Linola Fett Ölbad příbalový leták

Linola Fett Ölbad přísada do koupele

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat

Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá

Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné koupeli.

Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění kůže, jako je např. lupénka (psoriáza), atopický ekzém, endogenní ekzém (neurodermatitida).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat

Nepoužívejte Linola Fett Ölbad

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

  • při akutních formách lupénky s drobnými neštovičkami, při poranění kůže.
  • při horečnatých onemocněních, tuberkulóze, při těžkých srdečních vadách a poruchách krevního oběhu, při vysokém tlaku. V těchto případech se obecně koupele nedoporučují, proto se nedoporučuje ani koupel s přísadou Linola Fett Ölbad.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linola Fett Ölbad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Linola Fett Ölbad se nemá dostat do očí, neboť může způsobit pálení očí. Pokud se Vám přípravek Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou.

Po použití přípravku Linola Fett Ölbad pokrývá pokožku olejový film, který rovněž ulpívá na povrchu vany nebo sprchového koutu. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí uklouznutí.

Při současném použití oleje do koupele Linola Fett Ölbad a latexových výrobků (např. kondomů, vaginálních pesarů) může obsažený parafín omezit funkčnost těchto výrobků, a tím snížit jejich spolehlivost.

Další léčivé přípravky a přípravek Linola Fett Ölbad

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Dodatečné použití mýdel nebo syndetů (syntetické aktivní mycí substance) ruší účinek přípravku Linola Fett Ölbad.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Linola Fett Ölbad se může používat i během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Linola Fett Ölbad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Linola Fett Ölbad obsahuje alergenní vonné látky citral, eugenol, linalol a limonen, D-forma.

Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky citral, eugenol, linalol a limonen, D-forma. Citral, eugenol, linalol a limonen, D-forma mohou vyvolat alergickou reakci.

Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada. Kožní podání

Plné nebo částečné koupele lze použít po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění. Koupele je možno provádět každé 2–3 dny, přidáním (pokud není doporučeno jinak) odpovídajícího množství přípravku Linola Fett Ölbad podle typu koupele, jak je uvedeno v tabulce níže. Pro měření příslušného množství se použije šroubovací uzávěr, jehož kapacita odpovídá asi 10 ml nebo uvedenému počtu kapek.

Plná koupel

(koupel ve vaně)

30–40 ml

(odpovídá 3 až 4 uzávěrům)

Sprchování

(naneste Linola Fett Ölbad na vlhkou kůži a poté krátce osprchujte)

20 ml

(odpovídá 2 uzávěrům)

Částečná koupel

(v umyvadle)

2 ml

(odpovídá 40 kapkám)

Teplota koupele nemá překročit 36 C, neboť vyšší teplotou se snižuje efekt zpětného promaštění. Jestliže se objeví svědění, sníží se teplota koupele na 32 C nebo tak, jak je pro Vás ještě příjemné.

Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut.

Po koupeli kůži lehce osušte ručníkem. Silné osušení a tření snižuje léčebný efekt.

Použití u dětí a dospívajících

Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Linola Fett Ölbad a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

Časté: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) zarudnutí, pálení a svědění pokožky.

Méně časté: (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) reakce kůže ve formě kontaktního ekzému, kontaktní dermatitidy, kopřivka, výskyt malých puchýřků.

Vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) alergické reakce, hnisavý zánět vlasového váčku (folikulitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Linola Fett Ölbad obsahuje

100 ml přísady do koupele obsahuje: parafinum liquidum 48,0 g lipidoacidoesteres mixti 44,0 g alcoholes C10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g alcoholes C10-16 oxyethylenati 6,0 g

Další složkou je parfém (obsahující citral, eugenol, linalol a limonen, D-forma).

Jak přípravek Linola Fett Ölbad vypadá a co obsahuje toto balení

Linola Fett Ölbad je čirá, lehce nažloutlá bezbarvá, tekutá koupelová přísada, která se dodává v následujících baleních:

100 ml, 200 ml, 400 ml, 2 x 400 ml, 250 ml, 500 ml: lahvička z plastické hmoty s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, krabička.

20 x 10 ml: zatavený třívrstvý sáček (PE/AL/papír) s potiskem, kartónové přepážky, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

NĚMECKO

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

APREMEDA s.r.o.

Sirotkova 372/45 616 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 544 500 617

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2022

Napsat komentář