Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva příbalový leták

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50mg/12,5mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1 Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika (hydrochlorothiazid). Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotenzinu II na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév s následným snížením krevního tlaku. Hydrochlorothiazid působí na ledviny, které vylučují více tekutin a soli. Toto také pomáhá snižovat krevní tlak.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

 • jestliže jste alergický(á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický(á) na jiné látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé antibakteriální látky, jako je co-trimoxazol, nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater,
 • jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze upravit léčbou,
 • jestliže trpíte dnou,
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč,
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin, a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodné na počátku těhotenství a nesmíte jej užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození plodu (viz bod Těhotenství).

Před užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je důležité informovat Vašeho lékaře:

 • jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka,
 • jestliže užíváte diuretika (léky na odvodnění),
 • jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí,
 • jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem nebo jste těmito stavy byl(a) postižen(a) v nedávné minulosti,
 • jestliže trpíte srdečním selháváním,
 • jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“),
 • jestliže máte zúžené tepny vedoucí do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina,
 • jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolesti na hrudi v důsledku špatného fungování srdce),
 • jestliže máte „stenózu aortální nebo mitrální chlopně“ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte

„hypertrofickou kardiomyopatií“ (onemocnění způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu),

 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže jste měl(a) dnu,
 • jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
 • pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.
 • jestliže jste v minulosti při užívání hydrochlorothiazidu měl(a) dechové nebo plicní obtíže (včetně zánětu nebo tekutiny v plicích). Pokud se u Vás po užití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva objeví závažná dušnost nebo potíže s dýcháním, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) alergií, astmatem nebo onemocněním, které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě s nízkým obsahem draslíku,
 • jestliže Vám bude podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy na kontrolu funkce příštítných tělísek, musíte o tom, že užíváte přípravek Losartan HCT Zentiva, informovat lékaře nebo zdravotnický personál,
 • jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze),
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
  • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,
  • aliskiren.

  Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ”.

 • jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“).

Děti a dospívající

S užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících (mladších 18 let) neexistuje žádná zkušenost. Z tohoto důvodu se nesmí přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva dětem a dospívajícím podávat.

Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky soli obsahující draslík, léky šetřící draslík nebo jiné léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (např. léky obsahující trimethoprim), protože kombinace s Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodná.

Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, mohou interagovat s jinými léčivy.

Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívány bez pečlivého dohledu lékaře.

Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte jiná diuretika (tablety na odvodnění), jistá projímadla, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo na cukrovku (perorální léky nebo inzulin).

Rovněž je důležité, aby Váš lékař věděl, zda užíváte:

 • jiné léky ke snížení krevního tlaku,
 • steroidy,
 • léky k léčbě rakoviny,
 • léky proti bolesti,
 • léky na plísňové infekce,
 • léky proti artritidě (zánětu kloubů),
 • pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin,
 • léky uvolňující svaly,
 • antidepresiva,
 • léky na spaní,
 • opiátové léky, jako je morfin,
 • ‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny,
 • karbamazepin k léčbě epilepsie,
 • léky k léčbě cukrovky užívané ústy nebo inzulíny.

Možná bude nutné, aby Vám lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

 • pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“ a „Upozornění a opatření“).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a máte podstoupit rentgenové vyšetření a mají Vám být podány jodované kontrastní látky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil(a) alkohol: alkohol a tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva mohou vzájemně zesílit své účinky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se nesmí užívat s lékořicí, protože by to mohlo mít za následek nízkou hladinu draslíku v krvi.

Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při užívání tablet Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba se vyhnout grapefruitové šťávě.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučeno v průběhu těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození Vašeho dítěte.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při zahájení léčby tímto lékem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak svůj lék snášíte.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky.

Vysoký krevní tlak

Obvyklá dávka přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem 1 tableta přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně, postačující k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tuto dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo změněna na 1 tabletu Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg (silnější tableta) denně. Maximální dávka je 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících

Nejsou žádné zkušenosti s používáním Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících mladších 18 let. Proto by Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Starší pacienti

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva funguje stejně dobře u starších pacientů a mladších dospělých, a je jimi dobře snášen. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.

Podávání

Tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem i bez jídla. Tablety Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg / 12,5 mg: Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, než jste měl(a)

V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Pokuste se užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva denně, tak jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pouze pokračujte ve Vašem obvyklém schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Je důležité, abyste přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užíval(a) tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dechem). Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • nespavost
 • bolesti hlavy, závrať,
 • kašel, infekce horních dýchacích cest, ucpání nosu, zánět vedlejších nosních dutin, onemocnění dutin,
 • průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení,
 • svalové bolesti nebo křeče, bolesti v nohou, bolesti v zádech,
 • změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin,
 • slabost, únava, bolest na hrudi,
 • zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížení hladin hemoglobinu, příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • anémie (snížení počtu červených krvinek), červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, dolních končetinách, pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestmi žaludku), tvorba modřin, snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve, snížený počet krevních destiček;
 • ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo manifestní dna, zvýšení hladin krevního cukru, nízká hladina draslíku v krvi, nízká hladina sodíku v krvi;
 • úzkost, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, zhoršení paměti;
 • nervozita, mravenčení nebo podobné pocity, bolest v končetinách, třes, migréna, mdloby;
 • rozostřené vidění, pálení nebo píchání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta;
 • závrať, zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších;
 • nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závratě nebo slabosti při napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (přechodná ischemická příhoda, “minimrtvice”), srdeční infarkt, bušení srdce;
 • zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin;
 • bolest v krku, potíže s dýcháním, zánět průdušek, zápal zánět plic, kongesce, voda na plicích (což způsobuje potíže s dechem);
 • zácpa, obstipace, bolesti zubů, sucho v ústech, větry, žaludeční nevolnost, žaludeční křeče, zvracení, zánět slinné žlázy;
 • žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní;
 • vypadávání vlasů, kožní vyrážka, suchá kůže, zarudnutí kůže, návaly horka, kopřivka, citlivost na světlo, svědění, zánět kůže, pocení;
 • Závažná kožní reakce s vyrážkami pokrývajícími celé tělo, olupováním a tvorbou puchýřů na kůži (toxická epidermální nekrolýza);
 • bolest v pažích, ramenou, kyčlích, kolenou nebo jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost;
 • časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr v moči;
 • snížení sexuálního apetitu, impotence;
 • otok obličeje, lokalizovaný otok (edém), horečka;
 • mírné zvýšení močoviny a kreatininu v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních funkcí.

Velmi vzácné

 • Akutní respirační tíseň (známky zahrnují závažnou dušnost, horečku, slabost a zmatenost).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • poruchy chuti (dysgeusie),
 • nevysvětlitelné svalové bolesti s tmavou močí (rhabdomyolýza),
 • kožní lupus erythematodes (autoimunitní zánětlivé onemocnění kůže),
 • příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevolnosti (malátnost),
 • rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor)
 • snížené vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze), akutní myopie nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje

Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 50 mg draselné soli losartanu (odpovídající 45,76 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu (odpovídající 91,52 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu(odpovídající 91,52 mg losartanu) a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob (kukuřičný), krospovidon, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, koloidní oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), hyprolosa a Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg

Žluté podlouhlé tablety s rozměry 11,4±0,4 mm × 6,2±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg

Bíle podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg

Světle žluté podlouhlé tablety s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je dostupný v blistrech z bílé PVC/PE/PVDC a Al folie.

Velikost balení: 14, 28, 56, 90, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Česká republika

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Francie

LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB

Německo

Losartan-HCT Zentiva

Itálie

Losartan e Idroclorothiazide Zentiva Italia

Portugalsko

Losartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2023.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100mg/12,5mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1 Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika (hydrochlorothiazid). Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotenzinu II na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév s následným snížením krevního tlaku. Hydrochlorothiazid působí na ledviny, které vylučují více tekutin a soli. Toto také pomáhá snižovat krevní tlak.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

 • jestliže jste alergický(á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický(á) na jiné látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé antibakteriální látky, jako je co-trimoxazol, nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater,
 • jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze upravit léčbou,
 • jestliže trpíte dnou,
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč,
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin, a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodné na počátku těhotenství a nesmíte jej užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození plodu (viz bod Těhotenství).

Před užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je důležité informovat Vašeho lékaře:

 • jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka,
 • jestliže užíváte diuretika (léky na odvodnění),
 • jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí,
 • jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem nebo jste těmito stavy byl(a) postižen(a) v nedávné minulosti,
 • jestliže trpíte srdečním selháváním,
 • jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“),
 • jestliže máte zúžené tepny vedoucí do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina,
 • jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolesti na hrudi v důsledku špatného fungování srdce),
 • jestliže máte „stenózu aortální nebo mitrální chlopně“ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte

„hypertrofickou kardiomyopatií“ (onemocnění způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu),

 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže jste měl(a) dnu,
 • jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
 • pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.
 • jestliže jste v minulosti při užívání hydrochlorothiazidu měl(a) dechové nebo plicní obtíže (včetně zánětu nebo tekutiny v plicích). Pokud se u Vás po užití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva objeví závažná dušnost nebo potíže s dýcháním, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) alergií, astmatem nebo onemocněním, které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě s nízkým obsahem draslíku,
 • jestliže Vám bude podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy na kontrolu funkce příštítných tělísek, musíte o tom, že užíváte přípravek Losartan HCT Zentiva, informovat lékaře nebo zdravotnický personál,
 • jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze),
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
  • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,
  • aliskiren.

  Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ”.

 • jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“).

Děti a dospívající

S užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících (mladších 18 let) neexistuje žádná zkušenost. Z tohoto důvodu se nesmí přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva dětem a dospívajícím podávat.

Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky soli obsahující draslík, léky šetřící draslík nebo jiné léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (např. léky obsahující trimethoprim), protože kombinace s Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodná.

Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, mohou interagovat s jinými léčivy.

Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívány bez pečlivého dohledu lékaře.

Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte jiná diuretika (tablety na odvodnění), jistá projímadla, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo na cukrovku (perorální léky nebo inzulin).

Rovněž je důležité, aby Váš lékař věděl, zda užíváte:

 • jiné léky ke snížení krevního tlaku,
 • steroidy,
 • léky k léčbě rakoviny,
 • léky proti bolesti,
 • léky na plísňové infekce,
 • léky proti artritidě (zánětu kloubů),
 • pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin,
 • léky uvolňující svaly,
 • antidepresiva,
 • léky na spaní,
 • opiátové léky, jako je morfin,
 • ‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny,
 • karbamazepin k léčbě epilepsie,
 • léky k léčbě cukrovky užívané ústy nebo inzulíny.

Možná bude nutné, aby Vám lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

 • pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“ a „Upozornění a opatření“).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a máte podstoupit rentgenové vyšetření a mají Vám být podány jodované kontrastní látky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil(a) alkohol: alkohol a tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva mohou vzájemně zesílit své účinky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se nesmí užívat s lékořicí, protože by to mohlo mít za následek nízkou hladinu draslíku v krvi.

Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při užívání tablet Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba se vyhnout grapefruitové šťávě.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučeno v průběhu těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození Vašeho dítěte.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při zahájení léčby tímto lékem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak svůj lék snášíte.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky.

Vysoký krevní tlak

Obvyklá dávka přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem 1 tableta přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně, postačující k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tuto dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo změněna na 1 tabletu Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg (silnější tableta) denně. Maximální dávka je 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících

Nejsou žádné zkušenosti s používáním Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících mladších 18 let. Proto by Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Starší pacienti

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva funguje stejně dobře u starších pacientů a mladších dospělých, a je jimi dobře snášen. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.

Podávání

Tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem i bez jídla. Tablety Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg / 12,5 mg: Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, než jste měl(a)

V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Pokuste se užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva denně, tak jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pouze pokračujte ve Vašem obvyklém schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Je důležité, abyste přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užíval(a) tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dechem). Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • nespavost
 • bolesti hlavy, závrať,
 • kašel, infekce horních dýchacích cest, ucpání nosu, zánět vedlejších nosních dutin, onemocnění dutin,
 • průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení,
 • svalové bolesti nebo křeče, bolesti v nohou, bolesti v zádech,
 • změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin,
 • slabost, únava, bolest na hrudi,
 • zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížení hladin hemoglobinu, příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • anémie (snížení počtu červených krvinek), červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, dolních končetinách, pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestmi žaludku), tvorba modřin, snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve, snížený počet krevních destiček;
 • ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo manifestní dna, zvýšení hladin krevního cukru, nízká hladina draslíku v krvi, nízká hladina sodíku v krvi;
 • úzkost, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, zhoršení paměti;
 • nervozita, mravenčení nebo podobné pocity, bolest v končetinách, třes, migréna, mdloby;
 • rozostřené vidění, pálení nebo píchání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta;
 • závrať, zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších;
 • nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závratě nebo slabosti při napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (přechodná ischemická příhoda, “minimrtvice”), srdeční infarkt, bušení srdce;
 • zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin;
 • bolest v krku, potíže s dýcháním, zánět průdušek, zápal zánět plic, kongesce, voda na plicích (což způsobuje potíže s dechem);
 • zácpa, obstipace, bolesti zubů, sucho v ústech, větry, žaludeční nevolnost, žaludeční křeče, zvracení, zánět slinné žlázy;
 • žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní;
 • vypadávání vlasů, kožní vyrážka, suchá kůže, zarudnutí kůže, návaly horka, kopřivka, citlivost na světlo, svědění, zánět kůže, pocení;
 • Závažná kožní reakce s vyrážkami pokrývajícími celé tělo, olupováním a tvorbou puchýřů na kůži (toxická epidermální nekrolýza);
 • bolest v pažích, ramenou, kyčlích, kolenou nebo jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost;
 • časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr v moči;
 • snížení sexuálního apetitu, impotence;
 • otok obličeje, lokalizovaný otok (edém), horečka;
 • mírné zvýšení močoviny a kreatininu v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních funkcí.

Velmi vzácné

 • Akutní respirační tíseň (známky zahrnují závažnou dušnost, horečku, slabost a zmatenost).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • poruchy chuti (dysgeusie),
 • nevysvětlitelné svalové bolesti s tmavou močí (rhabdomyolýza),
 • kožní lupus erythematodes (autoimunitní zánětlivé onemocnění kůže),
 • příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevolnosti (malátnost),
 • rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor)
 • snížené vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze), akutní myopie nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje

Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 50 mg draselné soli losartanu (odpovídající 45,76 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu (odpovídající 91,52 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu(odpovídající 91,52 mg losartanu) a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob (kukuřičný), krospovidon, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, koloidní oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), hyprolosa a Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg

Žluté podlouhlé tablety s rozměry 11,4±0,4 mm × 6,2±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg

Bíle podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg

Světle žluté podlouhlé tablety s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je dostupný v blistrech z bílé PVC/PE/PVDC a Al folie.

Velikost balení: 14, 28, 56, 90, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Česká republika

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Francie

LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB

Německo

Losartan-HCT Zentiva

Itálie

Losartan e Idroclorothiazide Zentiva Italia

Portugalsko

Losartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2023.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100mg/25mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1 Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika (hydrochlorothiazid). Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotenzinu II na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév s následným snížením krevního tlaku. Hydrochlorothiazid působí na ledviny, které vylučují více tekutin a soli. Toto také pomáhá snižovat krevní tlak.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

 • jestliže jste alergický(á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste alergický(á) na jiné látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé antibakteriální látky, jako je co-trimoxazol, nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater,
 • jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze upravit léčbou,
 • jestliže trpíte dnou,
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství),
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč,
 • jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin, a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodné na počátku těhotenství a nesmíte jej užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození plodu (viz bod Těhotenství).

Před užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je důležité informovat Vašeho lékaře:

 • jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka,
 • jestliže užíváte diuretika (léky na odvodnění),
 • jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí,
 • jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem nebo jste těmito stavy byl(a) postižen(a) v nedávné minulosti,
 • jestliže trpíte srdečním selháváním,
 • jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“),
 • jestliže máte zúžené tepny vedoucí do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina,
 • jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolesti na hrudi v důsledku špatného fungování srdce),
 • jestliže máte „stenózu aortální nebo mitrální chlopně“ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte

„hypertrofickou kardiomyopatií“ (onemocnění způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu),

 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže jste měl(a) dnu,
 • jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
 • pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.
 • jestliže jste v minulosti při užívání hydrochlorothiazidu měl(a) dechové nebo plicní obtíže (včetně zánětu nebo tekutiny v plicích). Pokud se u Vás po užití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva objeví závažná dušnost nebo potíže s dýcháním, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) alergií, astmatem nebo onemocněním, které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě s nízkým obsahem draslíku,
 • jestliže Vám bude podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy na kontrolu funkce příštítných tělísek, musíte o tom, že užíváte přípravek Losartan HCT Zentiva, informovat lékaře nebo zdravotnický personál,
 • jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze),
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
  • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,
  • aliskiren.

  Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ”.

 • jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“).

Děti a dospívající

S užíváním přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících (mladších 18 let) neexistuje žádná zkušenost. Z tohoto důvodu se nesmí přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva dětem a dospívajícím podávat.

Další léčivé přípravky a přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky soli obsahující draslík, léky šetřící draslík nebo jiné léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v séru (např. léky obsahující trimethoprim), protože kombinace s Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není vhodná.

Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, mohou interagovat s jinými léčivy.

Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívány bez pečlivého dohledu lékaře.

Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte jiná diuretika (tablety na odvodnění), jistá projímadla, léky k léčbě dny, léky ke zvládání srdečního rytmu nebo na cukrovku (perorální léky nebo inzulin).

Rovněž je důležité, aby Váš lékař věděl, zda užíváte:

 • jiné léky ke snížení krevního tlaku,
 • steroidy,
 • léky k léčbě rakoviny,
 • léky proti bolesti,
 • léky na plísňové infekce,
 • léky proti artritidě (zánětu kloubů),
 • pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin,
 • léky uvolňující svaly,
 • antidepresiva,
 • léky na spaní,
 • opiátové léky, jako je morfin,
 • ‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny,
 • karbamazepin k léčbě epilepsie,
 • léky k léčbě cukrovky užívané ústy nebo inzulíny.

Možná bude nutné, aby Vám lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

 • pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva“ a „Upozornění a opatření“).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva a máte podstoupit rentgenové vyšetření a mají Vám být podány jodované kontrastní látky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Doporučuje se, abyste během užívání těchto tablet nepil(a) alkohol: alkohol a tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva mohou vzájemně zesílit své účinky.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva se nesmí užívat s lékořicí, protože by to mohlo mít za následek nízkou hladinu draslíku v krvi.

Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při užívání tablet Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba se vyhnout grapefruitové šťávě.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučeno v průběhu těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození Vašeho dítěte.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při zahájení léčby tímto lékem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak svůj lék snášíte.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky.

Vysoký krevní tlak

Obvyklá dávka přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem 1 tableta přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně, postačující k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tuto dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo změněna na 1 tabletu Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg (silnější tableta) denně. Maximální dávka je 2 potahované tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících

Nejsou žádné zkušenosti s používáním Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva u dětí a dospívajících mladších 18 let. Proto by Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Starší pacienti

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva funguje stejně dobře u starších pacientů a mladších dospělých, a je jimi dobře snášen. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.

Podávání

Tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva lze užívat s jídlem i bez jídla. Tablety Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg / 12,5 mg: Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva, než jste měl(a)

V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Pokuste se užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva denně, tak jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pouze pokračujte ve Vašem obvyklém schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Je důležité, abyste přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užíval(a) tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

Závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dechem). Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • nespavost
 • bolesti hlavy, závrať,
 • kašel, infekce horních dýchacích cest, ucpání nosu, zánět vedlejších nosních dutin, onemocnění dutin,
 • průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení,
 • svalové bolesti nebo křeče, bolesti v nohou, bolesti v zádech,
 • změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin,
 • slabost, únava, bolest na hrudi,
 • zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížení hladin hemoglobinu, příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • anémie (snížení počtu červených krvinek), červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, dolních končetinách, pažích a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestmi žaludku), tvorba modřin, snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve, snížený počet krevních destiček;
 • ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo manifestní dna, zvýšení hladin krevního cukru, nízká hladina draslíku v krvi, nízká hladina sodíku v krvi;
 • úzkost, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, zhoršení paměti;
 • nervozita, mravenčení nebo podobné pocity, bolest v končetinách, třes, migréna, mdloby;
 • rozostřené vidění, pálení nebo píchání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do žluta;
 • závrať, zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších;
 • nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závratě nebo slabosti při napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (přechodná ischemická příhoda, “minimrtvice”), srdeční infarkt, bušení srdce;
 • zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin;
 • bolest v krku, potíže s dýcháním, zánět průdušek, zápal zánět plic, kongesce, voda na plicích (což způsobuje potíže s dechem);
 • zácpa, obstipace, bolesti zubů, sucho v ústech, větry, žaludeční nevolnost, žaludeční křeče, zvracení, zánět slinné žlázy;
 • žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní;
 • vypadávání vlasů, kožní vyrážka, suchá kůže, zarudnutí kůže, návaly horka, kopřivka, citlivost na světlo, svědění, zánět kůže, pocení;
 • Závažná kožní reakce s vyrážkami pokrývajícími celé tělo, olupováním a tvorbou puchýřů na kůži (toxická epidermální nekrolýza);
 • bolest v pažích, ramenou, kyčlích, kolenou nebo jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost;
 • časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr v moči;
 • snížení sexuálního apetitu, impotence;
 • otok obličeje, lokalizovaný otok (edém), horečka;
 • mírné zvýšení močoviny a kreatininu v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních funkcí.

Velmi vzácné

 • Akutní respirační tíseň (známky zahrnují závažnou dušnost, horečku, slabost a zmatenost).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • poruchy chuti (dysgeusie),
 • nevysvětlitelné svalové bolesti s tmavou močí (rhabdomyolýza),
 • kožní lupus erythematodes (autoimunitní zánětlivé onemocnění kůže),
 • příznaky podobné chřipce, celkový pocit nevolnosti (malátnost),
 • rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor)
 • snížené vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze), akutní myopie nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva obsahuje

Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 50 mg draselné soli losartanu (odpovídající 45,76 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu (odpovídající 91,52 mg losartanu) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg draselné soli losartanu(odpovídající 91,52 mg losartanu) a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob (kukuřičný), krospovidon, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, koloidní oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), hyprolosa a Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 50 mg/12,5 mg

Žluté podlouhlé tablety s rozměry 11,4±0,4 mm × 6,2±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/12,5 mg

Bíle podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm. Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva 100 mg/25 mg

Světle žluté podlouhlé tablety s rozměry 15,6±0,4 mm × 8,9±0,4 mm.

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva je dostupný v blistrech z bílé PVC/PE/PVDC a Al folie.

Velikost balení: 14, 28, 56, 90, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Česká republika

Losartan/Hydrochlorothiazide Zentiva

Francie

LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB

Německo

Losartan-HCT Zentiva

Itálie

Losartan e Idroclorothiazide Zentiva Italia

Portugalsko

Losartan + Hidroclorotiazida Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2023.

Napsat komentář