Linezolid Olikla příbalový leták

Linezolid Olikla 600mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Olikla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Olikla užívat

Jak se přípravek Linezolid Olikla užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Olikla uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Linezolid Olikla a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Olikla je antibiotikum, látka, která zastavuje růst určitých typů bakterií. Přípravek Linezolid Olikla se užívá k léčbě zánětu plic, infekcí kůže a měkkých tkání. Váš lékař rozhodne, zda je přípravek Linezolid Olikla vhodný k léčbě Vaší infekce.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Olikla užívat Neužívejte přípravek Linezolid Olikla

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

 • jestliže užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci;
 • jestliže kojíte. Přípravek Linezolid Olikla přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Linezolid Olikla se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Linezolid Olikla pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoli z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem.

 • Máte vysoký krevní tlak nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku?
 • Byla Vám diagnostikována zvýšená činnost štítné žlázy?
 • Máte nádor nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory hormonální soustavy s příznaky, jako jsou průjem, zrudnutí kůže, sípání)?
 • Trpíte manickou depresí, schizoafektivní poruchou, zmateností nebo jinými duševními problémy?
 • Užíváte některý z následujících léků?
  • Léky s obsahem pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu, které snižují prosáknutí sliznic při nachlazení.
  • Některé léky používané k léčbě astmatu, jako jsou salbutamol, terbutalin, fenoterol.
  • Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin.
  • Léky používané k léčbě migrény, jako jsou jsou sumatriptan a zolmitriptan.
  • Léky používané k léčbě náhlých, závažných alergických reakcí, jako je epinefrin (adrenalin).
  • Léky zvyšující krevní tlak, jako jsou norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin.
  • Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.
  • Léky užívané k léčbě úzkostných stavů, jako je buspiron.
  • Antibiotika, jako je rifampicin.

  Při použití přípravku Linezolid Olikla je zapotřebí zvláštní opatrnostInformujte svého lékaře předtím, než budete tento přípravek používat, pokud:

 • se Vám snadno tvoří modřiny a máte sklon ke krvácení, – jste anemický(á) (máte nízký počet červených krvinek),
 • jste náchylný(á) k infekcím,
 • jste v minulosti trpěl(a) záchvaty křečí,
 • máte problémy s játry nebo s ledvinami, zvláště pokud podstupujete dialýzu,
 • máte průjem.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se během léčby vyskytnou:

 • problémy s viděním, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, obtíže se zaostřením detailů nebo v případě, že budete mít omezené zorné pole;
 • ztráta citlivosti rukou nebo nohou nebo budete cítit mravenčení či píchání v rukách a nohách;
 • může se u Vás objevit průjem během užívání antibiotik, včetně přípravku Linezolid Olikla, nebo i po jejich užívání. Pokud se bude jednat o závažný či přetrvávající průjem nebo si povšimnete, že ve stolici je přítomna krev či hlen, přestaňte ihned přípravek Linezolid Olikla užívat a poraďte se s lékařem. V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev;
 • opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Olikla

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Olikla může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo změny srdeční tepové frekvence.

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně přípravků bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Linezolid Olikla se nesmí užívat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval(a) (viz rovněž bod 2 „Nepoužívejte přípravek Linezolid Olikla“ výše), a to včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

 • Inhibitory monoaminooxidázy (například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Ty se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Lékař se přesto může rozhodnout podávat Vám přípravek Linezolid Olikla, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V jiných případech lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

 • Léky s obsahem pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu, které snižují prosáknutí sliznic při nachlazení. Některé léky používané k léčbě astmatu, jako jsou salbutamol, terbutalin, fenoterol.
 • Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, např. amitriptyilin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin.
 • Léky používané k léčbě migrény, jako jsou sumatriptan a zolmitriptan.
 • Léky používané k léčbě náhlých, závažných alergických reakcí, jako je epinefrin (adrenalin).
 • Léky zvyšující krevní tlak, jako jsou norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin.
 • Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.
 • Léky užívané k léčbě úzkostných stavů, jako je buspiron.
 • Léky, které zabraňují srážení krve, jako je warfarin.

Přípravek Linezolid Olikla s jídlem a pitím a alkoholem

 • Přípravek Linezolid Olikla se může užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.
 • Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů (např. sójová omáčka), pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. To je z důvodu, že přípravek Linezolid Olikla může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách. Tato interakce může způsobit zvýšení krevního tlaku.
 • Jestliže zaznamenáte po jídle nebo pití pulzující bolest v hlavě, oznamte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinek přípravku Linezolid Olikla u těhotných žen není znám. Proto se nemá v těhotenství užívat, pokud Vám to nedoporučí lékař. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Linezolid Olikla nekojte, protože přípravek přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Linezolid Olikla můžete pocítit závratě nebo problémy se zrakem. V takovém případě neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Olikla obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Linezolid Olikla užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je 600 mg (1 tableta) dvakrát denně (jedna tableta po 12 hodinách). Spolkněte celou tabletu a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, užijte přípravek Linezolid Olikla po absolvování dialýzy.

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost přípravku Linezolid Olikla nebyla pro dobu podávání delší než 28 dní stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během užívání přípravku Linezolid Olikla má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke sledování krevního obrazu.

Pokud budete užívat přípravek Linezolid Olikla déle než 28 dní, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Linezolid Olikla se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Olikla, než jste měl(a)

Informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Olikla

Vezměte si zapomenutou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte za 12 hodin poté a pokračujte každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Olikla

Nepřestávejte užívat přípravek Linezolid Olikla, dokud Vám to lékař neřekne.

Pokud přestanete užívat přípravek a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud během léčby přípravkem Linezolid Olikla zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky:

 • Kožní reakce, jako jsou bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo otoky, hlavně v oblasti obličeje a krku. Ty mohou být reakcí z přecitlivělosti na přípravek Linezolid Olikla a může být nezbytné přerušit užívání přípravku.
 • Problémy se zrakem, jako jsou je rozmazané vidění, problémy s barevným viděním, obtíže se zaostřením detailů nebo pocit omezení zorného pole.
 • Těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (s antibiotiky spojený zánět tlustého střeva včetně pseudomembranózní kolitidy), který se může ve vzácných případech rozvinout do život ohrožujících komplikací.
 • Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.
 • Během léčby přípravkem Linezolid Olikla byly hlášeny záchvaty křečí. Sdělte svému lékaři, pokud trpíte stavy, jako jsou neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, záchvaty, nekoordinovanost, pokud současně užíváte antidepresiva známé jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů, kteří užívali přípravek Linezolid Olikla déle než 28 dní, byly hlášeny případy snížené citlivosti, mravenčení nebo rozmazaného vidění. Pokud zaznamenáte obtíže se zrakem, neodkladně informujte lékaře.

Další nežádoucí účinky přípravku Linezolid Olikla mohou zahrnovat:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • Mykotické (houbové) infekce, zvláště poševní nebo ústní kvasinková infekce (moučnivka)
 • Bolesti hlavy
 • Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení
 • Kovová chuť v ústech
 • Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater nebo hladinu cukru v krvi
 • Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu určitých krevních buněk, což může ovlivnit srážlivost krve nebo vést k chudokrevnosti
 • Poruchy spánku (nespavost)
 • Zvýšený krevní tlak
 • Anémie (nízký počet červených krvinek)
 • Změna počtu bílých krvinek, což může ovlivnit schopnost organismu čelit infekcím
 • Vyrážka
 • Svědění
 • Závrať
 • Lokalizovaná nebo celková bolest břicha
 • Zácpa
 • Porucha trávení
 • Lokalizovaná bolest
 • Horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • Zánět pochvy nebo zevních pohlavních orgánů u žen
 • Pocity mravenčení nebo necitlivost
 • Rozmazané vidění
 • Ušní šelest (tinitus)
 • Zánět žil
 • Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo jinak zabarvený jazyk
 • Častější nucení na močení
 • Zimnice
 • Pocit únavy nebo žízně
 • Zánět slinivky břišní
 • Zvýšené pocení
 • Změny v hladinách bílkovin, solí nebo enzymů v krvi, které jsou ukazatelem funkce ledvin či jater
 • Křeče
 • Nízká hladina sodíku v krvi
 • Selhání ledvin
 • Snížení počtu krevních destiček
 • Nadýmání
 • Přechodná porucha krevního zásobení mozku vyvolávající krátkodobé příznaky, jako jsou porucha zraku, slabost dolních a horních končetin, setřelá artikulace nebo ztráta vědomí)
 • Zánět kůže
 • Zvýšení hladiny kreatininu
 • Bolest břicha
 • Změna srdeční frekvence (např. zvýšená frekvence srdečního rytmu)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

 • Omezení zorného pole
 • Povrchové zbarvení zubů odstranitelné profesionálním vyčištěním zubů (ručním odstraněním zubního kamene)

Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky (Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

 • Serotoninový syndrom (příznaky zahrnující zvýšenou srdeční frekvenci, zmatenost, nadměrné pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku, zimnici)
 • Laktátová acidóza (příznaky zahrnující opakující se pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, zrychlené dýchání)
 • Závažné postižení kůže
 • Sideroblastická anémie (typ chudokrevnosti způsobený přítomností nezralých červených krvinek)
 • Vypadávání vlasů
 • Změny barevného vidění nebo obtíže se zaostřením detailů
 • Snížení počtu krevních buněk
 • Slabost a/nebo změny smyslového vnímání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Linezolid Olikla uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a obalu za EXP: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Linezolid Olikla obsahuje

 • Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, hyprolóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelóza 2910, oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek.

Jak přípravek Linezolid Olikla vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Linezolid Olikla 600 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety o průměru 19,2 mm × 8,2 mm a tloušťce 6,1 mm, na jedné straně označené LNZ v bílém neprůhledném PVC/PVDC/Al blistru.

Velikost balení: Jedna krabička obsahuje 1 blistr po 10 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Výrobce

Laboratorios NORMON, S.A., Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760 Tres Cantos – Madrid, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 4. 2023

Napsat komentář