Lipobase příbalový leták

Varianty léku

Lipobase krém

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lipobase a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipobase používat

Jak se přípravek Lipobase používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lipobase uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lipobase a k čemu se používá

Přípravek Lipobase je dermatologický zvláčňující krém, který vrací pokožce její fyziologickou rovnováhu, zvyšuje stupeň vlhkosti, snižuje suchost, zamezuje tvorbě šupin a chrání pokožku před poškozením. Jde o emulzi typu olej ve vodě s vysokým obsahem oleje (70 %). Krém není parfémovaný a jeho složení omezuje riziko vzniku přecitlivělosti na minimum.

Přípravek Lipobase je určen pro péči o suchou, citlivou pokožku trpící nedostatkem vody jak u dospělých, tak u dětí. Přípravek je vhodný i jako doplněk při léčbě různých kožních onemocnění, zejména při místní léčbě přípravky obsahujícími kortikoidy. Přípravek Lipobase lze použít i k předcházení podráždění kůže rukou zevními vlivy (saponáty, práce ve vlhku) a k její následné regeneraci (obnově).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipobase používat Nepoužívejte přípravek Lipobase:

  • jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

Přípravek Lipobase lze používat i na kůži obličeje. Přípravek nešpiní prádlo a lze jej smýt vodou.

Těhotenství a kojení

Přípravek Lipobase můžete v době těhostenství a po dobu kojení používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lipobase nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Lipobase obsahuje cetylstearylalkohol, methylparaben Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Jak se přípravek Lipobase používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Přípravek Lipobase se nanáší na kůži v tenké vrstvě, příjemně a jednoduše se roztírá.

Krém se nanáší na postižené místo obvykle 1 – 3 x denně podle potřeby, na místech, kde dochází snadno k setření nebo smytí, i vícekrát. Celková doba užívání přípravku není omezena a řídí se aktuálním stavem kůže.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Lipobase je všeobecně dobře snášen.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Lipobase uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za: „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Lipobase obsahuje

  • Přípravek neobsahuje žádnou léčivou látku.
  • Pomocnými látkami jsou: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína, methylparaben, bezvodá kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.

Jak přípravek Lipobase vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý nebo téměř bílý mastný krém.

Zaslepená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), HDPE šroubovací uzávěr s propichovacím hrotem , krabička. Velikost balení: 100 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci

Do 28. 2. 2019

LEO Pharma A/S Industriparken 55

2750 Ballerup

Dánsko

Od 1. 3. 2019

Karo Pharma AB Box 161484

103 24 Stockholm

Švédsko

Výrobce

Temmler Italia S.R.L Via delle Industrie 2 20061 Carugate Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 12. 2018

Napsat komentář