Lentioo příbalový leták

Lentioo 3mg/0,03mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz bod 3 „Krevní sraženiny“).

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Lentioo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lentioo užívat

Jak se přípravek Lentioo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lentioo uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lentioo a k čemu se používá

Lentioo je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění. Můžete však pozorovat i tyto další příznivé účinky: zlepšení obtíží jako je nadýmání, otoky nebo zvýšení tělesné hmotnosti způsobené zadržováním tekutin. Dochází ke zlepšení akné a snížení mastnoty kůže a vlasů. Každá z 21 potahovaných tablet obsahuje malé množství ženských hormonů drospirenonu a ethinylestradiolu.

Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“ nebo kombinovaná perorální antikoncepce.

Perorální (ústy podávané) antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lentioo užívat Neužívejte přípravek Lentioo 

Přípravek Lentioo nesmíte užívat, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v cévě dolní končetiny (hluboká žilní trombóza,

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz část „Krevní sraženiny“); pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody); pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je: – těžká cukrovka s poškozením krevních cév;

 • velmi vysoký krevní tlak;
 • velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);
 • onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“; pokud máte dědičný nebo získaný sklon (predispozici) k onemocnění postihující krevní oběh; pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater; pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například prsu nebo pohlavních orgánů); pokud máte závažnější poruchu funkce ledvin nebo akutní selhání funkce ledvin; pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater; pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna; pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být; pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Neužívejte přípravek Lentioo, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek Lentioo).

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části.

 • Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat Lentioo, přečtěte si informace o krevních sraženinách (viz část

„Krevní sraženiny“). Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – (viz část

„Krevní sraženiny“).

V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přerušit nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech se vyhněte pohlavnímu styku nebo použijte ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Lentioo, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti infekci HIV (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Upozornění a opatření při užívání přípravku Lentioo

Kdy máte kontaktovat svého lékaře? Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

 • pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v dolní končetině (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz část „Krevní sraženina“) níže.
 • otok jedné dolní končetiny nebo podél žíly na dolní končetině nebo chodidle, zvláště doprovázený:
  • bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
  • zvýšenou teplotou postižené nohy
  • změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání nebo zmodrání
  • náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání
  • náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve
  • ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání
  • závažné točení hlavy nebo závrať
  • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
  • těžká bolest žaludku

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte část „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

Než začnete Lentioo užívat

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Lentioo, máte také informovat svého lékaře.

kouříte; máte cukrovku; máte nadváhu; máte vyšší krevní tlak; máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu; někdo z Vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici; trpíte migrénou; trpíte epilepsií; máte zvýšenou hladinu draslíku v krvi (způsobenou například poruchou ledvin) a navíc užíváte diuretika (léky na odvodnění), které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi (poraďte se s lékařem); někdo z Vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu; máte onemocnění jater nebo žlučníku; pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění); pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém); pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin); pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek); pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriacylglycerolemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriacylglycerolemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje zánětu slinivky břišní; pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz část „Krevní sraženiny“); · pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Zeptejte se svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Lentioo; pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); pokud máte křečové žíly; máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta – Sydenhamova chorea); máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření; pokud se u vás objeví příznaky angioedému, jako je otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností, okamžitě kontaktujte lékaře. Přípravky obsahující estrogeny mohou způsobit nebo zhoršit příznaky dědičného a získaného angioedému.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se objeví nebo se zhorší, kontaktujte svého lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lentioo zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou končit úmrtím.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Lentioo je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

Hluboká žilní trombóza

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu

(např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

 • okamžitá ztráta zraku nebo
 • bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku
 • bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže
 • pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí
 • plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
 • nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha
 • pocení, pocit na zvracení, zvracení nebo závratě
 • extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
 • rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla
 • náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
 • náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
 • náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace
 • náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny
 • ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu
 • otok a lehké zmodrání končetiny
 • těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)

Srdeční záchvat

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale máte vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání kombinované hormonální antikoncepce souvisí se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle dolní končetiny nebo chodidla, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z dolní končetiny a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Lentioo, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v dolní končetině nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Lentioo je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující drospirenon, jako je přípravek Lentioo se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vašeho zdravotního stavu (viz níže

„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají kombinovanou hormonální pilulku a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Lentioo

Asi 9-12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Lentioo je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko je vyšší, pokud: máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2); někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v dolní končetině, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve; potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Lentioo přerušit na několik týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Lentioo, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Lentioo ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lentioo, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Lentioo je velmi malé, ale může se zvyšovat: se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lentioo je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; pokud máte nadváhu; pokud máte vysoký krevní tlak; pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody; pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo trigacylglyceroly); pokud máte migrénu, zvláště migrénu s aurou; pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); pokud máte cukrovku.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lentioo, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Další informace o zvláštních skupinách uživatelek

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Lentioo není určen pro ženy (dívky), které ještě nemají menstruaci.

Použití u starších žen

Přípravek Lentioo není určen pro ženy po přechodu.

Porucha funkce jater

Přípravek Lentioo neužívejte, pokud máte onemocnění jater. Viz také část „Neužívejte přípravek

Lentioo“ a „Upozornění a opatření“.

Porucha funkce ledvin

Přípravek Lentioo neužívejte, pokud máte poruchu funkce ledvin nebo selhání ledvin. Viz také část

„Neužívejte přípravek Lentioo“ a „Upozornění a opatření“.

Pilulka a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí po ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve. Je důležité si pravidelně kontrolovat prsy a v případě, že si nahmatáte jakoukoliv bulku, se musíte poradit s lékařem.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou ojediněle vést k vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilloma virem (HPV). V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Psychické poruchy

Některé ženy, které užívaly hormonální antikoncepci včetně přípravku Lentioo, uváděly depresi a depresivní náladu. Deprese může být těžká a může někdy vést k myšlenkám na sebevraždu. Pokud u Vás dojde ke změně nálady a objeví se příznaky deprese, obraťte se pro odbornou radu co nejdříve na svého lékaře.

Krvácení mezi menstruacemi

Během několika prvních měsíců užívání přípravku můžete mít neočekávané krvácení nebo špinění mezi pravidelnými periodami. Můžete potřebovat i hygienické prostředky a užívejte tablety jako obvykle. Nepravidelné krvácení obvykle vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 měsících užívání). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud se po vymizení znovu objeví, musíte se poradit s lékařem.

Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během intervalu bez užívání tablet

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Lentioo jako obvykle.

Pokud jste užívala tablety nepravidelně nebo jste užívala pravidelně a krvácení se nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího blistru, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná. V mezidobí používejte nehormonální antikoncepci (viz také část: “Obecné poznámky“).

Další léčivé přípravky a přípravek Lentioo

Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Lentioo. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu nebo zda musí být změna v užívání jiného léku, který potřebujete.

Některé léky

 • mohou mít vliv na množství přípravku Lentioo v krvi
 • mohou způsobit, že má přípravek nižší antikoncepční účinek
 • mohou způsobit neočekávané krvácení.

Mezi tyto léky patří

 • léky k léčbě

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin) tuberkulózy (například rifampicin) infekce virem HIV a infekce virem hepatitidy C (inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz) mykotických (houbových) onemocnění (např. griseofulvin, ketokonazol) zánětu a onemocnění kloubů (etorikoxib) vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan) přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Lentioo může ovlivnit účinnost jiných léků, například lamotriginu k léčbě epilepsie (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů) léků obsahujících cyklosporin theofylinu (používaného k léčbě dechových obtíží) tizanidinu (používaného k léčbě svalových bolestí a/nebo křečí)

Neužívejte přípravek Lentioo, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, glekaprevir/pibrentasvir nebo sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, protože tyto přípravky mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce. Přípravek Lentioo můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby (viz bod Neužívejte přípravek Lentioo).

Teoreticky můžete mít zvýšenou hladinu draslíku, pokud užíváte Lentioo spolu s jinými léky, které také mohou zvyšovat hladinu draslíku. Mezi takové léky patří: některé léky na krevní tlak nebo na odvodnění jako antagonisté angiotensinu-II nebo antagonisté aldosteronu. V klinických studiích u žen, které užívaly drospirenonu (v kombinaci s estradiolem) s ACE inhibitory (léky k léčbě vysokého krevního tlaku) nebo indometacinem (protizánětlivý lék k léčbě bolesti) nebyly zjištěny významné rozdíly v sérové koncentraci draslíku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Mohou Vám poradit používat navíc další antikoncepční metody po dobu užívání jiných léků současně s přípravkem Lentioo.

Laboratorní vyšetření

Pokud budete potřebovat vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte perorální antikoncepci, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých testů.

Užívání přípravku Lentioo s jídlem a pitím

Lentioo můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, v případě potřeby zapít malým množstvím vody.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud máte podezření, že jste těhotná během užívání přípravku Lentioo, je třeba užívání přerušit a co nejdříve se obrátit na lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete ukončit užívání přípravku Lentioo kdykoliv (viz také „Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Lentioo“).

Kojení

Obecně se užívání přípravku Lentioo v období kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku v období kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Lentioo obsahuje laktosu a sodík.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

​Jak se Lentioo užívá 

Blistr přípravku Lentioo obsahuje 21 potahovaných tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 – 3 dny po užití poslední tablety Lentioo.

Další blistr začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nový blistr budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Při správném užívání kombinované perorální antikoncepce se její selhání pohybuje okolo

1 % za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit.

Užívání prvního blistru přípravku Lentioo

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Lentioo začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto Lentioo účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.

Lentioo můžete začít užívat 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dní prvního cyklu.

Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo antikoncepční náplasti

Užívání Lentioo můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího blistru hormonální antikoncepce (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Vaše předchozí balení obsahovalo i neaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Lentioo den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání předchozí pilulky (nebo po využívání poslední neaktivní tablety Vaší předchozí hormonální antikoncepce). V případě náplasti nebo vaginálního kroužku máte začít užívat Lentioo nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen (z pilulky obsahující pouze progestagen, z injekce, implantátu nebo nitroděložního systému uvolňujícího progestagen)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Lentioo užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další kontracepční metodu (bariérovou metodu).

V případě injekcí, implantátu nebo tělíska – začněte Lentioo užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Lentioo vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud jste po porodu měla pohlavní styk před začátkem užívání přípravku Lentioo, je třeba se ujistit, zda nejste těhotná nebo vyčkat do další menstruace.

Pokud kojíte a chcete Lentioo užívat, máte se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Lentioo, než jste měla

S předávkováním Lentioo nejsou do této doby žádné klinické zkušenosti. Nebyla hlášena žádná zpráva o vážném poškození zdraví při předávkování Lentioo. Užijete-li více tablet najednou, může mít pocit na zvracení, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení. I u mladých dívek, které ještě nezačaly menstruovat, ale neúmyslně užily tento přípravek, může dojít k tomuto krvácení. Užijete-li větší množství tablet nebo zjistíte-li, že přípravek Lentioo požilo dítě, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Lentioo pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci blistru. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta

Poraďte se s Vaším lékařem.

Neužívejte více než 2 tablety ve stejný den, abyste nahradila vynechané tablety. Pokud jste zapomněla užít tabletu(y) a nedostavilo se u Vás krvácení během intervalu bez užívání tablet, můžete být těhotná. Kontaktujte lékaře, než začnete užívat další blistr.

1 tableta vynechaná v 1. týdnu

Pokud jste zapomněla začít užívat nový blistr nebo jste zapomněla užít tabletu během prvních 7 dní, existuje riziko, že můžete být těhotná (pokud jste měla pohlavní styk před vynecháním tablety). Než začnete užívat nový blistr, kontaktujte lékaře.

Pokud jste neměla pohlavní styk před vynecháním tablety, užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu kontracepce)

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření.

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření.

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího blistru začněte užívat hned po užití poslední tablety z blistru stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma blistry.

Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého blistru, ale může se objevit špinění a krvácení z průniku v době užívání tablet. nebo

Ukončete užívání tablet ze současného blistru a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího blistru. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího blistru ve stejný den jako obvykle.

 • Pokud jste zapomněla užít tablety z blistru a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru, vyhledejte lékaře.

Co dělat, jestliže máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)

Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Lentioo se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

Pokud chcete užívání Lentioo ukončit

Užívání Lentioo můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.

Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Pokud chcete oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího blistru přípravku Lentioo ihned po využívání stávajícího blistru. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude blistr prázdný. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého blistru se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další blistr pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

Pokud chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo krvácení z průniku během užívání následujícího blistru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

​Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Lentioo, informujte prosím svého lékaře.

Závažné nežádoucí účinky

Okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků angioedému: otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lentioo užívat“.

Závažné nežádoucí účinky

Nejzávažnější nežádoucí účinky spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v části: “Krevní sraženiny“. Prosíme, přečtěte si tuto část příbalové informace pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky u přípravků s obsahem drospirenonu a ethinylestradiolu:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky ze 10)

 • depresivní nálada
 • bolest hlavy, migréna
 • pocit na zvracení
 • bolest prsů, napětí prsů, poruchy menstruačního cyklu, krvácení mimo cyklus, výtok z pochvy, kvasinková infekce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky ze 100)

 • zvýšení nebo snížení libida (zvýšení nebo snížení zájmu o sex)
 • zvýšení nebo snížení krevního tlaku
 • zvracení, průjem
 • akné, ekzém, svědění, vypadávání vlasů
 • zvětšení prsů, poševní infekce
 • zadržování vody v těle, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 uživatelky z 1000)

 • přecitlivělost
 • astma
 • porucha sluchu
 • tromboembolismus; škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: v dolní končetině nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); v plicích (tj. plicní embolie); srdeční záchvat; cévní mozková příhoda příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA); krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.
 • erythema nodosum (bolestivé uzlíky v kůži)
 • erythema multiforme (vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy)
 • výtok z prsů
  • Změny v glukózové toleranci (nedostatečná odpověď organismu na zátěž glukózou) nebo vliv na periferní inzulínovou rezistenci (nedostatečná odpověď organizmu na inzulín)

Možnost, že se u Vás objeví krevní sraženina, může být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní sraženiny viz část „Krevní sraženiny“).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky s velmi nízkou frekvencí výskytu nebo s opožděným projevem příznaků, které jsou považovány za související s kombinovanou perorální antikoncepcí, jsou popsány níže (viz také

„Kdy nesmíte Lentioo užívat“ a „Zvláštní opatrnosti je zapotřebí“:

Nádory

Výskyt rakoviny prsu je velmi slabě zvýšen u uživatelek perorální antikoncepce. Protože je rakovina prsu vzácná u žen mladších 40 let, počet případů zjištěných navíc je malý v poměru k obecnému riziku výskytu rakoviny prsu. Není známo, zda existuje přímá souvislost s užíváním kombinované perorální antikoncepce.

Nádory jater (nezhoubné a zhoubné)

Jiné stavy

Tromboembolismus v žíle nebo v tepně

Erythema nodosum (porucha kůže charakterizovaná tvrdými červenými uzlíky)

Ženy s hypertriacylglycerolemií (zvýšená hladina tuků v krvi, která při užívání perorální antikoncepce může mít za následek zánět slinivky břišní)

Vysoký krevní tlak

Výskyt nebo zhoršení stavů, u kterých není souvislost s užíváním kombinované perorální antikoncepce prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s městnáním žluče (blokovaný odtok žluči); tvorba žlučových kamenů; metabolická porucha zvaná porfyrie; systémový lupus erythematodes (chronické autoimunitní onemocnění); hemolyticko-uremický syndrom (porucha srážlivosti krve); neurologická porucha zvaná Sydenhamova chorea; těhotenský herpes (typ kožní poruchy, která se vyskytuje v těhotenství; porucha sluchu způsobená otosklerózou

U žen s vrozeným angioedémem (charakterizovaným náhlými otoky, např. očí, úst, krku atd), mohou léky obsahující ženské pohlavní hormony vyvolat nebo zhoršit jeho příznaky

Porucha funkce jater

Crohnova choroba, ulcerózní kolitida (chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí) Chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži)

Přecitlivělost včetně příznaků jako je vyrážka a kopřivka

Interakce (vzájemné působení s jinými léky)

Neočekávané krvácení a/nebo selhání antikoncepční účinnosti může být důsledek interakcí jiných léků s perorální antikoncepcí (např. rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, léky k léčbě epilepsie, tuberkulózy, infekce HIV a jiných infekcí). Viz také část „Další léčivé přípravky a přípravek Lentioo“.

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Více o antikoncepční pilulce 

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch.

Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anemie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela vymizet.

Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu), rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. To může platit i pro užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pro rakovinu endometria a vaječníků.

Jeden z hormonů přípravku Lentioo, drospirenon, má zvláštní vlastnosti, které se kromě antikoncepce projevují i dalšími příznivými účinky. Drospirenon může předcházet zvyšování tělesné hmotnosti a jiným příznakům zadržování vody, jako je nadýmání a otoky, což může být způsobeno hormony a to jak v perorální antikoncepci, tak i v určitých obdobích menstruačního cyklu. Drospirenon má také antiandrogenní aktivitu (působící proti mužským hormonům), proto může zlepšovat akné a snižovat nadměrný růst ochlupení kůže a vlasů. Těmito vlastnostmi se drospirenon podobá přirozenému hormonu progesteronu, který vytváří Vaše tělo.

​Jak přípravek Lentioo uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

​Obsah balení a další informace 

Co přípravek Lentioo obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje léčivé látky: drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0, 03 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon typ A, krospovidon typ B, povidon K30, polysorbát 80, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: potahová vrstva Opadry II žlutá (makrogol 3350, částečně hydrolizovaný polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172))

Jak přípravek Lentioo vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lentioo jsou žluté, kulaté potahované tablety o průměru 5,7 mm a tloušťce přibližně

3,5 mm.

Balení přípravku Lentioo představuje 1 nebo 3 průhledné PVC/PVDC/Al blistry obsahující 21 tablet a kartonové pouzdro v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

LITcon Pharma SE Rohanské nábřeží 678/23 186 00 Praha-Karlín

Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma S.A

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008- Leon

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 11. 2022

Napsat komentář