVÁ?

Vždy užívejte přípravek Luivac přesně podle pokynů lékaře. Pokud lékař nepředepsal jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Jednotlivá dávka

Nejvyšší denní dávka

Děti od 4 let a dospělí

1 tableta denně

1 tableta

Užívejte přípravek Luivac ráno nalačno a tabletu zapijte prosím bez rozkousání malým množstvím vody. Snídani lze podávat ihned poté.

Užijte jako první tu tabletu, která je v políčku odpovídajícím dnu týdne (např. „Po“ pro pondělí) a vyjměte poté další tabletu ve směru vyznačeném šipkou. Na vnitřním obalu (blistru) jsou uvedeny zkratky jednotlivých dnů v týdnu (Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne).

Přípravek Luivac tablety se užívá nejméně 4 týdny (28 dnů).

Po uplynutí období 4 týdnů, kdy se přípravek neužívá, je možné navázat další období užívání trvající opět 4 týdny.

O délce Vašeho celkového léčení rozhoduje lékař.

Pokud v průběhu léčení přípravkem Luivac přesto onemocníte infekcí dýchacích cest, neznamená to, že přípravek Luivac u Vás nepůsobí. Rozvinutí silnějších obranných schopností vyžaduje uplynutí určitého času. Užívejte proto tablety dále podle doporučení lékaře. Zeptejte se svého lékaře, zda musíte užívat další léky. Pokud Vám lékař předepíše antibiotika, můžete přípravek Luivac užívat také současně s antibiotiky. Přípravek Luivac však nemůže nahradit léčení antibiotiky ani očkování (např. proti chřipce).

Zeptejte se svého lékaře, pokud máte dojem, že je účinek přípravku Luivac příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užival(a) více přípravku Luivac, než jste měl(a)

Po užívání většího množství (počtu) tablet přípravku Luivac může dojít k zažívacím (žaludečním a střevním) potížím a průjmu. Neočekává se výskyt závažných nežádoucích účinků. Přesto byste měl(a) při výskytu potíží po požití většího množství tablet přípravku Luivac pro jistotu navštívit lékaře.

Dojde-li však k požití nadměrného množství přípravku dítětem, ihned se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac

Pokud jste zapomněl(a) užívat přípravek Luivac ráno, můžete užívat zapomenutou tabletu také v průběhu dne. Užívejte přípravek Luivac v tomto případě půl hodiny před jídlem.

Jestliže jste zapomněl(a) užívat lék jeden den nebo více dnů po sobě, užívejte v následující dny jednoduše zase jednou denně jednu tabletu, až spotřebujete všech 28 tablet.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou předchozí den. Dbejte na to, abyste pokračoval(a) v užívání vždy ve správný den týdne (viz poznámka výše) odpovídajícího kalendářního balení, tj. přeskočte nejdříve zapomenuté dny a užívejte zbylé tablety teprve tehdy, až se dostanete na konec blistrového balení.

V případě, že zapomenete větší počet denních dávek, sdělte to, prosím, svému lékaři, protože v takovém případě není zcela zajištěna účinnosti přípravku Luivac.

Jestliže jste nedopatřením užíval(a) v jednom dnu jednu tabletu navíc, vynechejte jednoduše v následující den jednu dávku. V další den pak můžete z balení vyjmout tabletu, která je v políčku označena správným dnem týdne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Luivac

Rozvinutí silnější obranyschopnosti vyžaduje určitý čas. Jestliže léčení přerušíte nebo jej předčasně ukončíte, nemusí se účinek přípravku Luivac vůbec projevit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek Luivac je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Luivac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující údaje o četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 léčená osoba z 10

Časté: 1 až 10 léčených osob ze 100

Méně časté: 1 až 10 léčených osob z 1000

Vzácné: 1 až 10 léčených osob z 10 000

Velmi vzácné: méně než 1 léčená osoba z 10 000

Není známo: Četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit

V klinických studiích přípravku Luivac byly pozorovány následující nežádoucí účinky: Méně časté:

Zažívací potíže jako je např. nevolnost, nadýmání, průjem, bolest břicha, většinou mírného stupně

Kožní reakce (vyrážka, svědění)

Kromě toho byly po uvedení přípravku na trh pozorovány další následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné:

Bolesti kloubů (artralgie)

Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK PŘÍPRAVEK LUIVAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Luivac po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za

„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Luivac obsahuje:

Léčivou látkou je Lysatum bacteriale mixtum.

1 tableta obsahuje 3 mg lyzátu, což odpovídá nejméně 1 x 109 bakterií z každého následujícího druhu bakterií: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis a Haemophilus influenzae.

Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát , koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Luivac vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílá cylindrická, slabě konvexní tableta.

Přípravek Luivac je dodáván v balení po 28 tabletách nebo 56 tabletách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Zielstattstrasse 48,

81379 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 11. 2019

Napsat komentář