Lecrolyn příbalový leták

Lecrolyn 40mg/ml oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace či radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Lecrolyn a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lecrolyn používat

Jak se přípravek Lecrolyn používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lecrolyn uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lecrolyn a k čemu se používá

Přípravek Lecrolyn obsahuje léčivou látku dinatrium-chromoglykát. Přípravek patří do skupiny léků nazývaných antialergika.

Přípravek Lecrolyn se používá k léčbě očních příznaků způsobených alergií. Účinkuje tak, že v očích zastaví uvolňování přírozených látek, jako je histamin, které mohou způsobit alergické reakce. Mezi známky alergické reakce patří svědění, slzení, zarudlé nebo zanícené oči a oteklá oční víčka. Obvykle jsou postiženy obě oči.

Tyto příznaky se obvykle vyskytují na jaře nebo v létě, když pyly z trav či stromů vniknou do očí u lidí, kteří jsou na ně citliví.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lecrolyn používat Nepoužívejte přípravek Lecrolyn

jestliže jste alergický(á) na dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku přípravku

Lecrolyn (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře před použitím přípravku Lecrolyn, pouze pokud máte příznaky v jednom oku, protože alergické reakce obvykle zasahují obě oči.

Další léčivé přípravky a přípravek Lecrolyn

Při souběžném použití s jinými očními kapkami má uplynout nejméně 15 minut mezi použitím různých typů očních kapek.

Těhotenství a kojení

Nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na plod. Přípravek Lecrolyn může být používán během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stejně jako jiné oční kapky přípravek Lecrolyn může způsobit krátkodobé rozmazané vidění. Pokud k tomu dojde, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud není vidění zcela jasné.

Kontaktní čočky

Přípravek Lecrolyn neobsahuje žádnou konzervační látku. Proto se může používat s kontaktními čočkami.

Jak se přípravek Lecrolyn používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro děti, dospívající a dospělé je 1–2 kapky do každého oka dvakrát denně. Pokud intenzita příznaků vyžaduje častější dávkování, frekvence podávání nesmí překročit podání 4krát denně.

Před použitím očních kapek:

  • Před otevřením lahvičky si omyjte ruce.
  • Při prvním otevření lahvičky odkápněte jednu kapku do odpadu
  • Vyberte si polohu, kterou považujete za nejpohodlnější pro vkapávání kapek (můžete se posadit, lehnout si na záda nebo se postavit před zrcadlo)

Vkapávání:

Držte lahvičku přímo pod uzávěrem a otočením uzávěru lahvičku otevřete. Hrotem lahvičky se ničeho nedotýkejte, aby nedošlo ke kontaminaci roztoku.

Zakloňte hlavu dozadu a držte lahvičku nad okem.

Stáhněte dolní víčko dolů a podívejte se vzhůru. Lehce zmáčkněte lahvičku a nechte kapku spadnout do oka. Nezapomeňte, že mezi zmáčknutím a vypadnutím kapky by mohlo uplynout několik sekund. Nemačkejte příliš silně.

Několikrát mrkněte, aby se kapka rozprostřela po oku.

Postupujte podle pokynů 2. – 4. pro vkápnutí přípravku Lecrolyn také do druhého oka.

Před uzavřením lahvičky s ní jednou zatřeste směrem dolů, abyste odstranili veškerý zbývající roztok z hrotu lahvičky. To je nezbytné k zajištění použitelnosti lahvičky.

Pokud se stav oči nezlepší nebo pokud se zhorší po dvou dnech používání přípravku Lecrolyn, vyhledejte svého lékaře nebo lékárníka.

Nejlepší je, když oční kapky používáte pravidelně každý den v době, kdy se očekávají vysoké koncentrace pylů, abyste si udrželi kontrolu nad stavem očí.

Tento přípravek nepoužívejte bez doporučení lékaře déle než 6 týdnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Lecrolyn, než jste měl(a)

Účinky předávkování přípravkem Lecrolyn nejsou známy.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny alergické reakce (přecitlivělost). Není však známo, jak často se vyskytují.

Pokud budete mít příznaky jako vyrážky, polykací či dýchací obtíže, otok rtů, obličeje, hrdla, jazyka nebo se zhorší zarudnutí, musíte se okamžitě obrátit na svého lékaře.

Častým nežádoucím účinkem (může postihnout až 1 osobu z 10) je lokální pocit pálení během používání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv možných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Lecrolyn uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a lahvičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Roztok může být používán až 8 týdnů po prvním otevření lahvičky. Lahvička se musí uchovávat dokonale uzavřená.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Lecrolyn obsahuje

  • Léčivou látkou je dinatrii cromoglicas. Jeden ml roztoku obsahuje dinatrii cromoglicas 40 mg.
  • Pomocným látkami jsou glycerol, dinatrium-edetát, polyvinylalkohol a voda pro injekci.

Jak přípravek Lecrolyn vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lecrolyn je čirý, bezbarvý nebo slabě nažloutlý roztok, dodávaný v bílé plastové lahvičce s bílým uzávěrem s kapátkem s modrým hrotem a bílým plastovým šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml a 1 x 10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Santen Oy,

Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere Finsko

Výrobce

Santen Oy,

Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 6. 2021

Napsat komentář