Lanbica příbalový leták

Lanbica 50mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lanbica a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanbica užívat

Jak se přípravek Lanbica užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lanbica uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lanbica a k čemu se používá

Lanbica je léčivý přípravek obsahující aktivní látku zvanou bikalutamid. Patří do skupiny léků zvaných „antiandrogeny“.

 • Bikalutamid se užívá k léčbě karcinomu prostaty.
 • Účinkuje tak, že blokuje působení mužských pohlavních hormonů, jako je testosteron.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanbica užívat Neužívejte přípravek Lanbica

 • jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

 • jestliže již užíváte terfenadin nebo astemizol, které jsou užívány k léčbě alergie, nebo cisaprid, který se užívá k léčbě pálení žáhy a kyselého žaludečního refluxu.
 • jestliže jste žena.

Přípravek Lanbica nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím.

Neužívejte přípravek Lanbica, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Lanbica.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lanbica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte jakékoli srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo se léčíte s těmito onemocněními. Při užívání přípravku Lanbica může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.
 • jestliže máte onemocnění jater. Pokud budete tento přípravek užívat, může lékař rozhodnout o provedení testů ke kontrole, zda Vaše játra fungují správně.
 • jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba bikalutamidem v kombinaci s analogy LHRH může narušovat hladinu krevního cukru. Dávku inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik může být nutné upravit.
 • pokud jste byl hospitalizován v nemocnici, oznamte ošetřujícímu personálu, že užíváte přípravek

Lanbica.

Další léčivé přípravky a Lanbica

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky získané bez lékařského předpisu a rostlinné léčivé přípravky. To protože Lanbica může ovlivnit mechanismus účinku jiných léčivých přípravků. Stejně také jiné léčivé přípravky mohou mít vliv na mechanismus účinku přípravku Lanbica.

 • Cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému při prevenci a léčbě odloučení transplantovaných orgánů nebo kostní dřeně). To je proto, že bikalutamid může zvyšovat koncentraci látky nazývané kreatinin v plazmě, a lékař může chtít odebírat krevní vzorky ke kontrole.
 • Midazolam (lék, který se užívá k ulevení od úzkosti před určitými chirurgickými výkony nebo jako anestetikum před operací nebo v jejím průběhu). Pokud budete podstupovat operaci, nebo pokud jste v nemocnici příliš úzkostní, musíte říct svému lékaři nebo zubaři, že užíváte bikalutamid.
 • Terfenadin nebo astemizol, což jsou léky k léčbě alergie.
 • Cisaprid, který se užívá k léčbě pálení žáhy nebo kyselého žaludečního refluxu (viz bod 2

„Neužívejte přípravek Lanbica“).

 • Léky nazývané blokátory kalciového kanálu (např. diltiazem nebo verapamil). Ty se užívají k léčbě srdečních onemocnění, anginy pectoris a vysokého krevního tlaku.
 • Léky k ředění krve, např. warfarin.
 • Cimetidin k léčbě kyselého žaludečního refluxu nebo žaludečních vředů.
 • Ketokonazol (lék proti plísním).
 • Přípravek Lanbica a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat nebo se může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např.: metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Lanbica s jídlem a pitím

Tablety není nutné užívat s jídlem, ale musí být spolknuty celé a zapity dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení

Tento lék nesmí ženy užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek by neměl ovlivňovat Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, nicméně u některých lidí se při užívání tohoto přípravku může objevit ospalost. Pokud si myslíte, že u Vás tento lék ospalost způsobuje, musíte se před řízením nebo obsluhou strojů poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sluneční světlo a ultrafialové (UV) záření

Během užívání bikalutamidu se vyhněte přímému vystavení nadměrného slunečního záření nebo vystavení UV záření.

Přípravek Lanbica obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Lanbica obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Lanbica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. Tableta musí být spolknuta celá a zapita dostatečným množstvím vody. Snažte se užívat léčivý přípravek každý den přibližně ve stejnou dobu.

Tento lék byste měl začít užívat alespoň 3 dny před zahájením léčby analogy LHRH, např. gonadorelinu, nebo ve stejný čas, kdy jste podstoupil chirurgickou kastraci.

Jestliže jste užil více přípravku Lanbica, než jste měl

Pokud si myslíte, že jste užil více než jednu tabletu, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici co nejdříve je to možné. Vezměte si s sebou zbývající tablety nebo krabičku, aby lékař mohl určit, jaký lék jste užil. Lékař rozhodne, zda bude potřeba monitorovat Vaše tělesné funkce, dokud účinek bikalutamidu neodezní.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Lanbica

Jestliže si myslíte, že jste zapomněl užít dávku bikalutamidu, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pouze si vezměte následující tabletu v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Lanbica

Nepřestávejte tento přípravek užívat, i když se už cítíte dobře, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice.

Alergické reakce

Toto jsou méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): Tyto symptomy mohou obsahovat náhlý výskyt:

 • Vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži.
 • Otoku obličeje, rtů, jazyka, hrdla nebo dalších částí těla.
 • Zkrácení dechu, sípání nebo potíží s dýcháním.
  • Bolest břicha.
  • Přítomnost krve v moči.

  Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

  • Zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). To může být známka poruchy funkce jater nebo ve vzácných případech (vyskytuje se až u 1 pacienta z 1000) jaterního selhání.

  Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

  • Vážné zkrácení dechu nebo potíže s dýcháním, které se náhle zhorší. Ty se mohou vyskytovat s kašlem nebo vysokou teplotou (horečkou). To může být známka zánětu plic zvaná

  „intersticiální plicní nemoc“.Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

  • EKG změny (prodloužení QT intervalu).

   Další možné nežádoucí účinky:

  Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

  • Závratě • Zácpa • Pocit na zvracení (nevolnost) • Otok a bolestivost prsou • Zvětšení prsů u mužů • Návaly horka • Pocit slabosti • Otoky • Nízký počet červených krvinek (anémie). To může způsobit, že se cítíte unavený a vypadáte bledě.

  Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

  • Pokles chuti k jídlu • Pokles libida • Deprese • Ospalost • Porucha trávení • Plynatost (flatulence) • Ztráta vlasů • Zrychlený růst vlasů nebo růst nových vlasů • Suchá kůže • Svědění • Vyrážka na kůži • Potíže s dosažením erekce (impotence) • Zvýšení hmotnosti

  •Bolest na hrudi • Snížená srdeční činnost • Srdeční záchvat.Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

  • Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

  Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby zkontroloval jakékoli změny v krvi.Nebuďte znepokojen tímto seznamem možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás vyskytnout žádný z nich.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Pokud se Vám toto přihodí, okamžitě navštivte lékaře.

Také okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte něco z následujícího: Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

Jak přípravek Lanbica uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. První dvě číslice znamenají měsíc, poslední čtyři číslice rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lanbica obsahuje

 • Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety – monohydrát laktosy, povidon K 29-32, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

potah tablety – monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (E171) a makrogol 4000.

Jak přípravek Lanbica vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, oboustranně vypouklé, potahované tablety označené na jedné straně BCM50.

Balení obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania S. L., Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Androbloc 50 mg – Filmtabletten

Česká republika

Lanbica

Řecko

Bikalen 50 mg, film-coated tablets

Španělsko

Bicalutamida Aurovitas Spain 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Island

Bicalutamide Medical 50 mg, filmuhúðuð töflur

Itálie

Bicalutamide Ibigen 50 mg, compressa rivestita con film

Nizozemsko

Bicalutamide Aurobindo 50 mg, filmomhulde tabletten

Polsko

Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletka powlekana

Slovinsko

Bicalutamide Synthon 50 mg, filmsko obložena tableta

Velká Británie

Bicalutamide 50 mg, film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 12. 2020

Lanbica 150mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lanbica a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanbica užívat

Jak se přípravek Lanbica užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lanbica uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Lanbica a k čemu se používá

Lanbica je léčivý přípravek obsahující aktivní látku zvanou bikalutamid. Patří do skupiny léků zvaných „antiandrogeny“.

 • Bikalutamid se užívá k léčbě karcinomu prostaty.
 • Účinkuje tak, že blokuje působení mužských pohlavních hormonů, jako je testosteron.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanbica užívat Neužívejte přípravek Lanbica

 • jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže již užíváte terfenadin nebo astemizol, které jsou užívány k léčbě alergie, nebo cisaprid, který se užívá k léčbě pálení žáhy a refluxu žaludečních šťáv.
 • jestliže jste žena.

Přípravek Lanbica nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím.

Neužívejte přípravek Lanbica, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Lanbica.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lanbica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte jakékoli srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo se léčíte s těmito onemocněními. Při užívání přípravku Lanbica může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.
 • jestliže máte onemocnění jater. Pokud budete tento přípravek užívat, může lékař rozhodnout o provedení testů ke kontrole, zda Vaše játra fungují správně.
 • pokud jste byl hospitalizován v nemocnici, oznamte ošetřujícímu personálu, že užíváte přípravek

Lanbica.

Testy a kontroly

Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby zkontroloval jakékoli změny v krvi.

Další léčivé přípravky a Lanbica

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky získané bez lékařského předpisu a rostlinné léčivé přípravky. To protože Lanbica může ovlivnit mechanismus účinku jiných léčivých přípravků. Stejně také jiné léčivé přípravky mohou mít vliv na mechanismus účinku přípravku Lanbica.

 • Cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému při prevenci a léčbě odloučení transplantovaných orgánů nebo kostní dřeně). To je proto, že bikalutamid může zvyšovat koncentraci látky nazývané kreatinin v plazmě a lékař může chtít odebírat krevní vzorky ke kontrole.
 • Midazolam (lék, který se užívá k ulevení od úzkosti před určitými chirurgickými výkony nebo jako anestetikum před operací nebo v jejím průběhu). Pokud budete podstupovat operaci, nebo pokud jste v nemocnici příliš úzkostní, musíte říct svému lékaři nebo zubaři, že užíváte bikalutamid.
 • Terfenadin nebo astemizol, což jsou léky k léčbě alergie.
 • Cisaprid, který se užívá k léčbě pálení žáhy nebo kyselého žaludečního refluxu (viz bod 2

„Neužívejte přípravek Lanbica“).

 • Léky nazývané blokátory kalciového kanálu (např. diltiazem nebo verapamil). Ty se užívají k léčbě srdečních onemocnění, anginy pectoris a vysokého krevního tlaku.
 • Léky k ředění krve, např. warfarin.
 • Cimetidin k léčbě kyselého žaludečního refluxu nebo žaludečních vředů.
 • Ketokonazol (lék proti plísním).
 • Přípravek Lanbica a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat nebo se může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např.: metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Lanbica s jídlem a pitím

Tablety není nutné užívat s jídlem, ale musí být spolknuty celé a zapity dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení

Tento lék nesmí ženy užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek by neměl ovlivňovat Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, nicméně u některých lidí se při užívání tohoto přípravku může objevit ospalost. Pokud si myslíte, že u Vás tento lék ospalost způsobuje, musíte se před řízením nebo obsluhou strojů poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sluneční světlo a ultrafialové (UV) záření

Během užívání bikalutamidu se vyhněte přímému vystavení nadměrného slunečního záření nebo vystavení UV záření.

Přípravek Lanbica obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Lanbica obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Lanbica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. Tableta musí být spolknuta celá a zapita dostatečným množstvím vody. Snažte se užívat léčivý přípravek každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravku Lanbica, než jste měl

Pokud si myslíte, že jste užil více než jednu tabletu, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici co nejdříve je to možné. Vezměte si s sebou zbývající tablety nebo krabičku, aby lékař mohl určit, jaký lék jste užil. Lékař rozhodne, zda bude potřeba monitorovat Vaše tělesné funkce, dokud účinek bikalutamidu neodezní.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Lanbica

Jestliže si myslíte, že jste zapomněl užít dávku bikalutamidu, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pouze si vezměte následující tabletu v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Lanbica

Nepřestávejte tento přípravek užívat, i když se už cítíte dobře, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře – možná potřebujete urgentní lékařskou pomoc:

Alergické reakce (méně časté nežádoucí účinky, mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Tyto symptomy mohou obsahovat náhlý výskyt:

 • Vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži.
 • Otoku obličeje, rtů, jazyka, hrdla nebo dalších částí těla.
 • Zkrácení dechu, sípání nebo potíží s dýcháním.

Také okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte něco z následujícího: Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

 • Zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). To může být známka poruchy funkce jater nebo ve vzácných případech (vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 1000) jaterního selhání.
 • Bolest Vašeho břicha.
 • Přítomnost krve v moči.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

 • Vážné zkrácení dechu nebo potíže s dýcháním, které se náhle zhorší. Ty se mohou vyskytovat s kašlem nebo vysokou teplotou (horečkou). To může být známka zánětu plic zvaná „intersticiální plicní nemoc“.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

 • EKG změny (prodloužení QT intervalu).

  Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

 • Vyrážka na kůži • Otok a bolestivost Vašich prsou • Zvětšení prsů u mužů • Pocit slabosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

 • Návaly horka • Pocit na zvracení (nevolnost) • Svědění • Suchá kůže • Potíže s dosažením erekce (impotence) • Zvýšení hmotnosti • Pokles libida a plodnosti • Ztráta vlasů • Zrychlený růst vlasů nebo růst nových vlasů • Nízký počet červených krvinek v krvi (anémie). To může způsobit, že se cítíte unavený a vypadáte bledě • Pokles chuti k jídlu • Deprese • Ospalost • Porucha trávení • Závratě • Zácpa • Plynatost (flatulence) • Bolest na hrudi • Otoky.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000):

 • Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby zkontroloval jakékoli změny ve Vaší krvi.

Nebuďte znepokojen tímto seznamem možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás vyskytnout.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Lanbica uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. První dvě číslice znamenají měsíc, poslední čtyři číslice rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lanbica obsahuje

 • Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:

jádro tablety – monohydrát laktosy, povidon K 29-32, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

potah tablety – monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (E171) a makrogol 4000.

Jak přípravek Lanbica vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, oboustranně vypouklé, potahované tablety označené na jedné straně BCM150.

Balení obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania S. L., Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Finsko

Bicusan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Rakousko

Androbloc 150 mg – Filmtabletten

Česká republika

Lanbica

Dánsko

Bicalutamid medac 150 mg, filmovertrukket tablet

Řecko

Bikalen 150 mg, film-coated tablets

Velká Británie

Bicalutamide 150 mg, film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 12. 2020

Napsat komentář